TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

MINNS NI ALLA EU-FÖRDRAG SOM RÖSTADE NER AV FOLKOMRÖSTNINGAR I OLIKA LÄNDER OCH KOM IGEN MED SAMMA PARAGRAFER MEN I ANNAN ORDNING ELLER HUR FÖRDRAG KUPPADES FÖRBI FOLKET GENOM PARLAMENTSBESLUT TROTS ATT FOLKET VAR EMOT. ENDA GÅNGEN SOM FOLKMENINGEN HAR STÅTT SIG VAR EUROOMRÖSTNINGEN I SVERIGE DÄR FOLKETS NEJ I DAG PRISAS AV EKONOMER.

CECILIA MALMSTRÖM HAR SATT SIN KOMMISSIONÄRSPOST I PANT PÅ ATT ATT FRIHANDELSAVTALET SKALL GENOMFÖRAS. VAR SÅ SÄKER DET KOMMER ATT ÅTERUPPSTÅ.  REDAN HAR HON SAGT ATT INVESTERARSKYDDET ISDS ÄNDRATS MEN HENNES NYA ICS INNEBÄR INGEN ÄNDRING AV INVESTERINGSSKYDDET. BARA ATT SKILJEMÄN ERSATTS AV "DOMSTOL".

VI MÅSTE ALLTSÅ FORTSÄTTA ARBETA FÖR ATT SOCIALDEMOKRATERNA VERKLIGEN SÄGER NEJ!  

Om du vill lägga fram motionen eller liknande till din arbetarekommun så gör det , men meddela gärna mig namn och arbetarekommun så att jag vet
Skiss till                              MOTION

                till Socialdemokratiska Partikongressen 2017

 

Ang. ja till frihandel, men nej till investerares rätt till skadestånd mot det offentliga för demokratiskt fattade  beslut.

 

Frihandelsavtalet TTIP handlar dels om att ta bort de tullar som idag finns dels och handlar TTIP om att samordna standarder och lagstiftning, där kan det bli problem om det innebär att miljöskydd, konsumentskydd och arbetarskydd.  Det först nämnda innebär rätt och slätt frihandel och är bra för konsumenten, särskilt för ett land som exporterar mycket och har stor utrikeshandel som Sverige.  Det andra är bestämmelser som staten satt upp för att skydda konsument, arbetstagare och miljön. Dessa får naturligtvis inte ur sättas ur spel

Det verkliga kruxet är att USA och företagen vill ha in en skadeståndsrätt i anledning av regeringars reglering. Om staten genom reglering förändrar förhållandena för viss företagsamhet så skulle staten bli skadeståndsskyldig med fantasibelopp. Staten kan även förbjudas att genomföra en lagstiftning som gör en investerare ekonomiskt lidande. Detta kallas ISDS investor-state-dispute-settlements, numera omdöpt till ICS. Regeringar genomför sina regleringar på grundval av förtroende av väljarna i val.  ICS innebär alltså ett grundskott mot demokratin. Förmodligen kommer alla miljö- och hälsohänsyn att negligeras och andra grundläggande reformer omöjliggöras. Exempelvis skulle Vattenfall kräva över 3,7 miljarder USD från Tyskland efter deras beslut om att avveckla kärnkraften och Philip Morris 2 miljarder USD från Uruguay som föreskrev hälsovarningar på cigarettpaketen. Svensk företag som etablerat sig i välfärdsektorn kan öppna representation utomlands och på så sätt kräva skadestånd av Sverige om exempelvis vinstutdelning förbjuds i skolor, sjukvård, äldrevård mm. Konsekvenserna blir långgående och stoppar demokratiska beslut. Frågan är helt enkelt: Skall marknaden eller medborgarna bestämma i Sverige – S måste ta ställning mot ISDS/ICS och liknande bestämmelser i frihandelsavtal.

Till stöd för motionen åberopas vårt Program för förändring 2013, särskilt följande citat ur angivna avsnitt:

Marknad och kapitalism:

Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin. Den är marknadens destruktiva sida. Den betecknar ett maktsystem, där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra intressen, och där människors värde och rättigheter bestäms av deras ekonomiska lönsamhet. Detta maktsystem skapar ofrihet för alla andra än de stora kapitalägarna. Det skapar en ojämn fördelning, stora orättvisor och kraftiga sociala spänningar inom och mellan länder. Det leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar. Därför är socialdemokratin ett antikapitalistiskt parti… Marknaden och vinstintresset är en del av det ekonomiska livet. Men ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin. Det är tvärtom alltid demokratin som har den överordnade rätten att ange villkor och ramar för ekonomin.

Rörelse i förändring:

Den svenska socialdemokratin vill vara en del av denna politiska kraft, som gör globaliseringen till ett verktyg för demokrati, rättvisa och hållbarhet.

Globalisering och rättvisa:

Politisk och facklig organisering har alltid varit effektiva vapen mot kapitalintressena. Motvikterna till dagens globala kapitalism ligger i ett medvetet, samordnat politiskt och fackligt arbete med stöd av ett starkt civilsamhälle… En central del i detta arbete är att i olika internationella organisationer för ett globalt ekonomiskt regelverk, som bygger på respekt för demokratin, social rättvisa och hänsyn till miljön. Frihandelsavtalen, de internationella miljöavtalen och konventionerna om löntagares rättigheter är viktiga redskap. Det är också nödvändigt att utveckla instrument som ökar stabiliteten i de internationella finanssystemen, motverkar kortsiktiga spekulationer och gynnar långsiktiga investeringar… Frihandel är ett av de viktigaste instrumenten för att främja en global ekonomisk utveckling, men den förutsätter rättvisa spelregler i det internationella handelssystemet. Handelsavtalen får inte bli verktyg för starka kapitalintressen… De internationella handelsavtalen måste stämma överens med de internationella miljöavtalen. De måste likaså samordnas med de internationella avtalen om arbetsmiljö och löntagares rättigheter

Demokrati och politiskt ansvar:

Demokratins handlingskraft måste därför ständigt värnas, både mot grupper som har makt i kraft av sin ekonomiska styrka… anser sig ha större rätt än andra att påverka politiken.

Tillit och gemenskap:

Genom sina verksamheter har civilsamhället en viktig uppgift att balansera marknadskrafterna och att ställa krav på den politiska makten.

 

Vi Socialdemokrater måste ha klart för oss att vi kan ha frihandel utan att ge storinvesterare superrättigheter. Vi Socialdemokrater kan på grund av detta inte ställa oss bakom ett investeringsskydd som hotar demokrati och mänskliga rättigheter och som sätter företagens kortsiktiga vinstintressen före miljöhänsyn, konsumentskydd och arbetsrätt.

 

Vi yrkar att socialdemokratiska partikongressen beslutar

 

att säga nej till klausuler i handelsavtalet TTIP om samordning av standarder och lagstiftning som innebär att krav enligt svenska bestämmelser om miljöskydd, konsumentskydd och arbetarskydd sänks eller försvårar/förhindrar framtida höjningar,

 

att säga nej till TTIP om det innehåller en tvistlösningsmekanism typ ISDS eller ICS eller om det på annat sätt inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna


Brexit. Karrada. Nice.Och sen?

Sveriges Radios Konflikt – tillsammans med God morgon, världen!och Medierna - suveränt intressanta program hade i dag rubriceringen ovan. Om tiden, som ger möjlighet att tänka efter och förstå. Konflikt återvänder till några av sommarens stora nyhetshändelser för att se om de ter sig annorlunda när strålkastarljuset slocknat. - Vi börjar programmet på strandpromenaden La Promenade des Anglais i Nice, där 84 människor dödades den 14 juli. Konflikts Anja Sahlberg åkte dit och fann en uistad med stora historiska motsättningar, som förstärkts efter terrordådet. - Den brittiska Labourpolitikern och parlaments-ledamoten Jo Cox dödades i sin valkrets i Yorkshire i norra England när hon var på väg till ett kampanjmöte för Remain-sidan av EU-omröstningen i juni. Konflikts Ivar Ekman åkte till staden Batley, där meningarna om vad som låg bakom mordet går isär.- Iraks huvudstad Bagdad skulle kunna kallas "terrorismens huvudstad". På ingen annan plats i världen har det exploderat fler bomber än i distriktet Karrada det öäsenaste decenniet. Men när en lastbil med hundratals kilo sprängmedel exploderade i juli blev förödelsen värre än någonsin tidigare. Runt300 människor dödades och skadades i attentatet. Konflikts Duraid al-Khamisi ringde upp konsertpianisten och Rana Jasem, som bor i Karrada. - Vi försöker smälta det vi hört i ett studiosamtal med författaren Göran Rosenberg och poeten Daniel Boyacioglu.


Kollektiv, kulturell och ideologisk motståndskamp!

Studiosamtalet utmynnade i uppmaningen att vi alla borde reflektera över dessa våldsdåd och utmynna i – så som jag fattade det – en kollektiv,kulturell och ideologisk motståndskamp. Jag har funderat litet över detta. Innebär det kanske att vi bör säga emot inte bara kjMari Le Pen och Jimmie Åkesson utan även grannar, arbetskamrater och vänner som pratar om invandrare på ett fientligt sätt?  Innebär det kanske att vi skall protestera när religiösa predikanter, präster, imamer, rabbiner och skriftlärde predikar hat och nedvärderar andra p.g.a. religion, etnisk tillhörighet eller läggning?  Och när politiker, journalister eller vänner gör detsamma? Kanske borde vi rent av göra en extra ansträngning att ge alla dessa krigsdrabbade en fristad?


Men omfattar motståndskampen inte också jämlikhet?  

Ofta är det enkelt att mentalt uttala stora ord om Mänskliga Rättigheter, likhet inför lagen och värderingar i jkosamhället. Men omfattar det inte också en kamp för en bättre fördelning av resurserna i samhället? Har vi kanske också ansvar för att självmordsbombare eller andra våldsverkare ofta tycks komma från eftersatta förorter, där arbetslöshet och kriminalitet varvas med fattigdom, bristande skolundervisning och arbetslöshet? Borde det vara ett primärt krav på våra politiker att undanröja social misär?


Har den groteskt orättvisa fördelningen av tillgångar möjligen något med orsaken till våld att göra?

Världens 85 rikaste personer  har mer pengar än jordens fattigaste hälft, 3,5 miljarder människor . Samtidigt lever en miljard människor på mindre än tio kronor om dagen. De 80 rikaste personerna i världen har under dessa fem år fördubblat sina inkomster . Deras samlade förmögenhet är nu störreän hela den fattigare halvan av åpjordens befolkning . Thomas Piketty  har också varnat för att vi är på väg tillbaka mot 1800-talets nivåer av ekonomisk ojämlikhet och föreslagit en global och progressiv förmögenhetsskatt. Kajsa Ekis Ekman summerar bra i ETC  Vi har aldrig varit rikare ändå växer fattigdomen. Borde vi kanske rent av beskatta rika mer för att få medel att bygga upp välfärden för alla? Borde vi kanske tala klarspråk med de nyliberala borgarna att de egentligen förstör samhället med sin rikemanspolitik?


Ja till frihandel,men nej till investerares rätt till skadestånd mot det offentliga för demokratiskt fattade beslut(ICS/ISDS)!

Frihandelsavtalet TTIP handlar dels om att ta bort de tullar som idag finns dels och handlar TTIP om att samordna standarder och lagstiftning, där kan det bli problem om det innebär att miljöskydd,konsumentskydd hjoch arbetarskydd.  Det först nämnda innebär rätt och slätt frihandel och är bra för konsumenten, särskilt för ett land som exporterar mycket och har stor utrikeshandel som Sverige.  Det andra är bestämmelser som staten satt upp för att skydda konsument, arbetstagare och miljön. Dessa senare får naturligtvis inte ur sättas ur spel.


Men det verkliga kruxet är investerarskyddet         öä'

USA och företagen vill i frihandels-avtalet ha in en skadeståndsrätt i anledning av regeringars reglering. Om staten genom reglering förändrar förhållandena för viss företagsamhet så skulle staten bli s skadeståndsskyldig med fantasibelopp. Staten kan även förbjudas att  genomföra en lagstiftning som gör en investerare ekonomiskt lidande. Detta kallas ISDS investor-state-dispute-settlements, numera omdöpt till ICS. Regeringar åpgenomför sina regleringar på grundval av förtroende av väljarna i val.

 

Hotar det demokratiska beslutsfattandet

ICS innebär alltså ett grundskott mot demokratin. Förmodligen kommer alla miljö- och hälsohänsyn att negligeras och andra grundläggande reformer omöjliggöras. Exempelvis skulle Vattenfall kräva över 3,7 miljarder USD från Tyskland efter deras beslut om att avveckla kärnkraften och Philip Morris 2 miljarder USD från Uruguay som föreskrev hälsovarningar på cigarettpaketen. Svenska företag som etablerat sig i välfärdssektorn kan öppna representation utomlands och på så sätt kräva skadestånd av Sverige om exempelvis vinstutdelning förbjuds i skolor, sjukvård, äldrevård mm. Konsekvenserna blir långtgående och stoppar demokratiska beslut.


Frågan till Ann Linde är helt enkelt: Skall marknaden eller medborgarna bestämma i Sverige?

Linde är nybliven EU- och handelsminister. Jag har googlat på hennes namn +TTIP och där är det synnerligen magert.  Hon har hittills bara satt ett avtryck och det är en artikel i SvD Därför behöver Sverige TTIP.   Hon skriver den tillsammans med folkpartisten Cecilia    dfMalmström, som satt sitt kommissionärs- jobb i pant på att TTIP skall genomföras till vilket pris som helst. Det märkliga är att i den mångordiga artikeln nämns överhuvudtaget inte ICS eller investerarskydd, som har mött massiv kritik.  Ingen människa i Sverige lär motsätta sig frihandel. Det är uppbindningen av demokratiska beslut till skadeståndsrätt för investerare, som demokrater är missnöjda med. Malmström har påstått att ISDS ersatts av ICS gör det hela bättre, men detta är lögn då det inte innebär någon ändring i skadeståndsrätten utan enbart iuatt skadestånden skall bestämmas av en särskilt inrättad domstol, istället för skiljemän.


Hemligt seminarium varifrån inga fakta skulle slippa ut – uppenbarligen vill man inte att vi skall få veta något

Ann Linde deltog i en ”högnivådialog” om TTIP tisdagen 31maj som arrangerades av Utrikesdepartementet, LO och Svenskt Näringsliv i Stockholm enligt ett meddelande på Regeringens webbsida.Övriga deltagare  var EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsrepresentant ambassadör Michael Froman. Deltog gjorde även TTIP-förhandlingarnas båda chefsförhandlarebn Ignaciao Garcia Bercero (EU)och Dan Mullaney (USA) samt LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och VD för Svenskt Näringsliv Carola Lemne.  På LOs hemsida finns en dagordning för dialogen – det märkliga är att inte ens i dagordningen nämns investerarskyddet. Dessutom var seminariet stängt och inga redogörelserför hemlighetsmakeriet finns.Frågan jag ville ställa är: Varför förutsätter frihandel investerarskydd? Och på vad sätt kommer ett investerarskydd att inverka på demokratiska beslut?


Skiss till                              MOTION

               till Socialdemokratiska Partikongressen 2017

 

 

Ang. ja till frihandel,men nej till investerares rätt till skadestånd mot det offentliga för demokratiskt fattade  beslut.

 

Frihandelsavtalet TTIP handlar dels om att ta bort de tullar som idag finns dels och handlar TTIP om att samordna standarder och lagstiftning, där kan det bli problem om det innebär att miljöskydd, konsumentskydd och arbetarskydd.  Det först nämnda innebär rätt och slätt frihandel och är bra för konsumenten, särskilt för ett land som exporterar mycket och har stor utrikeshandel som Sverige.  Det andra är bestämmelser som staten satt upp för att skydda konsument, arbetstagare och miljön. Dessa får naturligtvis inte ur sättas ur spel

Det verkliga kruxet är att USA och företagen vill ha in en skadeståndsrätt i anledning av regeringars reglering. Om staten genom reglering förändrar förhållandena för viss företagsamhet så skulle staten bli skadeståndsskyldig med fantasibelopp.Staten kan även förbjudas att genomföra en lagstiftning som gör en investerare ekonomiskt lidande. Detta kallas ISDS investor-state-dispute-settlements. Regeringar genomför sina regleringar på grundval av förtroende av väljarna i val.  ISDS innebär alltså ett grundskott mot demokratin.Förmodligen kommer alla miljö- och hälsohänsyn att negligeras och andra grundläggande reformer omöjliggöras. Exempelvis skulle Vattenfall kräva över 3,7 miljarder USD från Tyskland efter deras beslut om att avveckla kärnkraften och Philip Morris 2 miljarder USD från Uruguay som föreskrev hälsovarningar på cigarettpaketen. Svenska företag som etablerat sig i välfärdssektorn kan öppna representation utomlands och på så sätt kräva skadestånd av Sverige om exempelvis vinstutdelning förbjuds i skolor, sjukvård, äldrevård mm. Konsekvenserna blir långgående och stoppar demokratiska beslut. Frågan är helt enkelt: Skall marknaden eller medborgarna bestämma i Sverige – S måste ta ställning mot ISDS och liknande bestämmelser i frihandelsavtal.

Vi socialdemokrater måste också ha klart för oss att vi kan ha frihandel utan att ge storinvesterare superrättigheter.

 

Jag yrkar att socialdemokratiska partikongressen beslutar

att säga nej till TTIP som innehåller klausuler om samordning av standarder och lagstiftning innebärande att kravet enligt svenska bestämmelser om miljöskydd, konsumentskydd och arbetarskydd sänks

samt att säga nej till TTIP om det förknippas med investerarskyddet ISDS

Bo Widegren,Ystads arbetarekommun


Juholt talade om Folkhemmet och ett fortsatt samhällsbyggande som inkluderar de små i samhället.

Enligt uppgift finns inte längre Håkan Juholts lysande tal på partiets you-tube kanal http://www.expressen.se/nyheter/juholts-tal-dolda-fran-s-youtube-kanal/. Enligt vad S-presschefen Håkan Gestrin uttalar för Expressen har tv-klippen dolts efter en "godtycklig rensning".  Håkan Juholt var – oavsett vad förekom under hans partiledartid – en av partiets bästa talare sedan Palme och han hade en förmåga att fånga alla som var socialdemokrater i ”själen”.  Han var här i Ystad och talade bejublat vid 1 maj 2015:

po


Det var som vanligt när det gällde att höra på Håkan en högtidsstund, som det känns angeläget att erinra sig inte minst nu när partiet tvingas till diverse kompromisser p.g.a partiläget i Riksdagen.  Vi behöver verkligen komma ihåg att vi byggt Folkhemmet under evig strid med borgerligheten och se framåt emot ett fortsatt samhällsbyggande som inkluderar de små i samhället.


Klanteri måste korrigeras

Därför Stefan Löfvén ber jag dig såsom partiordförande att korrigera våra partifunktionärers misstag att mörka Håkan Juholts bejublade tal.  Ett slarvigt misstag begås lätt, men kan också lika lätt avhjälpas.  Att enbart rensa ut Håkan Juholt får en att erinra sig ”historierevision” både i öst och i Ankara.


 

Ingen plats för etik i köttindustrin

Det finns noggranna regler för djurtransporter inom EU .  Men det finns knappast något regelverk som är så åsidosatt i penninggirighetens namn , enkelt uttryckt man skiter idjurskyddsreglerna. Hur kan någon yuifortfarande förvånas över grisar med liggsår, antibiotikachocker och andra ”köttskandaler”? Ingen plats för etik i köttindustrin . 2014 konstaterade man att  9 djurtransporter av 10 kontrollerade bryter mot reglerna och innebär stort  njlidande för djuren. 


EUs regler för djurtransporter nonchaleras

Länge har det pågått en debatt om att förbjuda djurtransporter  vid djurtransport – trots EU:s regler Videoupptagningar visar hur djur som fraktas från EU tillhj Turkiet utsätts för extremt lidande som strider mot EU:s regler för djurtransporter. Kreatur lastas på överfulla lastbilsflak, utan vare sig mat eller vatten i 40 gradig värme. .I dec 2015 välte en tranport med 9000 (!!) höns . Nu har det hänt igen: en djurtransport med 265 grisar välte på väg 117 vid Vankiva utanför Hässleholm.

KRÄV SLAKT I SVERIGE OCH

KONTROLL AV DJURTRANSPORTER


En muta är en gåva,en tjänst eller annan förmån som överlämnas till en tjänsteman eller annan makthavare, blivande makthavare eller före detta makthavare, för att makthavaren ska särbehandla givaren, givarens anhöriga eller någon annan, eller som tack för utförda tjänster.

oi

Åklagaren har inlettförundersökning om korruptionsbrott i SCA-härvan

Kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten motkorruption har inlett förundersökning i samband med de turer kring SCA som SvD Näringsliv och N360 avslöjat. Man v ill inte avslöja vilka personer det gäller och vilka brottsmisstankar som kommer ifråga men det gäller uppenbarligen bl.a.de om jakter, dit SCA-ledningen och dess gäster flugit med privatjet och helikoptrar. Bland de återkommande gästerna återfinns näringslivstoppar som Nordeas vd Christian Clausen och Folksams ordförande Anders Sundström.


Däremot går alla de fria som p.g.a. vänskap med riksrevisorer fått höga poster på Riksrevisionen.

Redan tidigare har Konstitutionsutskottet förklarat att åpriksrevisorernas beteende inte skall medföras åtal för mutbrott och att manmed fog kan tala om Riks(M)utrevisionen med godkännande av Konstitutionsutskottet.  Nu har även Chefsåklagaren Kim Andrews på samma Riksenhet för korruption (ärende AM103042-16; handläggare 810-1) beslutat att inte inleda förundersökning om mutbrott och tagande av muta mot de

som p.g.a. vänskap och tidigare kollegialitet på finansdepartementet öounder Anders Borg med någon av riksrevisorer erbjudits och accepterat tjänster, med kringgående av bestämmelserna om utlysning av statlig tjänst.  Så det förefaller alltså ganska fritt att mygla till sig höga, välbetalda chefstjänster bara den riksrevisor som ville ha sina tidigare kolleger bland sina medarbetare  är beredd att försäkra att det hela skedde för att ”effektivisera verksamheten”.

 

Ardalan Shekarabi och Ylva Johansson, båda S,  visar prov på samma dåliga omdöme som moderatledaren Batra

Regeringen överväger att införa ett totalt tiggeriförbud i Sverige. Det säger civil- och kommunminister Ardalan Shekarabi (S) till Dagens Nyheter . Utspelet retar MP . Shekarabi får naturligtvis medhåll från de rikas och besuttnas företrädare Anna Kinberg Batra ”det är på tiden att vi får ett tiggeriförbud”  .  Ylva Johansson har tyvärr visat samma dåliga omdöme som Shekarabi.

  

Socialdemokrater i Stockholm,  Göteborg  och Malmö är emot

Nej från Umeå . Det kan aldrig vara brottsligt att be om hjälp .  Juristen Mårten Schultz: det går inte att förbjuda allt man ogillar .  Både Mp och statsminister Stefan Löfven förnekar att det finns ett sådant förslag från regeringen.

 

Man kan aldrig förbjuda fattigdom, bara vidta åtgärder att undanröja den!

Socialdemokrater i Stockholm ,  Göteborg och Malmö    sågar tiggeriförbud  Gudskelov!  Jag hoppas att min egen Ystads arbetarekommun också protesterar mot Shekarabis tiggeriförbud som strider mot grundläggande socialdemokrati  – vi måste naturligtvis istället göra något för att hjälpa dessa fattiga människor  istället.  Man kan aldrig förbjuda fattigdom, bara vidta åtgärder att undanröja den!


Pedofili tillåts i Turkiet

Nu sänker Turkiet åldersgränsen för att ha sex med barn från 15 år till 12 år. Men man fordrar barnets samtycke.  Nå, titta er runt på era 12-åriga döttrar och fråga er om småflickor kan ge samtycke till sex med en karl i mogen ålder? Jag anser att detta är att tillåta pedofili, dvs det pksom hos oss straffas som, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn  eller barnpornografibrott.  Vad är ett barns samtycke värt i ett sådant här sammanhang?  Och det påstås i SvT alltför återhållna artikel Turkiet slopar åldersgräns för sex med barn  att lagändringen svarar mot ett behov i det turkiska samhället att få gifta bort unga döttrar!! M.a.o. anses barn från 12 år sexuellt myndiga om de uttrycker samtycke!


Barnorganisationer protesterar

Organisationen Ecpat som arbetar mot övergrepp på barnäö anser att den Turkiska lagändringen ökar sexuell exploatering av barn, inte minst i ljuset av att Turkiet redan i dag har stora problem med barnäktenskap. Man menar att den nya lagen är ett allvarligt brott mot flera internationella konventioner, inte minst barnkonventionen där det står att alla barn är i behov av ett ökat skydd mot sexuell exploatering. Kvinno- och barnskyddsorganisationer hotar med att ta saken hela vägen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Enligt internationella konventioner är alla individer under 18 år att betrakta som barn. Att söka ett barns samtycke i sexuella övergrepp är helt uteslutet, säger professorn kjBahar Gökler, ordförande för en organisation som arbetar mot sexövergrepp. Ett sådant här beslut leder naturligtvis till en ökad sexuell exploatering av barn.


Erdogan försöker tysta svensk opinion

Margot Wallström tweetade ”Barn behöver starkare skydd, inte mindre, mot våld och sexuella övergrepp”, och krävde att lagen ändrades tillbaka till tidigare .  Detta fick till följd att vår ambassadör i Turkiet kallades upp till utrikesministern som protesterade mot Wallströms uttalande.  Stefan Löfven uttalade som svar på detta att det inte fanns någon anledning att backa och att den nya fgturkiska lagstiftningen väcker berättigad oro. Man kan säga att Erdogans Turkiet utmärker sig för allehanda odemokratiska metoder – förutom den "lagliga" straffriheten för pedofili – tal om återinförande av dödsstraff, strypande av yttrande- och tryckfrihet. Därutöver har Erdogan utnyttjat kuppförsöket och sedan kuppförsöket den 15 juli bedrivit en hämndlysten klappjakt på politiska motståndare. Utrensningen har nu lett till över 60 000 arresteringar. AKP-regeringen har utlyst undantagstillstånd i tre pömånader och tillfälligt frångått Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.  Ja, t.o.m. så att turkar i Sverige uppmanats bedriva flyktingspionage och ange turkar, som uttalar sig oppositionellt mot Erdoganregimen, till en webbadress på turkiska regeringskansliet .


Nuvarande Turkiet kan inte tänkas få medlemskap, eller ens visumfrihet i EU

T.o.m. DN skriver nu att flyktingavtalet med Turkiet hänger på en allt skörare tråd. Det framstår med rätta   oiredan som skamligt att utsätta flyktingar för diktatorn Erdogan och dessutom genom avtalet ge diktatorn trumf på hand vid förhandlingar.  Man borde i rimlighetens namn redan tidigare – också av humanitära skäl - ha funderat över en alternativ lösning på flyktingfrågan.  I grunden är det ju mnhärvidlag inte Turkiet som är problemet utan att flera av EUs medlemsstater inte svarar upp mot det internationella ansvar som alla civiliserade stater har gentemot flyktingar från krig och umbäranden – Ungern, Polen, Slovakien för att nu bara nämna några.  


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM