TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Politiskt sakkunnig hos Ann Linde bekräftar: ja om “marknadsförutsättningarna totalt förändras”!

Det har varit stor debatt om investerarskyddet i både TTIP och CETA med stora demonstrationer i hela Europa.  Vår EU- och handelsminister Ann Linde och kommissionären Cecilia Malmström har i media inte bemött kritikerna utan enbart framhållit att Sverige och öäEU behöver TTIP och CETA för den ökade frihandeln och vilken enorm betydelse avtalet skulle ha. Däremot har man inte berört frågan om det s.k. investerarskyddet. Och kritiken avfärdas som ”storm i ett vattenglas” .Det är synnerligen märkligt att man inte med ett ord bemöter den uttryckliga kritiken mot investerarskyddet i frihandelsavtalen. Jag har t.o.m. frågat journalister, bl.a. Susanne Palme på Ekot, varför de inte ens ställer frågan och fått krystade svar. Nu har jag själv ställt frågan till Ann Linde och fått svar från hennes politiska sakkunniga Anna M. Sundström. Jag anser mig kunna dra följande slutsats av svaren:

  

Investerare kommer att få skadestånd om stat åp”totalt förändrar marknads-förutsättning- arna” enligtCETA (och TTIP)

Jag för in mejlväxlingen här nedanför så att var och en kan kontrollera men sammanfattningen är (och jag har framhållit att svaren kommer att användas för journalistiskt ändamål):


Ja, investerare kan få skadestånd om en stat genom demokratiskt beslut om “marknadsförutsättningarna totalt förändras”. Exemplet på detta är när Tyskland 2011 beslutade 98att kärnkraften skulle avvecklas från 2022, för vilket alltså statliga Vattenfall  tillsammans med andra kärnkraftsoperatörer krävt 43 miljarder.Det är svårt att se att “marknadsförutsättningarna” inte skulle ändras på skadeståndspliktigt sätt även vid ett ev. framtida Svenskt vinstförbud inom välfärdssektorn.  Däremot inskränks tydligen inte statens möjlighet att lagstifta om staten själv anser att det förligger “legitima allmänna ändamål”. Då kvarstår emellertid skadeståndsskyldigheten enligt vad nyss sagts.  CETA innehåller alltså investerarskydd som blir särskilt kostsamt när det åpgäller stora multinationella företag p.g.a.deras omfattande investeringar. Är det verkligen ett godtagbart  försvar för CETA (eller TTIP) att ett dylikt investerarskydd är finns i andra handelsavtal, exempelvis Energy Charter Treaty?  CETA “tydliggör att investeringsskyddet ej omfattar framtida vinster” och detta är ju bra, men om en anläggning beräknas ha en ekonomisk livstid på exempelvis ytterligare 20 år så inverkar det naturligtvis på investeringsskyddets skadeståndsvärde, kanske 20-dubblas det.


Mejl 14sept till Anna Sundström

Så som jag uppfattade vad Stefan sa i regeringsförklaringen så skulle Sverige godkänna det s.k. CETA- avtalet. Denna fråga har inte diskuterats ut i partiet. Därför undrar jag om CETA innehåller samma investerarskydd som ISDS eller ICS.  Jag betonar att jag är för frihandel men vill undersöka om sådan genom avtalet kommer till under justa former. Svaret på frågan kommer att användas för journalistiskt ändamål och ställs samtidigt till en rad instanser i partiet


Mejl22 september till Anna Sundström

Jag har ännu inte fått svar från er på min fråga, och har nu tagit fram relevant passus i regeringsförklaringen, men svar från Euroupplysning säger annorlunda.

 

Stefan Löfvén i regeringsförklaring 13 september 2016,http://www.regeringen.se/tal/2016/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/:

 

”Regeringen stödjer att EU inom kort undertecknar ett nytt handelsavtal med Kanada. Förhandlingarna med USA kring handels- och investeringsavtalet fortsätter. Målet är ett så ambitiöst avtal som möjligt samtidigt som möjligheten att upprätthålla och stärka skyddet för löntagare, miljö, människors och djurs hälsa säkerställs.Avtalen ska respektera demokratiskt fattade beslut. Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel.”

 

Från Europainformation: CETA är bland de första avtal som förhandlats av EU som innehåller ett fullfjädrad investeringskapitel, inbegripet bestämmelser om ISDS. Jämfört med tidigare bilaterala investeringsavtal (BITs) som ingåtts av medlemsstaterna före ikraftträdandet av Lissabonfördraget, innehåller CETA ett antal nyheter för att reformera och omforma bestämmelserna om investeringsskydd i allmänhet och ISDS mekanismen i synnerhet. För att nämna några, introducerar CETA en uppförandekod för och garanterar statlig kontroll över valet av skiljemän, ökar insynen i ISDS förfaranden, förbjuder oseriösa fordringar och förutser skapandet av en besvärsmekanism. I ingressen erkänner EU och Kanada uttryckligen att CETA bestämmelserna bevarar rätten att reglera på eget område.Vänligen finn mera information på följande länkar:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573929/EPRS_BRI(2016)573929_EN.pdf

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/

 

Härav drar jag följande slutsatser

Ordet investeringskapital är uppenbarligen en felöversättning, troligen investeringsavtal.

Av detta kan man dra slutsatsen inte som det står i regeringsförklaringen att “Avtalen ska respektera demokratiskt fattade beslut” utan just att man skall få investerarskydd med rätt till skadestånd i anledning av stats beslut, men att detta skall prövas av internationell domstol. Ingenting sägs om hur höga skadestånden kan bli.  Typexempel är väl hur statliga Vattenfall tillsammans med andra kärnkraftsägare kräver Tyskland på monumentala skadestånd för att man2011 beslöt avveckla kärnkraften 2022. Enligt CETA bevaras stats rätt att reglera på eget område, men kan alltså åläggas blodiga skadestånd om det drabbar kanadensiska investerare; vidare kan svenska företag etablera sig i Kanada och då kräva skadestånd av Sverige för demokratiskt beslutade inskränkningar exempelvis om vinstförbud i välfärdssektorn.

Därför förnyar jag min fråga: kan stat med anledning av demokratiska beslut drabbas av skadestånd p.g.a investerarskyddet i CETA?   Försäkerhets skull skickar jag meddelandet f.k. till bl.a. media.

Jag kommer att använda svaret eller uteblivet sådant för journalistisk verksamhet.

Mejl 27 september till BoWidegren

Ledsen att mitt svar på din fråga dröjt. Som du vet utsågs Ann Linde relativt nyligen till EU- och Handelsminister och jag tillträdde inte min tjänst förrän 1/9. Det var därför först det påminnelsemail du skickade häromdagen som nådde min inbox.

Det stämmer att regeringen stödjer ett undertecknande av frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA). Avtalet har tagit fem/sex år att förhandla fram och är det mest ambitiösa avtalet i sitt slag och viktigt för svensk handel och de svenska jobben. Vi hoppas på att CETA ska leda till fler kanadensiska investeringar i Sverige. CETA-avtalet är ett modernt handelsavtal med starkt skydd som förhoppningsvis kommer att kunna bli en modell också för framtida handelsavtal.

En stor framgång med CETA-avtalet är den moderna investeringsdelen som fastslår staters rätt att lagstifta för att uppnå sk ”legitima allmänna ändamål”. En investerare inte kan förvänta sig att lagstiftning förblir oförändrad utan kan således skärpa tex miljölagstiftning.Värt att komma ihåg är att investeringsskydd har funnits sedan 1950-talet och är i sig inget nytt. Sverige har redan idag över 65 bilaterala investeringsskyddsavtal. Vi i Sverige har också bestämmelser i vår grundlag om egendomsskydd och ett regelverk som innefattar rätt till ersättning vid expropriation.

Investeringsskyddsmekanismer i handelsavtal har på senare år blivit mycket kontroversiella då de fått rykte om sig att främst skydda multinationella företag och inte om att faktiskt öppna upp ekonomiska möjligheter för alla. Med CETA är detta alltså onödig rädsla då avtalet ger ett starkt skydd åt statens regleringsrätt, särskilt inom miljö,hälsa och arbetsrätt. Regeringen har även gett Kommerskollegium i uppdrag att göra en konsekvensanalys av CETA. Den är nu genomförd och Kollegiets övergripande bedömning är också att CETA skyddar parternas framtida regleringsutrymme.

Jag hoppas att jag kunnat svara på dina frågor!

Mejl 27 sept till AnnaSundström

Tack Anna, för dittsvar!  Svaret är emellertid litet knepigt eftersom det lämnar mig att tolka svaret, eftersom  min fråga inte rakt besvaras. Och det är den frågan som måst e besvaras för att lugna alla kritiker av frihandelsavtalen:  kan stat med anledning av demokratiska beslut drabbas av skadestånd p.g.a investerarskyddet i CETA? Kan exempelvis stat som beslutar att avveckla kärnkraft, såsom Tyskland drabbas av skadestånd.  Eller kan vi drabbas av skadestånd för ett framtida beslut om vinstförbud elle vinstbegränsning i välfärdssektorn? Detta är ju inte jämförbart med expropriation, som visserligen rör offentlig disponering av enskilds mark och dessutom är ersättningarna inte “fullt värde” såsom exempelvis framtida beräknade värden utan ganska schematiska.  

Som jag fattar det så rör vad du benämner “starkt skydd åt statens regleringsrätt, särskilt inom miljö,hälsa och arbetsrätt” bestämmelser i själva frihandelsavtalet medan staters rätt att lagstifta för att uppnå sk ”legitima allmänna ändamål” rör ICS-delen”, alltså vad som av kritiker benämnt “investerarskyddet främst för multinationella företag”.  Med anknytning till min i fetstil sagda fråga så undrar vad som avses med sk ”legitima allmänna ändamål”- Är det m.a.o. ett “ legitimt ändamål” att avskaffa kärnkraften därför att den kan drabba samhällsmedborgarnas hälsa eller att införa ett vinstförbud i en samhällssektor därför att affärsidén är vinstmaximering och inte i först hand bästa möjliga vård?

Jag ber dig att svara på detta eller uttryckligen säga att du inte vill eller kan svara på detta!

Mejl 28 sept till BoWidegren

Ja, så är det. Men som jag skriver nedan är det i sig inget nytt. Det finns inget i CETA-avtalet som hindrar stater att fatta beslut om tex avskaffande av kärnkraft men om det är så att investeringar gjorts, framför allt på en så tydligt reglerad marknad, så har investerare rätt till ersättning. Du nämner Vattenfall som mycket riktigt begärt ersättning av tyska staten för investeringar de gjort – på beslut av tyska staten - i kärnkraftsanläggningar och där marknadsförutsättningarna totalt förändrades iom det tyska beslutet att avskaffa kärnkraft. Indirekt är detta av intresse också för svenska staten genom ägande i Vattenfall. I grunden handlar det om att öppna, tydliga och stabila villkor för investeringar.

CETA-avtalet klargör att en investerare inte kan förvänta sig att en lagstiftning förblir oförändrad.Och tydliggör att investeringsskyddet ej omfattar framtida vinster vilket varit problematiskt med en del andra avtal.

Vad som är legitima allmänna ändamål är stater mycket fria att själva definiera så det finns ingen anledning till oro för möjlighet att fatta beslut om ”vinstförbud” maa om CETA. CETA påverkar inte vår lagstiftande rätt.


”Flyktingkrisen” och den Svenska modellen

Anders Nilsson och Örjan Nyström har skrivit en läsvärd bok Flyktingkrisen och den svenska modellen .  Boken presenteras av förlaget: Hösten 2015 hamnade"flyktingkrisen" i centrum för uppmärksamheten i vår del lkav världen.Men flyktingkrisen är bara ett akut uttryck för en allmän tendens i vår tid. Migrationen ökar både inom och mellan länder och världsdelar. Sett i ett globalt perspektiv finns en ekonomisk rationalitet i detta. Drivkraften är människors strävan efter ett bättre liv. Stora folkomflyttningar är en del av vår tids strukturomvandling. Den svenska modellens styrka under 1900-talet var insikten att man   hjinte kan hejda samhällets förändringar. Försöker man    hålla fast vid det förflutna blir man offer för det som kommer. Den svenska modellen var inte statisk utan ett sätt att hantera strukturomvandlingen med välfärd och trygghet. Försök att idag resa murar leder till katastrofer. I förlängningen är våld enda handlingsalternativet på den vägen. Men raserad välfärd och ökade samhällsklyftor är heller ingen framgångsväg. dfI själva verket behöver vi med åldrande befolkning immigration för att klara välfärden, inte bara i Sverige utan i hela EU. Hur öppnar vi välfärdsstaten för immigration? Vilka reformbehov finns i arbetslivet för att ta tillvara de mänskliga resurser vi behöver för att stärka ett jämlikt och hållbart samhälle?


Anders Y. och Morgan är bra karlar, men tänker de inte ganska fyrkantigt?

Jag har inte läst boken, men kan bara konstatera att allaerresurser som läggs ner på att avvisa alla som fått Nej med poliser, utredningar och andra resurser för förvar och avvisning uppgår till stora summor.  Det är förvånansvärt att så få säger nej till detta och har stängt den ”öppna famnen”.  Formalismen”Ett domslut är ett domslut” rymmer ett okristligt hårdhjärtat slut.  Anders Ygeman och Morgan Johansson i all ära.Visst är de bra karlar, men tänker de inte ganska fyrkantigt? Jag är inte stolt över det Sverige som inte lyckas tänka längre fgän till framstressade avvisningsbeslut, fler gränspoliser, fler förvar, strängare regler mot barn osv.Dessa ställnings-taganden kan inte försvaras av de borgerliga partiernas ännu mer långtgående krav och SD-nazisternas glada tillrop.


Har vi byggt upp den Svenska modellen så klarar vi wsflyktingkrisen!

En alternativ tanke är att alla dessa pengar som satsas på dessa repressiva åtgärder istället skulle användas till att bygga bostäder och utbilda migranterna till alla arbeten som finns.  Med en åldrande befolkning behöver vi immigration för att klara välfärden. Redan nu finns avsevärda brister inom både sjukvård, kiäldrevård och skolor. Ser vi tillbaka på det svenska samhället i 1900-talets början med ingen skolgång, fattigdom, svält och härjande sjukdom i arbetarklassen och hur arbetarklassen genom sin politiska gren, Socialdemokratin, lyckats omvandla samhället till något vi alla nu stolt talar om som den Svenska modellen.  Detta var en mångt större samhällsomvandling än att lösa vad som i dag kallats ”flyktingkrisen”.  Behövs en satsnoing på ny forskning för att enas om en framtida skolpedagogik?

Vi Socialdemokrater har alltid haft stort intresse förskolan och också vidtagit de största reformerna, såsom start med folkskola för alla, demokratiseringen genom äöenhetsskolan och kommuna-liseringen.

Pedagogik är vetenskapen om fostran, uppfostran och undervisning. Pedagogik kommer från grekiskan och betyder hörande till fostran/uppfostran eller undervisningens vetande och metoder.


Skolproblem behöverkartläggas och dikuteras - Vad lär vi av PISA?

Skolan som svarar för stor del av detta har inte sedan    lö1990-talet varit under luppen, SOU 1992:94; dock utvärderingen av kommunaliseringen SOU 2014:5. Men sedan 2015 arbetar en skolkommission för nya riktlinjer. ”Ändå har skolresultatet i Svenska skolan ”fallit kraftigt hur man än mäter” , Magnus Henrekson och Sebastian Jävervall,  DN Debatt 20160923. Internationella undersökningar talar alltså sitt tydliga språk och bl. a.”Har Sverige något attgh lära av de bästa Pisa-länderna?”, Eva Alerby mfl DN Debatt 20150515 .  Parallellt med skolresultatens fall ökar andelen barn med bokstavs-kombinationer, dagligt tal för neuro-psykiatriska diagnoser, som har blivit många fler de senaste decennierna; man talar upprepade gånger om en dubblering. Utöver bokstavskombina-tionerna upplever många lärare och föräldrar svårigheter med koncentration och förmåga att fullfölja en uppgift. Även skolk i skolan är ett allt större   pöproblem.


Struktur lösning, men vilken? - ”Läraren som berättar,förklarar och instruerar!”

 När man hanterar sådana svårigheter framhålls ofta struktur som en grundläggande regel.  Med struktur menas härvid inte majoren Björklunds tal om disciplin utan en lärare som berättar, förklarar och instruerar - en förändrad lärarroll, se Jonas  Linderoth, DN Debatt yh20160825  och 20160901  -  och därmed ger eleven möjlighet att sedan själv söka kunskaper vidare. Alltså en struktur där en elev vänjer sig att lyssna till läraren och ta in grundläggande kunskaper så att hen kan gå vidare med att upptäcka och undersöka.


Professorer i vilt handgemäng!

 Jonas Linderoths inlägg har mött repliker ”Arbetsgivare vill ha mer än kunskap” av Martin Lackéus DN Debatt 20160826 ,med påståenden om avsaknad av empiri av Ulf P Lundgren  och påståenden om avsaknad av vetenskapligt stöd av Anders Jacobsson DN Debatt 20160830 . Det finns stora frågetecken som behöver rätas ut och bakomliggande faktorer klarläggas.  Härtill även flykten från läraryrket, följderna av kommunaliseringen och friskolereformen kartläggas och diskuteras.


S+MP-regeringen bör tillskjuta medel rtill en omfattande forskning i skolfrågor       

Detta är såvitt jag kan förstå frågor som bör diskuteras  erutan partipolitiska bindningar för att om möjligt komma fram till något slags konsensus att lägga till grund för framtida utbildning. Med stöd av detta motionerar jag till Partikongressen med önskemålet att regeringen vidtar erforderliga åtgärder för att kartlägga problem i skolan och diskutera möjligheter för en bättre avpassad pedagogik för framtida skolutbildning, eventuellt genom ett avsevärt tillskott på forskningmedel.


Vårt Folkhem skulle gladeligen klara av familjeåterförening och tidsobegränsade  uppehållstillstånd!

Ja, jag har gudskelov i min omgivning personer som står till vänster om S. Ja, det gör att jag ständigt prövar mitt medlemskap i S och de idéer, som torgförs i partiet. Jag hade svårt för Morgans ”systemkollaps” ,som egentligen bara var ett ansträngt läge som en kraftfull regering borde kunnat både planera för och klara av utan att göda främlingsfientligheten.  Det gällde alltså att tillfälligt stoppa något som höll gå över styr – det förstår jag - men utan övertoner och utan att ge främlingsrädslan näring.   Med stor sorg läser jag på www.s-bloggare.se bl.a. följande rubriker:

Vi kan inte ha ett system i Sverige som ger papperslösa människor, Vi måste ha bättre system för att hitta flyktingar som gömmer sigEuropa kan inte ta emot fler flyktingar och Den som nekas asyl får inte stanna i Sverige och ska skickas hem.

 

V och C röstade emot skärpningarna av asyllagen och jag kommer att till Partikongressen motionera om återgång.

Glädjande nog röstade både V och C emot skärpningarna i asyllagen, medan KDS och L (Birgitta Olsson röstade Nej) valde något slags mellanting med avstående.  S var alltså i ett tveksamt förbund med Moderater och nazistiska SD .  Den här eftergiften åt höger ”legitimerar”Moderaternas dragning till SD inför valet 2018 som AB påpekat  Med SD:s stöd kan Kinberg Batra vinna.


”Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld” – motionera till Partikongressen 2017!

Jag påminner om att i vårt partiprogram talas om att respektera Mänskliga Rättigheter och under avsnittet om Alla människors frihet,hela världens fred står följande: ”Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld. Vi vill ha en generös och reglerad invandring. Alla kommuner har ett ansvar att ta emot flyktingar och alla insatser ska syfta till att möjliggöra arbete och egen försörjning, rätt till utbildning och en egen bostad.”  Därför är det dags att återigen se över vårt flyktingmottagande och särskilt om bestämmelser går emot våra åtaganden enligt internationella konventioner. Jag kommer att motionera till Partikongressen om ett återinförande av familjeåterförening och tidsobegränsade  uppehållstillstånd och hoppas på ett rungande bifall. Dessa förändringar skulle inte medföra större ökning av antalet flyktingar än att vårt starka samhälle gladeligen skulle klara av den påfrestningen, som tillika är en investering för framtiden.  Du kan också motionera om detta – vill du använda något av min motion, så är den här. S skall leda politiken och populism får vi inte torgföra!


Alla skall ha möjlighet att uttrycka en åsikt men detta betyder inte att alla åsikter är lika mycket värda.

DNs kulturchef Björn Wiman skrev i söndags 17/9 Det är sanningen som står på spel under Bokmässan.  Inledningen löd: ”Vissa saker är sanna. Elvis är död. Jordens isar smälter. Och Förintelsen har inträffat.” Det är en inledningsreplik ur filmen ”Denial”,som bygger på den amerikanska historikern Deborah Liptstadts bok ”History on trial”, om den förtalsprocess hon drogs in i av den brittiske Förintelseförnekaren David Irving 1998. Men, skriver Wiman, i ett större perspektiv är det också en berättelse – kusligt aktuell – om hur lögner riskerar OPatt förvandlas till sanning om de inte hanteras på rätt sätt. Deborah Lipstadt hade helt korrekt  pekat ut David Irving som historie-förfalskare och antisemit. I takt med att de professionella Förintelse-förnekarna började accepteras av det kulturella och akademiska systemet, var de på väg att bli allt farligare.  Självklart är det faktum att alla skall ha möjlighet att uttrycka en åsikt men detta betyder inte att alla åsikter är lika mycket värda.

 

Yttrandefrihet ger inte Nazister rätt till utrymme i tidningar och tv.

Lipstadts bok om hur Irving stämde henne för förtal visarGFdock att hanteringen av historierevisionister inte är någon barnlek. Eftersom bevisbördan i brittiska förtalsmål är den omvända var det den anklagade, alltså Lipstadt, som måste visa att hon hade rätt. Det lyckades hon göra med anlitande av en hel stab av specialister. Resultatet blev uppenbart: David Irvings ”bevis” pulveriserades, Lipstadt frikändes. Här, om inte förr, finns anledning att dra en parallell till den högerextrema tidningen Nya Tiders medverkan på Bokmässan i Göteborg, som inleds i veckan. Givetvis hade ledningen för Bok & Bibliotek varit i sin fulla rätt att från början tacka nej till tidningen, bland ÄÖannat med hänvisning till dess samröre med kända Förintelseförnekare. Det hade till och med varit rimligt att göra det, summerar Wiman. Tryck- och yttrandefriheten garanterar också nazister och Förintelseförnekare rätten att publicera sina böcker och artiklar och hålla sina möten, men den garanterar dem inte rätten att tas på allvar som ”den andrasidan” i en legitim debatt. Inte heller tillförsäkrar den dem rätten till utrymme i tidningar och tv – eller bland montrarna i mässhallen i Göteborg.

 

Det handlar om vilket värde vi, som medborgerligt kollektiv, ger påståenden - ytterst är det själva sanningen som står på spel.

 

I postsanningens tidsålder kan konspirationsteoretiker   YUoch populistiska demagoger framkasta påståenden utan något som helst faktaunderlag – och sedan rättfärdiga dem med en enkel hänvisning: ”Jag tycker så!”

Vissa bygger på fakta, andra inte. Och ifrågasättandet av nazisternas systematiska folkmord på sex miljoner judar tillhör avgjort den senare kategorin. Dess värde är noll. Ju fler som insinuerar att minnet av Förintelsen bara är en del av en judisk världskonspiration, desto djupare verkar giftet. Det handlar inte om vad som får sägas, JUutan om vilket värde vi, som medborgerligt kollektiv, kommer överens om att ge dessa påståenden. På så sätt handlar det stora debaclet med den lilla montern på Bokmässan ytterst om att det är själva sanningen som står på spel.

 

Men den absoluta sanningen är ibland svår att skönja och tveksamma ”sanningar” odlas ofta av media i politisk syfte.

 

Jag håller helt med beträffande nazisterna men är därför intresserad av hur Wiman ser på Jan Björklunds utspel om Sverigedemokraterna. Men sagt detta så tornar fler sanningsproblem upp sig: professorn vid Försvarshögskolan, Robert Egnell, skriver att Kriget mot FVterrorn, som varit sanningen i Väst, sedan 11 september 2001, är ett enormt misstag. Han skriver att ”Bortom   underrättelse-tjänst och militära insatser krävs därför ett långsiktigt fredsbyggande för att skapa toleranta, jämlika och jämställda samhällen – både på hemmaplan, men allra mest i Mellanöstern och de delar av världen NHdär förtrycket och fattigdomen är vardag.” Andra ”sanningar” som på goda grunder kan ifrågasättas är den uråldriga rysskräcks-propaganda nu upprepas för NATO-medlemskap och ökade militärutgifter och mot spionspöken som Wimans egen tidning DN  tillsammans med Hultqvist , ÖB och Högern driver.


Global rättvisa vid globalisering

Globalisering är i grunden av nytta bl.a. för en bättre användning av resurser. Men det ger också wemultinationella investerare och företag möjligheter att smita från beskattning av vinster där de intjänats och från ansvar för miljöbrott och utnyttjande av arbetskraft till chockerande dåliga arbetsvillkor. Man profiterar alltså staters möjlighet att bygga välfärd, att skapa en hälsosam miljö och förebygga ohälsa bland arbetarbefolkningen.  Hörde just på nyheterna bl.a. att Google och andra multinationella företag genom aggressiv skatteplanering överfört vinsterzx i Thailand och Indien till skatteparadis. Detta var bara en nyhet bland flera om multinationella krafters utnyttjande av globaliseringen.


Demokratiska stater måste försvara sig mot kapitalistiskt missbruk av globalisering

hjGlobal frihandel bör inte förknippas med att man inte tillåter investerare att stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Det innebär att man inskränker demokratin till förmån för kapitalet istället för att – som det står i SAPs partiprogram – låta demokratin bestämma villkoren för kapitalismen. Den rörlighet som följer med globaliseringen ger kapitalet möjlighet till skatteplanering lööver gränser, miljöbrott och omänskligt utnyttjande av arbetskraft. På detta sätt undanhålls enorma belopp från rättvis beskattning och man undandrar sig beträffande ansvar för miljön och gentemot arbetstagare.  Svensk diplomati bör arbeta – framförallt i FN och EU – för en konvention, där stater pöförbinder sig förhindra och där andra konventions-medlemmar lovar att hjälpa andra konventionsstater att avslöja, lagföra och utkräva skadestånd av internationella aktörer som utnyttjat globaliseringens möjligheter på detta egoistiska sätt.


Riksrevisionsavslöjandet värt Stora journalistpriset

Dagens Wolodarski krönika inleddes med drygt en hel spalt om DNs avslöjanden om Riksrevisionen, som verkligen är av karaktär att erhålla Stora Journalistpriset, eroch om offentlighetsprincipen som möjliggjort avslöjandena  och är en grundpelare förvår demokrati.  Men Wolodarski är inte sen att från denna hyllade prestation övergå i en rallarsving mot Regeringen.


Ful rallarsving mot Regeringen

 Wolodarski påstår rakt på att S+MP-regeringen ägnat sig åt att sedan regeringsskiftet söka genomföra ”cirka 20 lagändringar som skärper eller utvidgar sekretessreglerna”.  Vad jag förstår ljuger Wolodarski läsaren rakt i ögonen: Sekretesslagen, som tillkom 2009, ändrades 106 gånger under den borgerliga regeringen vilket ger ungefär 17 ändringar per år, 2015 genomfördesfg 13 och 2016 12 ändringar (med reservation för att jag räknat något enstaka fel).  Detta beror inte på lagstiftarens klåfingrighet eller regelrätta ändringar i sekretessens omfattning utan bara på alla lagar,som berörs av sekretess, har hänvisningar i Sekretesslagen – om ändringar av vikt i den enskilda lagen görs så kan hänvisning behöva ändras.  Jag har nu gått igenom ändringarna i sekretesslagstiftningen hittills under 2015 och 2016 och kommit framtill att det rör sig om enligt pressmeddelande

Bibliotekssekretessen,som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informations­teknik hos bibliotek.

•Det införs sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållan­den i ärenden enligt begravningslagen.

•En ny sekretessbestämmelse införs till skydd för enskilda som lämnar stödförklaringar enligt förordningen om medborgar­initiativet.

Skattesekretess ska kunna föras över till Bokföringsnämnden.

•Skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på intranät förstärks.

•Sekretessen för uppgifter som utbyts inom ramen för internationellt polisiärt samarbete görs tydligare och mer heltäckande.

•Sekretesskyddet för ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet förstärks.


Ändringari offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling


(KU7)Riksdagen rättade en felaktighet i sekretesslagen som uppkom vid en tidigare ändring av lagen.


Lögnen drabbar lögnarens trovärdighet

Wolodarski är skyldig oss läsare en förklaring till vilka av dessa bestämmelser man borde enligt rubriken ”städa bort från trappan i regeringskansliet”. Saknar Wolodarski xcmålföre i den frågan borde han också be regeringen om ursäkt för följande rubriktext ”Om Riksrevisionen hade agerat på samma sätt som regeringskansliet hade krisen i myndigheten ännu inte varit känd”.  Han påstår också att Offentlighetsprincipen, som är en grundlagsskyddad rättighet, ”är satt underhård press”.  Den pressen består, såvitt jag kan förstå, i detta fall mest av en lögnaktig chefredaktör/ansvarigutgivare för Dagens Nyheter.


Utan trovärdighet är journalistiken snarare en fara för demokratin

På slutet åberopar Wolodarski historien att offentligheten är ett krav som under 250 år bidragit till att hålla nere korruptionen och hålla uppe förtroendet för det allmänna. När pressen på motsvarande sätt kommer med mnfalska påståenden i klart syfte att beljuga politiska motståndare så drabbas källans trovärdighet.Ordföranden i journalistförbundet skrev 2013 i Sydsvenskan: Utan trovärdighet har journalistiken inget att erbjuda demokratin. Fortfarande så sant!


Hemlig agenda: ökade militäranslag och NATO-medlemskap

För någon vecka sedan skrev jag VILL VI SATSA PÅ FRED ELLER KRIG/FÖRSVAR?  detta mot bakgrund av att förra århundradet västvärlden på olika sätt i krig mördade över 100 miljoner människor, ofta med patriotism, försvar av demokrati och mänskliga rättigheter som motiv. Ja, det äåär absurt och detta fortsätter på olika ställen i världen: fortfarande dödas hundratusentals människor, miljoner drivs på flykt, oräkneligt antal människor blir invalidiserade, massor av barn blir föräldralösa och bostäder, skolor, sjukhus förstördes, ja hela städer pulvriseras. För 1,5 år sedan skrev jag Bakläxa om framtidens försvar - Sverige bör avrusta och arbeta för fred!.  Hur tänker då vår trygge, dalamålstalande försvarsminister Peter Hultqvist och vår nyutnämnde   fgÖverbefälhavare, som planerar utökning av vad man kallar försvarsutgifterna, återinförande av värnplikt och rep-övningar. Och i samband med att rysskräcken odlas att Gotland i all hast besätts med stridsvagnar och reguljära förband  och försvaret inrättar spiontelefon dit man kan rapportera fiendeiakttagelser både till land och till sjöss, vilket allt uppenbart syftar till väljarnas förståelse för ökade militäranslag och driva yuopinionen mot accept av NATO-medlemskap.

 

Hur sannolikt är det att Putin angriper Sverige – 0 eller 0,000001 promille?

Den plötsliga aktiviteten syftar uppenbarligen både till att öka väljarnas förståelse för ökade militäranslag och driva Svenska opinionen mot accept av NATO-medlemskap. Alla som tänker efter förstår att Putin inte innebär ett hot mot Sverige, ja, inte ens mot ett helt militärfritt Gotland.  Även om vi inte är med i NATO är det ju uppenbart för alla – även för dem med dold agenda! - att om Putin rör ett finger mot Sverige så skulle NATO kommande farande åpeftersom vårt läge är strategiskt viktigt. Man kan förstå att ÖB gladeligen deltar i detta att utnyttja Putindebatten och understödja svenskarnas osäkerhet mot öster. Det är ju nästan förenat med hans yrkesroll.  Men varför deltar den goda Peter Hultqvist i rackarspelet? Ja, det är för mig obegripligt, då han ju inte verkar platsa i stridstuppsgänget - utan vara lika förnuftig som jag själv! Dessutom har ju Hultqvist, tillsammans med Stefan Löfven, ett demokratisk ansvar att inte föra allmänheten opså grovt bakom ljuset.


En NATO-styrd upptrappning mot rysk gräns

En annan sak är att Putin enligt min mening har anledning att dra öronen åt sig och kanske inte minst inför hemmapubliken borsta upp sig.  Titta gärna på NATO-kartan.  Naturligtvis har varje land rätt att ansluta sig till vilka allianser man själv väljer, men hur ser bilden ut för en ryss? För mig framstår det inte som en rysk aggression utan en NATO-styrd upptrappning mot rysk gräns. Just därför att verkligheten0o ser ut så, så är logiska politiska resonemang inte längre användbara utan media och den samlade samhällstoppen är hänvisade till rädslospåret och att  intill vanvettets gräns förstora faran från Öster. Snart är det väl dags för militärens favoritsaga igen, där uttrar/minkar och fiskstim leker ryska ubåtar! Och ring Försvaret spiontelefon snabbt som attan om du ser någon utter!     


ANMÄLAN TILL JUSTITIEKANSLERN

Detta är inte mitt Sverige, tänker jag, när jag som pensionerad domstolsjurist ser att Migrationsdomstol far med osanning i beslut och avvisning av en underårig sker med handfängsel, huva över huvudet och remmar om benen samt ett barn lämnas vind för våg på en flygplats i Italien. Jag har sett Uppdrag granskning avsnitt 3 .


Jag anmäler saken till Justitiekanslern för granskning om de inblandade myndigheterna och deras företrädare verkligen handlat lagenligt, eftersom hanteringen strider mot en rad rättsprinciper, som är vägledande för svensk förvaltning och våra internationella åtaganden, särskilt i vad gäller skydd och omhändertagande av barn samt humanitet i en rättsstat. Beträffande sakberättelsen får jag hänvisa till TV-programmet.


Särskilt upprörande är enligt min mening


att i myndighets/domstols beslut angetts – helt sanningslöst – att ”en fullständig asylutredning gjorts i Italien” och att den fanns i ärendet såsom beslutsunderlag, men att rätteligen enbart fanns ett papper utfärdat av italiensk myndighet i vilket ingenting mer än namn, åldersuppgift och ett fingeravtryck fanns såsom ”utredning”. Detta särskilt när sökanden angav en helt annan uppgift, som inte var uppenbart osann.


I och för sig kan dock inte allvarlig kritik riktas mot någon för att den italienska åldersuppgiften hölls för god (även om den enligt min personliga mening bort föranleda överväganden om komplettering av utredningen), intill dess


att verket/domstol och verkställighetsmyndighet fick del av utlåtanden av två välrenommerade svenska barnläkare och en erkänt skicklig psykolog, som bekräftade sökandens egna uppgifter och talade för att uppgiften från italienska myndigheter var fel, förmodligen med ca fem år (!). Fortfarande fanns naturligtvis beslutet om uppehållstillstånd i Italien.  Men verkets/domstolens underlåtelse att ta del av och utreda åldersuppgiften utgör både ett brott mot utredningsskyldigheten och Sveriges åtagande att barn skall behandlas och skyddas just i denna egenskap, när det gäller juridisk representation i form av god man, skolgång, användning av tvångsmedel, tagande i förvar, bostadsgaranti, utgiftsersättning och formen för utvisning mm.  Underlåtelsen utsatte sökanden för stora risker både rent fysiskt och mentalt. Jag menar att i en rättsstat måste myndigheter klargöra vilka regler som överhuvudtaget är tillämpliga bl.a. beträffande ålder, särskilt om en indikation finns på felbedömning i utredningen av tre oberoende sakkunniga bedömare. Annars förekommer risk för rättsövergrepp som är ägnade att hos alla inblandade ge upphov till tvivel just på rättsstaten.


samt att såsom hjälpmedel vid avvisningen tydligen använts en huva som täcker ögonen och samtliga andningsvägar, visserligen med smärre lufthål, en s.k. spotthuva. Naturligtvis skall svenska tjänstemän kunna skydda sig mot att bli bespottade och ett sådant hjälpmedel måste vara möjligt att konstruera, typ munskydd.  Men en huva som på detta sätt täcker hela huvudet liknar i alltför hög grad hjälpmedel vid dödsstraff/likvidering och utsätter alla andningsvägar för visst hinder, sålunda ägnat att injaga panik hos den utsatte, samt fråntar tillika den utsatte från möjligheten att bedöma vad som sker med hen. Jag menar att ett inhumant hjälpmedel av denna typ av huva inte är tillåtet enligt svensk lag.


Denna kritik förminskas inte av att sökanden genom rådigt ingripande av olika privatpersoner, särskilt sökandens f.d. gode man i Sverige, så småningom fått en lösning enligt gällande bestämmelser i EU.


Enligt min bedömning såsom pensionerad ämbetsman var det skrämmande och upprörande att höra enhetschefen på migrationsrättsenheten på Migrationsverket Åsa Carlander Hemingway försvara handläggningen och det sätt varpå avvisningen utförts.


Med SD kan ingen hederlig demokrat någonsin att samarbeta

Med Stefan Löfven konstaterar jag Sverigedemokraterna är ett parti med nazistiska rötter, som kommer ur vit-makt-rörelsen, det är inte ett parti som andra. Med öpden typen av parti, kan ingen hederlig demokrat någonsin samarbeta.  Redan efter senaste valet utmärkte sig nyliberala Dagens Nyheters förre chef Hans Bergström med att ge hemliga råd till SD: Regeringen chansar på att SD låter budgeten passera, och Allianspartierna är för fega för att utmana regeringen på allvar. Det är dags att välta  dfbordet  Hans Bergström förnekar det inte utan medger regelbunden kontakt . AB skriver: Hans Bergströms haveri tecken på Högerns förfall – en rad ledande högerpolitiker och Svensk Näringsliv hakar på normaliseringsprocessen.


erBatra & Co är  helt enkelt för maktkåta.

Också nu den senaste chocken med Liberalernas partiledare Jan Björklund, som nu säger att han anser att statsminister Stefan Löfven i fortsättningen bör bjuda in även Sverigedemokraterna till de politiska samtal som förs över blockgränsen. Detta är helt i enlighet med Björklunds strategi ända sedan valförlusten 2014 .  Men ingen hade trott att han skulle gå så långt som att sälja sin demokratiska själ.  Nu börjar också hans Allianskolleger vackla och en inte alltför          weorealistisk tanke är att borgarna vid valet gör upp med fascisterna. Batra &Co är  helt enkelt för maktkåta.


Vad bör vi i vänstern dra för slutsats av detta?

Stefan Löfven och regeringen är på god väg när man oktalar om att valet 2018 måste bli en konfrontation mellan oss och högern.  Det skramlas med vinstförbud i välfärden, Nej till NATO, kvinnorepresentation i bolagsstyrelser osv.  Bra! Vi måste skarpt klargöra var    poskiljelinjen går. En övergripande angelägen fråga är att stå upp för en civiliserad flyktingpolitik med tidsobegränsat uppehållstillstånd  och familjeåterförening.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM