TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
reportage från
Alla årsmötet 25 feb 2012 i Vaggeryds Folkets hus


Vaggeryds arbetarekommun årsmötet


Ak årsmötet 25 feb 2011 i Vaggeryd
Thomas Strand valdes att leda årmötet och Lars Erik Joakimson till sekreterare för årsmötet.

Mötet inleddes traditionsenligt med unison sång av Arbetets söner Carina Ödebrink hälsade alla välkomna och riktar ett varmt tack till alla som arbetat och gett sitt engagemang till vårt parti under år 2011. Året som inneburit många medlemmar fått påtaga sig nya viktiga uppdrag som vi tillsammans tagit ansvar för.


Välbesökt årsmöte för Vaggeryds Arbetarekommun den 25 feb 2012

Val vid årsmötet
Till arbetarekommunens ordförande för en tid av ett år valdes Carina Ödebrink och till vice ordförande valdes Kent Williamsson för en tid av två år och som styrelseledamöter för en tid av två år valdes också Berry Lilja och Benkt Johansson.
Kvarstående ordinarie ledamöter i styrelsen är Sonja Kling, Björn Edvinsson och Gullvi Alkemark.

Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Ann-Christin Hallinder, Per-Jonny Krohn, Robert Alkemark, Matoshi Bessim och Ulrika Åberg.

Till revisorer för en tid av ett år väljs Bo Holst och Monica Sporrong med Rune Alm som ersättare. Till funktionen internationell ledare utsågs Berry Lilja.
Till valberedning omvalde årsmötet Bengt Johansson som sammankallande samt Bo Holst och Lars Erik Joakimson som ledamöter.
> Välkommen kontakta oss i arbetarekommunens styrelse

Ak styrelsen samlad efter årsmötet den 25 feb 2012
I bilden ovan ses delar av arbetarekommunens styrelsen som från vänster är Berry Lilja, Ordförande Carina Ödebrink och bakom henne Kent Williamsson, Sonja Kling, Gullvi Alkemark, Benkt Johansson samt Per-Jonny Krohn

Rapporter vid årsmötet


Fullmäktigegruppen
Berry Lilja föredrar muntligt fullmäktigegruppens rapport. (en sammanfattning kommer läggas in här snart)
    
Landstingsgruppen
Carina Ödebrink rapporterar från partiets oppositionsarbete i landstinget. Den borgerligam Majoriteten arbetar ivrigt för ytterligare försäljning och privatisering. S-gruppen söker genom en samtalskampanj kontakt med organisationer för att mötas till överläggningar. Johanna Gustavsson har ersatt Magnus Dauhn som ersättare i Landstinget.

Riksdagen
Thomas Strand uttrycker starka förhoppningar med partiets nya ledare Stefan Lövden. Riksdagsgruppen har återfått lugn och arbetsro. Förtroendet för partiledaren är starkt. Hans laguppställning inger stort hopp.

Motion till distriktskongressen
Carina Ödebrink redogör för en motion till distriktskongressen som handlar om ”Utbildning och utveckling istället för arbetslöshet” författad utav Annelie Borgströms och Kent Williamssons. Motionen har tagits emot väl av distriktsstyrelsen men faktiskt i den allmänna politiska händelseutvecklingen.

Uttalande antogs
Sverige behöver en Socialdemokratisk regering konstateras i det uttalande som årsmötet antogs också bl.a berör den höga arbetslösheten ibland ungdomar.
> Läs hela uttalandet här

Lars-Erik Joakimsson sekreterare i 30 år

Vid arbetarekommunen årsmöte i Vaggeryd Folkets hus avtackades Lars-Erik Joakimsson för sin tid utav 26 år som sekreterare i arbetarekommunens samt även som för sin tid om 30 år som ordförande i Broderskapsgruppen.


Carina Ödebrink framför allas tack till Lars-erik Joakimsson

Arbetarekommunens ordförande Carina Ödebrink blomsterhyllade Lars-Erik Joakimsson som nu lämnar uppdraget som sekreterare i hela 26 år samt som ordförande i Broderskap i 30 år. Mötet gav Lars-Erik stående ovationer.


Broderskapsgruppens årsmöte  

Årsmötets inledning är hämtat från bönboken TRADITION OCH LIV och var vi finner i denna under rubriken Solidaritet.

        Gud Du ger oss livet att dela, jorden att vårda
        och en mänsklighet att tjäna.
        Hjälp oss tillsammans forma ett samhälle,
        där frihet och fred, rättvisa och sanning får råda.
        Gör oss uthålliga och djärva i kampen för ett liv i gemenskap
        där var och en är sedd och älskad.

Ur verksamhetsberättelsen
Det politiska arbetet 2011 var ett märkesår för Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun. Vi fick  ansvaret att styra vår kommun. Alla ordförandeposter besattes av Socialdemokrater, utom i kommunfullmäktige där Centerpartiet tilldelades posten. Tillsammans med C har vi format en politisk plattform för den politik som vi tillsammans ska genomföra mellan 2010-2014.

Thomas Strand nyvald ordförande.
Som ovan nämnts så lämnade Lars Erik Joakimson ordförandeskapet efter 30 år och Broderskapsgruppens årsmöte valde Thomas Strand till ordförande. Vidare ingår följande i styrelsen Gullvi Alkemark, Bo Josefsson, Torbjörn Gunnarsson, Inger Fröding, Robert Alkemark och Anna-Karin Slunge.

> Välkommen kontakta oss i Broderskaps styrelse

Skillingaryds S-förening årsmöte

Årsmötet ledes av Annelie Borgström

Ur verksamhetsberättelsen
Här framkom att 2011 har varit ett spännande med även arbetsamt år.  Vi har gått från att vara opposition till att leda vår kommun i minoritet men i samarbete med Centern. Detta har betytt att vårt arbete har fått utföras på ett annat sätt än tidigare. Bl.a har vi tagit fram nya övergripande mål för styrelse och nämnder. detta har varit lärorikt. Tittar vi framåt så är det viktigt att vi blir bättre på att värvar fler nya medlemmar samt arbetar för ökad delaktighet så att vi blir fler som bärare av våra idéer.

Val på årsmötet
Omval för en mandattid om 2 år Sonja Kling till Kassör.  Nyval av ledmot i styrelsen för en mandattid om två år Ann-Christin Hallinder.  Kvarstående med en mandattid om ett år i styrelsen är Kent Williamsson som ordförande samt som ledamöter Johanna Gustavsson och Björn Edvinsson.

På ersättarsidan omvaldes för en mandattid om ett år Annelie Borgström, Mikael Juul, Gullvi Alkemark, Robert Alkemark samt nyvaldes Serif Jusufovoc.

> Välkommen kontakta oss i Skillingaryd S-styrelse

Till revisorer omvaldes Anders Pettersson samt nyvaldes Bo Junefjell samt som revisorsersättare Bo Holst.

Att utgöra valberedning utsåg årsmötet Bo Holst

Delar av Skillingaryd S-föreings styrelse


Från vänster ses några från Skillingaryds S-förenings styrelse Kent Williamsson ordförande, Annelia Borgström, Sonja Kling Kassör samt Johanna Gustavsson.

Johanna Gustavsson blir nu inom Vaggeryds Värnamo s-landstingsgrupp 1:e ersättare i landstingsfullmäktige vilket innebär nästa lika mycket politiskt engagemang som ordinarie lansdtingsledamot.
Vaggeryds S-förenings årsmöte

Ur verksamhetsberättelsen
Här framkom att föreningen under verksamhetsåret genomfört utåtriktade aktiviteter i centrala vaggeryd bl.a vid ¨Framme-dagarna¨samt vid ¨Hjulafton¨samt vid Vaggerydsdagen. Vid dessa har man träffat och samtalat med många väljare. Även vid Julskyltningen den 2:a advent har föreingen deltagit med ett varulotteri som gav en god utdelning.

Under året som gått har föreningen också varit engagerad med att förbereda 1-maj som arrangemang som genomfördes 2011 i Vaggeryd.


1-maj förberedelser

Föreningen har också varit representerad genom ombud på distriktskongressen i Gislaved och man är väl representerad i partidistriktets styrelsen genom Berry Lilja som VU ledamot samt med Carina Ödebrink som ersättare i distriktsstyrelsen samt att Reine Frisk invaldes som ledamot i partidistriktets pensionärsutskott.   
Värt att notera är även att Carina Ödebrink igår som ledamot i partiets centrala förtroenderåd vilket är partiets högsta beslutande organ mellan partikongresserna.

Val vid årsmötet
Gunilla Krohn erhöll förnyat förtroende och omvaldes som kassör för en mandattid om två år. Detsamma gällde Berry Lilja och Brahim Peci som omvaldes som ledamöter i styrelsen för en tid om två år. Kvarstående i styrelsen är Benkt Johansson som ordförande samt Per-Jonny Krohn, Inger Fröding samt Ingegerd Olsson som ledamöter. Carina Ödebrink och Anita Chestersson omvaldes som ersättare i styrelsen.

> Välkommen kontakta oss i Vaggeryd S-styrelse

Till revisorer valde årsmötet Lars-Göran Nilsson och Reine Frisk samt med Anita Chestersson som revisorsersättare. 

Till ledamot i arbetarekommunens pensionärsutskott valdes Reine Frisk och som ombud till Byggnadsföreningen Framåts årsmöte valdes Per-Jonny Krohn.

En viktig fråga vid Vaggeryd s-förenings årsmöte var kommande medlemsavgiften och beslutet blev en höjning från 170 kronor till 200 kronor per år. 


Eftermiddagen efter alla årsmöte genomfördes ett Seminarium med Urban Ahlin,
S - Utrikespolitiske talesperson
Urban Ahlin Socialdemkraternas talesperson i utrikespolitiska frågor
Urban kom att beröra det gångna årets utveckling i Mellanöstern - 'Den arabiska våren' som han tidigt förutspådde men som ingen då ville ta till sig. Han uttryckte sin besvikelse på Obamas och USA låga engagemang för att få fred i mellersta östern
>Läs mer härText o bilder
Bo Holst
o Carina Ödebrink

Socialdemokraterna finns också i Hok och här kommer du till S-kontaktperson i Hok


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM