TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kommunstyrelsen i februari

 

 

 

Vid senaste kommunstyrelsemötet la Daniel Larson två särskilda yttranden:

 

§ 16 Ordning och reda i välfärden - yttrande över Välfärdsutredningens betänkande (SOU 2016:78)(KS/2016:290)

Deltar ej i beslutet

Särskilt yttrande

Med anledning av Välfärdsutredningens överlämnande av betänkandet – Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) har betänkandet den 24:e november 2016 sänts ut till 142 utvalda remissinstanser, varav sex landsting och 29 av landets kommuner. Lidingö stad är inte remissinstans, men Lidingös styrande politiska majoritet vill ändå att Lidingö stad yttrar sig.

Tyvärr visar Lidingös politiska majoritet i sitt ideologiska yttrande på politisk tondövhet genom att bortse från majoriteten av landets medborgares tydliga krav på införande av regleringar och begränsningar av vinstuttagen ur den skattefinansierade välfärden, och menar istället att regleringar på området samt införande av en huvudregel innebärande att eventuella överskott ska återföras till den verksamhet där de uppstått, skulle riskera att leda till att välfärdsföretagen helt bestämmer sig för att avveckla sina verksamheter. Detta trots att utredningen föreslår ett vinsttak på hela 7 procent plus statslåneräntan.
Majoriteten insinuerar även att utredningens syfte och mål skulle vara begränsad eller ingen valfrihet, ingen utveckling och nytänkande, ointresse för effektivisering, ingen omtanke om enskilda medborgares olika önskemål och preferenser och ingen koppling till omsorgen om att medborgarnas skattemedel används effektivt.
Detta trots att utredningens syfte enligt direktiven är ”att säkerställa dels att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo, dels att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått”.

Utredningen föreslår att tillstånd ska krävas för att ta emot offentliga medel till välfärdsverksamhet t.ex. hemtjänst, ett förslag i rätt riktning då detta är helt oreglerat idag. Utredningens förslag skulle om de genomförs innebära att drygt 5 miljarder kan återföras till välfärden varje år. Det motsvarar cirka 12 000 heltidstjänster i välfärden.
Många medborgare ser problem med vinstdriften i välfärden och i våra skolor. Många upplever det stötande att våra skattepengar, t.ex. avsatta till svensk skola för svenska skolbarn, hamnar i skatteparadis. Sverige är det enda landet i Europa, enda landet i västvärlden, som har släppt in kommersiella vinstdrivande företag i den offentligt finansierade skolan och vi är det enda landet i västvärlden och Europa som tillåter de företagen att föra ut medel från den offentligt finansierade skolan till aktieutdelningar. Inget annat land har tillåtit experimentet med vinstjakt i skolan. I Sverige har vi gjort det och vi kan nu med facit i hand, efter att ha sett ökad segregation och fallande kunskapsresultat, konstatera att det krävs kraftfulla långtgående satsningar på svensk skola för att rusta den inför framtiden.

Idag ses landets välfärdsverksamheter som en lukrativ marknad med hög avkastning. Frågan som de flesta medborgare med rätta ställer sig är om svenska skattepengar gör bäst nytta i skatteparadis som Jersey och Guernsey eller om de istället ska gå till elever och brukare inom välfärden.
Totalt bedömer utredningen att det 2014 gjordes cirka 4,5 - 5 miljarder kronor i övervinster inom de företag och organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet, och utredningen konstaterar vidare att det är en stor andel av de företag som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet som gör övervinster.

Av tabell 5.17 i betänkandet, där avkastning på totalt och eget kapital för alla företag på välfärdsområdet år 2014 (medelvärde) redovisas, framgår att ägarna till företag inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige fick en mycket god avkastning på sitt egna kapital, nästan dubbelt så hög som inom tjänstesektorn i sin helhet (27,5 procent mot 14,3 procent). Avkastning på eget kapital inom omsorgssektorn uppgick till hela 36,9 procent.
Inom sektorn socialt omsorgsboende redovisade 525 företag övervinster och 183 företag inga övervinster år 2014, enligt tabell 23.11. Inom området finns dock företag som samma år uppvisade mycket stora övervinster. Det gäller bl.a. företag inom Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer där bl.a. demensboenden ingår. Där uppgick övervinsterna till cirka 18 miljoner kronor per företag för den grupp företag som hade de största övervinsterna.
Inom öppna sociala insatser redovisade 799 företag övervinster och 248 företag inga övervinster 2014, vilket framgår i tabell 23.13. Totalt gjorde cirka 76 procent av företagen övervinster. Av dessa företag är ungefär hälften verksamma inom SNI-kod för Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder där bl.a. personlig assistans ingår. Även Öppna sociala insatser för äldre personer där hemtjänst ingår utgör en stor andel av företagen med övervinst.

I tabell 5:18 redovisas avkastning på operativt kapital för alla företag på välfärdsområdet under period 2005 - 2013, enligt följande: utbildning 34 procent, hälso- och sjukvård 51 procent, omsorg 25 procent, sociala insatser 72 procent, välfärden totalt 47 procent. Att jämföra med motsvarande avkastning inom tjänstesektorn under samma period på 10 procent.

I skatteverkets slutrapport från 2012 angavs att det var vanligt att framför allt riskkapitalbolag vid förvärv arrangerade en förvärvsstruktur med hög belåning hos ett svenskt förvärvsbolag. Ränteavdragen, som avsåg såväl lån från ägare som banker, var så stora att de oftast eliminerade de skattepliktiga vinsterna i de välfärdsbolag som förvärvades och förvärvsstrukturerna bedömdes vara skatteoptimerande. Ränteutgifterna hos holdingbolagen kunde kvitteras mot koncernbidrag från de rörelsedrivande svenska dotterbolagen. I de fallen tillförde ingen del av skulderna medel till verksamheterna i de förvärvade bolagen. Vidare visade rapporten att inga av de bolag som mottagit ränteinkomster enligt dessa strukturer varit skattepliktiga för inkomsterna. I ungefär hälften av fallen hade långivaren till ägarlånen varit placerad på någon av de engelska kanalöarna Jersey eller Guernsey, eftersom dessa jurisdiktioner saknar inkomstbeskattning av sådana inkomster. Skatteverket påpekade att det inom vissa koncerner hade byggts upp stora skattemässiga underskott, totalt ca 2,7 miljarder kronor, vilka kunde (och fortfarande kan) utnyttjas för att, utan begränsning, kunna kvittas mot vinster under kommande år.

I skatteverkets uppföljning 2015 konstaterades att välfärdsföretagen i stort sett hade upphört med skatteplanering med interna räntor, delvis på grund av att ränteavdragsbegränsningar infördes 2013. Skatteplanering med externa räntor hade dock ökat. Totalt sett hade skatteplaneringen med räntor minskat väsentligt. Trots detta hade de ackumulerade skattemässiga underskotten fördubblats då de ökat från cirka 2,7 miljarder beskattningsåret 2010 till närmare 5,4 miljarder kronor beskattningsåret 2013. Enligt Skatteverket lämnade cirka 5 miljarder kronor välfärdssektorn i form av räntor, koncernbidrag och utdelningar till fysiska personer under 2014. Av dessa 5 miljarder kronor bestod drygt 4,5 miljarder kronor av koncernbidrag och utdelningar.

Utredningen har i uppdrag att stärka möjligheterna för idéburna aktörer att verka inom den offentliga sektorn. Ett sätt att uppnå detta kan vara genom en möjlighet att reservera ett valfrihetssystem enligt LOV enbart för idéburna aktörer. Detta kan ge möjlighet att ta tillvara de särskilda kvaliteter som dessa aktörer har på ett bättre sätt än när ett valfrihetssystem omfattar även vinstsyftande aktörer. Det är därför, precis som utredningen pekar på, intressant att utreda om det med hänsyn till EU-rätten är möjligt att reservera ett valfrihetssystem på detta sätt.

Utredningen föreslår att en ny lag om valfrihetssystem ska ersätta den nuvarande lagen. Lagen ska, enligt utredningens förslag, gälla när ett valfrihetssystem tillämpas för tjänster enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, de lagar som reglerar skyldigheten att tillhandahålla hälso- och sjukvård samt tandvårdslagen.
Utredningen pekar på det förhållandet att LOV inte är en form av upphandling, vilket motiverar vissa förändringar i lagen, vilket jag instämmer i.

LOV är idag uppbyggd på begrepp och definitioner som är hämtade från upphandlingslagstiftningen, vilka därigenom riskerar att bli direkt missvisande. I syfte att göra lagstiftningen mer lättillgänglig och tydlig bör lagen därför, precis som utredningen föreslår, kopplas från upphandlingslagstiftningen och anpassas till att detta är en nationell reglering som tydligare bör följa svenska förvaltningsrättsliga principer.

Daniel Larson (S) ledamot kommunstyrelsen


§ 19 Effektivisering av Lidingö Stadshus – genomförandebeslut (KS/2015:35, KS2016:291)

Yrkande: Bifall

Särskilt yttrande:

Nu är det dags för ett modernt Stadshus för framtiden!

Lidingö Stadshus behöver renoveras och byggas om för att ge optimala förutsättningar för lidingöbor, stadens anställda och besökare. Vi vill skapa möjligheternas och mötesplatsernas Lidingö. Att skapa ett modernt Stadshus är ett viktigt led i det arbetet.

De anställda måste ges en bättre arbetsmiljö i ett mer funktionellt och flexibelt Stadshus, både vad gäller fysisk miljö, arbetsplatsers utformning, liksom förutsättningar för nya arbetssätt utifrån förvaltningarnas behov. Naturligtvis måste de anställda ges inflytande över sin framtida arbetsmiljö, inte minst med tanke på att Stadshuset ska kunna inrymma såväl utåtriktad öppen verksamhet liksom rättssäker myndighetsutövning.

Vi tycker att det är en bra idé att flytta upp restaurang och servering till entréplan med en utbyggd tillgänglig uteservering i riktning mot centrum. Att flytta biblioteket till Stadshuset är också ett bra förslag. Stadshuset ska vara välkomnande, tillgängligt för alla och inrymma goda möjligheter till olika aktiviteter, möten, information och upplevelser, vilket kommer underlättas då möjligheten för allmänheten att kunna gå igenom huset åter öppnas.

För oss är det viktigt att Stadshuset blir en del av ett starkt nytt, bärkraftigt och kreativt Lidingö Centrum, där vi har målet att påtagligt öka möjligheterna för alla att handla, med ett större utbud av olika butiker, restauranger och caféer.
I ett nytt centrum, där Stadshuset ingår, måste också förutsättningar ges till rika möjligheter till kulturupplevelser och vi vill vi verka för att den nya Stadshusparken inramas av ett Kulturcentrum med ett varierat utbud och som ägs och kan användas av alla medborgare.

Ett mer modernt Stadshus kan bidra till arbetet med att ytterligare förbättra konst- och kulturutbudet på ön med visionen att göra Lidingö till huvudstadsregionens viktigaste mötesplats för innovativa konst- och kulturevenemang.
Stadshuset kan även bidra till att skapa kreativa mötesplatser mellan service, handelsidkare och människor för att klara framtidens utmaningar.

Vi vill också stärka möjligheterna för lidingöbor till demokratiskt inflytande i för staden viktiga samhällsfrågor och samtidigt via moderna kommunikationskanaler ge fler möjlighet att kunna föra en dialog och diskussion i olika frågor med stadens politiker och ledning.

Lidingö stads förvaltningar behöver ges bästa tänkbara förutsättningar att stärka servicen till lidingöborna och även stärka vår förhandlingsposition och samtidigt höja vår beredskap att ta ansvar i viktiga utvecklingsfrågor som rör stockholmsregionen; det handlar om satsningar inom exempelvis infrastruktur, näringspolitik, miljö- och omsorgsfrågor och bostadsförsörjning.


Vi socialdemokrater vill skapa en ny färdriktning och en framåtanda på Lidingö som medborgarna kan vara stolta över - samtidigt som vi självklart också ska värna om de värden som gör ön unik. I det framtidsinriktade arbetet kommer ett modernt Stadshus kunna spela en avgörande roll.

Daniel Larson (s) ledamot kommunstyrelsen

 

 

Januarifullmäktige

 

Januari fullmäktige hade ganska få ärenden. Men ett av den kommer att få desto större effekter. Fullmäktigen beslutade att dela upp Lidingöhem i 14 olika bolag, varav några ska säljas direkt, andra först piffas upp inför försäljning och ett behållas.

 

Lidingöhem AB delades upp med sikte på försäljning!


Vår reservation:
Vi socialdemokrater motsätter oss att Lidingöhem AB omstruktureras och säljs ut, enligt det förslag som majoriteten tillsammans med centern står bakom. Den bästa affären för lidingöborna vore istället att staden behåller och utvecklar Lidingöhem AB i stadens och lidingöbornas ägo.

 

Bostadsbyggande dröjer

 

Liberalerna har i SVD pekat på behovet av ökad befolkningstillväxt i Lidingö för att försörja en växande andel äldre, och en Centerpartist har svarat att den tunga försörjningsbördan är resultatet av Liberalernas samarbete med den moderata majoriteten under gångna mandatperioder. Men Centerpartiet har tillsammans med majoriteten den här mandatperioden gått ihop med majoriteten om att sälja vårt allmännyttiga bostadsbolag och tömma dess kassa, i stället för att använda den för att bygga nya hyresrätter och tillsammans med majoriteten medverkat till minska planerna för utveckling av Lidingö Centrum.
Socialdemokraterna har länge pekat på behovet av ökat byggande av hyresrätter i Lidingö. För 2,5 år sedan antogs ett planprogram för utveckling av Lidingö Centrum som skulle ge minst 1000 nya lägenheter. Ännu finns ingen detaljplan ens för första etappen!
Hela det antal bostäder som fanns i planprogrammet behövs för att ungdomar ska kunna få en bostad och för att vi ska kunna rekrytera personal till skola, vård och omsorg. Framför allt är det viktigt att bygga trygghetsbostäder i Centrum för den växande andel äldre, som i många fall önskar lämna en stor opraktisk bostad för en mindre med god tillgänglighet, service och lokaler för social samvaro. Det som byggs i Centrum blir så dyrt, att ungdomar inte har råd att bo där hävdar någon. Men de som köper de dyra bostadsrätterna lämnar ju en äldre bostad och i slutet av flyttkedjan finns sannolikt en billigare lägenhet.
Det är också viktigt att byggandet av Centrum kommer igång för att behålla och utveckla en livskraftigt handel på ön. Vid ett flertal möten med representanter för näringslivet har de framhållit vikten av att centrumutvecklingen kommer i gång snarast.
Byggandet av fler bostäder måste komma igång snabbt. Men tyvärr håller majoriteten i Lidingö tillsammans med Centern på att dra ner antalet bostäder i stället för att öka det, och drar ut på tiden innan detaljplanen presenteras.
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Lidingö

 

Socialdemokraterna på Lidingö fyller 110 år!   20170119/DL


Åsa Regnér medverkar vid öppet möte den 25 jan Lidingö stadshus. Foto Kristian Pohl/RegeringskanslietIntroträffar och medlemsutbildning 2017  20170107/DLGod fortsättning!

 

Introträffar
Inled ditt medlemskap med en introträff där du under två timmar får träffa andra nya medlemmar, veta mer om ditt medlemskap och vägar till engagemang. Eller gå direkt in på medlemsutbildning steg 1.

Medlemsutbildningar
Med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen kan du delta i en rad olika lärorika utbildningar där du lär dig alltifrån politiska processer till ledarskap. Du börjar med att delta i medlemsutbildningen som är i tre steg.

Vi genomför medlemsutbildningar av hög kvalité för att ge dig verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i hur politik, ideologi, historia och partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap.

 

För mer information och intresseanmälan; öppna partidistriktet i Stockholms läns hemsida:
www.socialdemokraterna.se/stockholm/studier

 

Vill du veta mer?
Hör av dig per mail lidingo.sap@gmail.com


 

Socialdemokraternas förslag till budget för Lidingö stad 2017 20170107/DL

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november diskuterades, debatterades och beslutades Lidingö stads budget för 2017.

 

Budget 2017 - vår gemensamma välfärd

 

Vi socialdemokrater gick fram med en framtidsinriktad budgetmotion .

 

Debatten om Lidingös framtid handlar ofta om ifall vi ska utveckla eller bevara. Men finns det något motsatsförhållande? Det tycker inte vi socialdemokrater. Vi vill modernisera service, välfärdsutbud och handel utan att förstöra det som gör vår ö unik. Men det faktum att vi är en relativt välmående kommun, hindrar inte att det finns brister i samhällets service och omsorg som måste åtgärdas.

 

I den socialdemokratiska visionen för Lidingö ska människor i alla åldrar, med olika social, ekonomisk och geografisk bakgrund välkomnas till och kunna leva i en kreativ och hälsosam miljö för att bo, arbeta och studera. Här ska finnas rekreationsmöjligheter och kulturell stimulans i orörd natur, med rent vatten, välskötta parker och välvårdade kulturmiljöer.

 

Läs mer om våra förslag under rubriken Om vår politik, välj budget 2017,

eller klicka på länken nedan:

http://www.s-info.se/region/various.asp?id=156&page=10435&navi=2

 

Varje gång fullmäktige sammanträder kan du följa mötet direkt via webben.

Direktsändningarna ger dig möjlighet att följa debatterna och bli först med att veta vad som beslutas.

Det går också att följa debatten i efterhand på webben och du kan då välja de ärenden som intresserar dig mest.

Här nedan finns en länk till Lidingö stads hemsida och webbsändning.

http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/politik/kommunfullmaktige/webbtv.4.9154341232863cb1f800012779.html

 

 

Dags att ta fram en 20-års plan 20160930/DL


Lidingös socialdemokrater föreslog vid kommunfullmäktiges sammanträde i september att Omsorgs- och Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 20-års plan för befintliga och nya boendeformer för äldre på Lidingö.


Vi socialdemokrater kräver att majoriteten tar ansvar för att säkerställa en långsiktig planering för olika typer av boenden för äldre på Lidingö.

Tiotusentals platser inom äldreomsorgen i Sverige har lagts ned vilket har visat sig öka isolering, ensamhet och otrygghet, samt minskat valfriheten och tvingat människor att bo kvar hemma så länge som möjligt, för att sedan komma till ett särskilt boende under en kortare tid innan bortgång, detta ofta kombinerat med växelvård, korttidsvård, avlastning, dagvård och akutvård.

På Lidingö minskar också antalet platser på särskilt boende och demensboende. Lidingöbor efterfrågar dessutom så kallade trygghetsboenden. Genom att erbjuda olika boendeformer uppnås en samhällsvinst i form av minskat lidande och oro för anhöriga och äldre med olika behov och önskemål.

Vi anser att majoriteten via Omsorgs- och Socialnämnden måste redovisa hur boende-försörjningen för äldre på Lidingö planeras långsiktigt, vilket vi även har efterfrågat i nämnden.

Lidingö stad köper platser på privata boenden på och utanför Lidingö. Vi har fått redovisat att det innan sommaren 2016 stod över 30 personer i kö till boenden på Lidingö, samt att ett av de privata boendena på Lidingö, från vilket staden köper platser, nu bestämt att de ska sälja färre platser till staden på särskilt boende och demensboende. Detta är en oroande utveckling, särskilt mot bakgrund av Lidingös befolkningsökning och demografi med allt fler äldre, som lever allt längre.

Vi vill att det byggs fler bostäder med varierande inriktning och anpassade efter olika grader av service-, tillsyns- och vårdbehov och vi anser också att de Lidingöbor som upplever ett starkt behov av trygghet och gemenskap ska ha rätt till att kunna välja ett boende på Lidingö som motsvarar behov i enlighet med stadens ”kundens val”.

För att Lidingö stad ska klara av det uppdraget krävs en långsiktig framtidsplanering av boendeformer för äldre.

s-ledamöter i kommunfullmäktige:

Daniel Larson

Malin Olsson

Niclas Svensson
Ewa Lantz

Christian Hansson-Bergén

 

Samt

Ann-Christin Tauberman, ledamot, omsorgs- och socialnämnden

Gill Lindroos, ersättare, omsorgs- och socialnämnden

 

Vägen till ett samhällsbygge som håller ihop! 20160923/DL

 

Sverige står inför stora utmaningar, men samtidigt ska vi komma ihåg att utsikterna för den svenska ekonomin är goda.

 

Tillväxten är hög, arbetslösheten faller och det stora underskottet som den tidigare regeringen lämnade efter sig är i all väsentligt utraderat. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. I höstbudgeten fortsätter vi det samhällsbygget.

 

Vi har sedan dag ett prioriterat skolan och investerat över 8 miljarder kronor årligen för fler anställda, höjda lärarlöner och en mer jämlik skola. 13 000 fler anställda i skolan på två år gör att personaltätheten nu ökar. I höstens budget görs den enskilt största permanenta förstärkningen av statsbidragen till välfärden någonsin. Kommuner och landsting ges 10 miljarder kronor extra per år. Tillsammans med tidigare investeringar motsvarar välfärdsmiljarderna kostnaden för ungefär 30 000 fler anställda.

 

Klimatet är en ödesfråga och genom att börja ställa om Sverige till en fossilfri välfärdsstat, med den största klimat- och miljöbudgeten någonsin, skapas också nya jobb. När vi är först med det nya ser vi till att framtidens jobb skapas i svenska företag.

Regeringen har sedan tidigare stärkt järnvägsunderhållet för att tågen ska gå i tid och tagit viktiga steg för att främja hållbara transporter. I höstens budget kommer ytterligare investeringar i en förbättrad infrastruktur.

 

Sverige står idag starkt i den globala konkurrensen. Genom en aktiv närings- och innovationspolitik i hela landet bygger vi vidare på Sveriges styrkor. Då kan vi fortsätta konkurrera med kunskap, kvalitet och innovation, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Svensk arbetsmarknad går på högvarv men var tredje arbetsgivare i näringslivet har svårt att hitta rätt kompetens. Bristen på arbetskraft begränsar utveckling och tillväxt i många sektorer. Därför är satsningar på kunskap och kompetens för att förstärka matchningen viktiga. Alla som kan jobba ska jobba.

 

Utvecklingen i Sverige är positiv, men många utmaningar återstår. De utmaningarna möts inte med nedskärningar och sänkta löner. Investeringar i kunskap, jobb, välfärd och miljö utvecklar den svenska modellen.

 

Det är vägen till ett samhällsbygge som håller ihop.

Anna Vikström (S), riksdagsledamot från Stockholms län
Daniel Larson (S), kommunstyrelseledamot Lidingö

 

Sälj inte Danderyds sjukhus!  20160831/DL

 

"Att privatisera Danderyds sjukhus av enbart ideologiska skäl kommer inte leda till en bättre eller mer jämlik vård för länets invånare.

Att styra om vård från akutsjukhusen till andra delar av vården löser sig inte automatiskt för att sjukhuset blir privat och med vinstintresse".

 

Det skriver tre socialdemokratiska landstingspolitiker i detta debattinlägg.

En av de tre är Daniel Larson, som också är ordförande för Socialdemokraterna Lidingö och ledamot i Lidingös kommunfullmäktige.

 

De borgerliga partierna i landstinget planerar för att sälja Danderyds sjukhus.

Vi socialdemokrater vill vara tydliga: att föreslå nya privatiseringar istället för att se och lösa vårdens problem är inte en lösning.

Det som krävs är istället satsningar på vårdpersonalen och mer resurser till vårdcentralerna.

 

Skattepengar ska användas på ett klokt sätt. Ser vi på vården i länet möts vi av stängda vårdplatser, operationsköer och en orimlig arbetssituation för flera personalgrupper.

Det är platsbrist för kvinnor som ska föda barn, för de sjukaste äldre och många fler. Samtidigt har vi en akut personalbrist, inte minst saknas sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Istället för att hantera detta tror alliansen att privatisering av Danderyds sjukhus magiskt får alla problem att försvinna.

 

Vi har stora problem med styrningen av vården i Stockholms län.

När det nya Karolinska sjukhuset i Solna blir färdigt ska det bara stå för den allra mest avancerade vården och det blir färre vårdplatser än idag.

Vård ska då utföras någon annanstans men var och hur är skrämmande nog ännu inte helt klart.

Att i det här läget sälja ut gemensamma akutsjukhus gör det svårare att säkra en bra och tillgänglig vård.

 

Vi blir allt fler som bor i länet och vi behöver fler närsjukhus och närakuter och mer resurser till våra vårdcentraler för att kunna avlasta våra redan överbelagda akutsjukhus.

Att styra om vård från akutsjukhusen till andra delar av vården löser sig inte automatiskt för att sjukhuset blir privat och med vinstintresse.

 

Våra akutsjukhus har ett särskilt uppdrag att finnas där när vi behöver dem som mest, att utveckla vården och vara experter på de svåraste uppgifterna inom vården.

Det måste vi ge dem förutsättningar till.

Att sälja ut och privatisera Danderyds sjukhus, av enbart ideologiska skäl, kommer inte leda till en bättre eller mer

jämlik vård för länets invånare.

 

Tove Sander (S), Danderydsbo och landstingspolitiker
Victor Harju (S), Järfällabo och landstingspolitiker
Daniel Larson (S), Lidingöbo och landstingspolitiker

 

Stefan Löfvens sommartal i Vasaparken 21 aug  160702/DL

 

Hade du inte möjlighet att lyssna på vår partiordförande

och Sveriges statsminister Stefan Löfvens sommartal den 21 augusti i Vasaparken?

 

Här nedan finns en länk om du vill läsa talet:


http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2016/Sommartal-den-21-augusti-i-Vasaparken/


 

Stefan Löfvens sommartal 21 aug 2016

 

 

Socioekonomisk skolpeng för likvärdig skola 160628/DL

 

Nästa år kommer kommunala och privata grundskolor i staden att kunna få ett tillägg till grundskolepengen.

 

Den pengen går ut med samma belopp per elev till respektive skola.

Tillägget som går till skolan och inte är knutet till en enskild elev, ska hjälpa till att skapa likvärdighet mellan skolor.

 

I några skolor behövs mer insatser för att eleverna ska gå ut med godkända betyg, komma in på gymnasiet, t o m komma till undervisningen och börja skoldagen med mat i magen.

 

Erfarenheter från andra kommuner visar att behovet av sådant tillägg är kopplat till föräldrarnas utbildningsnivå, förekomst av försörjningsstöd mm.

Tillägget kallas socioekonomisk skolpeng.

Ett stort antal kommuner har sådan peng.

Den ska vara neutral, dvs att den utgår om fastställda faktorer föreligger, både kommunala och privata skolor ska kunna få.

 

Vi socialdemokrater har under flera år konstaterat att behovet av socioekonomisk peng finns även i Lidingö och motionerat om införande och finansiering med nya pengar.

Majoriteten har konsekvent avvisat utan tydliga motiv.

Nu har man insett att vi har rätt.

2017 kommer 3 mkr att avsättas.

Under hösten ska utbildningsnämnden besluta om regler för beräkning.

 

Det är glädjande att steget tas och att majoriteten inser att det inte i sedvanlig ordning går att spara fram utrymme. Det går inte att alltid spara fram den bästa skolan som nu senast när det välbehövliga utrymmet för höjning av lärarlöner ska tas fram genom besparingar i de kommunala skolorna. Hur dessa besparingar återverkar på verksamheten återstår att se.

 

En bra skola är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för framtiden, investeringar måste ibland få kosta.

Vilka skolor kan komma att beröras?

En är Bodal som redan i år har fått möjlighet att överskrida den budget, den för alla elever lika stora skolpengen ger skolan.

 

Jan-Olof Gurider (S) ledamot i utbildningsnämnden

 

Dags för kunskap. Dags för en likvärdig skola.


 

Glad midsommar! 20160623/DL

 

 

Socialdemokraterna på Lidingö önskar alla medlemmar och vänner en Glad Midsommar!


 

Glad midsommar

 

12 miljoner till höjda lärarlöner på Lidingö  20160608/DL


Lidingö stad får över 12 miljoner till högre lärarlöner


Nu är det klart hur regeringens Lärarlönelyft som ska ge omkring 60 000 lärare högre lön ska fördelas till kommuner och huvudmän för fristående skolor. För Lidingö handlar det om 12 150 000 kronor.


Hela den svenska modellen vilar på ettframgångsrikt utbildningssystem. Tyvärr lät den gamla borgerliga regeringen skattesänkningar och vinstjakt gå före skolan och de ungas framtid. Resultatet blev sjunkande kunskapsresultat, ökade klyftor i skolan och ökande lärarbrist. Den utvecklingen ska vi vända. 


Den svenska skolan ska vara en jämlik kunskapsskola i världsklass där inte en enda elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Och vi vet att nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Samtidigt anser endast fem procent av Sveriges lärare att läraryrket har hög status och bara varannan lärare skulle välja samma yrke igen. Lärarnas löneutveckling är också svagjämfört med OECD-snittet för jämförbara yrkesgrupper. I sin slutrapport om svensk skola har OECD lyft att läraryrkets attraktivitet behöver stärkas och att en höjning av lärarnas löner är en viktig del.


Därför har regeringen arbetat intensivt för att stärka läraryrkets attraktivitet. Tillsammans med arbetsgivarorganisationerna för skolan och lärarfacken fördes en diskussion om hur en sådan förändring skulle kunna åstadkommas. I samtalen var det viktigt att utarbeta en satsning på höjda lärarlöner som parterna står bakom, samtidigt som det ska kunna gå att följa och styra de statliga medlen. Det gav resultat i form av Lärarlönelyftet, en reform med kriterier för att höja skickliga lärares löner. Utifrån regeringens mål att vända kunskapsresultaten i svensk skola fokuserar Lärarlönelyftet på att höja lönerna för legitimerade lärare i grund- och gymnasieskolan.


Tusentals lärare anställs nu runt om i landet och barngrupperna börjar minska. Vi möjliggör mer tid för undervisning, skapar fler möjligheter att bli lärare och stärker läraryrket. Och vi höjer lönerna för de skickligaste lärarna med flera tusen kronor. Att investera i skolan är att investera i framtiden. Så ska samhällsbygget fortsätta. Nu behöver alla hjälpas åt – politiker, lärare, föräldrar och elever för att fortsätta att stärka svensk skola. Det är så vi tillsammans utvecklar den svenska modellen för framtiden.Bra för Sverige och bra för Lidingö! 20160520/DL

 

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting avser regeringen föreslå att 10 miljarder kronor tillförs kommunsektorn för 2017 och framåt.

 

Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet(kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

Regeringens långsiktiga välfärdssatsning innebär att Lidingö, preliminärt får 17 649 068 kronor mer per år från och med 2017.

 

Detta ger fantastiska möjligheter till fler anställda i äldreomsorg, i skolan, i förskolan och det stärker Lidingös mottagande och integration av nyanlända.

 

Det nya miljardstödet är inget riktat statsbidrag, kommunerna får själva avgöra hur pengarna ska användas. Men S- och MP-regeringen och V, som också står bakom satsningen, hoppas att de ska användas för att nyanställa i vård, skola och omsorg.

Enligt regeringens beräkningar motsvarar satsningen 30 000 nya jobb. Pengarna fördelas bland annat efter hur många nyanlända och asylsökande kommunerna tar emot.

 

 

Jag välkomnar det nya stödet, som är den största generella ökningen av statsbidragen sedan de infördes på 90-talet. Det ger oss långsiktigt goda förutsättningar att stärka välfärden.

 

I vårbudgeten satsar regeringen bland annat 500 miljoner på nyanländas etablering och 450 miljoner på polisen och Migrationsverket för att de ska klara en ökad arbetsbelastning.

Regeringens stora satsning på välfärden är ett välkommet tillskott i vårt samhällsbygge.

 

Bra för Sverige och bra för Lidingö!

 

Daniel Larson (s) ledamot i kommunstyrelsen

 

 

 Introträffar och medlemsutbildningar 2016
 20160408/DL


Information till medlemmar:


Introträffar och medlemsutbildningar!

Inled ditt medlemskap med en introträff där du under två timmar får träffa andra nya medlemmar, veta mer om ditt medlemskap och vägar till engagemang. Eller gå direkt in på medlemsutbildning steg 1.

Medlemsutbildningar

Med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen kan du delta i en rad olika lärorika utbildningar där du lär dig alltifrån politiska processer till ledarskap. Du börjar med att delta i medlemsutbildningen som är i tre steg.
Vi genomför medlemsutbildningar av hög kvalité för att ge dig verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i hur politik, ideologi, historia och partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap.

För mer information och intresseanmälan; öppna partidistriktet i Stockholms läns hemsida:

http://www.socialdemokraterna.se/stockholm/studier


Vill du veta mer?
Hör av dig per mail lidingo.sap@gmail.com

 

Bli medlem i Socialdemokraterna

 

 


Vill du veta mer om medlemskap?

https://www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/
Ett bättre Sverige för alla. Bli medlem  20160408/DL
 

Vill du vara med och bygga ett bättre Sverige för alla?

Bli medlem i Socialdemokraterna.


Att vara medlem innebär att du tar ställning för dina värderingar om ett samhälle byggt på idén om solidaritet och jämlikhet. Du ger ditt stöd till visionen du tror på, och om du väljer att engagera dig aktivt kan du också arbeta för att genomföra den visionen. Då blir ditt medlemskap en möjlighet att förändra människors liv.


Medlem blir du i Lidingö arbetarekommun eller någon av våra s-föreningar SSU-Lidingö, Kommunals s-förening i Lidingö eller S-kvinnor Lidingö och samtidigt blir du även medlem i Socialdemokraterna.

Det är fritt att gå ur när som helst, så varför inte prova ett år? Nu kan du ta första steget, bli medlem redan idag!


Genom att fylla i formuläret som du når via länken nedan får du information och inbetalningskort på posten. Du förbinder dig inte till någonting.Nu finns också möjligheten att bli medlem och betala direkt.
Skicka ett SMS med texten: SMS:a SAP (mellanslag) medlem (mellanslag) tiosiffrigt personnummer till 72456

Alla medlemmar - oavsett grad av aktivitet -påverkar våra möjligheter att förändra - därför har vi föresatt oss att aktivt verka för fler medlemmar på Lidingö. Du är varmt välkommen!
 
Daniel Larson, ordförande

Lidingöhem ligger oss varmt om hjärtat!  20160112/DL


För ett år sedan, på Alla hjärtans dag, startade kampanjgruppen ”Stoppa försäljningen av Lidingöhem” en framgångsrik namninsamling för att begära en folkomröstning om Lidingöhems framtid.


Den styrande majoriteten och Centern har förhalat beslutet om en folkomröstning. Det finns tecken som tyder på att det i kulisserna pågår förberedelser för en försäljning. Och rykten säger att frågan om en folkomröstning kommer upp för beslut i mars!


Vi kommer därför att återigen gå ut på Lidingös gator och torg och dela ut flygblad och hoppas att du vill vara med. Vi kampanjar nu på lördag, den 13 februari, på följande platser:

• Lidingö centrum: kl.11:00 – 13:00
• ICA Kvantum: kl.11:00 – 13:00
• Rudboda torg: kl.11:00 – 13:00


Anmäl dig gärna på kampanjgruppens Facebook-sida: https://www.facebook.com/Stoppa-försäljningen-av-Lidingöh…/…


Den utredning som M, KD, LP och C hade satt som villkor för att kommunfullmäktige skulle besluta om en folkomröstning, presenterades i förra veckan. Till vår förvåning hade utredarna tillåtits att också utreda för- och nackdelar med att behålla och utveckla Lidingöhem. Protesterna från lidingöbor satte tydligen press på den styrande majoriteten!

Tack alla Lidingöbor för allt ert stöd och er kampanda, den gör skillnad!


Utredningen är en fröjd att läsa för oss i kampanjen. Det vi hela tiden har sagt, nämligen att det är en usel affär att sälja Lidingöhem men att det är en mycket bra affär att behålla och utveckla Lidingöhem – det bekräftar utredarna!


Så här skriver utredningen t ex: ”Med sin stora potentiella byggrättsportfölj på egen mark har Lidingöhem möjligheter att på marknadsmässiga villkor nyproducera kategoribostäder som ungdoms- och studentbostäder, eftersom kostnaden för marken är låg.”

Läs gärna hela utredningen på kampanjens Facebook-sida
https://www.facebook.com/Stoppa-försäljningen-av-Lidingöh…/…


Tyvärr har varken M, KD, LP eller C tagit intryck av utredningen och ändrat uppfattning om Lidingöhem. Istället skriver de tre styrande partierna och Centern en debattartikel full av suckande över hur litet Lidingöhem är, speciellt efter det att äldreboendena tas bort och behålls av Lidingö stad. Underförstått, Lidingöhem måste säljas och därför behövs ingen folkomröstning.


Att M, KD och LP skulle läsa utredningen som djävulen läser bibeln, det kunde vi vänta oss. Men att Centern skulle svika sina väljare trodde vi inte. Centerns vallöften om ”närodlad politik”, där lidingöborna får större inflytande över frågor som berör, är glömda. Valslogan ”Vi lyssnar gärna på dig!” är tom på innehåll. Istället blev locktonerna från den styrande majoriteten alltför frestande.


Centern begärde att utredningen också skulle titta på vad som händer med de svagaste på bostadsmarknaden om Lidingöhem säljs. Utredningen pekar på stora utmaningar med bostadsförsörjning de närmaste åren. Trots det tror Centern att privata värdar ska ställa upp med hyreslägenheter, orealistiska löften som vare sig har stöd i utredningen eller i den verklighet som möter dem som letar efter en bostad.


Hur ska kvinnorna som måste fly med sina barn från en misshandlande man hitta en bostad?

Hur ska våra unga vuxna kunna flytta hemifrån? Färska uppgifter från Bostadsförmedlingen visar att 6 858 lidingöbor står i bostadskön och en tredjedel (!) är våra unga vuxna under 30 år. Våra ungdomar kan inte räkna med att få en hyresbostad om de inte köar minst tio år.


Vi kan dock glädja oss åt att äldreboendena inte säljs – också detta ett resultat av vårt kampanjande.

Tack alla boende på Tor, Baggeby Gård och Frimurarhemmet för era viktiga insatser. Tack Käte och alla andra på PRO för att ni har varit med och kämpat.

Vi fortsätter att argumentera och kampanja för att stoppa en försäljning av Lidingöhem.


Jag hoppas vi träffas i Lidingö centrum, utanför ICA Kvantum eller på Rudboda torg!


Med vänliga och hjärtliga hälsningar,
Daniel Larson
Ordförande Socialdemokraterna Lidingö
 

God fortsättning på 2016 20160113/DL

 

Vi vill önska alla våra väljare, medlemmar, supportrar och vänner en god fortsättning på det nya året!

 

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som vi står inför. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik.

 

Vi inbjuder till årets aktiviteter, medlemsmöten, samtal, studier och välkomnar varmt till medlemskap.

 

Vill du veta mer om studier? För mer information och intresseanmälan; öppna partidistriktet i Stockholms läns hemsida:
www.socialdemokraterna.se/stockholm/studier


Vi kan med glädje hälsa många nya medlemmar välkomna och vi fortsätter att inbjuda fler! Vi är drygt 100.000 partimedlemmar - i alla Sveriges kommuner - som brinner för rättvisa. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad.

 

Vill du veta mer om medlemskap?

https://www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

 

Hör gärna av dig för att dela med dig av dina tankar.
Vi vill gärna veta vad du tycker och funderar på kring Lidingös framtid och vilka prioriteringar som du tycker behöver göras.

Du når oss per mail lidingo.sap@gmail.com eller på telefonnummer: 08-766 09 53


Daniel Larson
Ordförande, Socialdemokraterna i Lidingö

 

Budgetmotion för ett Bättre Lidingö. För alla. 20160113/DL

 

I november debatterades och beslutades 2016 års budget för Lidingö stad.

 

De partier som är representerade i Lidingös kommunfullmäktige presenterade i november vid budgetförhandlingarna sina förslag. 

Du har möjlighet att se och höra debatten i efterhand.

http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/politik/kommunfullmaktige/webbtv.4.9154341232863cb1f800012779.html

 

 

Klicka på länken nedan för att ta del av våra förslag till budget för Lidingö stad 2016

http://www.s-info.se/region/various.asp?id=156&page=10406&navi=3

 

Hör gärna av dig för att dela med dig av dina tankar.

Vi vill gärna veta vad du tycker och funderar på kring Lidingös framtid och vilka prioriteringar som du tycker behöver göras.

Du når oss per mail lidingo.sap@gmail.com eller på telefonnummer: 08-766 09 53


Ett modernt stadshus för framtiden

20151023/DL

Lidingö stadshus behöver byggas om för att ge optimala förutsättningar för lidingöbor, stadens anställda och besökare.
 
Vi vill skapa möjligheternas och mötesplatsernas Lidingö. Att skapa ett modernt stadshus är ett viktigt led i det arbetet.


De anställda måste ges en bättre arbetsmiljö i ett mer funktionellt och flexibelt stadshus, både vad gäller fysisk miljö, arbetsplatsers utformning, liksom förutsättningar för nya arbetssätt utifrån förvaltningarnas behov. Stadshuset ska kunna inrymma såväl utåtriktad öppen verksamhet liksom rättssäker myndighetsutövning.


Vi tycker att det är en bra idé att flytta upp restaurang och servering till entréplan med en utbyggd tillgänglig uteservering i riktning mot centrum. Att flytta biblioteket till stadshuset är också ett intressant förslag. Stadshuset ska vara välkomnande och inrymma goda möjligheter till olika aktiviteter, möten, information och upplevelser.


För oss är det viktigt att stadshuset blir en del av ett starkt nytt, bärkraftigt och kreativt, Lidingö Centrum, där vi har målet att påtagligt öka möjligheterna för alla att handla, med ett större utbud av olika butiker, restauranger och caféer. 

I ett nytt centrum, där stadshuset ingår, måste också förutsättningar ges till rika möjligheter till kulturupplevelser och vi vill vi verka för att den nya Stadshusparken inramas av ett Kulturcentrum med ett varierat utbud och som ägs och kan användas av alla medborgare. Ett mer modernt stadshus kan bidra till arbetet med att ytterligare förbättra konst- och kulturutbudet på ön med visionen att göra Lidingö till huvudstadsregionens viktigaste mötesplats för innovativa konst- och kulturevenemang.

 

Stadshuset kan även bidra till att skapa kreativa mötesplatser mellan service, handelsidkare och människor för att klara framtidens utmaningar.

Vi vill också stärka möjligheterna för lidingöbor till demokratiskt inflytande i för staden viktiga samhällsfrågor och samtidigt via moderna kommunikationskanaler ge fler möjlighet att kunna föra en dialog och diskussion i olika frågor med stadens politiker och ledning.

 

Lidingö stad behöver ges bästa tänkbara förutsättningar att stärka servicen till lidingöborna och även stärka vår förhandlingsposition och samtidigt höja vår beredskap att ta ansvar i viktiga utvecklingsfrågor som rör stockholmsregionen; det handlar om satsningar inom exempelvis infrastruktur och infartsparkeringar, miljö- och omsorgsfrågor och bostadsförsörjning.

 

Vi socialdemokrater vill skapa en ny färdriktning och en framåtanda på Lidingö som medborgarna kan vara stolta över - samtidigt som vi självklart också ska värna om de värden som gör ön unik. I det framtidsinriktade arbetet kommer ett modernt stadshus kunna spela en avgörande roll.

 

Daniel Larson (s) Ledamot kommunstyrelsen 
Välkommen till medlemsmöte den 30 sep 20150922/DL

 

Välkommen till Medlemsmöte!

 

Onsdag 30 september, Stadshuset, lokal Fjäderholmarna på entréplan

 

Kl.18:30-19:00 Medlemsmingel

Kl.19:00-21:00 Medlemsmöte

 

Inbjuden gäst; riksdagsledamot Azadeh Rohjan Gustafsson (s)

kommer att berätta om regeringens framtidsinriktade budget 2016.

 

Azadeh Rohjan Gustafsson

 

Azadeh , som kommer från Upplands Väsby, är statsrådsersättare för Mikael Damberg,

ledamot i Kulturutskottet, suppleant i Utrikesutskottet och suppleant i EU-nämnden.

 

Missa inte att få ta del av de viktiga satsningar som Socialdemokraterna presenterar i budgeten för 2016.

 

Välkommen!

 

 

 

Dags att nominera till uppdragen som nämndemän i Tingsrätten 20150922/DL

 

Nu är det dags att nominera till uppdragen som nämndemän i Tingsrätten.

 

Nomineringarna ska inkomma till Lidingö arbetarekommun senast den 27 september.

 

Den som nomineras måste vara tillfrågad och ha tackat ja till att bli föreslagen.

 

Nämndemän väljs för en tjänstgöringsperiod på fyra år, från och med den 1 jan 2016 till den 31 dec 2019.

 

Medlemmar i Lidingö arbetarekommun uppmanas att senast den 27 september skicka in nomineringar per mail: lidingo.sap@gmail.com eller per brev till partilokalen, med adress; Socialdemokraterna i Lidingö, Sturevägen 38, 181 32 Lidingö.

 

Styrelsen kommer tillsammans med valberedningen att sammanställa inkomna nomineringar och lämna ett förslag till beslut på medlemsmötet den 30 september.

Medlemsmötets beslut om nomineringar fastställs därefter i Lidingö kommunfullmäktige.

 

För frågor och mer information: mail lidingo.sap@gmail.com

 

 

Äntligen en budget för framtiden! 20150902/DL

 

Budget 2016

Investeringar för Sverige!

 

Budget 2016

 

 

Socialdemokraterna investerar i det som bygger Sverige starkt.

I vårt Sverige ska fler jobba, skolresultaten vändas och klimatutsläppen minska.

Sverige är ett fantastiskt land men vi står inför stora framtidsutmaningar.

Fler måste jobba för att vi ska klara att finansiera välfärden. Kunskapsresultaten i skolan behöver vändas så att alla människor får en bra start i livet och så att vi säkrar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Och klimatutsläppen behöver minska för att vi ska ha en planet att lämna över till våra barn och barnbarn.

Sverige ska vara ett land där alla hjälps åt och alla bidrar. Där vi både stöttar och ställer krav på varandra.

Vi löser inte arbetslösheten, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar. För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i Sverige. I bostäder och infrastruktur, i kunskap och konkurrenskraft, i omställningen till ett hållbart samhälle.

 

Läs mer om regeringens framtidsinriktade budget med investeringar för Sverige:

 

http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Budget-2016/

 

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Fem-miljarder-till-skolan/

 

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Investeringar-for-fler-jobb/

 

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Tio-miljarder-till-jobben/

 

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Nu-avskaffar-vi-fas-3-/

 

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Framtidens-yrkeshogskola/

 

 

Budgeten kommer att presenteras i sin helhet den 21 september.

 

 

Välkommen till höstens studieprogram  20150818/DL

 

Introträffar

 

Inled ditt medlemskap med en introträff där du under två timmar får träffa andra nya medlemmar, veta mer om ditt medlemskap och vägar till engagemang. Eller gå direkt in på medlemsutbildning steg 1.

 

Medlemsutbildningar

 

Med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen kan du delta i en rad olika lärorika utbildningar där du lär dig alltifrån politiska processer till ledarskap. Du börjar med att delta i medlemsutbildningen som är i tre steg.

Vi genomför medlemsutbildningar av hög kvalité för att ge dig verktygen för att kunna påverka i partiet och samhället i stort. Genom att vinna insikter i hur politik, ideologi, historia och partiorganisationen fungerar får du större möjligheter till delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap.

För mer information och intresseanmälan; öppna partidistriktet i Stockholms läns hemsida:

www.socialdemokraterna.se/stockholm/studier

 

Vill du veta mer?

Hör av dig per mail lidingo.sap@gmail.com

 

Dags att nominera till uppdragen som nämndemän  20150814/DL

 

Nu är det dags att nominera till uppdragen som nämndemän.

 

Nomineringarna ska inkomma till Lidingö arbetarekommun senast den 4 september och avser Förvaltningsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm, Svea hovrätt och specialdomstolar.

 

Den som nomineras måste vara tillfrågad och ha tackat ja till att bli föreslagen.

 

Några lagändringar har trätt i kraft som påverkar etablerade nämndemän och de som har intresse att bli nämndemän.

Detta innebär att en ny nomineringsprocess av nämndemän kommer att hållas och då väljs man för en tjänstgöringsperiod på fyra år, från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2019.

 

Även om uppdraget som nämndeman inte är ett politiskt uppdrag, väljs nämndemännen i kommun- och landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Vill man fortsätta med sitt uppdrag eller är man intresserad av att bli nämndeman måste man alltså nomineras av sin lokala partiförening.

 

Sveriges domstolar efterfrågar åldersspridning, mångfald samt goda representanter då uppdraget som nämndeman innebär beslut som är avgörande för den enskilde personens liv.

Man prövas som lämplig för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter.

 

För att kunna väljas som nämndeman måste man vara myndig, svensk medborgare samt folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets.

Man får inte heller vara ställd under förvaltarskap eller försatt i konkurs.

Vill du veta mer om uppdraget som nämndeman?
Gå in och läs mer på hemsidan www.blinämndeman.se

 

Medlemmar i Lidingö arbetarekommun uppmanas att senast den 4 september skicka in nomineringar per mail: lidingo.sap@gmail.com eller per brev till partilokalen, med adress; Socialdemokraterna i Lidingö, Sturevägen 38, 181 32 Lidingö.

 

Styrelsen kommer att sammanställa inkomna nomineringar innan de skickas vidare in till Stockholms läns partidistrikt för behandling inför beslut i Landstingsfullmäktige.

 

Med vänlig hälsning
Daniel Larson
Ordförande, Socialdemokraterna Lidingö

 

Stefan Löfvens sommartal i Vasaparken 20150812/DL

 

 

 

Sommartal i Vasaparken

 

Missa inte Socialdemokraterna i Stockholmsregionens höstupptakt med Stefan Löfvens årliga sommartal i Vasaparken,

nu på söndag den 16 augusti.

Program

13.30 Aktiviteterna i parken inleds

 

14.00 Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm, inleder programmet på scen.

Sångerskan och skådespelerskan Shima Niavarani med band uppträder
Philip Botström, SSU:s nyvalde ordförande, talar

 

14.30 Statsminister och partiordförande Stefan Löfven talar

Ta med en picknickfilt, bjud med vänner & familj och umgås i parken.

Varmt välkommen!
 

Vi ses i Vasaparken!

 

Bjud in dina facebookvänner:

 

https://www.facebook.com/#!/events/833459073441653/?ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=361&action_history=null

 

 

 

 

Glad Midsommar! 20150618/DL

 

 

Socialdemokraterna, Framtidspartiet på Lidingö,

önskar alla medlemmar och vänner

en riktigt Glad och trevlig Midsommar!

 

 

Glad midsommar!

 

 

 

 

 

Utbildning för Framtidens ledare med sikte på 2018

 

 

Nu är det dags igen för en utbildning för framtidens ledare.

 

Vi kommer genomföra utbildningen under 2015 och 2016 där Socialdemokraterna Stockholms län tar sikte på 2018.

 

Utbildningen syftar till att ge framtidens ledare verktyg för att efter valet 2018 vara väl förberedda att axla ett större ansvar.
Under utbildningen kommer deltagarna att få diskutera aktuella politiska sakfrågor, sätta sina ledaregenskaper på prov, förbättra sina kunskaper om projektplanering och politisk kommunikation, träffa och lyssna till inspirerande och kunniga föreläsare.

 

Utbildningen är tidskrävande och består av två helger hösten 2015, två helger våren 2016 och en avslutande helg hösten 2016. Utbildningen ställer höga krav på engagemang och kommer innefatta hemuppgifter.

 

Utbildningen har begränsat antal platser och kostar 4000 kr för arbetarekommunen per deltagare.

 

 

Är du, som medlem i Lidingö arbetarekommun, intresserad eller vill veta mer?

 

Hör av dig, senast den 16 juni, på mail: lidingo.sap@gmail.com

 

 

Medlemsmöte 27 maj i Stadshuset. Tema: Bostadspolitik  20150527/DL

 

Välkommen till medlemsmöte!

 

Onsdag den 27 maj kl.19.00-21.00, med mingel från kl.18:30

Stadshuset, lokal Storholmen på entréplan

 

På dagordningen: Lidingöhems framtid, Lidingös bostadspolitik och utvecklingen av Torsvik/Lidingö Centrum.

 

Varmt välkommen!

 

4804 namnunderskrifter för en folkomröstning! Tack för allt stöd! 20150527/DL

 

En timme innan fullmäktiges sammanträde, måndagen den 25 maj, överlämnades en kartong fylld med 4 804 underskrifter med krav påå en folkomröstning kring Lidingöhems framtid, till Björn Samuelson (M), Lidingö kommunfullmäktiges ordförande och Lidingöhems ordförande.

 

Stort tack för allt stöd!

 

http://lidingosidan.se/politik/lidingohem-4-804-namn-underskrifter-overlamnade/

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/namnunderskrifter-mot-forsaljning-av-allmannyttan

 

http://www.hemhyra.se/stockholm/4-800-vill-ha-folkomrostning-om-lidingohem

 

http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx

 

 

Följ kampanjen Stoppa försäljningen av Lidingöhem på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Stoppa-f%C3%B6rs%C3%A4ljningen-av-Liding%C3%B6hem/774504309305702?fref=ts


 

 

 

 

Dags för överlämnande av 4700 underskrifter med krav på folkomröstning om Lidingöhems framtid
 

 

Nu kräver vi en folkomröstning om Lidingöhems framtid!

 

Kom och delta vid överlämnandet av namninsamlingslistorna!


Bjud gärna med dig grannar, vänner, familj och andra som du vet har skrivit under listorna och vill delta i överlämnandet av över 4700 namnunderskrifter.

Vi samlas nu på måndag den 25 maj kl.16:45 vid trappan i Lidingö centrum (utanför Annas väskor) och går sedan i samlad tropp till Lidingö stadshus.

Där tar kommunfullmäktiges ordförande Björn Samuelsson emot våra listor kl.17:00.

 

Följ kampanjen Stoppa försäljningen av Lidingöhem på Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Stoppa-f%C3%B6rs%C3%A4ljningen-av-Liding%C3%B6hem/774504309305702?fref=ts

 

Bjud in facebookvänner till att delta vid överlämnandet:
https://www.facebook.com/events/861572260564699/?ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_type=117

 

Vi ses i eftermiddag i Lidingö centrum!
http://www.dn.se/sthlm/lidingobor-kraver-folkomrostning/

 

Kom gärna till förberedelserna vid trappan i centrum kl.16:30.

 

Mvh Daniel Larson

Ordförande Socialdemokraterna Lidingö 

 

 

Tack för allt stöd för att Stoppa försäljningen av Lidingöhem  20150414/DL

 

 

Lidingöborna har strömmat till för att skriva på, lämna in ifyllda listor och be om nya tomma listor att fylla i.

 

Många har frågat hur det går och vi kan stolta berätta att det går fantastiskt bra! Vi har med råge passerat gränsen för de 3 600 namnunderskrifter vi behöver för att kräva att fullmäktige tar upp frågan om en folkomröstning!

 

Lidingöborna fortsätter att kontakta oss och vill skriva under. Vi fortsätter därför kampanjen till mitten av april, dvs i praktiken denna vecka ut.

Men du som vill skriva under kan göra det ända fram till den dag då vi lämnar in alla underskrifter till Lidingö kommun och begär en folkomröstning. Vi återkommer om datum när inlämningen sker.

Har du listor du vill lämna in?

Här är några olika sätt att lämna dina listor:


 

1. Lägg dem i ett kuvert, skriv "Daniel" på kuvertet och lägg det i Socialdemokraternas brevlåda på Sturevägen 38

 

2. Lägg dem i ett kuvert, skriv "Amelie Tarschys Ingre" på kuvertet och lämna det i receptionen i Lidingö stadshus

 

3. Ring någon av oss som finns listade med namn och telefonnummer längst ner på namninsamlingslistorna så kommer vi förbi och hämtar upp dem.

 

4. Skicka dem till Suzanne Liljegren, Laxvägen 75, 181 30 Lidingö

 

Följ kampanjen på facebook:

https://www.facebook.com/pages/Stoppa-f%C3%B6rs%C3%A4ljningen-av-Liding%C3%B6hem/774504309305702

 

 

Ny styrelse valdes på årsmötet  20150402/DL

 

Här hittar du kontaktuppgifter till Socialdemokraterna i Lidingös styrelse:

http://www.s-info.se/region/various.asp?id=156&page=1750&navi=1

 

 

 

Årsmöte den 24 mars, Lidingö stadshus  20150312/DL

 

Medlemmar kallas till Lidingö arbetarekommuns årsmöte 2015

 

Tisdagen den 24 mars kl.18.30 i Lidingö stadshus, möteslokal Duvholmen.

 

3600 underskrifter behövs!  20150211/DL

 

Stoppa försäljningen av Lidingöhem!

Den politiska majoriteten - M, KD och LP - vill driva igenom en snabb försäljning av lidingöbornas eget bostadsbolag, Lidingöhem. Beslutet berör många lidingöbor men framför allt våra unga vuxna, våra äldre och de som är i akut behov av en bostad.

Bara en folkomröstning kan rädda Lidingöhem kvar i staden ägo.

Vi är många som vill behålla och utveckla Lidingöhem för att det även i framtiden ska finnas bostäder på Lidingö för de som inte vill eller kan köpa sin bostad.

Vi kräver att lidingöborna får folkomrösta om Lidingöhems framtid och vi ber om DITT stöd!

 

Kontakta någon av oss om du vill delta i arbetet med att samla in underskrifter!

Styrgruppen för kampanjen Stoppa försäljningen av Lidingöhem, genom

Daniel Larson (S)                

Ordf. Socialdem. Lidingö   

070-477 48 94                     

 

Vår kampanjsida på Facebook: Stoppa försäljningen av Lidingöhem

 

 

Stoppa försäljningen av Lidingöhem!  20150206/DL

 

 

Därför måste försäljningen av Lidingöhem stoppas!

 

De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara efterfrågan på bostäder.

Vi socialdemokrater i Lidingö vill värna och utveckla Lidingöhem för att bättre möta boende, bostadssökande men också samhällets krav!


Ett kommunalt bolag ska ha en tydlig samhällsuppgift. Utan ett tydligt samhällsuppdrag kan det ifrågasättas om det är meningsfullt att kommunen äger och driver ett aktiebolag. Ett ägardirektiv är ju ett komplement till bolagsordningen och ska ange ägarens syften med och förväntningar på bolaget i fråga.

 

Ett av staden ägt bostadsbolag är ett av de instrument staden ska använda för att realisera en fastlagd bostadspolitik!

 

Vi socialdemokrater tycker att Lidingöhems roll i stadens samlade bostadspolitik bland annat ska innefatta en social bostadspolitik vilket innebär:


• Uppförande av hyresrätter för att vidmakthålla den blandade bebyggelse med olika upplåtelseformer som varit karaktäristiskt för Lidingö
• Uppförande av bostäder för unga vuxna och för studenter
• Medverkan vid uppförande av äldreboenden

 

Vi menar att ett varierat utbud av upplåtelseformer är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad, en gynnsam utveckling av Lidingös välfärd och näringsliv.


Som viktiga utgångspunkter gäller för oss också att Lidingöhem inte fortsätter att avyttra sitt bostadsbestånd. Istället bör det befintliga bostadsbeståndet utökas med nybyggnation men också genom förvärv.

 

Lidingöhem ska alltså kunna agera som en självständig aktör på bostadsmarknaden inom ramen för en av staden fastlagd bostadspolitik och i enlighet med tydliga ägardirektiv genom att köpa eller byta mark och bygga samt eventuellt förvärva hyresrätter i egen regi.

 

Vi vill se ett starkt Lidingöhem AB med en tydlig målstyrning, ett ägardirektiv som ger bolaget i uppgift att på ett självständigt sätt medverka till en sund bostadspolitik för Lidingös innevånare!

Det har nu blivit känt att den nya styrande majoriteten (M, KD, LP) genom dolda, hemliga avtal planerar för en snabb försäljning av Lidingöhem.

 

En försäljning skulle påverka Lidingös bostadsförsörjning och beröra många lidingöbor, framför allt våra unga vuxna, våra äldre och de som av medicinska eller sociala skäl är i akut behov av en bostad. Därför måste en noggrann och objektiv analys göras av konsekvenserna av en eventuell försäljning.

 

• Med politisk vilja kan Lidingöhem stärkas och utvecklas!
• Vi vill behålla Lidingöhem i stadens ägo!
• Förberedelserna för en försäljning av Lidingöhem måste stoppas!
• Vi motsätter oss att en försäljning av Lidingöhem får ske utan att lidingöborna först har fått säga sitt i en folkomröstning!

 

Daniel Larson,
Ordförande Socialdemokraterna i Lidingö

 

Tankesmedja på 38:an  20150126/DL

 

Medlemmar hälsas välkomna till Tankesmedja på 38:an

 

Vår och sommar närmar sig så sakteliga, innan dess träffas vi för att diskutera det politiska läget.

 

Det händer mycket nu i vår värld. Händelser som griper tag och som spiller över till vårt lilla land och till vår lilla stad.

 

Kom och diskutera aktuella politiska utspel och delta i de tema- kvällar om Lidingös sociala omsorg, om bostadsbyggandet, om kollektivtrafiken och kanske ytterligare en kväll om skolan.

 

Vi träffas i år 2015 på tisdagar kl.18.30 och bjuder på en lättare förtäring. 

 

10 februari: Kom, träffa och tala med våra s-ledamöter i den nya sammanslagna Omsorgs- och socialnämnden.

 

Vårens datum för Tankesmedja:

10 februari, 24 februari, 10 mars, ev må 23 mars, 7 april, 21 april, 5 maj och avslutning 26 maj ev vid Larsbergs brygga.

Tankesmedjan 38:an
genom
May-Britt
Vi ses

 

 

 

 

 

Val av kongressombud 20150117/DL

 

Stockholms läns partidistrikt har 28 ombud till partikongressen i Västerås 2015.

Lidingö arbetarekommun, som ingår i valkrets 1, genomför kongressombudsval mellan den 12-22 januari 2015

och valet sker i en sluten omröstning.

 

Partikongress 2015

 

Klicka på länken nedan för att läsa om kandidaterna i valkrets 1.

 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Vart-parti/medlemsinfo/Partikongress-2015/Kongressombud-i-Stockholms-lan/Valkrets-11/

 

 

Presentation av Daniel Larson:

 

Daniel Larson

 

Jag är övertygad om att framtiden kan bli ljusare för alla – om vi samarbetar,

gör rätt prioriteringar och tar itu med dagens samhällsproblem.

 

Vi behöver stå upp för en fungerande välfärd och ett hållbart arbetsliv.

 

Tillsammans kan vi förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

 

 

Presentation av Christian Hansson-Bergén:

Bild och information läggs upp inom kort

 

 

Tankesmedja på 38:an 12 jan kl.18:30  20150108/DL

 

Välkommen till årets första Tankesmedja på 38:an

Måndag 12/1 kl. 18.30 Sturevägen 38.

Har du förslag och idéer till motioner inför partikongressen?

May-Britt och Tankesmedjan hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till lokalen för intressanta diskussioner.

 

 

Fackeltåg mot rasism Lördag 13 dec  20141212/DL

 

För nionde året tar Stockholm mot rasism initiativ till att samla så många anitrasistiska demonstranter som möjligt till en demonstration mot rasism och främlingsfientlighet.

 

Vi samlas för demokrati, antirasism och alla människors lika värde och för att visa motstånd mot de främlingfientliga strömningar som finns i vårt samhälle, ute på arbetsplatserna, i skolan eller i styrande politiska organ. Sverigedemokraternas framgångar i det senaste valet och den regeringskris som Sverige nu befinner sig i är ett kvitto på att allt inte står rätt till.

Vi samlas lördagen den 13 december på Södermalmstorg, Slussen kl. 15.00 för att gemensamt gå vidare i fackeltåg ner till Medborgarplatsen.

På Slussen framförs korta tal av Ali Esbati (v), Maria-Elsa Salvo, SSU Stockholm och Dina Viksten Abrahamsson, Ung Vänster Storstockholm.

När fackeltåget anlänt Medborgarplatsen avslutas mötet med tal av Tobias Baudin, LOs vice ordförande och Lawen Redar (s).
Det främsta vapnet mot främlingsfientlighet, diskriminering och orättvisa där grupper ställs mot varandra beroende på bakgrund är organisering!
Därför är det viktigt att vi blir många som engagerar oss i kampen för ett rättvist samhälle utan rasism. Kom till Slussen och visa att du bryr dig!

Stöd kampen genom att gå med i vår facebook-grupp – www.facebook.com/sthlmmotrasism - så får du också löpande information om demonstrationen. Och glöm inte tagga twitter och instagram: #sthlmmotrasism

 

fackeltåg mot rasism 13 dec 2014

 

 

 

Fackeltåg mot rasism 13 dec 2014

 

 

 

Vi välkomnar alla nya medlemmar! 20141029/DL

 

 

 

Carin Jämtin oktoberkampanj 2014

 

Tillsammans har vi under de senaste två veckorna värvat många nya medlemmar till Socialdemokraterna.

Det är vi både glada och stolta över!

 

Nästa steg är att nu fortsätta det viktiga arbete med att välkomna alla våra nya medlemmar till partiet.

Det gör vi bäst genom att bjuda in till medlemsutbildningar, anordna föreläsningar & seminarium,

men främst genom att fråga våra nya medlemmar vad de är intresserad av att göra inom ramen

för sitt medlemskap i Socialdemokraterna.

 

Vi välkomnar alla nya medlemmar och fortsätter att inbjuda fler!

 

Daniel Larson

Ordförande, Socialdemokraterna i Lidingö

 

Tankesmedjan på 38:an 3 nov kl.18:30  20141103/DL

 

 

Välkommen till Tankesmedjan på 38:an 

 

Måndag 3/11 kl. 18.30 Sturevägen 38.

May-Britt och Tankesmedjan hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till lokalen för intressanta diskussioner.

 

 

Engagera dig! Bli medlem!  20141007/DL

 

 

Tillsammans skapar vi en bättre framtid. För alla. Bli medlem i Socialdemokraterna!

 

Sverige behöver fler som du. Bli medlem

 

Att vara medlem i Socialdemokraterna innebär att ta ställning för och skapa ett samhälle byggt på våra värderingar om alla människors lika värde. Som medlem ger du ditt stöd till ideer du tror på och om du väljer att engagera dig aktivt kan du också arbeta för att genomföra dem. Då blir ditt medlemskap också en möjlighet att förändra ditt och andras liv!

Klicka på länken här nedan och fyll i formuläret:

 

https://www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

 

eller SMS:a SAP (mellanslag) medlem (mellanslag) tiosiffrigt personnummer till 72456.


 

Engagera dig. Bli medlem!

 

Välkommen som medlem!

 

 

TANKESMEDJA på 38:an Tisdag den 21 okt kl.18:30  20141016/DL

 

 

Nu på tisdag, den 21:a oktober, drar tankesmedjan igång igen. Vi kommer att träffas kl.18.30 i partilokalen på Sturevägen 38.

Diskussionstemat kommer att vara utbildning och Jan-Olof Gurinder, vår representant i utbildningsnämnden, kommer närvara tillsammans med representanter för lärarfacken på Lidingö.

 

Dags för kunskap

 

 

För att få en så givande diskussion som möjligt är det VIKTIGT att så många som möjligt kommer.

Har ni några frågor kan ni ringa Christian Hansson på 070-7297141

Alla är varmt välkomna!
Vi ses den 21:a oktober!

 

 

 

Daniel Larsons inlednings- och avslutningstal Öppet stadshus  20140908/DL

 


Flera tusen kom till Öppet stadshus

På lördagen den 6 sep öppnades Stadshusets portar för femte gången i ordningen.

Efter invignings-fanfar bjöds det på massor av aktiviteter för barn och vuxna och Lidingös lokalpolitiker diskuterade heta, lokala frågor i en debatt ledd av Anita Jekander.

 

Flera tusen människor passade på att besöka Stadshuset under eftermiddagen.

 

Se länk till mer info och bildspel från Öppet stadshus

http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/aktuellt/arkivstadpolitik/fleratusenkomtilloppetstadshus.5.598c000614806e52d959c9d.html

 

 

Daniel Larson

 

Läs delar av Daniel Larsons tal vid politiker debatten:

 

Inledning:


- Ofta handlar debatten på Lidingö om vi ska utveckla eller bevara.
Men finns det verkligen något motsatsförhållande?
Vi socialdemokrater tycker inte det.
Vi är helt övertygande om att Lidingö kan bli en mer modern Stad att leva och bo i,

UTAN att vi behöver förstöra det som gör vår vackra ö så unik.

 

Vi vill se en stad för alla.

En klimatsmart stad som har ett kultur- och fritidsutbud, ett bostads- och välfärdsutbud i absolut toppklass, med ännu bättre möjligheter att handla och där vi använder moderna kommunikationer.

Det är viktigt för stadens framtid att vi nu får ett modernt Centrum-Torsvikområde.

För tveklöst är det så att Lidingö Stads självständighet och serviceutbud är hotat från den snabba utbyggnaden på andra sidan bron.

 

I vård, skola och omsorg ligger våra hjärtefrågor.

Alla ska kunna känna trygghet i välfärdsutbudet oavsett utförare.
Lidingö stads verksamheter i egen regi ska föregå med bästa tänkbara exempel.

Där ska vi aldrig tumma på kvaliteten och vi ska vara den bästa arbetsgivaren.

Trygghet i välfärdssektorn är inte enbart en ekonomisk utgiftsfråga; det rör djupt mänskliga värden.

Nu är det dags för en fungerande välfärd!

Det är inte bara smart – det är också en förutsättning för utveckling och tillväxt!
Ingen ska behöva oroa sig för eller uppröras över att vinstjakt, privatiseringar och besparingar förtar kvaliteten i vård, skola och omsorg.

Det räcker nu!

 

Våra grundidéer handlar om solidaritet och omtanke. Olof Palme sa en gång "Det finns inte vi och dom. Det finns bara vi."

Den grundsynen präglar socialdemokratin - och mig som socialdemokrat.

Tack!

.......

 

Avslutning:

 

- Jag vill tacka för en bra debatt som har synliggjort, dels vad vi är överens om, men också att det finns tydliga skillnader i politiken på Lidingö.

Vi vill skapa en ny politisk färdriktning för att ta tillvara de gemensamma resurser som finns för att skapa ett Lidingö som med tillförsikt kan se an framtiden.

 

Ett modernt Lidingö vilar på hållbarhetens grund, där alla ges möjlighet att bidra till en stark ekonomi som går hand i hand med en miljö i världsklass och med den sociala dimensionen som värdegrund.

 

För vår vision, om ett Möjligheternas och Mötesplatsernas Lidingö, söker vi givetvis samverkan med alla medborgare som bor i vår unika stad, men för att kunna genomföra våra idéer krävs också samverkan med andra partier, med företagare och organisationer som delar vår vision.

 

Vi hoppas att Du delar vår uppfattning att lidingöborna förtjänar något nytt och mer framtidsinriktat och som får livspusslet i vardagen att gå ihop!

Tillsammans kan vi skapa ett Rikare Lidingö. För alla.
Ett bättre Lidingö. För alla!

 

Rösta på Socialdemokraterna!

 

Tack!

 

 

Vi vill värna och utveckla Lidingö Hospice  20140910/DL

 

Vi socialdemokrater har under mandatperioden aktivt och med full kraft verkat för att Hospice ska vara säkrat mot nytt nedläggningshot.

 

Vi har krävt att Lidingö Hospice skall vara kvar.

I stöd- och omsorgsnämnden finns nu en samsyn kring detta mellan partiernas representanter, vilket glädjer oss socialdemokrater som drivit denna fråga så länge.

 

Vi är angelägna om att den verksamhetsuppföljning av Lidingö Hospice som nyligen gjorts följs upp och att förbättringar görs så att Hospice kan bli certifierat för god palliativ vård.

Förhoppningsvis kommer pågående förhandlingar med intressent att lyckas. Det skulle bl.a. innebära att vi får dubbelt så många platser på Hospice jämfört med idag.

Om förhandlingarna inte leder till en överenskommelse kommer vi att fortsätta att kräva att förvaltningen snarast möjligt hittar ett intresserat och bra företag eller stiftelse.

 

Det är oerhört viktigt att det finns ett hospice här på ön så att den som behöver god palliativ vård kan erbjudas det här, istället för att hänvisas till andra enheter långt bort.
Just närheten är ovärderlig, då detta underlättar för anhöriga och vänner att lätt kunna göra besök.


 

Daniel Larson, ordförande Socialdemokraterna Lidingö, Ann-Christin Tauberman (s) ledamot i Stöd- och omsorgsnämnden

 

 

 

Öppet stadshus 6 sep. Kom och träffa oss!  20140905/DL

 

 

Öppet stadshus.

 

Lördag den 6 september klockan 12.00-16.00 håller Lidingö stad öppet hus i och kring Stadshuset.

 

Förtidsröstningen öppnar kl.10:00.

 

Välkommen att ta del av vårt program och träffa våra kandidater på fullmäktigelistan vid socialdemokraternas bokbord och i minglet bland besökarna.

 

Under det övergripande temat hälsa bjuder dagen på aktiviteter för alla åldersgrupper.

Det blir också kommunalpolitisk debatt inför valet kl.15:00.

 

Öppet stadshus är en mötesplats där Lidingös medborgare har tillfälle att träffa politiker och anställda, tycka till om stadens service och tjänster och delta i aktiviteter.


Lidingö stad arrangerar Öppet stadshus var fjärde år i anslutning till valet. Förra gången det ägde rum kom cirka 5 000 besökare.

 

Se program:

http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/oppetstadshus6september.4.4ac63c81147d60b2f9c3688.html


 

 

 

 

Byt regering Kungsträdgården 7 sep  20140903

 

Byt regering Kungsträdgården7 sep

 


Varmt välkommen till Socialdemokraternas nationella slutspurtsevent för en ny regering i Stockholm den 7 september.

 

Vi kommer att bjuda på underhållning och politik med medverkan av artister och politiska företrädare.

 

På scen presenterar vi:

Jason Diakité (Timbuktu)
Linda Pira (Grammisvinnare Årets nykomling 2013)
DJ Salla (Redline Records)
Abalone Dots (Grammisvinnare Årets visa 2009)
Musse Hasselvall (filmregissör och kampsportare)
och naturligtvis vår egen statsministerkandidat Stefan Löfven.

Allt under ledning av dagens konferencier, Kristoffer Triumf (Värvet).
Det kommer också att bjudas på tilltugg av Provins http://provinsmat.se/

 

Barnen är välkomna till vår skapande verkstad. Allt under vägledning av konstnären och inspiratören Kärsti Stiege.

Dag: Söndag 7 september
Tid: 16.00 – 18:00
Plats: Kungsträdgården, Stockholm

Alla är välkomna, och har man inte möjlighet att komma till Kungsträdgården så går evenemanget också att följa via www.socialdemokraterna.se/live.

De kommande veckorna är avgörande för Sveriges framtid.

Vi måste visa för ännu fler att ett annat samhälle är möjligt.

Att vi tillsammans kan skapa ett bättre Sverige. För alla.

Varmt välkommen den 7 september!

 

 

Dags för fler bostäder för unga och studenter  20140902/DL

 

Ungdomarna är Lidingös framtid

 

Det är för oss socialdemokrater en självklarhet att de ungdomar som växer upp på Lidingö framöver ska ha bättre möjlighet att bo kvar på ön, när det är dags att skaffa sin första egna bostad.

 

 

Dags för bostäder för unga och studenter på Lidingö

 

 

Läs mer:

 

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Vallofte-for-bostadsbyggande/

 

 

 

Förtidsröstningen har börjat!  20140827/ DL

 

Från och med den 27 augusti kan du förtidsrösta i Lidingö stadshus.

 

Den 1 september öppnar övriga lokaler för förtidsröstning.

 

 

Se öppettider och lokaler:

 

http://www.lidingo.se/val2014/val2014/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/nukandufortidsrosta.5.41c037814767822f7ac525.html


Förtidsröstning

 

http://www.socialdemokraterna.se/

 

 

Från fosterbarn till statsministerkandidat - en minut om Stefan Löfven.
”Den trygghet och den frihet jag har fått av min familj, av mina lärare och av samhället – det vill jag ge alla barn som växer upp i Sverige”.

 

För 56 år sedan mötte Stefan Löfven sina fosterföräldrar för första gången.

 

Den 14 september 2014 kan han bli statsminister.

Se filmen.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Hw-6FqUkmvE&feature=share

 

 

 

Bli medlem i Socialdemokraterna!  20140815/DL

 

Delar du våra värderingar - frihet, jämlikhet och solidaritet?
Vill du påverka den socialdemokratiska politiken?
Vill du ta del av informationen till våra medlemmar?

 

Ja - då ska du bli medlem i Socialdemokraterna!

 

http://www.socialdemokraterna.se/

 

 

Alla medlemmar - oavsett grad av aktivitet -påverkar våra möjligheter att förändra - därför har vi föresatt oss att aktivt verka för fler medlemmar på Lidingö.

 

Du är varmt välkommen!

Daniel Larson, ordförande

 

 

Klicka på länken nedan för att fylla i och skicka in din medlemsansökan

 

http://www.s-info.se/region/be_member.asp?id=156&navi=1

 

Nu finns också möjligheten att bli medlem och betala direkt. Skicka ett SMS med texten:
S"dittpersonnummer" till 72105. Kostnad 100 kr.

 

 

Läs vårt program inför valet den 14 september  20140813/DL

 

Skärgårdsstaden i en ny tid!


Läget har aldrig varit bättre än nu för att modernisera Lidingö samtidigt som vi självklart ska ta tillvara de värden som finns i den unika skärgårdsstaden. Vi har resurserna och vi vill göra skillnad – och därför skapa ett mer modernt och mer konkurrenskraftigt Lidingö inför 2020-talet!

 

Läs vad vi går till val på och se vilka konkreta satsningar i kommunen vill vi göra för framtiden om vi får ökat inflytande genom Din röst och Ditt stöd i det viktiga valet i september 2014:

 

http://www.s-info.se/region/various.asp?id=156&page=9250&navi=2

 

 

 

Stefan Löfvens sommartal i Vasaparken 10 augusti  20140801/DL

 

Nu är det dags för valrörelse!

 

Söndag 10 augusti: Stefan Löfvens sommartal och regional valupptakt!
Arrangemanget i Vasaparken, med valupptakt för hela Stockholmsregionen, startar kl.12.00 med aktiviteter för barn och vuxna. Så packa en picknickkorg och ta med dig en filt, vänner och familj så ses vi i Vasaparken!

 

https://sthlm.socialdemokraterna.se/page/s/valspurten

 

Bjud in dina vänner och dela eventet via facebook:

https://www.facebook.com/events/543693389090918/?source=1

 

Stefan Löfvens sommartal Vasaparken 10 aug

 

 

 

Tillsammans skapar vi en bättre skola. För alla 20140611/DL

 

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT RIKARE LIDINGÖ.

 

Vi vill tillönska alla våra barn på Lidingö en riktigt fin sommar!

 

Sommarledigheten skapar nya möjligheter, nya mötesplatser och nya drömmar för framtiden - runt om på vår fantastiska ö.


Barnens framtid är också Lidingös framtid och genom att agera tillsammans kan vi göra vår unika stad ännu bättre.

Ett rikare Lidingö handlar om att fler ska få livspusslet att gå ihop och att se till att verksamheter utvecklas, inte avvecklas.

 

Vi socialdemokrater är övertygade om att Lidingö Stad – allas vår gemensamma resurs – måste göra mer de kommande åren. Aktiviteten på en rad områden måste öka och resurser tillföras.

Vi presenterar ett program inför valet i september som vi vill att Du ska ta del av. Våra förslag bygger på den grundläggande idén om att ta tillvara alla människors och gruppers potential. Vi vill skapa möjligheternas och mötesplatsernas Lidingö.

 

I alla livets skeden måste det finnas samhälls- och välfärdstjänster som fungerar bra.

 

Lidingö står för något bra i många avseenden men vi kan inte blunda för de samhällsproblem som har växt fram.

Föräldrar ställer sig frågande till vad som händer i förskola och skola som en följd av effekterna av de besparingar som tvingats fram av den politiska ledningen.

Vi tycker att nya krafter måste få chansen att sätta sin prägel på hur Lidingö Stad ska möta framtidens utmaningar! Inte minst de som rör våra barns framtid i förskola och skola!

 

VÅRA FOKUSFRÅGOR, FÖR EN BÄTTRE SKOLA, I VALET 2014

 

• Vi vill höja kvaliteten i skolan genom att anställa fler lärare och pedagoger.

 

• Vi vill minska barngrupperna i förskolan så att på sikt småbarnsgrupper ska ha högst 12 barn och lite äldre barngrupper högst 15 barn i förskolan. I skolan vill vi minska barngrupperna med upp till fem barn per klass, upp till årskurs tre.

 

• Vi vill tillföra förskola och skola ökade ekonomiska resurser för att få en verksamhet i långsiktig ekonomisk balans och med förutsättningar att attrahera kvalificerade medarbetare

 

• Vi vill säkerställa tillräckliga resurser för en bra elev/skolhälsovård.

 

Vi socialdemokrater har grundvärderingar som präglar det heltäckande program som vi presenterar för dig som väljare inför valet 2014.

 

Vi arbetar utifrån övertygelsen om att alla behövs i ett modernt samhällsbygge!

 

 

Öppet möte 21/5 Europaparlamentsvalet - ett viktigt val!   21040515/DL

 

Inför Europaparlamentsvalet den 25 maj:

 

Rösta på Socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet för:


- att vi sätter jobben först - i Sverige och i Europa.

 

- att svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer.


- att ingen ung ska vara utan jobb. Nästan 6 miljoner unga är arbetslösa i Europa!


- att stoppa utsläppsrean! Det behövs tuffare miljömål och ett nytt globalt klimatavtal!


- att kvinnor och män ska få samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

 

- att hålla rasister och högerextremister borta från EU-parlamentet!

 

Tillsammans kan vi se till att fler jobb och rättvisa villkor förenas med gemensamt ansvar för miljö och framtida generationer!


 

Kom och träffa oss på Nya Föreningsgården i Larsberg


Öppet möte med tema: Europaparlamentsvalet – ett viktigt val!


Onsdag den 21 maj kl.18:00-20:00

 

Inbjuden gäst: Magnus Nilsson (s) kandidat till Europaparlamentet

 

www.kryssamagnus.nu

 

Läs mer om Magnus på www.kryssamagnus.nu

 

 

Tankesmedjan på 38:an den 19 maj kl.18:30 är öppen för alla!  20140515/DL

 

 

Tankesmedjan den 19 maj kl.18.30 är öppen för alla.

 

Har du vägarna förbi Sturevägen 38? Tveka inte utan kliv på!

Här diskuteras många intressanta ämnen med högt i tak. ‎

 

Aktuellt just nu: Boken Jämlikhetsanden av Wilkinson och Pickett‎
Jämlikhet är bra för alla!

 

Vi ses!

 

 

Förtidsrösta i Europaparlamentsvalet  20140506/DL

 

 

Förtidsrösta på Socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet


Ta med id-handling och ditt röstkort!

 

Röstningslokaler för förtidsröstning på Lidingö:

 

• Stadshuset, Stockholmsvägen 50 

19/5-25/5 Måndag-fredag kl.08:00-19:00, Lörd-sönd kl.10:00-16:00

 

• Föreningsgården, Larsbergstorget 1

19/5-23/5 Måndag - fredag kl.15:00-18:00

 

• Hemköp Brevik, Breviks centrum, Södra Kungsvägen 240
19/5-23/5 Måndag - fredag kl.15:00-18:00 

 

 

Engagera dig i valet till Europaparlamentet

 

 

http://jagrostar.se/#!/

 

http://www.socialdemokraterna.se/stockholm

 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Val-2014/

 

 

1-maj firande i Lidingö centrum kl.10.00-12.00  20140430 /DL

 

 

Vi inbjuder till 1-maj firande i Lidingö centrum.

 

(Till medlemmar: Kom och hjälp till med förberedelser och det praktiska. Vi ses i lokalen från kl.09:30).

 

Vi träffar varandra och Lidingöbor/väljare kl:10:00-12:00 i Lidingö centrum, nedanför trappan (från biblioteket).

Vi minglar, delar ut material och bjuder på kaffe med tilltugg.

 

Därefter går vi upp till lokalen och umgås en stund innan vi åker in till Humlegården, samling från kl.13:00, inför 1-majtågets avmarsch kl.14:00.

I år är det supervalår och viktigare än någonsin att sluta upp för en framtidsinriktad politik där investeringar i jobb, skola och välfärd går före fler skattesänkningar.Temat för årets första maj är "Ingen ung utan jobb".


- När arbetslösheten biter sig fast måste Sverige få en ny färdriktning, en ny väg framåt där du och jag tar oss an ödesfrågorna. När vi vinner valet ska vi föra en politik som lyfter hela samhället. Den politiken heter 90-dagarsgarantin, och är vårt främsta verktyg för en ny färdriktning för Sverige, säger Carin Jämtin.


Hela programmet i Stockholm:


09.30 Manifestation vid La Mano-monumentet
12.45 Sångarhyllning vid Brantings och Palmes gravar på Adolf Fredriks kyrkogård
13.00 Samling i Humlegården - ansiktsmålning för barnen och plakatverkstad för alla
14.00 Demonstrationståget lämnar Humlegården
15.00 Scenprogram Norra Latin
- Inledningstal av Karin Wanngård, oppositionsborgarråd
- Huvudtal av Stefan Löfven
16.00 ca Afterspeech i serveringstältet med Jytte Guteland, kandidat till Europaparlamentet

 

 

Läs mer!

 

Öppna länken nedan:

 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Val-2014/Kom-och-demonstrera-pa-forsta-maj/

 

 

Varmt välkommen!

 

Socialdemokraterna – Framtidspartiet på Lidingö!

 

 

Daniel Larson nytt toppnamn på valsedeln till Kommunfullmäktige   20140507/NS

 

- Vi socialdemokrater vill skapa en ny färdriktning och en framåtanda på Lidingö som medborgarna kan vara stolta över – samtidigt som vi självklart också ska värna om de värden som gör ön unik, säger Daniel Larson, socialdemokraternas toppnamn inför valet till Lidingö kommunfullmäktige.


 Daniel Larson (s) 1:a namn på valsedeln till Kommunfullmäktige i Lidingö

 

Socialdemokraterna anordnade medlemsmöte i Stadshuset under onsdagskvällen den 5 mars. Under mötet fastställdes partiets valsedel inför valet till Lidingö kommunfullmäktige. Daniel Larson utsågs till partiets nya toppnamn på listan.

 

- Vi går till val med en varvad lista, vi behåller kompetens och erfarenhet samtidigt som vi bygger för framtiden genom att ta tillvara nya medlemmars engagemang, kunskap och intresse. Av de nio första kandidaterna på valsedeln är tre under 35 år, säger Daniel Larson. 

 

- Att stå som förstanamn på valsedeln till Lidingö kommunfullmäktige är ett stort förtroende som partiet och medlemmarna visat mig, säger Daniel Larson. Nu siktar jag och mina partikamrater på att få samma förtroende från lidingöborna, för att tillsammans skapa förnyelse och framåtanda här på vårt vackra Lidingö. Vi kommer inom kort att presentera vårt valprogram.

 

- Det senaste året har jag som ordförande i Lidingö arbetarekommun fokuserat på att utveckla och stärka partiföreningen. Jag har värnat om en god kamrat-anda och jag har tillsammans med styrelsen eftersträvat att skapa en tydlig struktur i den lokala partiorganisationen för att skapa förutsättningar för mer engagemang och större handlingskraft. Vi har också glatt oss åt att kunna hälsa många nya medlemmar välkomna.

- För att lyssna in vilka frågor som är viktiga för lidingöborna inför framtiden har jag som kommunpolitiker lagt mycket tid på att skapa kontakter, bland annat genom att samtala med medborgare i alla åldrar, men också med företagare, föreningar och anställda inom de välfärdsverksamheter som finansieras av oss lidingöbor gemensamt.

 

 

Socialdemokraterna – Framtidspartiet på Lidingö

Text: Niclas Svensson
Foto: Ylva Säfvelin 

 

 

Vi har ställt oss bakom det nya förslaget för Centrum/Torsvik       2014-02-17/DL

 

 

Vi socialdemorater i Lidingö har ställt oss bakom det nya förslaget för Centrum/Torsvik

 

Vi socialdemorater i Lidingö har ställt oss bakom det nya förslaget för Centrum/Torsvik med koncentrerad utvecklingen till området kring centrum med bland annat fördubblade handelsytor och mellan 900 och 1000 nya bostäder.

 

Det är ett framtidsinriktat förslag som till stora delar överensstämmer med de förslag vi Socialdemokrater redan tidigare har presenterat och drivit.

Det nya förslaget baseras på synpunkter som framkommit under samrådet. Vi lägger stor vikt vid att skapa attraktiva bostäder och grönare och tystare miljöer med en bättre infrastruktur för fotgängare och cyklister.
Bebyggelsen ska vara varierad, småskalig och anpassad till platsen och hushöjderna i snitt fyra våningar. Parkeringsplatser för kunder, besökare och boende placeras främst under jord och får inte belasta det allmänna gatuutrymmet. Stadshusparken, Stureparken och Vasaparken ska bevaras.

 

En överdäckning vid Torsviks torg är också en del i det nya förslaget. Överdäckningen överbryggar det som i dag är en barriär som delar Torsvik. Här ges möjligheter att skapa en tystare miljö och en mer levande stadsdel.

 

Visionen är ett levande centrum med tydlig miljöprofil och hållbara lösningar för kommunikationer och annan kommunal service. Det ska vara goda rekreationsmöjligheter med grönska runt hörnet, en stadsdel med småskalig bebyggelse att må bra i, helt enkelt.

 

Beslut om det föreslagna planprogrammet kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 16 juni i år. Därefter påbörjas detaljplanearbetet. Vi kommer att ställa krav på att minst 30 % av de nya bostäderna ska vara hyresrätter. Följ och stöd oss i det arbetet!

 


Ta del av en powerpoint-presentation och läs mer om förslaget på Lidingö stads hemsida

 

http://www.lidingo.se/centrumtorsvik/centrumtorsvik/toppmeny/allanyheter/nyheter/bostaderochhandelicentrumforslag.5.27003d4c1442ce73a16196.html

 

 

 

 

 

Framtidskontraktet för Stockholmsregionen              2014-01-20/DL

 

 

Framtidskontraktet för Stockholmsregionen 2014

 

Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
– Vi står inför utmaningar som kräver en framtidsinriktad politik. För det behövs gemensamma lösningar – inte fler skattesänkningar. Vi skriver därför under ett Framtidskontrakt som visar hur vi vill ta ansvar för fler i arbete och en välfärd vi kan vara stolta över.

Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag
Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till jobb.

Mindre klasser går före fler skattesänkningar
Minst 3 000 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018.

 

Ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar
Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor.

Bygg små hyresrätter för unga och studenter
Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

 

Läs mer på www.framtidskontraktet.se

 

Våra förtroendevalda med politiska uppdrag 2014      2014-01-09/DL

 

Socialdemokraterna i Lidingös förtroendevalda med politiska uppdrag i Lidingö stad under 2014.

http://www.s-info.se/region/various.asp?id=156&page=1608&navi=1

 

Länk till Lidingö stads förtroendemannaregister:

http://troint.lidingo.se/namndstyrelse.asp

 

 

Nu ställer vi krav på kollektivavtal vid upphandlingar  2013-12-17/DL

 

 

Vi Socialdemokrater motionerade vid fullmäktigesammanträdet igår kväll om krav på att Lidingö stad ska ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar och leverantörsavtal - inför den fortsatta revideringen av Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

 

I det kommande EU-direktivet om upphandling tydliggörs att krav på kollektivavtal i upphandlingar inte bara är tillåtet utan nödvändigt att ställa. Krav på kollektivavtal ska även kunna ställas på underleverantörer. De frågetecken och hinder som tidigare har hänvisats till, gällande möjligheten att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar, undanröjs helt när direktivet träder i kraft och implementeras i svensk lagstiftning.

Redan nu bör dock dessa principer läggas fast för de avtal Lidingö stad ingår genom upphandling och inköp.

 

Den politiska målsättningen ska alltid vara att upphandling av t.ex. tjänster och byggentreprenader endast ska ske från företag och organisationer som tecknat/följer för verksamheten gällande svenskt kollektivavtal.

 

Vi kräver därför att Lidingö stad vid upphandling och avtal ska ställa krav på kollektivavtal när arbete ska utföras åt staden. Krav på kollektivavtal ska gälla för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan. Kravet på kollektivavtal ska gälla för alla arbetare, oavsett om de bor i Sverige eller arbetar här tillfälligt.

 

Det är orimligt att använda människors behov av inkomst för att pressa priser och generera lägre kostnader för den offentligt finansierade sektorn. Det är en ohållbar strategi som i längden kommer att straffa både arbetstagare i Sverige och i slutändan medborgarna som skattebetalare.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi socialdemokrater att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta och förelägga Kommunfullmäktige för beslut nya riktlinjer för krav på utförare vid upphandling av arbeten och tjänster i enlighet med följande riktlinjer:

 

I ny upphandlings- och inköpspolicy för arbete som utförs i staden ska tydliga krav ställas på kollektivavtal för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid upphandlingar och leverantörsavtal.

 

Vid upphandling av ny entreprenör för befintlig verksamhet, ska normen vara att personalövertagande sker i enlighet med LAS och med oförändrade eller förbättrade löne- och anställningsvillkor.

 

Kommunstyrelsen ska regelbundet genomföra översyn av policy och reglemente för internkontroll och uppföljningsrutiner för att förhindra upphandling av underentreprenörer som anlitar svart arbetskraft.

 

Glöggmingel med Tankesmedjan                                           2013-11-30/DL

 

Alla medlemmar inbjuds till att komma och mingla på Tankesmedjans Glöggmingel, måndag den 9 dec kl.18.30, Föreningsgården i Larsberg.

 

Varmt välkomna!

 

 

Valet 2014: Nomineringar till Lidingö kommunfullmäktige  2013-11-30/DL

 

Valberedningen uppmanar nu alla medlemmar i Lidingö arbetarekommun att inkomma med nomineringar till kandidater för Arbetarepartiet Socialdemokraterna inför fastställande av 2014 års valsedel till Lidingö Kommunfullmäktige.


 

Nomineringarna skall, för att vara giltiga, ha inkommit till valberedningen senast den 31 december 2013. De nominerade kommer att intervjuas under januari månad. Därefter fastställs valsedeln vid ett medlemsmöte under våren 2014.

OBS! De nominerade skall vara tillfrågade samt ha tackat ja till att bli nominerade.

 

Kontakta valberedningen per telefon eller med e-post:

 

May-Britt Tulin Tel: 08-767 07 68, Mobil: 073-696 43 16, Mail: m.tulin@telia.com

 

Claudio Crevatin Tel: 08-766 32 37, Mobil: 070-515 63 33, 070-591 15 05, Mail: crevatin.claudio@telia.com

 

 

Motioner till distriktskongressen 2014                                  2013-11-05/DL

 

Medlemmar uppmuntras att skicka in motioner till Stockholms läns partidistrikts 102:a ordinarie distriktskongress 2014.

 

Motion kan väckas av varje medlem som tillhör partidistriktet och ska sändas till arbetarekommunens styrelse senast onsdagen den 20 nov kl.12:00. 

Styrelsen kommer att lämna ett förslag till motionsbehandling av inkomna motioner, vilka därefter kommer att behandlas av arbetarekommunens medlemsmöte onsdagen den 27 nov.

Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta sända in den som enskild eller avslå motionen. När motion avslås, ska motionen inte sändas in till partidistriktet.

 

Skicka motioner per brev till Socialdemokraterna i Lidingö, Sturevägen 38, 181 32 Lidingö

eller maila till Lidingö arbetarekommuns ordförande: daniel.l.larson@kommunal.se

 

 

 

Öppet medlemsmöte tisdag 29 okt                                       2013-10-28/DL

 

 

Välkommen till ett öppet medlemsmöte

 

Partilokalen, Sturevägen 38

Tisdag den 29 oktober kl.19:00

 

Jan Malmstedt, författare, medverkar för att berätta om sin nya bok ”Lidingöhistorier”.
Lidingöhistorier som blandar lättsamt och betydelsefullt, känt och okänt i Lidingös historia.

Eller kände du till den dramatiska flykten från Åland för 300 år sedan, då Lidingö tog emot mängder av flyktingar som flydde undan ryssen? Eller har du hört talas om mannen som byggde sjöflygplan i Islingeviken? Eller hur lidingöbönderna hittade på ett fiffigt trick för att få köpa sin jord när Banér blev pank och måste sälja Lidingö?
Vad var det egentligen som hände när det sades att sjörået tagit ett barn vid Kottlasjön? De stygga gossarna i Hästskojarparken avslöjas. Det berättas i boken om hur man drack en Loranga och åt mazarin på Eklöfs konditori och hur det var att gå på bio medan det bara visades stumfilm på Lidingö-Biografen.

 

Missa inte detta!

 

Dela som facebookevent: https://www.facebook.com/events/182882008567473/?ref=22

 

Jan MalmstedtLidingöhistorier

 

 

Vi uppmuntrar alla medlemmar till att inkomma med nomineringar av kandidater till 2014 års valsedel till Lidingö Kommunfullmäktige.

 

Mer info från valberedningen kommer.

 

Med vänlig hälsning, Daniel Larson
Ordförande Socialdemokraterna i Lidingö

 

 

Framgång i kyrkovalet!                                 2013-09-18/DL

 

S vann kyrkovalet

Socialdemokraterna vann kyrkovalet med närmare 30 procent av rösterna. Därefter kom Politiskt obundna i Svenska kyrkan med 15 procent.

- Det känns underbart att vi fick upp valdeltagandet i kyrkovalet och att Socialdemokraterna vann två nya mandat i kyrkomötet. Partiets valframgångar runt om i Sverige är resultatet av vår folkrörelsekampanj i kombination med det breddade engagemanget på sociala medier, inte minst bland unga väljare, säger Wanja Lundby-Wedin, Socialdemokraternas toppkandidat till kyrkomötet.

12,7 procent av 5,5 miljoner röstberättigade deltog i valet. Det är en ökning med 0,8 procent sedan förra kyrkovalet. 14 nomineringsgrupper fick röster, varav tre partier.

 

 

Resultat kyrkomötet: ökning från 71 till 73 s-mandat

 

http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/prel/valresultat/Resultat/Kyrkomote.aspx

 

 

Framgång i kyrkovalet 2013

 

Resultat Stockholms stift: ökning från 21 till 26 s-mandat

http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/prel/valresultat/Resultat/Stiftsfullmaktige.aspx?StiftID=14&ValtypId=-1

 

Resultat Kyrkofullmäktige i Lidingö: ökning från 5 till 6 s-mandat

 

http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/prel/valresultat/Resultat/Forsamling.aspx?StiftID=14&ValomradeId=110&ValtypId=8

 

Lidingös moderater och kristdemokrater (Borgerligt alternativ) gjorde ett förlustval och tappade 6 mandat i Kyrkofullmäktige i Lidingö församling!

 

Ett stort tack till alla som bidragit till vår framgång i Kyrkovalet 2013!

 

 

Kyrkovalsfolder Lidingö församling          2013-08-30/ DL

 

 

Kyrkovals folder Lidingö församling (s)

 

www.valloftet.se

 

http://www.lidingoforsamling.com/kyrkoval/

 

 

Kyrkovals folder Lidingö församling (s) sid2

 

www.valloftet.se

 

http://www.lidingoforsamling.com/kyrkoval/

 

 

 

Förtidsröstning i kyrkovalet 2-11 sep           2013-08-30/DL

 

Förtidsrösta den 2-11 september

Lidingö församlings medlemmar, som fyllt 16 år, kan förtidsrösta på församlingsexpeditionen, S:ta Annagården
2/9-5/9 kl.13-15
3/9 och 5/9 även kl.17-20
6/9 kl.9-12
9/9-11/9 kl.9-12, kl.13-15
10/9 även kl.17-20

 

Välkommen till Tankesmedjan på 38:an            2013-08-29/DL

 

 

Ett år kvar till valet.

 

Välkommen till Tankesmedjan på 38:an,

med start måndag den 16:e sep kl.18:30 på Sturevägen 38.

 

Kommer du ihåg gamla ”måndagsgruppen”? Vi tänkte starta den igen men kanske på ett annat sätt.

 

Alla är vi väl överens om hur viktigt samtalet mellan människor är. Även om vi idag kan samtala snabbt och med många genom medier som facebook och twitter så tror vi att samtalet öga mot öga är nog så viktigt, kanske till och med det viktigaste.

 

Vi tänkte samtala utifrån ett tema och ämnesval som vi kan komma överrens om när vi träffas första gången. Samtalen kan kanske utmynna i exempelvis motioner till fullmäktige eller partidistriktet. En tankesmedja i SAP Lidingö med andra ord.

 

Vi träffas den 16:e september och därefter varjannan måndag fram till mitten av december.

Se kalendariet för info om inbokade datum.

 

Kom till 38:an, öppna ditt sinne och tala fritt, det brukar lätta. Vårt parti har många medlemmar och schatteringar men vi ska kunna tala fritt och respektera varandras åsikter för vi har ju alla samma mål, att vinna valet 2014.

 

Tveka inte över att komma och deltaga i samtalen du med.

Start den 16:e september kl 18.30 på Sturevägen 38.

 

Vi ses!
/May-Britt Tulin, Gill Lindroos, Christian Hansson-Bergén SSU

 

Inför kyrkovalet: kraft och inspiration        2013-08-07/DL

 

I Lidingö församling finns mötesplatser och verksamheter som kan ge kraft och inspiration för människor i olika skeenden i livet.

 

Vi socialdemokrater vill att alla som söker sig till församlingen ska känna sig välkomna och värdefulla.


 

Vi vill fortsätta utveckla församlingens uppskattade förskoleverksamhet utifrån barns och föräldrars behov samt ge goda förutsättningar för konsertverksamhet, musikevenemang, församlings- och körsång för stora, unga och små!

 

Vi verkar för att församlingen ska fatta kloka beslut för en större kyrkobyggnad i Bodal.


 

Våra kandidater till kyrkofullmäktige i Lidingö församling:

 

Daniel Larson, Larsberg
Eva Larsson, Gångsätra
Terje Carlsson, Kottla
Charlotta Huldt Ramberg, Herserud
Malin Englund, Skärsätra
Gill Lindroos, Bodal
Ann-Christin Tauberman, Skärsätra
Biljana Sinickovic, Gångsätra
Kenneth Larsson, Gångsätra
Ann-Louise Lindman, Näset
Jan-Olof Gurinder, Mosstorp
Ewa Lantz, Skärsätra
Martti Malhed, Gångsätra
Marianne Gustafsson, Baggeby
Ove Sundström, Näset
Christina Eriksson, Baggeby
Magnus Brandel, Skärsätra
Kilda Ojala Olsen, Herserud
Ellert Ekerdal, Käppala
Jane Lundell, Baggeby

 

Läs mer på www.valloftet.se

 

 

Socialdemokraternas manifest

För en öppen folkkyrka med framtidstro:

http://issuu.com/sthlmssossar/docs/kyrkovalsfolder_stockholmsstift

 

 

Information inför kyrkovalet:

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Kyrkovalet-2013/

 

 

Rösta i kyrkovalet!

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=989551

 

Röstkort Senast den 28 augusti ska du om du är röstberättigad ha fått ditt röstkort till din folkbokföringsadress. Ta med röstkortet när du ska rösta.
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=991060

 

Personrösta gör du som väljare genom att på valsedeln markera (kryssa) den eller de, maximalt tre personer, som du helst vill se valda.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1027734

 

 

Förtidsrösta den 2-11 september

 

Lidingö församlings medlemmar, som fyllt 16 år, kan förtidsrösta på församlingsexpeditionen, S:ta Annagården
2/9-5/9 kl.13-15
3/9 och 5/9 även kl.17-20
6/9 kl.9-12
9/9-11/9 kl.9-12, kl.13-15
10/9 även kl.17-20

 

Inför kyrkovalet: Socialdemokrater som arbetsgivare                                     2013-08-07/DL

 

Vi socialdemokrater som kandiderar till Kyrkofullmäktige i Lidingö församling vill att just Lidingö församling ska kunna lyftas fram som ett mycket gott exempel, som en bra arbetsgivare!

 

Så här vill vi socialdemokrater skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda i Svenska kyrkan!

 

Med sitt budskap om alla människors lika värde och att vi ska älska varandra, borde Svenska kyrkan vara Sveriges bästa arbetsgivare. Vissa församlingar kanske är på god väg. Andra ligger definitivt en bra bit därifrån. Det vill vi socialdemokrater ändra på!

 

Tillsammans med kommunalare som har stor kunskap om Svenska kyrkans utmaningar, har vi tagit fram ett särskilt handlingsprogram som är kopplat till punkt nr 11 i Socialdemokraternas manifest inför kyrkovalet.  Läs mer på www.valloftet.se

 

En ny inriktning med ett tydligare ansvarstagande

Socialdemokraterna vill medverka till en ny inriktning för det fortsatta arbetet med att förbättra situationen för medarbetarna inom kyrkan. Med en offensiv arbetsgivarpolitik inom Svenska kyrkan ska våra förtroendevalda bidra till bra verksamhet genom mer nöjda medarbetare.

 

Chefer och arbetsledare som äger rätt kompetens

Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska leda till att chefer och arbetsledare inom Svenska kyrkan får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens att driva en verksamhet med goda arbetsmiljövillkor. Medarbetare som trivs på jobbet gör ett bättre jobb.

 

Ett gott samspel mellan förtroendevalda och chefer

Alla församlingar behöver jobba med chefsutvecklings- och ledarskapsprogram. Ledarskapet är helt avgörande för bra arbetsgivarpolitik och bra verksamhetsresultat. Det politiska ledarskapet är också en förutsättning för chefer och arbetsledare. Det jobbar vi socialdemokrater aktivt med.


VIKTIGA FOKUSOMRÅDEN FÖR EN ARBETSMILJÖ I VÄRLDSKLASS

de socialdemokratiska kyrkopolitikernas checklista för att göra Svenska kyrkan till en miljö som både medarbetare och medlemmar vill tillhöra:

 

1. Ett medvetet genusperspektiv på arbetsplatserna, i lönebildningen och vid rekrytering är en nödvändighet. Kartläggning av könsrelaterade osakliga skillnader mellan kvinnor och män ska pågå löpande. Åtgärdsplaner ska upprättas, genomföras och följas upp. Jämställdhetsarbetet ska ha högsta prioritet i Svenska kyrkan.                     

 

2. Anställningsformer är avgörande för upplevelsen av trygghet på jobbet. Korta anställningar är påfrestande, både för den som inte vet om den får fortsatt arbete, men också för verksamheten. Vi anser att tillsvidareanställningar ska vara den huvudsakliga anställningsformen och att korttidsanställningar ska undvikas. Om säsongsanställningarna blir alltför många äventyras kvalitén på tjänsterna. En blandning av vikariat och allmän visstidsanställning måste minimeras och ska inte kunna ske i mer än två år i taget. En kartläggning med åtgärdsplan kan leda till fler tillsvidare- och heltidsanställningar i Svenska kyrkan.  


 

3. Arbetstider är en viktig arbetsmiljöfaktor, men också en utgångspunkt för medarbetarnas möjligheter att klara sin vardag och sin hushållsekonomi. Heltid ska vara en rättighet, för medarbetarna, med möjlighet till deltid. Det kan göras genom organisatoriska förändringar. Det är grundläggande för oss socialdemokrater att alltid driva rätten till försörjning genom eget arbete. Dessutom ska den enskilde medarbetaren i Svenska kyrkan få möjlighet att påverka sin arbetstidsförläggning.

 

4. Kompetensutveckling ska erbjudas alla kyrkans medarbetare. Utvecklingssamtal och särskilda resurser till kompetensutveckling eller fortbildning för alla medarbetare, ger verksamheten en kontinuerlig uppdatering som bidrar till ökad kvalitet och ökad arbetstillfredsställelse. Även den långsiktiga kompetensförsörjningen är en strategisk framgångsfaktor för kvalitet i kyrkans verksamhet.   


 

5. Ohälsa på arbetsplatserna är en varningssignal som alltid ska tas på allvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet i Svenska kyrkan behöver kompletteras med kontinuerliga insatser för att förbättra hälsoläget bland medarbetarna. Företagshälsovården har en viktig roll tillsammans med chefer och arbetsledare. När ohälsan är relaterad till bristande resurser för verksamheten kan det vara nödvändigt att diskutera politiska åtgärder, t ex att justera ner ambitionerna eller att tillföra ytterligare resurser för att klara av att uppfylla målen.

 

6. Upphandlingar ska alltid beakta medarbetarnas villkor. Samma krav som ställs i Svenska kyrkans egen arbetsgivarpolitik ska ställas på alla anbudsgivare. Vid upphandling ska kollektivavtal garanteras med schysta och lika villkor, t ex sociala krav. Kvalitetsdumpning ska aldrig accepteras och på sikt kan certifiering krävas. Verksamhet som finansieras med medlemmarnas kyrkoavgifter ska vara seriös och erbjuda medarbetarna bra villkor.

 

Läs mer på www.valloftet.se

 

 

Socialdemokraternas manifest
För en öppen folkkyrka med framtidstro:
http://issuu.com/sthlmssossar/docs/kyrkovalsfolder_stockholmsstift

 

Information inför kyrkovalet:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Kyrkovalet-2013/

 

 

Stefan Löfvens sommartal 25 augusti                               2013-08-07/DL

 

Stefan Löfven håller sitt sommartal söndagen den 25 augusti!

 

Plats: Vasaparken, mitt i centrala Stockholm. Odengatan/Dalagatan

 

Tid: kl.13:00

 

Ta med en filt och picknickkorgen. Bjud med familj, vänner och umgås med Socialdemokrater i parken.

Vi ses!

 

https://www.facebook.com/events/217611785063317/

 

 

 Stefan Löfven Sommartal 25 aug 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Medlemsmöte Centrum/Torsvik 13 juni kl.19:00            2013-06-06/ DL

 

Dags för (s) att tycka till om framtidsbilderna för Centrum/Torsvik

Lidingös socialdemokrater inbjuder till medlemsmöte på torsdag den 13 juni kl.19:00 i partilokalen, Sturevägen 38.

 

Lidingö stad har presenterat framtidsbilder för Centrum/Torsvik. Nu är det dags för oss socialdemokrater att ta en diskussion kring förslagen. Medlemmarnas synpunkter är viktiga och vi vill därför veta vad du tycker om de fem framtidsbilderna som har presenterats.

 

Missa inte chansen att vara med och påverka!

 

Se Lidingö stads hemsida www.lidingo.se www.lidingo.se/centrumtorsvik

 

För att synpunkter från Lidingös socialdemokrater ska tas om hand i det fortsatta arbetet måste de ha kommit in till Lidingö stad senast på söndag den 16 juni.

 

Varmt välkommen till medlemsmötet!

 

Uppföljningsmöte skolkampanj 29 maj                            2013-05-28/ DL

 

Välkommen på ett öppet möte kring skolan!

 

Onsdag 29 maj Sturevägen 38 kl.19:00-20:30

 

Har du svarat på frågorna som vi Socialdemokrater ställt under den skolkampanj som pågått under maj månad?

Läs mer om kampanjen på www.sap.se

Har du egna erfarenheter, förslag eller synpunkter?

 

Kom och träffa oss socialdemokrater i Lidingö för att dela med dig av dina tankar kring skolan och förskolan.

 

Varmt välkommen!

 

Carin Jämtin i Lidingö stadshus måndag 27 maj kl.19.00  2013-05-22/DL

 

Hjärtefrågor i Lidingö stadshus med Carin Jämtin.

 

Varmt välkommen att delta i ett samtal med Carin Jämtin, partisekreterare och

en ledande, mycket omtyckt och respekterad, Socialdemokratisk företrädare.

 

Carin kommer att tala om sådant som angår oss alla!

 

Lidingö stadshus måndag den 27 maj kl.19:00. Fri entré!

 

Carin Jämtin talar om sina hjärtefrågor Lidingö stadshus 27 maj 2013

 

”Om vi ska vara hela Sveriges parti måste vi också söka förtroende hos alla dem som tror att Sverige blir starkare och individen friare, om vi tar gemensamt ansvar för varandra, från norr till söder, från förorten till villaområdena.”

 

Ev anmälan till charlottahuldt-ramberg@hotmail.com eller

0703-19 49 11.

Varmt välkommen hälsar Lidingös Socialdemokrater!

 

 

 

Ardalan Shekarabi i Lidingö stadshus            2013-05-09/DL

 

Hjärtefrågor i Lidingö stadshus

med Ardalan Shekarabi

 

Varmt välkommen att delta i ett samtal med Ardalan Shekarabi,            Ardalan Shekarabi Lidingö stadshus 13 maj kl.19:00

en ledande Socialdemokratisk företrädare.

 

Lidingö stadshus måndag den 13 maj kl.19:00.

Fri entré!                          

 

Svensk jurist och politiker, ersättare i Europaparlamentet

och före detta förbundsordförande för SSU.

Han kom till Sverige 1989 tillsammans med sin mor som

politiska flyktingar från Iran.

 

Ev anmälan till charlottahuldt-ramberg@hotmail.com eller 0703-194911

 

 

Boka redan nu in:

Carin Jämtin den 27 maj kl.19:00 Lidingö stadshus

 

 

 

Fira Första maj tillsammans med oss             2013-04-22/DL

 

Lidingös Socialdemokrater bjuder in till Första maj firande!

 

1 maj 2013 Jobb och framtidstro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ses i lokalen, Sturevägen 38, kl.11:00-12:00, för att umgås, äta och dricka något gott. Ett tal hålls kl.12:00 och därefter åker vi gemensamt in till Humlegården, där vi samlas i avdelning 5, inför avmarschen mot Norra bantorget där Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande talar kl.15:00.

 

Varmt välkommen!

 

 

Luciano Astudillo i Lidingö stadshus                 2013-04-06 /DL

 

Hjärtefrågor i Lidingö stadshus

med Luciano Astudillo Luciano Astudillo 22 april kl.19:00 Lidingö stadshus

 

Varmt välkommen att delta i ett samtal med Luciano Astudillo, en ledande Socialdemokratisk företrädare.

 

Lidingö stadshus måndag den 22 april kl.19:00.       Fri entré.

 

"Jag älskar Sverige för att det är ett öppet och tolerant land. Jag älskar Sverige för att vi är en demokrati. Jag älskar Sverige för att det är ett land där vi ställer upp för varandra och där vi ogillar stora klyftor."

 

Anmälan till charlottahuldt-ramberg@hotmail.com eller 0703-194911

 

Boka redan nu in:

 

Ardalan Shekarabi måndag den 13 maj kl.19:00 Lidingö stadshus

 

Carin Jämtin måndag den 27 maj kl.19:00 Lidingö stadshus

 

 

 

Malin Olsson ny gruppledare                                       2013-03-29 /DL

 

 

Malin Olsson utsedd till ny gruppledare

 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde                Malin Olsson (s)

den 25 mars utsågs Malin Olsson till ny

gruppledare för S-gruppen.

Malin utsågs som ledamot och Daniel Larson 

som ersättare i kommunstyrelsen.

Jan-Olof Gurinder utsågs som ersättare i

utbildningsnämnden.

 

 

 

 

 

Daniel Larson ny ordförande                                      2013-03-23/DL

 

Daniel Larson ny ordförande i Lidingö Arbetarekommun

Daniel Larson (s) Ordförande Lidingö Arbetarekommun

 

Den 20 mars hade Socialdemokraterna i Lidingö årsmöte.

Ett bra årsmöte med tema framtidstro!

Vi hälsade SSU-Lidingö varmt välkomna i gemenskapen.

Årsmötet fastställde listan till valsedel inför kyrkovalet den 15 sep, samt enades om ett valmanifest inför valet till kyrkofullmäktige i Lidingö församling.

 

Mötet behandlade sedvanliga årsmöteshandlingar, valde en ny styrelse och ny ordförande.

 

 

 

 

S-politik för barn och unga                       2013-03-23 /DL

 

Lidingös barn och ungdomar i fokus

 

Socialdemokraterna i Lidingö slår vakt om barnens och ungdomarnas individuella behov och rättigheter. Vi lyfter fram vikten av att ge Lidingös barn och ungdomar bästa möjliga start i livet.

Vi är därför mycket nöjda med vår överenskommelse mellan Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta om att sänka avgiften till musikskolan från 1 500 kronor per termin till 850 kronor.
Sänkningen av musikskolans avgift är en del av överenskommelsen. Även avgiften till Sagateatern sänks, från 975 kronor till 850 kronor per elev och termin.

Lidingös grundskolor ska även kunna erbjuda läxhjälp till elever och modersmålsundervisning ska erbjudas alla berättigade elever, även då färre än fem elever efterfrågar samma språkundervisning, det antal som tidigare var gränsen.
Frågan avgörs på fullmäktigesammanträdet den 25 mars. Förändringarna föreslås träda i kraft i samband med terminsstarten 2013. Beräknad kostnad uppgår till 3,2 miljoner kronor per år.


 

Nya (S)-representanter 2012-12-14 / md


Anders Håkansson ny ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden

Vid årsskiftet sker följande förändringar av vår representation i kommunens nämnder och styrelser;

Birgitta Göthberg lämnar ersättaruppdraget i Äldre- och Handikappnämnden, och ersätts av Charlotta Huldt-Ramberg, som lämnar ledamotsposten i Utbildningsnämnden. Ny ledamot i Utbildningsnämnden blir Daniel Larson, som lämnar Kultur- och Fritidsnämnden. Anders Håkansson blir ny medlem i Kultur- och Fritidsnämnden. Biljana Sinickovic har avsagt sig ersättaruppdraget i Utbildningsnämnden, och sin plats i kommunfullmäktige. Ny ersättare i Utbildningnämnden utses på medlemsmötet i januari.SCB:s väljarundersökning

2012-12-05 / md

 

Socialdemokraterna 6,7% större än Moderaterna

 

I Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning november 2012 är Socialdemokraterna återigen största parti, Moderaterna har 6,7 %-enheter färre sympatisörer.

 

SCB

 

 

 


 

 

Gångsätra gymnasium 2012-12-02 / md

S vill ha kvar Gångsätra Gymnasium


Vi har länge påtalat problemet att lokalkostnaderna tar en allt större del av skolpengen ochStudent resurserna för undervisningen minskar. Men vi tror inte att lösningen ligger i att lägga ner en omtyckt gymnasieskola, öka trängseln i den andra,och öka kostnaderna genom en dyr ombyggnad. Vi anser att det är kortsiktigt och defensivt.


En orsak till minskande elevantal är naturliga variationer i årskullarnas storlek. Redan efter några år, när de stora barnkullar som nu befinner sig i grundskolan kommer upp i gymnasieåldern, kommer vi åter att behöva fler gymnasieplatser. Vilka skolor som är populära brukar också variera över tiden. I takt med utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden är det möjligt att Lidingös gymnasier kan locka fler elever utifrån, om de fortsätter att hålla hög klass.


Den ökade valfriheten medför inte bara möjligheten för ett antal elever med höga betyg att få plats i de just nu populäraste innerstadsskolorna. Den innebär också att de elever som har lägre betyg och inte längre får plats i sin hemkommun – om Lidingö minskar antalet platser – tvingas ut i förorter på andra sidan sta´n. Det är en utveckling som vi Socialdemokrater vill motverka. Vi kan inte se något värde i att allt fler ungdomar avsätter en stor del av sin dag till resor i ett läge när vi eftersträvar att minska antalet dagliga resor både av miljöskäl och för att vinna tid för att minska stressen.


En kommun som ger sig ut för att ha Sveriges bästa skolor borde satsa offensivt på att bredda och utveckla verksamheten med högre kvalitet och fler program och linjer att välja mellan.


Därför yrkar vi återremiss på budgeten för att utreda möjligheten att behålla gymnasiet iGångsätra.


Malin Olsson (S)  Mårten Dahlberg (S) S-budget för Lidingö 2013 2012-11-05 / md


Fokus på ungdomar


Vid kommunstyrelsens sammanträde måndag den 5 november föreslog vi socialdemokrater en alternativ budget.


Satsning på sommarjobb, fritids, musikskolan och sänkta avgifter är viktiga delar i förslaget.


Vi gör också en satsning på ungdomarnas egen kreativitet, vi skapar en fond för att ta till vara idéer om stimulerande och utvecklande fritidsaktiviteter.


Hela vårt förslag finns i tre dokument:

Budgettext Lidingö 2013

Siffermaterial

Vision 

 

Lidingö Centrums framtid

2012-10-24/md

 

Starta arbetet med Lidingö Centrums utveckling nu!

 

Mårten Dahlberg, gruppledare (S) och Thomas Bengtsson, gruppledare (MP) lämnade vid måndagens sammanträde i kommunfullmäktige in en gemensam motion om att Lidingö stad omedelbart ska starta planarbetet för utveckling av Lidingö Centrum.

 

Mårten Dahlberg (S):

- Den moderatledda majoriteten har lagt en död hand över all utveckling i Lidingö Centrum sedan några år tillbaka, vi kan inte vänta. Det är för mycket som står på spel om vi inte gör något.

- Vi förstår inte varför majoriteten inte lyssnar på handlarna och företagarna. Dessa är ju mycket tydliga om vad som är behoven för Lidingö Centrum.

- Det behövs fler bostäder på Lidingö, en naturlig placering för några av dessa är i ett utvecklat centrum.

 

Läs hela motionen här!

 

 

 

 

Gamla Lidingöbron

2012-10-24/md

 

Bygg en ny bro!

 

Socialdemokraterna i Lidingö föreslår att en ny bro ska byggas

– Vi förordar att man bygger en ny bro. Vi anser att det är mest ekonomiskt och bäst för framtiden, säger partiet i ett pressmeddelande.
En ny bro behövs för att klara de behov som finns vad gäller gång-, cykel- och kollektivtrafik (spårbunden såväl som bussar). Den nya bron får inte omöjliggöra dubbelspår eller tunnelbana i framtiden. Den bör också kunna fungera som reserv om bilbron blir utslagen. Planeringen för den nya bron bör integreras med det samlade planarbetet för Torsviksområdet. Vi ser fram emot diskussioner och beslut om hur en ny bro ska se ut.


Mårten Dahlberg

 

 

 

– Oavsett statusen på den gamla bron behövs en bro med större kapacitet för de olika trafikantgrupperna, säger Mårten Dahlberg, ordförande i Lidingö Socialdemokrater i pressmeddelandet. Det är viktigt att den nya bron planeras långsiktigt och på ett sådant sätt att man inte låser fast sig i en lösning som snabbt blir omodern.

 

 


 

 

ABF Stockholm presenterar

2012-12-08 / md


Mellan prosa och politik
Samtal med Jonas Hassen Khemiri Jonas H K

Jonas Hassen Khemiri debuterade 2003 med romanen Ett öga rött och har sedan dess

skrivit både prosa och dramatik. I sin senaste bok, Jag ringer mina bröder, förvandlar han en personlig reaktion på självmordsdådet i Stockholms city vintern 2010 till en thriller om hur omvärldens föreställningar om ”vi och dom” sätter spår i våra huvuden.Problematiserandet av språk och makt stannar dock inte i hans böcker; hans röst hörs även i samtida debatter om representation och rasism.Var går gränsen mellan fiktion och verklighet, skönlitterärt och politiskt skrivande?

Jonas Hassen Khemiri i samtal med poeten och litteraturkritikern Athena Farrokhzad.

Måndag 10 december kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41
• Entré 60 kr

 

 

 

 

 

 

 

Lidingös äldreomsorg

2012-05-31 / md

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags, 28 maj, lade vi socialdemokrater en motion som kräver att Lidingö stad i sin vision ska infoga att vi ska ha Sveriges bästaHänder äldreomsorg. I dag har majoriteten skrivit in att vi ska ha Sveriges bästa skolor, men säger inget om äldreomsorgen.

 

Idag, 31 maj, presenterar tidningen Fokus sin årliga undersökning om vilken kommun i Sverige som är bäst att bo i. De gör en sammanvägd bedömning, men de redovisar också de olika delarna; att vara ung, att arbeta, att vara äldre och att ha familj, i respektive kommun.

 

Lidingö hamnar på förstaplatsen i kategorin "Att vara äldre", detta kan låta konstigt med tanke på de senaste årens problem inom äldreomsprgen på Lidingö. Tittar man närmare på vilka faktorer som bedömts så förstår man varför. Medellivslängd och andel förvärvsarbetande pensionärer är det som lyfter Lidingö i den samlade bedömningen.

 

Men tittar man på "Hemtjänst - Nöjd kund index" så ligger Lidingö på plats 170 av Sveriges 290 kommuner. När det gäller "Äldreboende - Nöjd kund index" så hamnar Lidingö på den lägsta decilen (tiondelen) 265:e plats.

 

Som kommunpolitiker kan man främst påverka de två senare faktorerna, och därför återstår mycket innan Lidingö har Sveriges bästa äldreomsorg.

 

 

 

  Opinionsläget

2012-06-04 / md

 

 

SCB:s stora partisympatiundersökning.

 

Idag publicerade Statistiska Centralbyrån sin partisympatiundersökning, som görs två gånger om året, och är den mest tillförlitliga, då dess metoder och urval håller högre kvalitet än de månatliga opinionsmätningarna.

 

Hela rapporten kan man läsa på SCB:s hemsida.

 

Rapporten visar att återhämtningen för Socialdemokraterna fortsätter.

 

 

Kommunstyrelsen 7 maj

2012-05-09 / md

 

På kommunstyrelsens sammanträde i måndags, 7 maj, var det två ärenden där vi socialdemokrater agerade.

 Karta Islingekajen

 

 

Avbrytande av planuppdrag avseende Islingekajen.

Vi stödde förslaget, då det företag som skulle svara för verksamheten inte har förutsättningar att klara det. Vi ser det som självklart att området (Islingekajen) nu införlivas i det programarbete som pågår för Centrum/Torsvik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Islingekajens placering

 

 

 

 


Motion om hantering av matavfall genom avfallskvarn i hushållen.
Majoriteten avvisar tanken att avfallskvarnar kan vara ett bra komplement till hämtning av matavfall, och de beslutade att föreslå avslag på motionen.
Vi anser att det finns mer att utreda kring avfallskvarnar. Att samla in och köra matavfallet till en rötningsanläggning på andra sidan stan fram och tillbaka med bil är emellertid också en kostnad som drabbar abonnenterna löpande. Även om man använder biogasbilar innebär transporterna buller och andra störningar i ett läge, när vi arbetar för att minimera den tunga trafiken på Södra Kungsvägen.
Majoriteten tar inte hänsyn till de nackdelar som ökad biltrafik medför och har inte vägt in medborgarnas motvilja mot att ha kärl med matavfall stående utanför sina entréer med risk för obehaglig lukt och skadedjur. Det befintliga beståndet av flerfamiljshus är inte heller byggt för den mängd olika kärl som nu krävs, vilket även det ställer stora krav på investeringar.
Vårt förslag är att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad och att fortsatt utredning ska ske av avloppssystemets kapacitet och kostnaderna för utbyggnad av Käppalaverket så att det klarar att ta emot större mängder avfall från avfallskvarnar.

 

 

1 Maj

2012-05-09 / md

 

På första maj samlades vi på Sturevägen 38 och grillade korv och samtalade om politiken.

 

 

1 Maj 2012

 

 

Isället för tal av ordförande för Arbetarekommunen så gavs alla närvarande i uppgift att skriva sin egen paroll. Dessa kommer att läggas upp här på hemsidan framöver.

 

1 maj plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

1 majplakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 maj plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

1 maj plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet på plakaten är enskilda personers formuleringar.

 

 


 

Svensk forskningspolitik

2012-02-03/md

 

Ordföranden för Socialdemokraterna på Lidingö, Anders Lönnberg, skriver i en artikel på Newsmill: Det är dags att skapa en heltäckande offensiv politik för tillväxt.Anders Lönnberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S) budget för Lidingö 2012

2011-11-08/md

 

Medborgarna före stadshuset

 

Socialdemokraternas budgetförslag för 2012 innebär bland annat satsningar på ökad kvalitet i äldreomsorgen, ökad personaltäthet på fritidshemmen, en rättvisare fördelning av lokalkostnader för skolorna och halverad avgift till musikskolan.

 

Mårten Dahlberg

 

Mårten Dahlberg, ledamot i Kommunstyrelsen, är nöjd med förslaget, "Att satsa 200 miljoner kronor på att rusta stadshuset utan att ha något som helst underlag är inte seriöst. För oss är det självklart att föreslå stasningar som underlättar och förbättrar livet för lidingöbor."

 

 

Budgetförslaget består av tre delar,

en textdel som beskriver de olika förslagen,

en sifferdel som ger en överskådlig ekonomisk sammanställning samt vår vision för Lidingö.

 

 

  Mårten Dahlberg

 

 

 

 

 

Depå för bussar och spårvagn

2011-06-08

 

Avtalet med SL måste hållas

 

spårvagnPå senaste kommunfullmäktige diskuterades frågan om depå för bussar och tåg, som Lidingö stad förbundit sig att lösa i ett avtal med SL, i samband med att Lidingöbanans framtid säkrades. Centerpartiet verkar ha svårt att stå för detta eftersom några boende i närheten av Stockby har synpunkter.

 

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet, den 7 juni, var det uppe igen. Vi socialdemokrater föreslog att kommunen inte ska sälja marken för bussdepån utan att ha en förköpsklausul vid framtida eventuell försäljning, men i övrigt har vi inga invändningar. Centerpartiet fortsätter dock sitt motarbetande av avtalet med SL. För oss socialdemokrater är det primära intresset att Lidingöbanan finns kvar, och därmed att avtalet med SL fullföljs.

 

/MD

 

 

Svek i flyktingfrågan

2011-03-09

 

Paul Lindquist ljuger!

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i måndags, den 7 mars, beslutade en stor majoritet, M, FP, KD, C och L, att kraftigt dra ned ambitionen vad gäller flyktingmottagande på Lidingö. Från de senaste årens nivåer, 70-80/år, skriver man nu ett avtal om att ta emot 40 flyktingar per år. I dessa 40 igår även de som på egen hand väljer att flytta till Lidingö (s.k. E-bos) och sådana som Lidingö tar emot från andra kommuner.

 

Om Lidingö ska ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet så bör nivån vara 150/år, vilket var det som Mårten Dahlberg föreslog på kommunstyrelsens sammanträde.

 

I samband med omvandlingen av hyreslägenheterna i Högsätra, till bostadsrätter, hävdade Paul Lindquist att de inte hade någon avsikt att förändra avtalet om flyktingmottagning, vilket framgår av artikeln nedan

 

 

LT 2010-06-11

 

Nu när valet är överstökat gäller inte detta längre. Paul Lindquist ljög medvetet i artikeln ovan.

 

De fem borgerliga partierna sviker å det grövsta grundläggande humanitära och solidariska ideal.

 

/Mårten Dahlberg

 

 

Bli medlem!

 

Socialdemokraterna på Lidingö ökar i antalet medlemmar, gå med du också!

Du kan göra det här.

 


 

Vårt lokala handlingsprogram

 

 

Här kan du läsa vårt kommunala handlingsprogram Ladda ner(pdf)

 

 

 

 

Länkar

 

 

 

Aktuellt i politiken - vår nyhetstidning

Dagens Arena - Radikal dagstidning på nätet

Arbetarrörelsens tankesmedja

ABF Stockholm - många intressanta föreläsningar och seminarier

 

Lidingösidan - lokal nättidning

Lidingö Tidning

Mitti Lidingö

 

Lidingö stad

 

 

Ansvarig för hemsidan: Daniel Larson 

Åsikter i signerade inlägg kan avvika från Lidingö Arbetarekommuns.
Stefan Löfvens sommartal 25 augusti

En budget för ett Bättre Lidingö. För al