TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Replik: Myter får biltrafiken att öka
25 november 2008 08:40


I VK den 5/11 argumenterar Björn Forsberg och Karl Johan Bonnedahl för att Umeås politiker bedriver en politik för ökade utsläpp. Då man i sin debattartikel hänvisar till ett antal myter som man menar att kommunen påståenden vill jag därför komma med lite information om vad som faktiskt är kommunens uppfattning i frågan.


Umeå kommun har sedan ett antal år tillbaka drivit en politik för minskade utsläpp och ökad miljömedvetenhet. Vi har också nyligen antagit olika miljömål samt att kommunen sedan ett år arbetar med att införliva Aalborgåtagandena för en hållbar stadsutveckling i kommunens styrmodell.


Åtgärdsprogrammet för minskade utsläpp av kvävedioxid, vilket antogs i augusti 2007, innehåller de åtgärder som Umeå kommun tillsammans med Vägverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län och näringslivet tillsammans har bedömt vara de mest verkningsfulla. Det är därför anmärkningsvärt att Forsberg och Bonnedahl som knappats verkar ha bemödat sig med att läsa kommunens åtgärdsprogram kommer med dessa myter som man mer är kommunens uppfattning och argumentation i frågan. Det framstår snarare som om att detta är lösryckta påståenden från skribenternas sida.


Till exempel menar man att trafiken har ökat med 3-4 % i Umeå, vilket faktiskt inte är korrekt. Mätningar visar på en trafikökning under de senaste åren om ca 1,5-2 % årligen vilket är något mer än riksgenomsnittet. Man bör då ha i åtanke är att Umeå kommun samtidigt har haft en stark befolkningstillväxt.


Umeå har därtill sedan en lång tid planerat för blandade upplåtelseformer för bostäder och vi har en strategi för att samlokalisera handel, boende och arbetsplatser. Kommunen kan dock inte påverka handelns beslut att till exempel lägga ner en butik i ett visst bostadsområde. Sådana beslut fattar handeln själv.


Men för att belysa de myter som skribenterna nämner:


”Myt nr 1: Ringled löser miljöproblem.”
Umeå kommun har aldrig påstått att ringleden löser miljöproblemen, däremot att den bidrar i avgörande grad till att minska halten luftföroreningar i centrum. Den tunga trafiken som i stor utsträckning har målpunkter väster om Umeå på Västerslätt, Klockarbäcken och Böleäng kommer avlasta den hårt trafikerade Västra Esplanaden om en västlig bro kan byggas.


Den tunga trafiken bidrar med 50 % av utsläppen längs Västra Esplanaden där halterna avluftföroreningar är som högst. Utan en västlig förbindelse kommer vi inte inom rimlig tid att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.


”Myt nr 2: Umeå kommun har länge hävdat att genomfartstrafiken längs E4 skapar de problem som en ringled i sin tur skulle lösa.”
Umeå kommuns uppfattning är att Umeåborna själva står för den mesta delen av persontrafiken men att ungefär 10 % av den tunga trafiken passerar Umeå utan stopp. Med vägpaketet skulle de då kunna välja Kolbäcksleden.


”Myt nr 3: Volvos transporter åberopas som ett tungt motiv för en västlig länk.”

Tunga transporter till och från Volvo står för en mindre andel av de totala transporterna av gods. Däremot är det är viktigt att vi skapar långsiktiga logistiska lösningar så att Volvo kan fortsätta sin verksamhet i Umeå. Det är inte minst viktigt i den lågkonjunktur som vi nu går in i.


Slutligen verkar inte författarna ha uppmärksammat att blickarna i miljösverige har riktas mot Umeå, bland annat då det nyligen hölls ett seminarium här kring miljöbilpooler där Umeå lyftes fram som ett gott exempel utan motsvarighet i Sverige. Vi har också etablerat ett kontor för hållbart resande och presenterar ett webbaserat verktyg för att göra valet av transportmedel lättare, för mer information se smartareresor.se.

 

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM