TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Samverkan blir en framgångsfaktor
10 april 2008 15:34


Utvecklingsförutsättningar är mycket goda i Västerbotten både för näringslivet och för högskolestudenterna. Länets branschstruktur, tillsammans med ett av landets största och mest framgångsrika fullbreddsuniversitet, ger oss dessa förutsättningar, skriver företrädare för kommuner, universitet och näringsliv.


VÄSTERBOTTENS EKONOMI utvecklas väl och lämnar betydande bidrag till både den nationella och europeiska tillväxten. För att länets näringsliv ska vara fortsatt konkurrenskraftigt på en allt mer globaliserad marknad måste det emellertid säkerställas att näringslivet ges tillgång till kompetens som ligger i den absoluta frontlinjen. En effektiv och dynamisk samverkan mellan universitetet och näringslivet är därför av central betydelse. Vi – företrädare för partnerskapet Tillväxtalliansen – ser sådan samverkan som en högt prioriterad fråga och vi vill i denna artikel redogöra för hur denna kan utvecklas till gagn för både regionen och universiteten, och – inte minst viktigt! – för de enskilda studenternas anställningsbarhet.


Samverkan med det omgivande samhället är vid sidan av utbildning och forskning en viktig uppgift för den svenska högskolan. Den brukar ibland benämnas ”tredje uppgiften”, men bör hellre betraktas som ett förhållningssätt som är, och bör vara, väl integrerat i all utbildning och forskning. Ett framgångsrikt samverkansarbete gynnar inte bara studenterna, utan också lärosätena, näringslivet och samhället i stort. Näringslivet, såväl som offentliga arbetsgivare, vill få tillgång till modern, forskningsbaserad, kunskap och anställningsbara studenter. Lärosätena vill få till stånd ett ökat kunskapsutbyte med omvärlden. Samhället vill få rimlig avkastning av den investering som görs i den högre utbildningen genom att så många människor som möjligt får möjlighet att aktivt bidra med sina kunskaper i samhällsbygget. Och studenterna vill ha relevanta arbeten efter examen där de känner att deras kunskaper kommer till användning.

En tydlig anknytning till det väntande arbetslivet bör därför ses som en naturlig del av den högre utbildningen. Nio av tio studenter utbildas de facto för en framtida karriär inom privata företag, offentlig sektor eller andra organisationer där arbetslivsrelevans och arbetslivserfarenhet efterfrågas. Därför handlar det inte om ”antingen eller” när akademisk bildning ska värderas mot samverkan och arbetslivsanknytning, utan om ”både och”; eller något annorlunda uttryckt: en modern högskoleutbildning av hög kvalitet måste kunna uppvisa både forskningsanknytning och arbetslivsanknytning.

Vi vill därför gemensamt lansera följande sex utfästelser för att åstadkomma fler och tydligare kontakter mellan näringsliv, universitet och studenter; alla med det uttalade syftet att bidra till den regionala tillväxten, näringslivets utveckling och studenternas anställningsbarhet:


1: Lärare och forskare är och förblir nyckelpersoner i arbetet med samverkan. De måste vara väl förtrogna med regionens näringsliv och på vilka sätt företagen kan utnyttjas i utbildningen. Vi avser därför att erbjuda grupper med lärare och forskare regelbundet återkommande studiebesök av hög kvalitet och relevans.


2: En viktig ambition är att göra regionens näringsliv känt för våra studenter, både för att visa på möjligheten till attraktiva och relevanta jobb och för att öka kunskaperna på ett allmänt plan. Ett konkret exempel på detta är det framgångsrika projektet ”Akademiker i arbetslivet” vars fokus är att skapa utvecklande kontakter mellan företag och studenter, exempelvis i form av examensjobb, projektarbeten och fadderföretag.


3: Det är viktigt att öka samverkan mellan näringsliv och studenter i själva utbildningssituationen. Detta kan åstadkommas genom exempelvis fler gästföreläsningar eller genom att utbildningar knyter till sig fadderföretag eller inrättar ”Advisory Boards”.


4: Universitetet roll som resurs för näringslivet är en annan viktig aspekt som bör utnyttjas betydligt bättre än i dag. Det kan handla om sådant som uppdragsutbildning, uppdragsforskning eller andra konsultuppdrag, men också som gästföreläsningar och seminarier.


5: Ett starkt lokalt innovationssystem som tar hand om affärsidéer både från universitetet och näringslivet är livsviktigt för regionen. Det gäller dels att stärka redan existerande företags marknadspotential nationellt och internationellt, dels att ta hand om spännande avknoppningsföretag som gynnar regionens tillväxt.


6: Alltför få forskarutbildade går till näringslivet, inte minst till regionens mindre eller medelstora företag. Universitetet vill därför delvis bredda sin forskarutbildning för att bättre möta näringslivets behov. Företagsforskarskolan vid Umeå universitet som nu startar med drygt tiotalet doktorander är ett steg i den riktningen.


Utvecklingsförutsättningar finns alltså, och är mycket goda, i Västerbotten – både för näringslivet som sådant och för de enskilda studenterna. Länets branschstruktur, tillsammans med ett av landets största och mest framgångsrika fullbreddsuniversitet, ger oss dessa förutsättningar. Lyckas vi till fullo utnyttja den potential som ligger i en ömsesidig och förtroendefull samverkan kan vi tveklöst se framtiden an med stor tillförsikt.


Erik Bergkvist, Regionförbundet Västerbotten
Monica Boström, Scandic Hotel, Umeå
Lennart Holmlund, Umeå kommun
Thomas Johansson, Norrporten Fastighets AB
Ewa-May Karlsson, Vindelns kommun
Ann Klefbohm, Företagarna, Umeå
Karin Larsson-Tängdén, LFV Umeå Flygplats
Thor Persson, Volvo Lastvagnar
Fredrik Lundberg, Swedbank
Pär Lärkeryd, Indexator, Vindeln
Maja Mörk, Svensk Handel, Umeå
Eva Nygren, SWECO
Göran Sandberg, Umeå universitet


Lars Stenlund, Västerbottens handelskammareSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM