TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Prioritera infrastrukturen
25 mars 2008 10:50


I dessa tider, när tillväxten i landet och Norrland är mycket hög och de statliga finanserna uppvisar ovanligt positiva siffror, är det rätt tidpunkt för att genomföra offensiva investeringar. En kraftig upprustning av infrastrukturen i Norrland är den viktigaste tillväxtfrågan för det norrländska näringslivet.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har under det senaste året varit mycket positiv och statsfinanserna har utvisat ett mycket positivt resultat. Näringslivet har gått för högtryck, tillväxten har skjutit i höjden något som framförallt varit märkbart i våra nordliga län som toppat tillväxtligan.

Framförallt är det den internationella efterfrågan på våra basvaror och produktionsrekorden i flertalet av industrierna som bidragit till den starka ekonomiska utvecklingen i Västerbotten och Umeåregionen. En efterfrågan som medfört nya gruvor, nya verksamheter och hög aktivitet och nya produktionsrekord i flertalet av våra framgångsrika exportindustrier.

Men denna utveckling har också blottlagt våra brister. Tunga malm- och skogstransporter avslöjar obönhörligen att infrastrukturen i Sverige och Norrland idag är mycket bristfällig och eftersatt.

Skogsnäringen, som tillför Sveriges ett nettoexportvärde på cirka 100 miljarder per år drabbas årligen av att tusentals kilometer väg stängs av på grund av problem med bärigheten. De samhälleliga kostnaderna för detta är avsevärda. Samma problem har under hösten drabbat flera av de nyöppnade gruvorna i Västerbottens inland, problem som man inte förväntar sig i ett av världens rikaste länder.

Men även längs kusten finns många flaskhalsar. Vägsituationen i Umeå med omnejd är långt ifrån acceptabel. Tung trafik leds rakt genom centrum vilket innebär en ohållbar miljösituation och där den enda lösningen utgörs av ett färdigställande av den planerade ringleden.

Det skulle innebära en kraftigt minskad miljöpåverkan i Umeå centrum, rationellare transporter för näringslivet och ett klarläggande av var en framtida expansion kan ske. Vidare är det viktigt för tillväxten att vissa pendlingsstråk i regionen förbättras, till exempel den viktiga länken mellan Umeå och Vindeln.

Stambanans fortsättning efter Botniabanans stopp i Umeå är andra exempel där infrastrukturen idag är mycket ålderdomlig och därmed synnerligen kostsam för näringslivet. Byggandet av Norrbotniabanan, som kalkylmässigt visar sig bli en lönsam investering, skulle råda bot på dessa problem.

I detta sammanhang borde man också fundera över om inte investeringar i infrastrukturen borde kunna göras mer varierande och inte bara styras av årliga anslag i statsbudgeten. Till exempel kan lånefinansiering, samfinansiering mellan offentliga och privata aktörer eller skapande av speciella bolag för vissa stora projekt prövas i större omfattning.

I dessa tider när tillväxten i landet och Norrland är mycket hög och de statliga finanserna uppvisar ovanligt positiva siffror anser vi att det är rätt tidpunkt för att genomföra offensiva investeringar av infrastrukturen i Norrland. Argumenten för detta är huvudsakligen:

1. Den största effekten på tillväxt och utveckling via generella statliga medel uppnås via en upprustning av infrastrukturen. Effektivare transporter av gods och människor leder ofrånkomligen till en större konkurrensmöjlighet för näringslivet något som är speciellt viktigt för det norrländska näringslivet där bas- och verkstadsindustrin är mycket transportberoende och dessutom befinner sig långt från sin slutmarknad.

2. Som påtalats tidigare upplever vi att infrastrukturen i Norrland försämrats under senare år och att allt mindre medel satsats på detta område. Detta verifieras också via officiella siffror där investeringar i vägar och järnvägar har utgjort en allt mindre del av BNP och motsvarar nu cirka 0,5 procent. Under mitten av 1990 talet var motsvarande siffra runt 1 procent. Sett i en europeisk jämförelse är Sveriges investeringar i infrastruktur mycket lågt, vilket är märkligt med hänvisning till vårt geografiska läge

3. Tillväxten i Norrlandslänen har under senare år varit högst i landet. Detta är en situation som är lite unik och som har medfört en stor framtidstro hos det näringsliv som under många år varit van att uppleva den motsatta situationen. En kraftig investering i infrastrukturen tror vi är den enskilda insats som bäst kommer att vidmakthålla och förhoppningsvis förstärka den positiva trenden.

4. En internationell jämförelse visar att industrins logistikkostnader i Sverige är cirka 6 procent högre än genomsnittet inom EU. För att vi med vårt perifera läge framgångsrikt ska kunna konkurrera måste logistikkostnaderna på sikt pressas ner till en lägre nivå.

Sammanfattningsvis vill vi som undertecknat detta brev understryka, att oberoende av vilka verksamheter och branscher som vi befinner oss i, så anser vi att en kraftig upprustning av infrastrukturen i Norrland är den viktigaste tillväxtfrågan för det norrländska näringslivet.

Som Nutek nyligen har påpekat i sin Årsbok 2008 investerar Sverige förhållandevis lite i infrastruktur jämfört med 15 västeuropeiska länder. Vi tror och hoppas att regeringen inser att den framtida svenska konkurrenskraften till stor del avgörs via en god infrastruktur och att det är hög tid att prioritera dessa satsningar.

Fredrik Lundberg, Swedbank
Lennart Holmlund, Umeå kommun
Ewa-May Karlsson, Vindelns kommun
Pär Lärkeryd, Indexator AB Vindeln
Ann Klefbohm, Företagarna Umeå
Lage Lindfors, Volvo Lastvagnar AB Umeå
Erik Bergkvist,Västerbottens läns landsting
Göran Sandberg,Umeå universitet
Lars Stenlund, Västerbottens Handelskammare
Maja Mörk, Svensk Handel Umeå
Eva Nygren, SWECO Sverige AB
Karin Larsson-Tängdén, Luftfartsverket, Umeå Flygplats
Monica Boström, Scandic Hotel Umeå
Thomas Johansson, Norrporten Fastighets AB Umeå

2008-03-15Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM