TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Kvalitetsarbete i Umeå kommun stavas jämställdhet
13 november 2007 12:44


Det är ett stort förtroende att få vara ledare och med detta följer ett ansvar oavsett om det är ett politiskt ledarskap, ideellt ledarskap eller i arbetslivet. Som ledare är det viktigt att man ständigt sätter fokus på jämställdhet och värdegrundsfrågor.


Från politiken måste vi vara tydliga med vilket ledarskap vi vill ha och hur man som ledare ska vara. För att lyckas med detta är det viktigt att vi själva som politiska ledare föregår med gott exempel.


De attityder och normer som finns nedärvda i samhället påverkar många gånger synen på män och kvinnors roller. Därtill påverkar samhällsstrukturerna män och kvinnor olika. Kvinnor som grupp är i dagens Sverige fortfarande, i mångt och mycket, underordnade mannen som grupp. Det är här politiken gör skillnad. Vi socialdemokrater vill att män och kvinnor ska vara självständiga individer som på lika villkor kan forma sina liv. Vissa borgerliga partier jobbar däremot hårt på att fortsätta i gamla mönster som gör kvinnor till fångar i ovärdiga livsvillkor, ta bara regeringens förslag om hushållsnära tjänster.


Vad kan vi då göra för att bidra till ett mer jämställt samhälle? I Umeå kommuns nämnder och styrelser ska ett jämställdhetsperspektiv ständigt tillämpas på de beslut vi fattar. De övergripande målen för respektive verksamhet måste brytas ner, följas upp och konkretiseras så att dess konsekvenser för kvinnor och män, medarbetare och brukare tydliggörs. Vi måste också öka medvetenheten och kunskaperna för såväl medarbetare och politiker med utbildningsinsatser.


I Umeå kommun har vi särskilt prioriterat arbetet med att motverka oskäliga löneskillnader pga. kön. Därför har man under senare år genomfört strategiska jämställdhetssatsningar och använt sig av särskilda lönepotter för att höja kvinnolönerna inom vissa arbetsområden, framförallt i vård- och omsorgssektorn. Satsningar som har gett resultat men vi är ingalunda klar med detta arbete.


Tillsammans måste vi på detta sätt ständigt sätta fokus på kvinnor och mäns arbets- och livsvillkor så att alla, oavsett kön, har lika förutsättningar att påverka samhället såväl som sitt eget liv. Vi vet att kvinnor fortfarande i större utsträckning än män tar ansvar för "hem och barn". Uttaget av föräldraförsäkringen visar också att kvinnor stannar hemma i större utsträckning än män med sina barn. Här i Västerbotten finns dock saker att glädjas åt då vårt län ligger i topp när det gäller uttaget av pappadagar.


Men vi vet också att fler kvinnor än män deltidsarbetar, att kvinnor och män har olika hälsa, samt att det alltjämt kan vara tufft i vissa branscher för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Vi har lagt in jämställdhet som ett övergripande mål och vi förväntar oss att nämnderna i sina verksamhetsplaner gör sitt och prioriterar detta. Jämställdhetsarbetet måste övergå från den övergripande visionen till praktiskt arbete. Särskilt målet om heltider, dvs. att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet, vilket ska ske genom organisatoriska förändringar.


I vår strävan för hållbar utveckling, där en social, ekonomisk och ekologisk dimension är hörnpelare, bör vi än mer lyfta upp jämställdhetsfrågorna inom området social hållbarhet. Kvalitetsarbete handlar i allra högsta grad om jämställdhet och det är dags att slå fast att jämställdhet ger kvalitet och utveckling, för både offentligsektor som för näringslivet.

Christina Bernhardsson, ordförande Jämställdhetsutskottet (s), i Umeå
Lennart Holmlund, kommunalråd, (s), i Umeå
2007-11-05Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM