TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Anförande: Första maj talet
25 september 2007 16:18


FÖRSTA MAJ 2007 (Det talade ordet gäller.)


Demonstranter, mötesdeltagare

 

Alla ska med. Alla behövs.

 

Under den parollen samlas vi idag till Första Maj-firande på över 350 platser i Sverige. Världen runt uppmärksammas denna dag på olika sätt.

 

För min egen del är jag glad och stolt över att få stå här idag. Jag har haft förtroendet att leda Umeå kommun i snart 12 år, men det är första gången som jag får vara huvudtalare.

För Umeås del är jag stolt över vad vi har åstadkommit under de här åren, jag hoppas att ni är det också.

 

Men i höstas förlorade vi riksdagsvalet. Det var en besvikelse men också en väckarklocka. Vi befann oss inte i människors vardag och de problem som människor upplever.

 

Arbete åt alla har varit och är en klassisk socialdemokratisk paroll. Trots det misslyckade vi i valrörelsen att förklara vår jobbpolitik. Arbete och frihet hör ihop. Socialdemokratin är och ska vara Sveriges största frihetsrörelse. Frihet som i möjligheter, frihet att ha makt över sitt eget liv, och frihet att verkliga sina drömmar.

 

I Umeå har vi aktivt arbetat med att utvecklat kommunen – det ska vi fortsätta göra. Vi har förändrat styrmodellerna, vi har skapat tillväxt och en tro på framtiden– det är viktigt. Med tillväxt skapar vi nya jobb och resurser till den offentliga sektorn. Att vi i Umeå lyckades med sysselsättningspolitiken gör att vi nu i kommunen har en hyfsad ekonomi.

 

Det arbete vi har påbörjat kommer vi alltså att fortsätta – trots den borgerliga regeringen. Däremot kommer vi inte att kompensera indragningarna som regeringen gör för att sänka skatten för dom som har det bäst, en orättvis politik.

Vi måste respektera väljarnas val men vi ska visa att vi är ett bättre alternativ än den borgerliga regeringen. Vi ska vara bättre än jämförbara kommuner med annat styre.

 

I valrörelsen sa vi att välfärd går före skattesänkningar och i valet visade Umeåborna att de har förtroende för oss och för vår politik. Det förtroendet vi ska vårda. I jämförelse med andra universitetsstäder är Umeå ett undantag där vi stärkte vår ställning. Vi ska visa väljarna i andra städer varför.

Under den kommande mandatperioden ska vi genomföra det vi har gått till val på. Det vi sagt i vårt kommunala handlingsprogram och valmanifest ska vi genomföra, om inte den borgerliga regeringen sätter käppar i hjulet för oss.

Redan nu kan vi se flera exempel på hur regeringens högerpolitik slår. Man slår på de redan svaga, de som har det sämst, de sjuka, de arbetslösa, pensionärerna – för att gynna de välbeställda.

 

***

 

Grunden för oss socialdemokrater är alla likas värde och allas rätt till välfärd. I Sverige finansierar vi vår välfärd tillsammans, genom skatterna, som alla tar del av på lika villkor. Den generella välfärdspolitiken vill vi fortsätta värna och utveckla, det är behoven som ska styra. Det gäller t.ex. skolan, vård- och omsorg, men också trygghetssystemet som t.ex. föräldraförsäkring, sjukförsäkringen och A-kassa.

 

I den senaste vårpropositionen visade den borgerliga regeringen tydligt att man för en politik som är orättvis och oansvarig. En politik som vidgar klyftorna, och bidrar till överhettning av ekonomin. Trots finansministerns tal om att ”jobben är viktigast” så presenterar regeringen en budget där fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är viktigare än jobben. Alla storstilade löften om jobb- och utvecklingsgarantier blev istället hårdare krav på de arbetslösa och ytterligare sänkningar av a-kassan för ungdomar.

 

Budgeten visar också att den borgerliga regeringen börjar bli desperata. Att sänka skatterna och öka utgifterna mitt under en högkonjunktur är oansvarigt. Dessutom är det orättvist för dem som har minst – de får ingenting. Vi socialdemokrater ska fortsätta värna välfärdspolitiken före skattesänkningar.

 

Till skillnad från den borgerliga regeringen vet vi socialdemokrater att man måste ta ansvar för framtiden. Man kan inte vältra över kostnaderna på kommande generationer.

Dessutom protesterar vi kraftigt mot ändringarna av kommunernas kostnadsutjämningssystem. Regeringen lägger in en ny parameter, nämligen lönekostnader. Att skattebetalare i Västerbotten ska betala för stockholmskommunernas höga löner – det är dumt.

 

I Umeå har vi en hög skatt och det är för att kunna ha en bra välfärd. Att vi nu ska betala till lågskattekommunerna, oftast kranskommuner runt Stockholm, och därmed finansiera deras höga löner – det är också orättvist. Varför ska vi betala för deras höga löner? Det är kommuner som redan har låga skatter och som nu genom förändringen av systemet får ännu mera pengar och därmed kan sänka skatterna ytterligare.

 

Det är en typisk högerpolitik. En form av ”Robin Hood-skatt” fast tvärt om – man tar från de fattiga för att ge till de rika och att centerparitet har accepterat det nya systemet visar än en gång på att de har sålt ut sin politik för att rätta in sig i moderaternas ledband. Centerpartiet är i många ifall mer löntagarfientliga än moderaterna själva.

 

Vi måste å de kraftigaste protestera mot regeringens politik och försämringarna av trygghetssystemen. Att man sänker ersättningsnivåerna och försämrar villkoren för arbetare är ur moderaternas synvinkel rättvis politik. Men moderaternas syn på rättvisa skiljer sig från vår. Det är vårt ansvar att noga följa regeringens jobbpolitik. Deras politik innebär att man vältrar över kostnaderna på kommunerna när socialbidragen ökar då människor straffar ut sig ur systemen.

 

För oss socialdemokrater ligger framtiden i något annat. Det är tillsammans som vi är starka och genom facklig-politisk samverkan måste vi kämpa för låglönesatsningar och jämställda löner. Det är framtiden.

 

För i Umeå arbetar vi hand i hand och det har gett resultat.

Under 2006 var det totala löneutfallet 1,1 % högre i Umeå än för riket. För Kommunal blev utfallet 4,7 %, vilket till största del förklaras av den låglönesatsning som vi genomförde och en satsning på kvinnolöner. En satsning som vi fortsätter.

Merparten av detta kommer att tillfalla Kommunals medlemmar.

 

Vi har också drivit på för att kommunen ska få jämställda löner. En stor del av lönereserven kommer därför att användas för att höja lönerna för undersköterskor, vårdare, boendehandledare osv.

 

Jag vill också säga några till dom som har byggt upp vårt samhälle.

 

Det är de äldre och när man blir gammal så ska man känna sig trygg. Man ska kunna veta att det finns det stöd och den hjälp som man behöver. Under den förra mandatperioden påbörjade vi i Umeå en satsning på äldreboenden, en satsning som vi nu fortsätter.

 

Vi förstärker också möjligheten att själv få bestämma vilken hjälp som man behöver.

 

Däremot har vi ett åtagande som vi måste bli bättre på. När man blir gammal så måste man ha en pension som man kan leva på. Att allt fler känner oro för att pensionen inte kommer att räcka till. Det är inte okej.

 

När den borgerliga regeringen nu genomför skattesänkningar – så riktar de sig inte till äldregruppen. Istället väljer regeringen att diskriminera de äldre ur skattehänseende, de äldre som redan från början har mindre lön. Vi vill inte tvinga dom äldre att jobba för att klara sig.

 

***

 

Demonstranter,

 

Jag är besviken. Umeå som universitetsstad måste bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som finns. Vi har ett slagkraftigt universitet och kompetent arbetskraft.

 

När vi låter vissa tillfällen rinna oss genom fingrarna som t.ex. flytten av Försäkringskassan – då måste vi fråga oss vad vi kunnat göra bättre. Nu är inte flytten av dessa jobb avgörande för Umeås framtid.

 

Däremot saknar jag initiativ från regeringen och näringsministern, Västerbottens egen ivriga bäver, Maud Olofsson. Hon som tidigare var så snabb att kommentera allt och alla. Henne ser vi inte röken av och vart har regionalpolitiken tagit vägen då många jobb flyttas söderut?

Hon har utan vidare låtit bli att kommentera Arbetslivsinstitutets nedläggning, en sådan viktig kunskapsbank om arbetsmiljöfrågor. Tvärtom vad den borgerliga regeringen anser så behövs mer kunskap i arbetsmiljöfrågor. Vi behöver friskare företag och arbetsplatser. Man blir inte friskare och mer arbetsför om man sänker ersättningen i sjukförsäkringen. Det blir inga nya jobb för att ersättningarna i A-kassan sänks. Dom som redan tidigare hade det jobbigt får det ändå jobbigare med det nya arbetarpartiet i rodret. Är det någon som sett spår av en politik för arbetare och löntagare i Alliansens förslag. Inte jag i alla fall.

 

Och vad händer med transportstödet, Maud?

Vi socialdemokrater som har stridigt så hårt för just transportsstödet. Vi vet att det är avgörande för industrins framtid och jobben här i norra Sverige. Ta bara exemplet med Volvo. Sannolikheten att dom hade gjort de investeringar som man nu genomförs om man inte fått transportstödet – ja, det är frågan.

 

Så Maud, varför ser inte du och regeringen till att det är konkurrens på likvärdiga villkor, även för oss i norra Sverige, för alla företag?

 

Jag tolkar det som att den borgerliga regeringen vill att Norrland ska straffas för att sänka skatterna runt Stockholm. Därför ska jag upplysa dig Maud och dina Allianskollegor, alla kan inte bo i Stockholm, eller däromkring.

 

***

 

Låt mig också nämna den nya bostadspolitiken som förs. Förutom att den är orättvis så är det en politik som diskriminerar hyresrätten framför andra boendeformer. Den riskerar att begränsa människor och göra det svårare för framförallt yngre människor som inte är lika resursstarka att etablera sig på bostadsmarknaden. Följden blir minskad flexibilitet.

 

För Umeås del är bostadspolitiken viktig. Slopandet av räntestödet och investeringsbidraget slår framförallt mot unga och studenter. Grupper som redan idag har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Regeringens politik gör det inte lättare.

 

Ett exempel är borttagande av investeringsstödet som gör att en nyproducerad lägenhet som är mindre än 70 kvm får en hyra som är 300kr dyrare per km2 och år, det blir 18 000kr för en lägenhet på 60 km2. Ett hårt slag mot studenter och unga som vill flytta hemifrån, men också äldre som kanske vill byta bostad.

 

För studenter blir följden att dom som har råd att studera är dom som har turen att komma över en äldre bostad eller att man har rika föräldrar som kan betala. En klassisk högerpolitik där man gynnar de redan välbeställda. Den sortens politik som vi ska demonstrera emot. För Umeå innebär detta att det kommer att bli svårare att attrahera nya studenter om det blir svårare att hitta en billig bostad att bo i.

 

Regeringens avskaffande av fastighetsskatten är ytterligare ett orättvist förslag. Ur fördelningssynpunkt så innebär det mer till dom som har det bra.

 

Men det är inte nog. Att regeringen mitt under en högkonjunktur väljer att elda på ekonomin är oansvarigt. Än mer oansvarigt är att man gör det med ofinansierade reformer. Hela 13 miljarder kronor.

 

Det riskerar att leda till en räntehöjning och en drastiskt sådan. Vem minns inte vad som hände i början av 90talet då räntorna skenade. Är det månne det som regeringen är ute efter? Vi som står här vet vem som förlorar då, det är löntagare. När räntan stiger ökar kostnaderna på boendelånen. Så regeringens politik är inte bara orättvis och omodärn – den är också oansvarig.

 

***

 

Demonstranter,

 

Internationell solidaritet vi får vi inte glömma.

Vi måste fortsätta bry oss om vår omvärld. Vi blir allt mer globala och interagerar mer och mer om vår omgivning. Vi kan inte ignorera att stora delar av världens befolkning lever under existensminimum. Att den borgerliga regeringen totalt förbiser detta är ingen ursäkt för att vi ska göra det.

 

Det är vår skyldighet att bry oss om de svaga – även om de bor i ett annat land. Till detta är miljöfrågorna starkt kopplade. Här måste vi socialdemokrater stärka vår politik.

Ett starkt engagemang för miljön kopplat till våra idéer om frihet, jämlikhet och solidaritet är ett måste.

 

Klimatförändringarna har kommit. Det är oomtvistat människan som gjort att vi idag ser konsekvenserna . Men vi måste tro på att det går att rätta till. Varje enskild handling som innebär en liten miljöförbättring är ett steg i rätt riktning. Det är tillsammans som vi kan förändra miljön, det är inte staten, kommunen eller någon annan som kan fixa det åt oss. Alla vi som står här idag och vill ta ett ansvar måste hjälpa till. så Låt oss hjälpas åt.

 

Folkhälsa och motion det hör ihop – likaså folkhälsa och miljö.

Att individen har ett eget ansvar när det gäller att värna miljön måste vara en självklarhet. Att åka kollektivt, använda cykeln och gå är enkla saker man kan göra för att göra miljön men och hälsan bättre. Det är även billigt.

 

Vi socialdemokrater ska alltså vara drivande i att skapa ett mer hållbart samhälle – det gröna folkhemmet. Energiomställning är en del i detta där vindkraft är ett sätt. Fjärrvärme, solenergi är andra. Kärnkraft är kanske ytterligare ett. I denna fråga har partiet tagit ställning, men här kanske partiet måste ompröva sina tidigare beslut. Mer forskning på detta område är ett måste så att vi inte förbiser några alternativ. Samhället har förändrats – politiken kanske också måste göra det.

 

För Umeås del är det akut att vi får en lösning på kommunikationerna till och från Umeå, men även i staden. Det är en miljöfråga – och i högsta grad en tillväxtfråga. Botniabanan, ringleden runt Umeå, en bro över Kvarken – i alla dessa frågor måste staten ta sitt ansvar men av det såg vi inget av i budgeten, skattesänkningarna var viktigare.

 

Vi vill forma Umeå så att Umeå är den bästa staden att leva och bo i. Kulturhuvudstad är ett medel. Vi påbörjade arbetet under förra perioden – nu måste vi fortsätta så att Umeåborna ser att vi menar allvar. Centrala Umeå ska vara tillgängligt och attraktivt för alla.

 

Vi vill att Umeå stad ska vara en attraktiv mötesplats – vi anser därför att centrum måste rustas upp. Tillkomsten av parkeringsgaraget och resecentrat kommer att bidra till att lyfta centrala Umeå. Vi måste också fortsätta vårt arbete Umeå: – ”rent, snyggt och tryggt”. Så släng därför inte skräpet på gatorna när ni går härifrån.

 

***

 

Vi socialdemokrater ska inte vara en försvarare av systemen – vi ska sätta människan i centrum och utifrån det se till så att Umeås medborgare får en så bra service som möjligt Vi socialdemokrater ska också vara nyfiken på framtiden.

 

Men vi måste ständigt protestera mot orättvisor, ta parti för dom som har det svårast, ta kampen för onödig byråkrati så att så mycket pengar som möjligt går till verksamhet. Vi ska förorda mer makt åt dom som är demokratiskt valda av medborgarna och mindre till statliga tjänstemän.

Vi måste se till människors behov. Det är grunden. Sjukvården är därför ett exempel på varför det är så viktigt att vi tar avstamp i vad människorna behöver, inte administrativa gränser.

 

Väljarna i Sverige röstade fram en ny regering men socialdemokratin är full av revanschlust. Vi har nyss valt en ny partiledare som känner stor kamplust att återta slaget om Sverige. I Umeå och Västerbotten ska vi visa – att dom som gav oss förtroendet inte behöver ha Ågren för sitt ställningstagande.

 

Låt oss tillsammans forma framtidens samhälle där alla är med, för alla behövs.

 

Om ett år ses vi på Första Maj igen. Men mycket kommer att hända innan dess. Jag vill därför skicka en uppmaning med er. Vi måste prata politik så att fler får möjlighet att beskriva hur de ser på saker och ting. Då kan vi tillsammans påverka framtiden.

 

Till er som ännu inte har gått med i partiet – tag ställning och gå med. Till er som redan är medlem – bjud in andra att komma med oss.

 

Tillsammans är vi oslagbara.

 

Tack för er uppmärksamhet!

 


Några bilder från Första Maj.

Tåget första maj

Första Maj Rådhustorget

Första maj åhörare
 Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM