TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Äventyrsbad för alla ökar Umeås attraktivitet
18 april 2006 16:03


Vi har visioner om ett äventyrsbad för alla och därför är det glädjande att Folkpartiet och Britt-Marie Lövgren äntligen har bestämt sig för att sätta ner foten gällande badets lokalisering. Att man inte förrän nu via media väljer att framföra sina synpunkter är dock beklagligt då det flertalet gånger funnits tillfälle för det i fullmäktige och framförallt i kommunstyrelsens planeringsutskott vilket är beredande organ till fullmäktige. Det är ett medvetet val att inte välja att vara med och påverka processen och vi ställer oss undrande till varför detta inte skett tidigare.

 

För att öka Umeås attraktivitet har en omvandling av kajområdet lyfts och i en första etapp har området från Broparken i väster till och med Trädgård i norr i öst diskuterats. Vi vill med detta område försöka skapa en naturlig mötesplats som kan rymma diverse upplevelser och aktiviteter. Under hösten gav kommunstyrelsens planeringsutskott Umeå kommuns badutredning i uppdrag att se över möjligheterna till att lokalisera ett äventyrsbad på kajenområdet. Vi väntar på att få ta del av den geotekniska utredning som har gjorts för att avgöra om det är möjligt att rymma en badanläggning i området. Det är viktigt att beakta hur stadsbilden kommer att ta sig uttryck. Äventyrsbadets placering påverkar självfallet projektet staden mellan broarna. Därför har projektet hamnat i ett vänteläge fram till dess att beslut kan fattas om badets placering. Det är med bakgrund av detta beklagligt att man inte har i ett tidigare skede från folkpartiets sida varit med och påverkat processen i högre utsträckning.

 

Simhallen på Gammlia är mycket gammal och måste ersättas. En badanläggning skulle stärka Umeås attraktivitet då ett totalkoncept för badet med en upplevelse- och rekreationsdel i sig blir en viktig attraktion och sätter Umeå på kartan. På samma gång är det viktigt att komma ihåg att vi måste finna en lösning när det gäller projektet Staden mellan broarna samt en eventuell lokalisering av en badanläggning. Det är dock viktigt när man diskuterar en lokalisering att fokusera på centrumskapande åtgärder.

 

Redan i ett tidigt skede av badutredningen har vi från Socialdemokratiskt håll drivit linjen om att kommunstyrelsens planeringsutskott skall utreda möjligheterna till om det går att bygga ett äventyrsbad på kajplan. Badanläggningen blir då en viktig pusselbit i projektet staden mellan broarna. Vi är av den uppfattningen att det inte är tillräckligt att nöja sig med att renovera den gamla simhallen på Gammlia. Därför har den fördjupade utredningen varit viktig för att utreda huruvida det är möjligt att lokalisera en badanläggning till projektområdet för staden mellan broarna. Vi är av den uppfattningen att centrumskapande åtgärder är viktigt för Umeå stad och följaktligen tror vi på en lokalisering av badet i centrum. Följaktligen bör man utreda de centrala alternativen fullständigt innan andra alternativ diskuteras.

 

Vi ställer oss undrande vad som har hänt i parkeringsfrågan hos Folkpartiet då ni för någon månad sedan inte ville "parkera" frågan. Det skulle vara roligt om ni hade kommit på bättre tankar. Det koncept som funnits gällande parkeringsgarage har vi redan lyft i fullmäktige och då var intresset ljummet från er sida. Ni önskade då ser fler utredningar som skulle fördröja processen ytterligare. Välkommen till att lösa parkeringsfrågan.

 

Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (s)Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM