TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Reinfeldts förebild:
Tunn demokrati genom att
- politiska beslut trängs tillbaka,
- de kommunala nämnderna är få,
- det finns ett fåtal politiskt valda företrädare,
- det demokratiska utrymmet är mycket litet,
- den samlade oppositionen i nämnderna består av en enda ledamot.


Reinfeldts samhälle:
- I Täby tillämpas alltså en mycket restriktiv syn på kommunal demokrati.
- Effektivitet har första prioritet och medborgaren betraktas i första hand som konsument.
- Skarp kontrast till den traditionella svenska synen med ett brett folkligt deltagande
- Det moderata enväldet har cementerats.

- I Täby har Fredrik Reinfeldt haft ett mycket stort - för att inte säga avgörande inflytande på den moderata politikens utformning.
- Reinfeldt har själv kallat Täby ”Sveriges mest moderata kommun”.
- Reinfeldt nu ger sken av att vilja överge den mer extrema högerpolitik och talar om moderaterna som ”det nya arbetarpartiet”
- Under sin tid som ordförande för det moderata ungdomsförbundet, Muf, ut-vecklade den ideologiska övertygelse
- Grundläggande är att det offentliga – det som stat, landsting och kommun svarar för – ska trängas tillbaka. Det offentligas beslutsfattande ska endast avse det genuint gemensamma.
- Privatisering av förskola och skola är ett tydligt mål.
- Att vi i Sverige valt att arbeta med för alla gemensamma lösningar lett till allvarliga problem.
- Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”
- Förmågan till eget ansvarstagande undergrävs, ”kreativitet och engagemang som bryter mot systemets strömlinjeform har därför mötts med misstro i stället för uppmuntran”.
- ”Offren för välfärdsstatens falska locktoner är Det sovande folket!”
- Svenskarna har förälskat sig i sina bidrag,
- Det är inte bara politiken som har alltför stor betydelse. Det gäller också fackföreningarna. Arbetsrätten minskar flexibiliteten.Fackföreningarna leder till: ”Alla försök att premiera bra arbetsinsatser har bannlysts”
- Svenskarna är utsatta för en socialdemokratisk hjärntvätt. De har blivit mentalt handikappade och passiviserats till bidragsmaximerare, vars kreativitet tar sig uttryck i att pricka i rätt rutor i bidragsansökningarna. Fackföreningar skapar endast avundsjuka på arbetsplatserna. Detta är de värderingar Reinfeldt tagit med sig som politiker på allra högsta nivå i riket.
- Reinfeldt har stolt kallat Täby för ”Sveriges mest moderata kommun”. Alltsedan 1982 har moderaterna styrt kommunen oavbrutet.
---
För ett antal år sedan presenterade Täby kommuns förtroendemannarevisorer en rapport till den moderata ordföranden i kommunstyrelsen. I den gemen-samt utformade revisionsrapporten påpekades att budgeten, som gått rejält back, varit underbalanserad redan från början och att kommunen borde arbe-ta fram en långsiktig plan för att undvika liknande missöden i framtiden. Vid revisionssammanträdet förhörde kommunstyrelsens dåvarande ordförande revisorerna om vem som skrivit vad i rapporten. Då det framgick att alla inklusive det utomstående revisionskontoret helt stod bakom hela rapporten blev följden att de moderata revisorerna snabbt byttes ut och att ordförande-skapet övertogs av majoriteten för att förhindra ett upprepande.
   Detta arroganta sätt att leda och inte acceptera någon form av kritik lever fortfarande mycket starkt kvar i kommunen även sedan Filippa övertagit pos-ten som kommunstyrelsens ordförande. Det är en förvaltningskultur som sit-ter inpräglad i väggarna. Hela förvaltningen och även de borgerliga samar-betspartierna har accepterat att leva med denna kultur.
---
Privatisering - till varje pris
- I Täby härskar sedan flera år tillbaka en stark - närmast fundamentalistisk - privatiseringsideologi. Det mesta av kommunens verksamheter ska privatiseras.


Barnomsorgen
- I Täby råder enfald - inte mångfald - inom barnomsorgen och förskolan. All verksamhet bedrivs av enskilda eller företag.

Skolorna
- I Täby går omkring var fjärde barn - 25,3 procent av eleverna - i en fristående grundskola.
- ”Målsättningen måste därför vara att öka andelen friskolor i vår kommun.

Äldreomsorgen
- Kundvalssystemet tillämpas även inom äldreomsorgen. Resultatet är nedslå-ende. Systemet har varit kostnadsdrivande
- Bara verksamheterna drivs i privat regi är det inte så noga med hur de sköts.
- Privatisering till varje pris. Det är mottot för moderaterna i Täby.


Slutsats
- Fredrik Reinfeldt har i sina skrifter från 90-talet varit tydlig om sin ideolo-giska övertygelse. All produktion som bedrivs av det offentliga i form av barnomsorg och utbildning ska enskilda eller institutionernas personal svara för.
- Täby förkrymper demokratins verkningskrets och centraliserar kommunens styre.
- Täby driver en extremt långtgående privatisering av kommunens verksam-heter
- Täby håller nere skatten till varje pris,
- Täby segregerar medvetet kommunen
---
För Reinfeldt gäller:
Mer lön till Reinfeldt
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19087589.ab  
Statsrådens arvoden höjs från den 1 juli.
Arvodet till statsminister Fredrik Reinfeldt (M) höjs med 4 000 kronor per månad till 156 000 kronor.
---
Reinfeldt får högre lön
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19087075.ab  
Statsrådens löner höjs från den 1 juli 2014. Fredrik Reinfeldt får då en lön på 156 000 kronor.
---
Reinfeldt får 4 000 kronor i lönehöjning
http://www.expressen.se/nyheter/reinfeldt-far-4-000-kronor-i-lonehojning/  
Statsministerns nya lön blir 156 000 kronor, justeras en gång om året.
--
Fem tecken på att M har tappat förmågan
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19067604.ab  
Fredrik Reinfeldt fick se extremister stjäla hans väljare. Men, nej, det är inte Sverigedemokraterna som tycks oroa honom. Det är framångarna för Fi och MP.
---
Reinfeldts bekymmer:
”Därför lämnar jag Moderaterna”

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article12441405.ab  
2010-08-26
Avhoppade politikern: Jag har haft svårt att se dem som röstat på mig i ögonen
För fyra år sedan kandiderade jag till kommunfullmäktige i Norrtälje för de Nya Moderaterna. Jag ville engagera mig politiskt i ett parti som brann för friheten och som gav människor en möjlighet att välja i Välfärdssverige. De Nya Moderaterna talade till mig, det lät som om de både värnade friheten och välfärden.
Jag är polis och har i dag en ryggmärgsskada efter flera olyckor i tjänsten. Det har gett mig en insyn i vardagen för dem som Välfärdssverige ska värna. Och det var den insynen som gjorde att jag begrep att de Nya Moderaterna i verkligheten inte är det parti för alla som de utger sig för att vara. Människor som drabbats av partiets politik bemöts med arrogans och kyla. Jag har haft svårt att se dem som röstat på mig i ögonen.
---
Vi bör erinra oss floskelflödet,
som uttalades vid avskaffandet av ett välfärdsinriktat samhälle och uttalande om ett privat, segregerat, egoistiskt och självgott samhälle.

Läs därför delar av
Regeringsförklaringen den 6 oktober 2006
- Allians för Sverige är en allians för hela Sverige. Vi avser att föra en politik för hela vårt land och i hela folkets intresse.
- Fler människor som kan och vill arbeta ska också ha möjligheter att försörja sig genom eget arbete, och få uppleva arbetsglädje och arbetsgemenskap under trygga villkor.
- Fler svenskar ska få vara med och bidra. Sverige ska vara ett land som håller ihop, där de sociala och regionala klyftorna minskar.
- Fler elever skall lämna skolan med kunskaper och förutsättningar för att tryggt kunna fungera som medborgare och i arbetslivet. Genom att sätta kun-skap i centrum och satsa på kvalitet skall resultaten i den svenska skolan för-bättras.
- Enskilda och familjer skall uppleva att deras möjligheter att påverka sin var-dag har ökat.
- Vi vill säkra en solidariskt finansierad välfärd för alla
- Trots stark tillväxt råder det massarbetslöshet. För unga människor är situa-tionen särskilt problematisk.
- Sverige behöver ett kraftfullt program för fler jobb i hela Sverige.
- Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas
- Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser måste förbättras.
- fungerande kommunikationer över hela landet är viktigt. Regeringen kommer (att) utarbeta en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.
- Det är av avgörande vikt att upprätthålla uthålliga offentliga finanser. Målet för finanspolitiken bör vara att minska den offentliga skuldsättningen. Det målet skall nås genom att upprätthålla ett överskott i de offentliga finanserna som motsvarar 2 procent av BNP i genomsnitt över konjunkturcykeln.
- Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor. I ett första steg sänks inkomstskatterna med i storleksord-ningen 37 miljarder kronor under 2007. Resterande del, som uppgår till ca 8 miljarder, genomförs i ett andra steg när ett ekonomiskt utrymme föreligger.
- Jobbavdraget bidrar främst till att sänka trösklarna för att komma in på ar-betsmarknaden.
- Arbetslinjen skall tydliggöras i arbetslöshetsförsäkringen. Att det finns en ersättning vid tillfälliga perioder av arbetslöshet bidrar till att människor blir tryggare och vågar pröva nya arbeten.
Regeringen avser att tydliggöra arbetslinjen i a-kassan genom att förändra ersättning och villkor i försäkringen.
- Vi kommer att presentera förslag om att öka egenfinansieringen i arbetslös-hetsförsäkringen. Sjukförsäkringen skall ha som mål att bevara tryggheten för den som drabbas av sjukdom eller gör sig illa.
- Vi avser att återställa taket i sjukförsäkringen till 7,5 basbelopp och att för-ändra beräkningen av den inkomst som skall ligga till grund för sjuklön och sjukpenning. Samma beräkningsgrund skall gälla även i föräldraförsäkringen och den tillfälliga föräldraförsäkringen.
- En särskild satsning görs för att få bukt med ungdomsarbetslösheten.
- Antalet personer i åtgärder kommer att reduceras, systemet med friår av-vecklas och plusjobben fasas ut.
- Förmögenhetsskatten halveras i ett första steg och skall därefter avskaffas.
- Vi slår vakt om den svenska modellen. Förhållandena på arbetsmarknaden skall i första hand regleras i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Ordningen med kollektivavtal ska bevaras.
- Aldrig tidigare har så många människor lyfts ur fattigdom.
- Kvinnor och män skall ha lika möjligheter att utvecklas. Regeringen kommer (att) motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser ur ett könsperspektiv.
- Regeringen kommer (att) öka utrymmet för enskilda initiativ och eget före-tagande inom välfärdsområdet. Fler arbetsgivare att välja på kommer (att) lägga grunden för bättre arbetsvillkor och bättre löneutveckling också i offent-lig sektor.
- Svensk integrationspolitik har misslyckats. Alltför många står utanför sam-hällslivet och arbetsmarknaden. Svenskundervisningen för nyanlända invand-rare uppvisar dåliga resultat, och många deltar inte i utbildningen. Klyftorna vidgas socialt och ekonomiskt. En genomgående linje i regeringens integra-tionspolitik kommer att vara att riva hinder och öppna möjligheter.
- För att bryta boendesegregationen bör bostadsrättsombildning i storstä-dernas förorter underlättas och hyresboendet utvecklas. Krafttag måste tas i kampen mot den etniska bortsorteringen på den svenska arbetsmarknaden. Det kräver en tydlig, effektiv och samlad lagstiftning mot diskriminering.
- En förnyad utbildningspolitik kommer att respektera elevers olikheter och möta varje elev utifrån dennes behov.
- Alla barn skall ges förutsättningar att nå de grundläggande målen i alla ämnen. Fristående skolor är en självklar del av det svenska skolväsendet.
- Ingen elev ska kunna halka efter utan att det tidigt uppmärksammas av sko-lan. Informationen till föräldrar och elever om elevens skolresultat skall därför förtydligas. Betyg skall ges i fler steg än idag, och från årskurs sex.
- Stöd till elever med studiesvårigheter skall sättas in tidigare än idag.
- En matematik- och NO-satsning kommer att genomföras i grund- och gym-nasieskolan. En satsning kommer också att genomföras för att garantera att alla elever får stöd att lära sig läsa, räkna och skriva de första skolåren.
- Gymnasieskolan är i behov av en större reformering. Både ungdomar och samhället är betjänta av att det både finns utbildningar med en tydlig studie-förberedande inriktning och med en tydlig yrkesinriktning. Elever på gymna-siets yrkes- och lärlingsutbildningar skall själva kunna få välja om de vill läsa in teoretisk högskolebehörighet.
- Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Kränkningar ska aldrig accepteras.
- Riksdagen kommer att föreläggas förslag till en ny skollag. 

- Behörighetsreglerna för läraryrket förtydligas.

- Någon form av lärarauktorisation införs.

- Skolans disciplinära befogenheter förtydligas och utvidgas.

- Läraryrket är ett av landets viktigaste yrken.

- Lärarutbildningen ses över i syfte att höja kvaliteten.

- Kvalificerad fortbildning av lärare förstärks.
- Den som behöver vård och omsorg skall kunna vara trygg i att den finns när man behöver den. Välfärden skall vara gemensamt finansierad och fördelas efter behov Patienternas valfrihet skall öka och personalens engagemang skall tas till vara. De som inte alltid kan föra sin egen talan skall särskilt värnas. Trygghet, tillgänglighet och en helhetssyn på patientens behov skall priorite-ras i hela vårdkedjan.
- För äldre och multisjuka med ett stort och sammansatt vårdbehov behövs mer av helhetssyn.
- Fler aktörer skall uppmuntras att bidra till en utveckling av vården och om-sorgen. Lika villkor skall gälla för privata, ideella, kooperativa och offentliga aktörer.
- Alla sjukskrivna får en personlig koordinator och en rehabiliteringsutredning genomförs inom fyra veckor.
- Regeringen avser att förbättra de ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna.
- Alla skall garanteras en trygg och värdig äldreomsorg. Resurser tillförs för att förbättra det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet i äldre-omsorgen.
- Solidariteten i de offentliga välfärdssystemen är ett komplement till ett sam-hälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idea-litet.
- Trygghet och tillgänglighet skall prioriteras i välfärden, och den enskildes rätt till fria val skall stärkas. Mångfalden av välfärdsproducenter bör öka.

AVSLUTNING:
- Regeringen avser att förnya politiken. Det är regeringens ambition att skapa förutsättningar för att fler skall få ett arbete och att fler skall kunna växa. Fler ska få makt över sin egen tillvaro och fler skall kunna tillskansa sig kunskap. Fler skall få känna gemenskap med andra och att fler ska få uppleva trygghet, hälsa, välstånd och en god miljö. Den här regeringen sätter sin tilltro till våra gemensamma krafter. Arbetet för att nå fram gör vi tillsammans.


Det har nu gått 8 år med Reinfeldt i ledningen
Vi har i 8 år haft Reinfeldt som ytterst ansvarig för landet
Det är mer än hög tid att reagera och agera!
Säg vad som blivit bättre under Reinfeldts tid!


Har människor verkligen fått det bättre?
Har samhället blivit bättre?
Har samhället blivit rättvisare?
Har skolan blivit bättre?
Har vård och omsorg blivit bättre?
Har välfärden blivit bättre?
Har vi svenskar fått det bättre?


Jo, några har fått det bättre
Reinfeldt och Co har fått det bättre
De rika och välbeställda ha fått det bättre
Reinfeldt och andra rika betalar mycket mindre skatt än tidigare
Men många betalar huvudsakligen samma skatt som tidigare
De äldre betalar lika mycket skatt som tidigare
ATP-pension är intjänad lön -
men lika lön ger inte lika skatt
En tydlig orättvisa är skapad av Reinfeldt!


De Nya Moderaterna är något nytt
Reinfeldts ide i sin bok är förverkligad
Reinfeldt och Nya Moderaterna framhåller sig själva
De framhåller vad de gjort
De talar förbi huvuddelen av väljarna
Det mesta som de säger är överdrifter och snömos

 

Man måste se verkligheten!
Man måste jämföra med förhållandena före Moderaternas regering!
Sveriges välfärd är helt förstörd!
Sveriges skola är den sämsta i Europa!
Reinfeldt hävdar, att välfärdsstaten befolkas av arbetande dårar och bidragsberoende sovhjärnor.

De flesta människorna har fått det sämre
Särskilt gamla människor har fått det mycket sämre
Sjuk- och hälsovården fungerar sämre
Äldreomsorgen fungerar sämre
Skolan är katastrofal
Vi har Europas sämsta skola
Transporterna fungerar sämre
Järnvägarna fungerar dåligt – ja, ofta inte alls

Reinfeldt pekar på ”sina problem” i samhället med
- trösklar
- bidrag
- nedåtrisker
- våldsjustis


Reinfeldts sövande språk:
- Positiva upplevelser .............................  (= ha kul)
- Slussar människor från arbetsmarknaden  (= folk förlorar sina jobb)
- Den mediala logiken är asymmetrisk .....   (= media är orättvisa)
- Ett kraftigt arbetsmarknadsinträde ........   (= många får jobb)
- Ta sats i utgångspunkten .....................   (= börja)
- Allt annat lika .....................................   (= om inget händer som ändrar

                                                                     förutsättningarna)
- Det kommenterande Sverige ................   (= dumma, okunniga

                                                                     journalister)
- Jag vill starkt ifrågasätta ......................   (= jag tycker jäkligt illa om)


Vad händer då i Regeringen Reinfeldts värld?
Några saker:

- Många av oss kommer att minnas Fredrik Reinfeldt som snyltaren -

  snyltaren som inte ville betala TV-licens.


- De arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen är över 400 000.
  För Reinfeldt bör man därför tala om arbetslösheten?


- Reinfeldt använder den nedlåtande benämningen "särintresse"

  grupperingar, som han inte tycker om.


- Köpet av Nuon är den största kontantaffären i svensk historia (97 miljarder

  kronor) och samtidigt förmodligen den sämsta.
  Att affären var dålig borde inte ha kommit som en överraskning för dem som

  godkänt och genomfört den.
  Det var nämligen många som påpekade det i förväg.
  Tjänstemännen på Näringsdepartementet räknade med, att affären skulle

  innebära, att Vattenfall under en tioårsperiod skulle gå miste om nästan 40 

  miljarder kronor i vinst.


- Vi läser just nu om att 
  Elfel ger nya tågstörningar

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5887298#

   
1. Den i skolan verkande Majoren Björklund har ordnat så, att

 

- Skolan kan få stänga av stökig elev
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=2765944  
  Skolministern vill ha fler och hårdare straff mot barn i grundskolan.
  Kvarsittning på morgonen, skriftliga varningar och avstängning av stökiga  

  elever väntas i förslag till ny skollag.


- Batongerna skall få vina i Majorens skolor
  http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=31939  
  DETTA ÄR JU FASANSFULLT I EN SKOLA,
  SOM SKALL BRY SIG OM ALLA BARN !

  Det här kan drabba en sju-åring i Majorens skolvärld! 
  * Nya disciplinära regler.
  * Elever portas.
  * Skriftlig varning, avstängning eller kvarsittning.
     Det är angeläget att ha en trappa av sanktioner, och skriftlig varning är

    ett sådant mellansteg. Innebörden är ju "om det inte sker en förbättring,

    så kommer vi kanske att vidta mer långtgående åtgärder".
    Avstängning skall gälla även på lågstadiet


- Han saknar "vanligt politiskt folkvett"!
  http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=32718  
  Kommentar till statsrådet Jan Björklunds oförskämdhet.
  Att offentligt framföra politiska åsikter om beslut som i demokratisk

  ordning fattats i en annan kommun är en odemokratisk handling.
  Det gäller alla politiker utifrån.
  Men det gäller särskilt för statsråd!


- Polisverksamheten i skolan förstärks!
  http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=33737  
  Major Björklund vill nu effektuera de åtgärder för ”hårdare tag i flumskolan”,

  som han lanserat under hela sin tid som företrädare för ”skolpolisen”.

 

- Vi har ju läst tidningsartikeln om eleven som blev utslängd!
  Här är länken till artikeln!
  http://www.nsd.se/nyheter/utslangd-fran-skolan-3453549.aspx  


  Detta är också viktigt att veta:
  Fristående skolor är inga myndigheter och omfattas inte av

  offentlighetsprincipen.
  Sekretesslagen gäller därför inte i fristående skolor.
  Det innebär att handlingar i fristående skolor inte är allmänna handlingar och

  att skolan inte heller är skyldig att lämna ut handlingar.
  För att skydda elevers och föräldrars integritet finns dock bestämmelser om

  tystnadsplikt.
  Ingen som är eller varit verksam i en fristående skola som avses i detta  

  kapitel får obehörigen röja
  1. vad han eller hon i den elevvårdande verksamheten har fått veta om

      någons personliga förhållanden,
  2. uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av

      en elev från vidare studier.
      (9 kap. 16 a § skollagen)
 M.a.o.: Insyn i denna segregerande skolvärld är inte möjlig.
 Friskolan arbetar i en för oss skattebetalare 

 hemlig och sluten värld!


- SVEKET om att skapa "en gemensam, sammanhållen skola för alla

  elever"!
  http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=23744  

 

- Vill du ha detta skol-samhälle?
  http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=27212  
  Det råder en fasansfull diskriminering och kränkande behandling av

  barn!
  Var tionde fristående skola bryter mot lagen och säger blankt nej till att ta

  emot barn med funktionsnedsättningar.

 

- Fristående skolor bryter mot Skollagen!
  http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=27213


- Barn med behov avvisas från fristående skolor!
  http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=27215  

 

2. Men vi måste ju läsa om vad Reinfeldt

    egentligen tycker om oss!

- ”Det sovande folket” är den bok som Reinfeldt gav ut 1993, då han 

   var ung och nybakad riksdagsman.
  I boken angriper han välfärdsstaten och hävdar, att den befolkas av

  arbetande dårar och bidragsberoende sovhjärnor.
  Man frågar sig: Kan en vald statsminister verkligen uttrycka sig på det

  sättet?


- Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i dag högre än när regeringen Reinfeldt
  tillträdde, och i dag står 90 000 unga utan jobb. Varför ser det så illa ut i 

  Sverige?


- Reinfeldts pensionsförslag innebär att fattigstugan återinförs! Han vill slå

  sönder pensionssystemet och skapa det som kallas grundtrygghet. Det finns 

  redan ett gammalt ord för vad grundtrygghet betyder – fattigstuga.


- För det andra har regeringen Reinfeldt inte varit särskilt framgångsrik i sin 

  främsta val- och hjärtefråga, jobbskapande.
  De miljarder som hittills satsats på jobbskapande åtgärder har knappast satt

  några positiva spår i statistiken.
  Det är tröttande att misslyckas.
  Framgångar bärs som bekant lättare än motgångar.


- Reinfeldt plågas av svettiga drömmar i vargtimman.
  Man hoppas, att han verkligen begriper, vad han ställt till med!


- ”Välfärdssamhället eller välfärdsstaten är ett samhälle, som lägger stor 

  vikt vid att samhällets välfärd skall komma alla till del, i synnerhet svaga 

  och utsatta grupper.
  Kännetecknande för ett välfärdssamhälle är därför en omfördelning av 

  resurser till förmån för de individer och de sammanhang, som kräver

  särskilda insatser.
  Konkret tar detta sig uttryck i till exempel sjukförsäkring, ålderspension

  och barnbidrag samt insatser till förmån för att gynna arbetslivet och 

  förebygga olyckor och hälsorisker.” (Citat hämtat ur Wikipedia)

 

- När en ung Reinfeldt i ett tv-program år 1988 (två år efter Palme mördats)

  uttrycker:
  ”välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion”,
  så behöver man inte bli förvånad, när han ett par decennier senare under

  åtta år ger sig i kast med att nedmontera välfärdsstaten.


För Reinfeldt har välfärdsstaten aldrig handlat om något annat än en genuin motvilja mot att bidra till att hjälpa de sämre lyckligt lottade i samhället.

- Även Borgs grundläggande värderingar från ungdomsåren är helt i linje med

  konservatismens uttalade strävan att nedmontera välfärden.
  Borg var till och med ännu radikalare i sin konservatism och ansåg, att 

  uppenbart inget folk i landet finns som behöver riksdag och demokrati.


- Inför valet 2014 är det hög tid att Svenska folket

  öppnar ögonen för att se vilka bakomliggande 

  värderingar Moderaterna har för all sin politik.

  Om Moderater temporärt höjer punktskatter eller omdefinierar begrepp, så

  är det enda syftet att ge sig själva en liten chans, att efter valet få fortsätta 

  sin kamp för att nedmontera välfärden och successivt minska folkets makt 

  över utvecklingen genom vår valda riksdag.
  Det kommer inte att gå vägen!


- Reinfeldt tycker, att vi får gå tillbaka till 1993 – det var året då Reinfeldt 

  debuterade som författare vid en ålder av 28 år.
  Han var redan då riksdagsledamot för moderaterna och hade en bakgrund i

  Moderata UngdomsFörbundet (MUF) sedan flera år tillbaka.


  Boken som kom ut är betitlad
  ”Det sovande folket”

http://www.slideshare.net/AlliansfrittSverige/fredrik-reinfeldt-det-sovande-folket
  och ger en tydlig bild av hur Reinfeldt anser, att det svenska

  välfärdssystemet - hyllat och förespråkad världen över - enligt hans 

  uppfattning gör människor mentalt handikappade och förslappade.


3. Media skriver i artiklar här nedan om Höger-

    regeringen Reinfeldt:
    1. Borgs misslyckande
    2. Andelen personer i åldern 20-34 år som inte har någon inkomst alls har

        fördubblats de senaste åren.
    3. Fler unga är helt utan inkomst
    4. De som har och inte har - klyftan ökar
    5. Inkomstklyftorna ökar kraftigt
    6. Klassklyftorna växer - och det är meningen
    7. Det är dags att lägga ner Fas 3
    8. Sjukförsäkringen fungerar inte alls
    9. Det farligaste med Reinfeldt och Borg: Det som gör mig rädd är

        följande: att vi inte är argare.
  10. Reinfeldts fiende är verkligheten
  11. Han är dödssjuk, ändå ska han jobba
  12. Alla har förstått – utom Reinfeldt
  13. Missförhållandena inom äldrevården
  14. Jobb, skatt och utbildning i fokus för partiledardebatt
  15. Skattereduktion för läxhjälp
  16. Svarslöst om sämre tider
  17. ”Det finns paralleller till politiken”
  18. Fler unga står utanför systemet - Ett växande problem
  19. Få tidigare långtidssjuka är tillbaka i jobb
  20. Grafik: Utförsäkrad, tidigare deltidssjukskriven 

 

  Hämtat från min blogg:
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=989&blogg=61170  


Avsluta ”experimentet”!
Återskapa den gemensamma, rättvisa, jämlika och socialt sammanhållna skolan för alla elever!
Hyckla inte!
Välj den enda rätta vägen!

Vi går igenom frågan en gång till!
Svara nu ärligt!
Svara på ett sådant sätt att skolan uppfyller det ovan angivna kravet att
återskapa den gemensamma, rättvisa, jämlika och socialt sammanhållna skolan för alla elever!


- Vilken fördel finns det med att ha fristående skolor?
- Finns det ett enda skäl till att ha kvar fristående skolor?
- Varför skall det finnas fristående skolor?
- Är vinstutdelning av skattepengar i fristående skolor bra för skattebetalarna?

 

- Frågan om ”Fristående skolor” verkar närapå ”politiskt helig”!
- Jag säger: Det finns inte en enda fördel med fristående skolor. 
  De segregerar, tar skattepengar, skapar orimliga vinster, för över

  skattepengar till privatpersoner, för skattepengar till skatteparadis, blir 

  dyrare än nödvändigt för samhället.
- Varför erkänner inte fler skolengagerade politiker, hur illa ställt det är med

   systemet med fristående skolor?
- Vad väntar politiker på i fråga om det katastrofala läget med skolan?
- Börja åtminstone med att erkänna det enorma politiska misstaget med

  starten av fristående skolor!
- Av vilken anledning vill inte politiker erkänna, att de i fråga om skolan

  begått allvarliga misstag och fattat helt felaktiga beslut?
- Är det risken för förlust som gör, att politiker inte väljer ”den rätta vägen”?
- Varför söker inte politiker att övertyga väljarna om ”den rätta vägen”?
- Skolans verksamhet skall väl inte bygga på politisk opportunism?
- Det handlar väl inte om politisk feghet??

 

- Nu är det nog med skolans misslyckanden?
- Skolan är en viktig del av välfärden!
- Hur långt skall nedbrytningen av skolan få pågå, innan någonting

  verkningsfullt görs?
- Hur många elever skall behöva drabbas av politikers oföretagsamhet?
- Skall flera generationer av elever behöva drabbas?
- Hur länge skall handlingsförlamningen få pågå?
- Har vi inte läst tillräckligt många reportage om det bedrövliga läget med

  svensk skola?
- Har inte Finland ett tillräckligt tydligt exempel på en bra skola?

 

- Efter att ha följt den tragiska utvecklingen i skolan – inte minst under de

  senaste 20 åren – är det många som är mer än övertygade!
- Misslyckandena i skolan drabbar hela samhället!
- Det framtida svenska samhället är redan i ett mycket svårt läge – sett ur

  utbildningssynpunkt.
- Den svenska skolan är nu den sämsta i hela Europa – enligt flera

  vetenskapliga undersökningar.
- De förändringsförslag som framförts – inte minst från politiskt vänsterhåll –

  är inte på långt när tillräckliga.

 

- Visa nu handlingskraft!
- Ta rejäla grepp!
- Visst är det krävande, men den rätta vägen kräver handlingskraft!
- Skolan måste förändras och förbättras i grunden!

- Vi är många som är mycket bekymrade!
- Hur länge skall vi behöva vänta?
- Det är mer än ”hög tid” för radikala förändringar!
- Jag säger som det heter: ”Jag måste få skriva av mig en del frustationer i

  fråga om skolan!”

 

- Jag har förstås följt utvecklingen i samhället och inte minst i skolan – allt

  sedan tidigt 1950-tal och framåt.
  Jag har varit verksam i skolan – allt sedan enhetsskolan infördes under

  första delen av 1950-talet.
  Jag har arbetat som lärare sedan början av 1950-talet.
  Jag har arbetat i en kommun, som införde enhetsskolan.
  Jag har arbetat som skolledare och rektor under mer än 25 år.

 

- Ibland har det funnits inlägg, som särskilt fokuserat på skillnaden mellan

  ”det fria skolvalet” och ”fristående skolor”.
  Och visst finns den verbala skillnaden. Men det fria skolvalet kan egentligen

  inte göras, om det inte finns förutsättningar i form av fristående skolor. Det 

  är därmed snudd på att jag vill säga, att det här handlar om ”ordrytteri”.
  Vi skall tala om den verkliga och helt avgörande skillnaden!

  Den egentliga sakfrågan kommer eljest snarast ”i skymundan”.


DEL 2
Vår svenska skola är i katastrof-läge!
Gör någonting!
Gör det nu!
Tag bort skygglapparna!


Det är verkligen mer än hög tid att agera!
Varför vänta?
Vi ser ju verkligheten!
Det vi ser och hör är ju realiteter!
Det är de verkliga sakförhållandena!
Alla ser och hör vad som sker!

Det är ju i först hand "Det fria skolvalet" det handlar om!


Ta nu tag i det viktiga välfärdsområdet!
Det är mer än politiskt angeläget!
Hur länge skall vi behöva vänta?
Det är rent ut sagt förskräckligt att inte gripa in!
Nedbrytningen har ju pågått i mer än 20 år!
Under de senaste åtta åren är nedgången katastrofal!
Den svenska skolan är den sämsta i hela EU!
Det borde ju vara tvärtom!


Jag måste verkligen fråga alla politiska partier:
- Varför gör ni ingenting konstruktivt?
- Ja, man säger, att man gör det och det.
Men nedgången fortsätter ju!

Glöm inte, att
- förlorare är eleverna;
- förlorare är föräldrarna;
- förlorare är framtidens samhälle.


Jag vädjar till mitt eget parti:
- Ta nu kraftfullt tag i problemet och handla!
- Ta tag i det verkliga problemet!
- Ta tag i det fria skolvalet!

- Visa att du vågar att agera!


DÄRFÖR:
Tala tydligt om verkligheten!
Alla vet vad som måste göras!
Gör det som skall göras!

AGERA POLITISKT!

Här nedan fortsätter jag att skriva in några länkar med innehållsbeskrivning.
Där finns mer än övertygande forskning, undersökningar, beskrivningar, förklaringar m.m. om behovet av tydliga förändringar rörande ”DEN SVENSKA SKOLAN”.

Målet för förändringarna skall vara att skapa
EN GEMENSAM, RÄTTVIS, JÄMLIK OCH SOCIALT SAMMANHÅLLEN SKOLA FÖR ALLA ELEVER.

Här är länkarna (del 2):


Vi börjar med en skolmyndighets rapport.


* Orsaker till försämrade skolresultat kartlagda: Social bakgrund har fått större betydelse
Pressmeddelande 2009-09-25
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2009/orsaker-till-forsamrade-skolresultat-kartlagda-social-bakgrund-har-fatt-storre-betydelse-1.111283  
Segregering, decentralisering, differentiering och individualisering - fyra faktorer som tillsammans förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal.
Den slutsatsen drar Skolverket i en omfattande kartläggning.
Svaret är viktigt, inte minst eftersom skolan står inför omfattande reformer.
Sedan mitten av 1990-talet har svenska elevers resultat i kunskapsmätningar försämrats. Nedgången märks tydligast i matematik och naturvetenskapliga ämnen men även i läsförståelse.
För att förklara den negativa utvecklingen publicerar Skolverket rapporten "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?"

Det är en bred kunskapsöversikt som belyser samhällsförändringar, reformer, resurser och arbetet i skolorna, från tidigt 1990-tal fram till idag. I den stora mängd forskning som analyserats utkristalliseras fyra faktorer som tillsammans har påverkat elevernas skolresultat negativt.

Segregeringen - har ökat
I början av 1990-talet infördes det fria skolvalet, bland annat blev det möjligt att starta fristående skolor. Samtidigt har boendesegregationen ökat. Sammantaget har det lett till, att det blivit vanligare, att elever med likartad bakgrund samlas på samma skola. Det har också inneburit, att resultatskillnaderna mellan skolor och elevgrupper har ökat och att föräldrarnas utbildningsnivå har fått större betydelse. Den ökade segregeringen har varit negativ för kunskapsutvecklingen. Kamrateffekter, som är viktiga för i synnerhet lågpresterande elever, förloras och lärarnas förväntningar på elevers prestationer får större genomslag.
= = = =
* Tidigt stöd bakom Finlands PISA-framgångar?
2011-09-16
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/undervisning/tidigt-stod-1.155766  
Kan en förklaring till Finlands goda PISA-resultat vara, att Finland tidigt ger särskilt stöd i läsning, skrivning och matematik?
Den frågan ställer Rune Haussttter och Marjatta Takala i artikeln "Can special education make a difference?".
Skolan har ett mycket viktigt uppdrag som kunskapsförmedlare.
Skolan förväntas också enligt styrdokumenten bland annat förbereda eleverna för ett aktivt medborgarskap och bidra till att de utvecklas till fria och självständiga individer utrustade med gott självförtroende, kritiskt tänkande och en solidaritet med sina medmänniskor.
Idag pågår vad som närmast kan betecknas som en tävling mellan olika utbildningssystem.
Måttstocken på framgång tillhandahålls av internationella jämförande utvärderingar såsom till exempel PISA (Programme for International Student Assessment).
Dessa utvärderingar fokuserar i huvudsak på kunskapsuppdraget.
Det är väl känt att olika länder lyckas olika bra i de internationella jämförelserna.
Kan sättet som ett land gestaltar den specialpedagogiska stödverksamheten på bidra till hur ett land lyckas på PISA?
Den frågan ställer sig Rune Hausstätter och Marjatta Takala i artikeln, kallad
”Can special education make a difference? Exploring the differences of special educational systems between Finland and Norway in relation to the PISA results.”
Samtidigt passar de också på att problematisera vad ett utbildningssystem ska uppnå.
= = = =
* Privatiseringen av skolan misslyckad

Debatt, Skolan, Publicerad 11 december 2011
http://debatt.svt.se/2011/12/11/privatiseringen-av-skolan-misslyckad/  
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund:
SKOLAN
Det finns klara paralleller mellan Caremaskandalen inom omsorgen och de privata aktörerna på skolans område. Även om de exceptionella missförhållanden, som har uppdagats inom omsorgen, ännu inte har uppstått i allt för stor omfattning inom skolan, så finns det likheter i de bakomliggande drivkrafterna. Allt för ofta hamnar villkoren för de anställda och kvaliteten på verksamheten i bakgrunden, när vinstdrivande företag i dagens system ska bedriva skattefinansierad verksamhet. Därför är det viktigt, att översynen av friskolereformen nu verkligen leder till en ordentlig uppstramning, så att fördelarna med många alternativ återigen kan överväga nackdelarna.
= = = =
* Skolan blir allt mindre likvärdig
Pressmeddelande, 2012-05-04
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2012/skolan-blir-allt-mindre-likvardig-1.174445  
Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats, visar en ny rapport från Skolverket. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat ökat kraftigt. Valet av skola har blivit allt viktigare för, hur en elev lyckas i skolan. Rapporten visar också, att skolsegregationen har antagit nya former.
- Det är en allvarlig bild som kommer fram i rapporten. Nu behövs ett politiskt ansvarstagande för likvärdigheten, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.
Skolan ska vara likvärdig. Det slås fast i skollag och läroplaner. En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i. I rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” analyseras likvärdigheten utifrån betygsdata, internationella kunskapsmätningar och aktuell forskning.
= = = =
* Alliansens skolpolitik sämst i Europa
ÖstersundsPosten, 10 september 2012
http://op.se/opinion/insandare/1.5076268-alliansens-skolpolitik-samst-i-europa  
Alliansen och Folkpartiets skolminister, Jan Björklund, har under sina sex år vid makten talat om för svenska folket hur duktiga de är på att förbättra den svenska skolan.
Pär Löfstrand (FP) försökte i sin senaste insändare förstärka detta intryck. Fakta från verkligheten visar något helt annat. Segregationen mellan bättre skolor (höga betyg) och sämre skolor (låga betyg) har aldrig ökat så mycket som med alliansens skolpolitik. Den likvärdiga utbildningen i Sverige försämras. Betygsinflationen har aldrig förr varit så stor, där friskolor har den största diskrepansen mellan nationella prov och betyg.
= = = =
* Internationella forskare varnar för faror med svenskt skolsystem

SR, 19 mars 2013
VETENSKAP, Valfri skola segregerar 2
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5478733  
Internationell expertis varnar nu för faror med full valfrihet i det svenska skolsystemet. Sedan friskolereformen i början av 90-talet har det svenska skattefinansierade skolsystemet utvecklats till det mest marknadsanpassade och konkurrensutsatta i världen.
= = = =
* Krafttag krävs för en likvärdig skola
Pressmeddelande, 2013-05-02
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/krafttag-kravs-for-en-likvardig-skola-1.198472  
Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt, och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.
- Vi riktar oss nu till regeringen med vår samlade bedömning av tillståndet i den svenska skolan och det är fortsatt bekymmersamt. Ska vi lyckas vända den negativa trenden så måste vi fokusera på de här tre områdena, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.
= = = =
*
Här finns hela programmet i Vetandets Värld om Sveriges extrema
skolmarknad
Onsdag 20 mars 2013
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/168010?programid=412  
= = = =
* Sveriges extrema skolmarknad oroar forskare

Sändes onsdag 20 mars 2013 kl 12:10
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/168010?programid=412  
Det svenska skolsystemet är idag världsunikt med sin hårda konkurrens, stora valfrihet och vinstdrivande friskolor. Härom veckan samlades eliten inom internationell forskning kring just fria skolval och marknadsprinciper i skolan på Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm.
Forskare från bland annat England och USA varnar för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem och uppmanar våra beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan och se till vetenskapliga resultat.
Medverkande:
Henry M Levin, professor i utbildningsekonomi på lärarhögskolan vid Columbia University, New York;
Sabrina Harris, masterstudent från USA, för tillfället vid Stockholms Universitet;
Patrik Scheinin, professor i beteendevetenskap på Helsingfors Universitet;
Sandra McNally, professor i nationalekonomi på London School of economics;
Lisbeth Lundahl, professor i Tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet;
Karolina Parding, docent i arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet;
Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet;
Monica Hansson, högstadielärare på Årstaskolan i Stockholm.
= = = =
*
Ett blogg-inlägg om skolan har jag skrivit här:
2013-11-18
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=62479  
Blogg-inlägget hade rubriken
- Att bry sig om varandra
Det handlade om
- att det finns ord som låser tankarna;
- mångfald;
- valfrihet.
= = = =
* Kraftig försämring i PISA

Pressmeddelande 2013-12-03
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208  
Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. De svenska eleverna presterar numera under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskapsområden i den internationella kunskapsundersökningen PISA 2012.
– Läget är allvarligt när det gäller kunskapsutvecklingen i skolan, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.
Försämring på alla tre områden
Inget av de andra 33 OECD-länderna i PISA 2012 har en lika stor resultatförsämring som Sverige. Från att ha presterat över OECD-genomsnittet i PISA 2000 ligger resultaten nu långt under genomsnittet på alla tre områden.
- Matematik – De svenska resultaten har sjunkit från 494 poäng i PISA 2009 till 478 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 494 poäng. Alla andra nordiska länder når bättre resultat än Sverige.
- Läsförståelse – Resultaten har sjunkit från 497 poäng i PISA 2009 till 483 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 496 poäng. Tre OECD-länder -Slovakien, Chile och Mexiko - har sämre resultat.
- Naturvetenskap – Resultaten har sjunkit från 495 poäng i PISA 2009 till 485 poäng i PISA 2012. Genomsnittet för OECD-länderna är 501 poäng. Sex OECD-länder presterar sämre än Sverige.
Stora skillnader mellan pojkar och flickor
Flickor presterar överlag bättre än pojkar. Störst är skillnaden i läsförståelse där flickorna presterar 51 poäng bättre än pojkarna. De svenska pojkarna når inte upp till OECD-genomsnittet för pojkar på något område. Flickorna når inte heller upp till OECD-genomsnittet för flickor på något område.
Försämring störst bland lågpresterande
= = = =
* Skolverkets slutsatser om likvärdighet och det fria skolvalets effekter
2013-12-05
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2.7602/skolverkets-slutsatser-om-likvardighet-och-det-fria-skolvalets-effekter-1.211468  
Skolverkets huvudsakliga slutsatser kan sammanfattas i två punkter:
- Skolverket bedömer, att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad likvärdighet.
- Skolverket drar inga slutsatser om ifall det fria skolvalet har påverkat den stora nedgången i den generella kunskapsnivån i PISA 2012. Det är fortfarande en öppen fråga.
= = = =
* Ett blogg-inlägg om skolan har jag skrivit här:
2013-12-15
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=62935  
Blogg-inlägget hade rubriken
- RÄDDA SKOLAN!
Det handlade om att
- RÄDDA VÅRA BARN!
- RÄDDA FRAMTIDEN!
- TA KRAFTTAG!
- SKAPA EN NY SKOLA!
= = = =
* Fria skolvalet
Lärarnas Nyheter, 2014-03-06
http://www.lararnasnyheter.se/tema/fria-skolvalet  
Valfriheten är hyllad – men också beskylld för att öka kunskapsklyftorna och att ligga bakom de försämrade Pisaresultaten. Lärarnas tidning granskar det fria skolvalet ur olika aspekter i detta temanummer. Här finns både förespråkare och kritiker.
= =
- Fritt val = fritt fall?
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/fritt-val-fritt-fall  
= =
- Många tveksamma till det fria skolvalet

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/manga-tveksamma-fria-skolvalet  
= =
- Vad tycker du om fritt skolval?
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/vad-tycker-du-fritt-skolval-0  
= =
- Behöver det fria skolvalet regleras?
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/behover-fria-skolvalet-regleras  
= =
- Yrkesrollen försvagas varnar forskare
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/yrkesrollen-forsvagas-varnar-forskare  
= =
- Hoppsan — vi valde visst en friskola
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/06/hoppsan-vi-valde-visst-friskola  
= = = =
* S i Skåne vill avskaffa det fria skolvalet
Expressen, 2014-04-15
http://www.expressen.se/kvallsposten/s-i-skane-vill-avskaffa-det-fria-skolvalet/  
Socialdemokraternas största partidistrikt, Skåne, vill förbjuda det fria skolvalet.
Partidistriktets kongress antog i helgen en motion från Lunds arbetarkommun om att slopa det fria skolvalet, rapporterar Ekoredaktionen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5837314  
= = = =
* Skolverkets slutsatser om ökande skillnader mellan skolor
2014-04-16
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/2.8084/skolverkets-slutsatser-om-okande-skillnader-mellan-skolor-1.218519  
Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Skolverket får idag många frågor om likvärdighet i skolan. Skolverkets analyser visar på kraftigt ökande skillnader i kunskapsresultat mellan skolor och även en ökad uppdelning av elever mellan skolor utifrån elevernas familjebakgrund. Skillnader mellan skolor är långtifrån det enda som är viktigt för likvärdigheten, men vi bedömer att de ökande skillnaderna är ett allvarligt problem, som påverkar möjligheterna till en likvärdig skola negativt.


DEL 1
Gör det nu!
Vår svenska skola är i katastrof-läge!


Varför gör man ingenting?
Alla ser ju det dåliga!
Allt fler talar om hur dåligt det är!
Vetenskapliga granskningar visar förhållandena tydligt!
Internationella rapporter talar sitt tydliga språk!
Utvärderingar ger klara besked!
Alla forskare framhåller det dåliga!

 

Jämförelser med andra länder är ju tydliga!
Alla andra EU-länder har en bättre skola!
Finland visar vägen!

Förlorare är eleverna
Förlorare är föräldrarna
Förlorare är framtidens samhälle

 

Alla väntar på uppriktigheten!
Alla vill agera – men ingen gör någonting!
Alla vill – men man tycks inte ”våga”!
Alla väntar på kraftfulla uttalanden!
Alla väntar på politiskt kraftfulla ageranden!

Det är mer än dags!
Det är verkligen dags!
Det är mer än hög tid!

 

Men så gör något!
Gör något nu!
Vänta inte ännu mer!
Det har gått nog lång tid!
Det blir bara värre!

DÄRFÖR:
Tala tydligt om verkligheten!
Alla vet vad som måste göras!
Gör det som skall göras!

AGERA POLITISKT!

Här nedan skriver jag in några länkar med innehållsbeskrivning.
På dessa sidor finns mer än övertygande undersökningar, beskrivningar, förklaringar m.m.

om behovet av klara förändringar rörande ”DEN SVENSKA SKOLAN”.

Förändringarna skall arbeta för att skapa
EN GEMENSAM, RÄTTVIS, JÄMLIK OCH SOCIALT SAMMANHÅLLEN SKOLA FÖR ALLA ELEVER.


De nedan citerade länkarna är ännu ett försök att visa och övertyga läsaren om att det svenska fria skolvalet som infördes på 1990-talet är huvudanledningen till skolproblemen!

Här är länkarna (del 1):


* Hur likvärdig är den svenska skolan?
Pressmeddelande,1996-08-29
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/1996/hur-likvardig-ar-den-svenska-skolan-1.47568  
Möjligheter att välja skola leder snarare till ökad än minskad segregation.
Elever med högutbildade föräldrar söker sig till skolor i områden med högutbildade och många svenska elever. Elever med lågutbildade föräldrar söker sig till skolor i områden där den etniska och sociala bakgrunden liknar deras egen.

Det visar en av tre studier som Skolverket har gjort på temat likvärdig utbildning.
Kravet på likvärdig utbildning har länge varit centralt i svensk skola. Likvärdighetens innebörd har genom de förändringar som skett, när det gäller skolans styrning under senare år, ytterligare ställts i fokus.
= = = =
* Bidrar fristående skolor som vänder sig till avgränsade grupper i samhället till ökad social, kulturell eller ekonomisk segregat

Pressmeddelande, 1997-10-01
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/1997/bidrar-fristaende-skolor-som-vander-sig-till-avgransade-grupper-i-samhallet-till-okad-social-kulturell-eller-ekonomisk-segregat-1.47637  
Skolverket har presenterat resultatet av en undersökning, rapporten "Barn mellan arv och framtid". Undersökningens syfte har varit att försöka klarlägga om religiösa - framförallt muslimska och kristna - och etniska fristående skolor ger sina elever sämre förutsättningar än andra skolor att studera vidare och i övrigt bli väl integrerade medborgare i Sverige.
Skolverket har haft i uppdrag att undersöka huruvida det ökade antalet fristående skolor, som vänder sig till avgränsade grupper i samhället, kan bidra till en ökad social, kulturell eller ekonomisk segregation. Regeringen befarade framför allt att förekomsten av etniska och religiöst inriktade fristående skolor skulle förstärka de tendenser till segregation, som redan existerar inom vissa invandrargrupper.
= = = =
* Valfrihet i skolan förstärker segregeringen av elever

Pressmeddelande, 2005-03-10
http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=2474&area=&typ=pm&na=vanligt&lang=sv  
Valfrihetsreformerna som genomfördes i skolsystemet på 80- och 90-talen har ökat differentieringen av eleverna i skolsystemet, framför allt i storstäderna.
Dessutom har de lett till höga kostnader för kommunerna.
Det framgår av en studie gjord på pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.
Studien går tillbaka till 1960-talet men har sin tyngdpunkt på början av 1990-talet och omfattar både grundskolan och gymnasieskolan.
Resultaten visar, att valfrihetsreformerna som gjordes på 80- och 90-talen, särskilt möjligheterna till val av skola, i vissa avseenden har förstärkt differentieringen av elever.
Detta gäller särskilt i storstadsområdena, där bostadssegregationen har varit uttalad.
Den sociala segregation, som redan finns där, har förstärkts av valfrihetsreformen.
= = = =
* Den gemensamma skolan
LOs ställningstagande angående kommunala skolor och ”fristående” skolor
Sammanfattning:
Det har skett en kraftig ökning av antalet fristående skolor under 1990-talet, även om antalet elever i de fristående skolorna ännu är relativt blygsamt. Finansieringssystemet har gynnat framväxten av fristående skolor samtidigt som den kommunala skolan dränerats på resurser. De fristående skolorna har bidragit till att ytterligare förstärka de skillnader som finns inom den gemensamma skolan. LO me-nar, att om expansionen av de fristående skolorna fortsätter, undergrävs idén om den gemensamma skolan av hög kvalitet. I ett samhälle med allt större skillnader mellan olika människors livsvillkor, blir den gemensamma skolan dessutom ännu viktigare än tidigare.
Kommunerna har ansvaret för att alla elever i en kommun får en bra skola, oavsett vilken huvudman skolan har. LO anser, att alla skolor inom en kommun ska ingå i den kommunala skolplanen, med de rättigheter och skyldigheter det innebär. Av det skälet måste Skolverket ta större hänsyn till kommunernas synpunkter.
= = = =
* Orsaker till försämrade skolresultat kartlagda: Social bakgrund har fått större betydelse

Pressmeddelande, 2009-09-25
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2009/orsaker-till-forsamrade-skolresultat-kartlagda-social-bakgrund-har-fatt-storre-betydelse-1.111283  
Segregering, decentralisering, differentiering och individualisering - fyra faktorer som tillsammans förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Den slutsatsen drar Skolverket i en omfattande kartläggning.
Sedan mitten av 1990-talet har svenska elevers resultat i kunskapsmätningar försämrats. Nedgången märks tydligast i matematik och naturvetenskapliga ämnen men även i läsförståelse. För att förklara den negativa utvecklingen publicerar Skolverket rapporten "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?" Det är en bred kunskapsöversikt som belyser samhällsförändringar, reformer, resurser och arbetet i skolorna, från tidigt 1990-tal fram till idag. I den stora mängd forskning som analyserats utkristalliseras fyra faktorer, som tillsammans har påverkat elevernas skolresultat negativt.
= = = =
* Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Skolverket, 2009
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2258  
En sammanfattande analys
Skolverket har kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola. Den ökade segregeringen i samhället, decentraliseringen av skolan och den alltmer differentierade och individualiserade undervisningen har haft negativ betydelse kommer forskarna fram till.
Sammanfattning 2:
Resultaten i grundskolan har försämrats betydligt sedan början av 1990-talet. Skolverket har sammanställt och analyserat forskning, som belyser vad som kan ha orsakat försämringen. Ett komplext pussel av faktorer träder fram, där den ökade segregeringen i samhället, den decentraliserade styrningen av skolan och den alltmer differentierade och individualiserade undervisningen alla har betydelse.
= = = =
* Det finns dock all anledning att studera och analysera förhållande i t.ex. Finlands skolor
(2011-04-06)
http://www.dn.se/kultur-noje/essa/darfor-ar-finska-skolan-sa-framgangsrik  
eller (2011-04-04)
http://www.sydsvenskan.se/varlden/de-har-varldens-basta-skola/  
där elevernas resultat ligger i topp av skolorna inom EU.
Mot bakgrund av dessa förhållanden är det viktigt att studera alla inslag och skrivningar om tillståndet i vår svenska skola. Detta gäller inte minst de problem av olika slag som uppkommer med vårt parallellskolesystem med fristående och privata skolor.
= = = =
* Mångmiljardären som äger din skola
Publicerad 2011-04-09
http://skolgranskning.aftonbladet.se/blogg/mangmiljardaren-som-ager-din-skola/  
= = = =
* Skatteparadisbolag bakom friskolor

Publicerad 2011-04-11
http://skolgranskning.aftonbladet.se/blogg/skatteparadisbolag-bakom-friskolor/  
= = = =
* Klipparna som styr friskolorna
Aftonbladet Nyheter, 2011-04-18
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12896770.ab  
Internationella riskkapitalister vill göra snabba pengar i Sverige
= = = =
* Brottslingar driver skolor
Aftonbladet Nyheter, 2011-04-23
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12923908.ab  
= = = =
* Allvarlig försämring av likvärdigheten i den svenska skolan
(Debattartikel i Svenska Dagbladet 2012-05-04)
http://www.skolverket.se/press/debattartiklar/allvarlig-forsamring-av-likvardigheten-i-den-svenska-skolan-1.174465  
Skillnaderna mellan olika skolors resultat har ökat dramatiskt - en fördubbling sedan slutet av 1990-talet. Betydelsen av vilken skola en elev går i har blivit avsevärt större. Den huvudsakliga slutsatsen i en rapport som presenterats är att den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig.
Resultaten är allvarliga, och nu behövs politiskt ansvarstagande för likvärdigheten.
En likvärdig skola är en fundamental del av det svenska samhället. En likvärdig skola handlar om allas möjligheter oavsett bakgrund och var de bor i landet. Likvärdighet i skolan innebär inte, att utbildningen ska vara likformig eller densamma för alla.
Likvärdighet kan ses utifrån tre aspekter: lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande. Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat. Elevernas sociala bakgrund ska inte spela någon roll för studieresultaten, och det ska inte spela någon roll vilken skola en elev går i.
Men den faktiska bilden av skolan stämmer illa med målsättningarna. Skillnaderna mellan elevers studieresultat ökar.
Den rapport som presenterats bygger bland annat på analyser av betyg och internationella kunskapsundersökningar. Rapporten visar, att spridningen i elevers resultat i läsförståelse har ökat mellan 2000-2009, och vi ser samma utveckling i matematik och engelska. Samtidigt som andelen elever som når högsta möjliga betyg ökar, så ökar också andelen obehöriga till gymnasieskolan.
Spridningen mellan skolors genomsnittliga resultat har ökat markant. Mellanskolsvariationen, det mått som används för att beskriva hur mycket de genomsnittliga betygsresultaten skiljer mellan olika skolor, har fördubblats sedan slutet av 1990-talet och låg 2011 på över 18 procent.
Vi ser också andra problem med likvärdigheten. Betydelsen av elevernas sociala bakgrund är fortsatt stor, och det finns indikationer på att den har ökat under de senaste åren. Det är tydligt, att skolan inte i tillräcklig utsträckning förmår kompensera för elevernas bakgrund.
= = = =
* Forskare varnar för segregerad skola

SVD Nyheter, torsdag 21 mars 2013
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskare-varnar-for-segregerad-skola_8016118.svd  
Utländska forskare varnar för den segregation som den svenska skolmarknaden medför. Professor Henry Levin vid Columbia University i USA konstaterar att Sverige har den mest avreglerade skolmarknaden i västvärlden.
- Det svenska exemplet är det mest extrema, säger han till SR:s Vetenskapsradion.
Enligt Patrik Scheinin, Helsingfors universitet, lyckas de finländska eleverna så väl därför att skolorna är jämlika - till skillnad från de svenska skolorna.
= = = =
* Experten varnar för den svenska skolan
Expressen, 2013-03-21
http://www.expressen.se/nyheter/experten-varnar-for-den-svenska-skolan/  
Den svenska friskolereformen leder till ökad segregation, varnar forskare. Ingen annan skola i världen är lika marknadsanpassad och konkurrensutsatt som den svenska skolan.
I Sverige skattefinansieras friskolorna helt, samtidigt som de privata företagen som driver skolorna har rätt att ta ut vinst.
Nu varnar experter för att det svenska skolsystemet leder till ökad segregation.
Henry Levin, professor i utbildningsekonomi på lärarhögskolan vid Columbia University i USA, har studerat strukturen sedan skolpengen infördes i början av 90-talet. Han säger till Sveriges Radio "Vetenskapsradion", att Sverige är det land i västvärlden som gått allra längst, när det kommer till fri skolmarknad och konkurrens.
= = = =
* Fria skolvalet en motor i segregationen.
Pedagogiska magasinet, 2013-09-17 13:22 .
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/09/17/fria-skolvalet-motor-segregationen  
Tvärtemot vad som hävdas från politiskt håll är det inte boendesegregationen som ligger bakom de ökande klyftorna mellan skolor. Det är det fria skolvalet, hävdar forskaren Bo Malmberg, professor vid Stockholms universitet.
= = = =
* Så blev skolan en vinstmaskin
AB, 2014-04-13
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18712869.ab  
Aftonbladets avslöjande om Academedias vinster väckte uppmärksamhet.
Politiker från alla håll drömde om den fria skolan.
På 1990-talet blev den verklighet.
I dag får aktiebolag miljarder i skolpeng – samtidigt som de kan planera vinster till att bli ränteutgifter.
Hur blev det så?
Först var det ett socialdemokratiskt projekt.
Göran Persson, då S skolminister, drev igenom kommunaliseringsreformen 1991. Nu skulle skolorna bli kommunernas ansvar.
Snabbt blev den friare skolformen intressant för fler partier.
”Ett system som ger elever och föräldrar rätt att välja skola kan bidra till att minska segregationen”, sa Bengt Westerberg, Folkpartiets partiledare, när han samma år skulle sälja in det fria skolvalet till riksdagen.
1992 blev propositionen från nya skolministern Beatrice Ask (M) verklighet. Med en skolpeng som flyttade med varje elev kunde eleven med förälder själv välja skola.
”Ett garanterat bidrag till de fristående skolorna ökar möjligheterna för dessa att verka och utvecklas”, löd propositionen.
Över 20 år senare är skolan väljarnas viktigaste fråga inför riksdagsvalet.
Att företag kan göra vinst på vård, skola och omsorg har dessutom blivit en av de hetaste politiska frågorna.
Skolföretagen växer.


Det handlar om:
Höger-regeringens blindhet för samhället
Höger-regeringens stora ord
Lurendrejeriet
Välfärdens utarmning
Skolans katastrofala läge
Mängder av trösklar som införts

Tydlig förstärkning av segregationen

Det är därför hög tid att summera
Ojämlikheten i samhället är verkligen tydliggjord
Den rike är rikare
Den fattige är fattigare
Den som lite har skall ha ännu mindre, menar man
Den som har skall få det ännu bättre, menar man

Högerregeringen har förstört skolan helt under sina 8 år
Skolan borde vara den bästa, men …
… skolan är den sämsta i hela Europa
De fina familjerna väljer friskolesystemets elitverksamhet
Elitbarnen omhuldas
De svaga barnen får klara sig själva

 

För att visa bakgrunden till den tydliga samhällsomvandlingen kan vi studera och välja citat ur
Högerregeringens regeringsförklaring den 6 oktober 2006.

Reinfeldt säger i sitt floskel-tal bl.a.:
- Valresultatet har för första gången på 25 år lagt grunden för en stabil majoritetsregering.
- Vi avser att föra en politik för hela vårt land och i hela folkets intresse.
- Fler jobb i fler och växande företag och att därigenom bryta utanförskapet.
- Sverige ska vara ett land som håller ihop, där de sociala och regio-nala klyftorna minskar.
- Mångfalden i samhället ska tas till vara.
- Sammanhållningen mellan olika grupper ska öka och de civila gemenska-perna stärkas.
- Regeringen strävar efter ett inkluderande samhälle.
- Fler elever ska lämna skolan med kunskaper och förutsättningar för att tryggt kunna fungera som medborgare och i arbetslivet.
- Genom att sätta kunskap i centrum och satsa på kvalitet ska resultaten i den svenska skolan förbättras.
- Sverige ska stå starkt som forskningsnation.
- Vi vill säkra en solidariskt finansierad välfärd för alla.
- Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser måste förbättras.
- Regeringen kommer att verka för nya finansieringslösningar för infrastruk-turen.
- Det är av avgörande vikt att upprätthålla uthålliga offentliga finanser.
- Målet för finanspolitiken bör vara att minska den offentliga skuldsättningen.
- Det målet ska nås genom att upprätthålla ett överskott i de offentliga finanserna som motsvarar 2 % av bnp i genomsnitt över konjunkturcykeln.
- Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor.
- I första hand användas för att sänka inkomstskatterna för låg- och medelin-komsttagare.
- Tydliggöra arbetslinjen i a-kassan genom att förändra ersättning och villkor i försäkringen.
- Mål att bevara tryggheten för den som drabbas av sjukdom eller gör sig illa.
- Möjligheterna till visstidsanställningar vidgas för att öppna bredare vägar in på arbetsmarknaden.
- En särskild satsning görs för att få bukt med ungdomsarbetslöshe-ten.
- De åtgärder vi föreslår kommer att förbättra företagsklimatet och bidra till högre sysselsättning.
- Vi slår vakt om den svenska modellen.
- Aldrig tidigare har så många människor lyfts ur fattigdom.
- Friheten och demokratin erövrar ny mark.
- Fristående skolor är en självklar del av det svenska skolväsendet.
- Ingen elev ska kunna halka efter utan att det tidigt uppmärksammas av skolan.
- Stöd till elever med studiesvårigheter ska sättas in tidigare än i dag.
- En satsning kommer också att genomföras för att garantera att alla elever får stöd att lära sig läsa, räkna och skriva de första skolåren.
- Lärarutbildningen ses över i syfte att höja kvaliteten.
- Den som behöver vård och omsorg ska kunna vara trygg i att den finns, när man behöver den.
- Trygghet, tillgänglighet och en helhetssyn på patientens behov ska prioriteras i hela vårdkedjan.
- Patienten ska ha rätt att välja såväl läkare, vårdenhet som tidpunkt för behandling.
- Vårdgivare ska ha skyldighet att upplysa patienten om var i landet det är kortast kö och erbjuda vård där.
- Fler aktörer ska uppmuntras att bidra till en utveckling av vården och omsorgen.
- Lika villkor ska gälla för privata, ideella, kooperativa och offentliga aktörer.
- Regeringen avser att förbättra de ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna. (Applåder)
- Resurser tillförs för att förbättra det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet i äldreomsorgen.
- Äldreomsorgen måste bedrivas med respekt för människovärdet.
- Ingen ska behöva dö i ensamhet.
- En värdighetsgaranti införs för att säkra miniminivåer inom äldreomsorgen som aldrig får underskridas.
(Applåder)
- Politiken ska lägga grunden för en långsiktigt sund ekonomisk utveckling, skapa utrymme för ökad välfärd.
- Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i välfärden.
- Mångfalden av välfärdsproducenter bör öka.
- Regeringen avser att förnya politiken.
- Fler ska kunna tillskansa sig kunskap.
- Fler ska få känna gemenskap med andra.


Alla uttryck är fullständigt missvisande, överdrivna och osanna.
De uttryck, som är mest utmanande och närmast groteska mot bakgrund av vad som skett i samhället, har markerats med särskilt fet stil.
När det applåderats är det särskilt groteskt handlat av de ”frälsta” och ”blinda”.


Verkligheten är ju nu en helt annan!
Vi som är vakna och seende är djupt bedrövade och kränkta över vad som skett och sker genom Höger-samhällets förverkligande!2014-05-07, 16:50  Permalink  4 kommentarer
Andra bloggar om:  Höger-regeringen skäms inte
Köpet utfört på lösa boliner
NUON-priset 97 miljarder kronor
59 miljarder skattekronor bortkastade


RESULTAT:
All välfärd har skurits ned
Inga pengar till skolan
Inga pengar till vård och omsorg
Inkomstklyftorna betydligt större än vad svenskarna tror
De rika äger 87 procent av tillgångarna
Den fattigaste femtedelen äger ingenting och har enbart skulder
Privat nettoförmögenhet är 5 500 miljarder kronor

Sedan 2006:
- lägst årsinkomst har minskat från 82 100 kronor till 78 600 kronor.
- högst årsinkomsten har ökat från 538 100 kronor till 594 300 kronor.

OECD visar, att Sverige är det land, där den relativa fattigdomen ökade snabbast från 3,7 till 9,1 procent år 2010.
Relativt fattig har lägre än 50 procent av landets medianinkomst.

Återkommande skattesänkningar trots alla nedskärningar i samhället
Fattiga arbetare får den minsta skattesänkningen om 5 %
”Skattesänkningarna skulle ju särskilt gynna dem som tjänar lite”, sa Reinfeldt.

De rika – t.ex. Reinfeldt med 152 000 kr i månaden – får 45 % skatte-sänkning


Du måste titta på den här länken:
http://www.youtube.com/watch?v=MYoru6NzG8I&feature=share


Låtsas-pengar lyfts fram till samhället
Det är verkligen skandalöst
Att man inte skäms
Har folk inte genomskådat lurendrejeriet

Verkligheten finns ju
Skolan blir sämre och sämre
Skolan är ju numera Europas sämsta
Vård och omsorg lider av stora ekonomiska brister
Fattiga människor blir fler och fler
Infrastrukturen saknar nödvändiga pengar
Järnvägar och vägar är i uselt skick
Alla samhällsområden behöver stora ekonomiska insatser

Det behövs verkligen inte skattesänkningar
Pensionärerna har bestulits
Pension är intjänad lön och skall beskattas som sådan
Skatten på pensionen är mycket högre än den skall vara
Pensionärerna måste återfå sina ”stulna” pengar

Vi behöver ett väsentligt bättre samhälle
Vi måste skapa en betydligt bättre skola
Vi skall återta rollen med Världens/Europas bästa skola
Vi skall återskapa en bra vård och omsorg
Vi skall återskapa infrastrukturen
Vi skall upprusta vägar och järnvägar

 

Det är verkligen hög tid att …
AGERA

NÅGRA AV MÅNGA, MÅNGA ARTIKLAR OM
NUON-SKANDALEN


* Löfvén kritisk mot Nuon-affär
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5442377  
SR, onsd. 13 februari 2013 kl 15:30
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén är kritisk mot hur regeringen har hanterat Vattenfalls hårt kritiserade köp av företaget Nuon.
Han kräver, att statsminister Fredrik Reinfeldt tar sitt ansvar för affären, i stället för att hänvisa till den avgångna näringsministern Maud Olofsson.

 

* Reinfeldt godkände Nuon-affären
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2276957  
TV4 Play, torsd.14 feb 2013
Statsminister Fredrik Reinfeldt hävdar, att statliga Vattenfalls köp av holländska Nuon var dåvarande näringsminister Maud Olofssons bord. Men en intern promemoria från Näringsdepartementet visar, att Reinfeldt var informerad och godkände vad som kallats

"Sveriges sämsta företagsköp".


* MP kräver KU-gransking av Vattenfalls Nuonköp
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5445173  
Publicerat fred. 15 febr. 2013 kl 16:00
Miljöpartiet kräver, att både dåvarande näringsminister Maud Olofsson och statsminister Fredrik Reinfeldt frågas ut av riksdagens konstitutionsutskott för statliga Vattenfalls köp av företaget Nuon. Köpet av Nuon har kritiserats, eftersom det ansetts vara för dyrt och lett till förluster för Vattenfall.


* ”Regeringen slingrar sig och försöker tysta ner”
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/regeringen-slingrar-sig-och-forsoker-tysta-ner  
SVT, 23 juli 2013 kl. 13:46
Löfven: Allvarligt.
S-ledaren Stefan Löfven vill nu, att en "haverikommission" granskar Nuon-affären.
– Det är otroligt stora nedskrivningar, så det är klart att det är allvarligt. Nu aktualiseras igen frågan om Nuon, säger S-ledaren Stefan Löfven..
– För mig är det uppenbart, att regeringen försöker glida undan, de slingrar sig och har försökt att tysta ner detta. Men det är så att regeringen, och ytterst regeringschefen, har ansvar, för de godkände den här affären.


* Finansmarknadsministern om Vattenfall
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5598835  
Publicerat tisd. 23 juli 2013 kl 14:13
Vattenfall är en av regeringens verkligt stora kassakor, men nu börjar denna kossa att sina, i takt med att bolagets värde gröps ur. Förra året plockades 6,8 miljarder ut, trots att köpet av nederländska Nuon redan kostat många miljarder.
I år är det inte lika säkert att det blir någon utdelning från Vattenfall, konstaterade finansmarknadsminister Peter Norman vid en presskonferens i förmiddags.
– Det får vi se när året är slut, men vi är ju ensamma ägare, så vi bestämmer utdelningen, säger Peter Norman, finansmarknadsminister.
Så sent som i juni klubbade riksdagen en skrivelse från regeringen med en försäkran om, att regeringen inte hade för avsikt att förändra ägandet i Vattenfall. Det var ett svar på ett tillkännagivande från riksdagen, som krävt att Vattenfall skulle förbli ett statligt bolag.


* Miljonregn över förre vd:n
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/miljonregn-for-forre-vd-n  
SVT, onsd. 24 juli 2013 kl. 21:26
Miljardförlust för skattebetalarna.
Vattenfalls köp av Nuon 2009 är en mångmiljardkatastrof så här långt. Sedan ledningen igår tvingats redogöra för nya nedskrivningar har

37 miljarder av köpesumman gått upp i rök.

- Med facit i hand skulle Nuonaffären inte gjorts, säger förre Vd:n Lars G Josefsson till SVT.
Vattenfall måste även fortsätta att betala på köpet av Nuon framöver. Ledningen köpte nämligen den holländska gaskraftjätten på avbetalning. 2015 ska Vattenfall punga ut med 18 miljarder till för Nuon.


* Staten kan bli utan Vattenfalls utdelning
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/vattenfall-kan-slopa-utdelningen  
SVT, onsd. 24 juli 2013 kl. 10:17
Handlar om miljarder.
I år stod Vattenfall ensamt för en fjärdedel av utdelningarna till ägaren staten. Statens kassako Vattenfall kan tvingas slopa utdelningen för i år till följd av Nuon-fiaskot, då det är oklart, om det finns någon vinst att ta av vid årets slut.
Forskare ifrågasätter samtidigt staten som ägare.


* Oklart om regeringens inblandning i Nuon-affären
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5602184  
SR, 2013-07-27
Nu väcks frågor om hur mycket statsminister Fredrik Reinfeldt och de borgerliga partiledarna kände till, när statliga Vattenfall köpte holländska Nuon.
Nuon-affären har lett till rekordstora nedskrivningar för Vattenfall. Oppositionen kräver en utredning om vad som hände i regeringskansliet före affären.
Hur inblandade var statsministern och de borgerliga partiledarna när statliga Vattenfall köpte det holländska energibolaget Nuon?
I veckan hävdade finansmarknadsminister Peter Norman, att dåvarande näringsministern Maud Olofsson aldrig informerade de andra partiledarna om det förestående köpet.
– Maud Olofsson var informerad, men någon information med partiledarna skedde inte före det att beslutet togs. Partiledarna hade inte information om den här affären när den genomfördes, sa han.
När statliga Vattenfall planerade den största svenska kontantaffären någonsin, i hundramiljardersklassen, ska alltså dåvarande centerledaren och näringsministern Maud Olofsson ha hanterat kontakterna med Vattenfall på egen hand.


* Oklart om Maud Olofsson svarar i KU
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/oklart-om-maud-olofsson-svarar-i-ku_3401000.svd#xtor=AD-500-[svd]-[tf__1404]-[integration]-[aftonbladet_nyheter]-[nyheter]-[29502  
SVD Näringsliv, tisd. 25 mars 2014 kl 15:23
Det är oklart om förra näringsministern Maud Olofsson kommer till KU för att höras om Nuonaffären.
- Många kommer att undra, säger KU-ordföranden Peter Eriksson om att Olofsson skulle utebli.

Enligt uppgift till TT diskuterade KU på dagens möte hur utskottet ska ställa sig till att Olofsson (C) och hennes politiskt sakkunniga vid tiden för köpet, Elisabeth Thand Ringqvist, båda inledningsvis har tackat nej till att svara på frågor i KU.
De båda har nyckelroller i affären. Olofsson som ansvarig minister för Vattenfall och Thand Ringqvist som hennes nära medarbetare och den som står bakom omtvistade anteckningar i en regerings-PM, som syns ge intrycket att statsministern och regeringen gav klartecken till affären.
KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) säger, att utskottet ser väldigt allvarligt på att Maud Olofsson vägrar komma.


* Olofsson tackar nej till KU igen
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18620656.ab  
AB, 2014-03-27
Förra näringsministern Maud Olofsson tackar nej även till konstitutionsutskottets (KU) förnyade inbjudan till utskottet - där hon skulle frågas ut om den kritiserade Nuon-affären. Enligt uppgift till TT skriver Maud Olofsson, att hon inte tycker, att hon har något mer att tillföra.
Olofsson hänvisar till de skriftliga svar som regeringskansliet har lämnat in till KU under vintern.
Centerledaren Annie Lööf respekterar Olofssons beslut att inte infinna sig i ut-skottet. Hon säger att hon inte lägger någon värdering i det.


* Svaret skyldig
http://www.fokus.se/2014/03/svaret-skyldig/  
Fokus, 2014-03-28
Vem vet mest?
Tidigare näringsminister Maud Olofsson har sagt, att hon ställde en »kontrollfråga« om avkastningskraven, men någon dokumentation finns inte.
Maud Olofsson har 89 miljarder skäl att stanna hemma, när KU granskar tidernas förlustaffär.
Styrningen av Vattenfall har länge varit en huvudvärk för såväl nuvarande som tidigare regeringar. Detta blev uppenbart under hösten 2008 då Vattenfall ville genomföra det största företagsköpet någonsin i svenskt näringsliv. Nuon Energy skulle köpas för cirka 100 miljarder kronor.


* Maud Olofsson kan återigen kallas till KU-förhör
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18727462.ab  
ABV, 2014-04-15
Anders Borg, (M), fick veta om Nuon-affären via medier, berättade han för konstitutionsutskottet, KU.
Enligt finansministern ligger skulden på dåvarande näringsminister Maud Olofsson, (C).
– Borg lägger allt ansvar på henne ännu tydligare än tidigare. Vi överväger att kalla in henne igen, säger Peter Eriksson, (MP), ordförande i KU.


* Maud Olofsson slår tillbaka
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18727968.ab  
AB, 2014-04-15
Länge har Maud Olofsson varit tyst om Nuon-affären.
Nu slår hon tillbaka mot Anders Borg och Fredrik Reinfeldt.
”Till skillnad från många andra så tar jag fullt ansvar för handläggningen av ärendet”, skriver hon i ett mejl till Aftonbladet.


* Alla fick information före statsministern
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18741355.ab  
AB, 2014-04-17
Till och med riksdagens näringsutskott kan ha blivit informerat om Nuon-affären före Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.
Maud Olofssons statssekreterare Ola Alterå ska ha ringt dåvarande viceordföranden Tomas Eneroth (S) samma dag som affären skulle offentliggöras.
– Då blir det ännu märkligare, att Fredrik Reinfeldt påstår, att han inte kände till det, säger Eneroth till Aftonbladet.


* I samband med KU-förhören har ett PM nämnts som bevis  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18737818.ab  
AB, 2014-04-17
för att regeringen har varit informerad om affären. Det skrevs av Viktoria Aastrup och är daterat 27 februari 2009. Aastrup var då tjänsteman på näringsdepartementet och statens representant i Vattenfalls styrelse. I PM:et redogörs för händelseförlopp och kontakter i samband Nuon-köpet.


Två extra viktiga dagar:
11 februari:
Den dagen diskuterades ett värderingsutlåtande som banken Merrill Lynch gjort. "Efterdiskussion. MO talar direkt med FR och IK", enligt anteckningen. MO står för Maud Olofsson, FR är Fredrik Reinfeldt och IK inre kabinettet som är statsministerns statssekreterare och alliansens fyra partiledare.
Samma dag fattade Vattenfalls styrelse beslut om att lägga ett bud på Nuon.
12 februari: ”Återkoppling från politisk ledning. MO:s samtal med FR, IK. Finns ej skäl att säga nej till affären.”
Vid dessa två tillfällen ska Maud Olofsson ha informerat statsministern, någonting som förnekas av honom. I ett skriftligt svar till KU har Viktoria Aastrup bekräftat, att hon hade information om att statsministern var vidtalad.
- Den information jag fick är dokumenterad i nämnd akt, skriver Viktoria Aastrup.


* ”Beredningen av Nuonaffären har inte gått helt korrekt till”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18734951.ab  
AB, 2014-04-17
Förutom att vara en gigantisk förlustaffär har Nuon-köpet kommit att bli en allt större belastning för regeringen.
I dag är det statsminister Fredrik Reinfeldts tur att grillas av Konstitutionsutskottet, KU.
– Den viktigaste frågan vi måste ha svar på är vad han visste om Nuon-affären innan det blev av, säger Peter Eriksson, (MP) ordförande i KU.


* Lena Mellin: Någon har definitivt fel
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article18739349.ab  AB, 2014-04-17
Antingen ljuger Maud Olofsson. Eller också far både statsministern och finansministern med osanning om Nuonaffären.
Inget av alternativen är tilltalande.
Konstitutionsutskottet, KU:s, granskning av hur regeringskansliet hanterat Vattenfalls köp av det holländska elbolaget Nuon 2009 är otroligt spännande för att en central fråga får så olika svar.
Nu har även statsminister Fredrik Reinfeldt utfrågats och därmed kan man konstatera att ord står mot ord. Antingen talar dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) osanning eller också gör Reinfeldt och Anders Borg det.

 

* Reinfeldt pressades om Nuon-affären i KU
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18737818.ab  
AB, 2014-04-17
I dag pressades statsminister Fredrik Reinfeldt om hanteringen av Nuon-affären i Konstitutionsutskottet, KU.
Precis som finansminister Anders Borg så vidhöll han, att han inte kände till affären i förväg.
Det går stick i stäv med vad f.d. näringsminister Maud Olofsson (C) sagt.
Statliga Vattenfalls köp av holländska Nuon 2009 för 97 miljarder kronor har i efterhand visat sig vara en saftig förlustaffär. Men det som också blivit en belastning för den svenska regeringen är de frågetecken som finns om hur affären hanterades i regeringskansliet. Vem visste vad om köpet?


 

* KU: Någon av dem ljuger
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5840675  
SR, 2014-04-17
Fredrik Reinfeldt blir den sista i raden att utfrågas av riksdagens konstitutionsutskott, KU tänker inte göra några fler försök att höra förra näringsministern Maud Olofsson. Birgitta Johansson intervjuar Peter Eriksson, KU, angående utfrågningarna kring Nuon affären.
Peter Eriksson poängterar, att någon av parterna vid utfrågningen i Konstitutionsutskottet ljuger.


Nu måste det ske!
Alla vet vad som är dåligt
Alla vet vad som är fel
Nu måste partiet agera
Det är mer än hög tid att åtgärda problemen
Det är mer än hög tid att förändra
Lämna nu all tveksamhet


Det handlar om att arbeta mot
segregation
segregerande fritt skolval
social diskriminering
etniska klyftor
utanförskap
underordning
klassuppdelning
social uppdelning
ojämlikhet
orättvisa
maktutövande
vinstintresse
bolagisering
kundvalsmodeller
vinstproducenter
maktskillnader


I stället skall vi arbeta för
frihet
jämlikhet
solidaritet
gemensamhet
likvärdighet
rättvisa
att bry sig om varandra
social sammanhållning
en sammanhållen skola
ömsesidigt beroende
samhörighet
inga klassgränser
samhälleliga rättigheter
personlig utveckling
alla människors lika värde


Vi läser vad partiets dokument säger.


Partiprogram 2013
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2013/Ett%20program%20for%20forandring.pdf


A. Frihet, jämlikhet och solidaritet
- Målet för socialdemokratin är att utjämna dessa maktskillnader, för att på så sätt öka friheten i samhället.
- När människors möjligheter påverkas av att de tillhör en viss grupp, visar detta på förekomsten av maktstrukturer.
- Människor med låga inkomster eller lägre utbildningsnivå lever kortare, är oftare sjuka, saknar oftare jobb, har sämre anställningsvillkor och får sämre vård än andra. Deras barn löper större risk att själva drabbas av arbetslöshet och sämre hälsa. Detta är inte ett resultat av människans fria vilja.
- Frihet förutsätter därför inte bara frånvaro av nöd och förtryck utan också tillgång till en materiell och social trygghet och ständigt nya chanser.
- Det ömsesidiga beroendet mellan människor är solidaritetens kärna.
- Att solidariskt ställa upp för varandra bygger på förvissningen om att alla gör så gott de kan och bidrar efter förmåga.
- Solidariteten är en kraft för att öka friheten i samhället, eftersom ingen är fri förrän alla är fria.


B. Marknad och kapitalism
- När vinsten är det allt överordnade intresset kommer samhälleliga mål i andra hand, vilket leder till exploa-tering av såväl människor som miljö.
- Vissa områden kommer dock aldrig att lämpa sig för marknadslogiken. De sociala rättigheter, som ska komma alla till del oberoende av inkomst, ska inte fördelas av marknaden.


C. Maktstrukturer
- Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och underordning
och bekämpar därför alla former av maktskillnader, som minskar den enskilde individens frihet. Denna kamp utgår från övertygelsen om att principen om alla människors lika värde inte kan förverkligas i ett samhälle, där vissa är underordnade andra.
- När tillhörigheten till en viss grupp medför systematiska skillnader i människors livsvillkor och möjligheter till ett gott liv, visar detta på förekomsten av en maktstruktur.
- Valen underordnas istället individens tillhörighet till en viss grupp, bestämd av klass, kön eller etnicitet, av funktionsförmåga eller ålder, av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
- Många människor möter en dubbel eller flerdubbel underordning, där olika maktstrukturer förstärker varandra.


D. Kunskap och kultur
- Socialdemokratin vill skapa ett verkligt kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor.
För detta krävs en politik som binder samman kravet på en god skola för alla och ett livslångt lärande med strävan att göra alla delaktiga i kulturlivet.
- Alla har i dag samma rätt till utbildning, men de verkliga möjligheterna är alltjämt socialt bundna. Därför måste höga krav ställas på hela utbildningssektorn att verka för att de sociala och könsbundna mönstren bryts.
- Det fria skolvalet ger eleverna möjlighet att välja mellan skolor med olika inriktningar.
Denna möjlighet är avsedd att understryka rätten för var och en att utveckla sina intressen och talanger, planera sitt liv och att forma sin tillvaro efter egna önskningar.
- Men det fria skolvalet förstärker segregationen och ökar klyftan mellan resursstarka och resurssvaga elever.
Detta måste motverkas genom att samhällets resurser fördelas så att alla elever ges lika möjlighet till kunskap och personlig utveckling.
- Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett jämlikt samhälle.
- Kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över nya skoletableringar.


E. Välfärd och trygghet
- Den socialdemokratiska välfärdspolitiken är ett uttryck för de tre principerna om frihet, jämlikhet och solidaritet.
- Skola, vård och omsorg har en central roll för fördelningen av möjligheter i livet. Därför är välfärden en samhällelig angelägenhet.
- Tillgången till skola, vård och omsorg får aldrig avgöras av marknadens prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst.
- Alla invånare i hela landet ska ha likvärdig tillgång till skola, vård och omsorg.
- Människor är olika, med olika behov och förutsättningar. De måste ha möjlighet att välja mellan olika pedagogiska utformningar, olika vårdformer och olika omsorgsalternativ. Därför är det en viktig uppgift för den offentliga sektorn att utveckla olika alternativ.
- För att nå en större variation ska kommunerna och landstingen ha rätt att låta kooperativa, ideella eller privata alternativ medverka till att utveckla den offentligt drivna verksamheten.


Framtidskontraktet 2013
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Framtidskontraktet/  
- … bryta utvecklingen vi sett de senaste åren med växande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande ojämlikhet.
- … investeringar i skolan och utbildningen.
- Resultaten i den svenska skolan ska vändas.
- Investeringar i skolan med mindre klasser och större likvärdighet ska förbättra skolresultaten.
- … lärande sker under hela livet och inte enbart i ungdomsåren
= = = =

Partiprogram 2001
https://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%C3%A5rt%20parti/partiprogram.pdf


A. Den demokratiska socialismen
- All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället.
- Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin; demokratin har alltid rätten att ange vill-koren för ekonomin och sätta gränserna för marknaden.
- Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klassgränser, könssegregation eller etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där var och en är fri att styra sitt liv och sin vardag, att utvecklas som individ och att i jämlik och solidarisk samverkan med andra söka de lösningar som gagnar det gemensamma bästa.


B. Välfärdspolitiken
- Socialdemokratins välfärdspolitik är ett uttryck för alla de tre principerna om frihet, jämlikhet och solidaritet. De utgår ur den idétradition, som handlar om det gemensamma samhällsbyggandet.
- Socialförsäkringarna och de sociala tjänsterna som vård, skola och omsorg kan därför aldrig reduceras till varor på en marknad, där samhällets uppgift enbart blir att fördela skattepengar för den enskildes inköp.
- Välfärdssystemen förutsätter ett ansvar hos medborgarna inte bara för de egna förmånerna, utan också för alla andras rättigheter.
- S.k. kundvalsmodeller som gör sociala nyttigheter som skola, vård och omsorg just till varor på en tjänstemarknad, är oförenliga med kraven på solidariskt ansvarstagande.
- Ojämlika möjligheter till utbildning, vård eller omsorg fortplantas och förstoras till ojämlika möjligheter till personlig utveckling, i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Sådana klyftor skadar den enskilde, och de skadar samhället.
- Därför är utbildning, vård och omsorg samhälleliga angelägenheter.
- Fördelningen av dem får aldrig överlämnas till marknadens prismekanismer, och utbudet av dem får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst.


C. Kunskapssamhället
- Den sammanhållna skolan, där barn ur olika miljöer och olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är viktig för att motverka segregation.


Varför är det så oerhört svårt att ta tag i de uppenbara skolproblemen?
Varför vågar man inte göra någonting?
Vad väntar alla på?
Skrivningarna är ju tydliga
Redogörelserna är väl tillräckligt många?
Utvärderingarna om skolan är fler än som det behövs
Resultaten i skolan har ju under lång tid varit bedrövliga
Svensk skola har rasat – inte minst under Majorens snart 8 år vid rodret
Är det verkligen inte dags att återta det rätta greppet om skolan
Det är ju helt klarlagt vilka problemen är
Rapporterna är ju otaliga
PISA-rapporterna är ju skrämmande
Segregeringen i skolan finns ju i samhället
Samhällets segregering överförs ju till skolan
Ordet valfrihet bör utbytas mot segregering
Bevisen är fler än tillräckliga


Det fria skolvalet är huvud-anledningen till skolans katastrofala situation
Att kunna ”välja skola” har ansetts vara det viktigaste för utbildning

Valfriheten/Det fria skolvalet har blivit ”en Jesus-gestalt” för människor
Men det det fria skolvalet är ju lika med insatser/åtgärder för att skapa segregering
Det är väl inte ordet valfrihet som är det viktiga?
Vi skall ha valfrihet i samhället men inte på det sätt som sker i skolan

Det skall ju inte handla om ställa privata eller bolag mot det gemensamma/kommunala
Den grundläggande, gemensamma skolan skall inte vara ett bolag
Den gemensamma, grundläggande skolan skall inte vara privat

Skolan skall vara gemensam
Skolan skall vara rättvis
Skolan skall vara jämlik
Skolan skall vara socialt sammanhållen
Skolan skall vara för alla

Jag undrar verkligen:
- Varför ”vågar” ingen politiker ta tag i den verkliga anledningen till skolproblemen?
- Varför har ordet valfrihet blivit närapå ”heligt”?

Valfrihet skall ju finnas i samhället men inte som i dagens skola
Vi skall inte ha två typer av skolor
Samhället/Skattebetalarna skall inte ha skolbolag i fråga om den grundläggande utbildningen
Samhället/Skattebetalarna skall inte ha privata skolor för grundläggande utbildning
Den skattefinansierade välfärden skall inte utföras av riskkapitalister
Verksamheten med skattepengar i privata företag och bolag döljs för medborgarna

Är inte bevisen mer än nog:
- Konkurser
- Välfärdens skatteparadis för riskkapitalister
- Segregation
- Klassuppdelning av samhället


Jag frågar på allvar:
- Varför skall vi ha en konkurrerande, skattefinansierad välfärd?
- Varför skall vi ha en konkurrerande, skattefinansierad skola?
- Varför skall vi ha fristående skolor över huvud taget?
- Finns det ett enda skäl för att vi skall ha fristående skolor för

  grundläggande utbildning?

Vi skall ha
- en gemensam, jämlik, rättvis och socialt sammanhållen skola för alla
- en gemensam grundskola och gymnasieskola för alla

Vi skall inte ha
- en segregrad, ojämlik, orättvis och socialt uppdelad skola
- en skattefinansierad fristående grundskola och gymnasieskola
- skattefinansierade bolag eller skattefinsierade privata ägare som driver

  den grundläggande grundskolan eller gymnasieskolan

En gymnasieskola med särskild inriktning kan komplettera den gemen-

samma gymnasieskolan

Allt annat är ett stort svek mot det grundläggande:


EN GEMENSAM, JÄMLIK, RÄTTVIS OCH SOCIALT SAMMANHÅLLEN SKOLA FÖR ALLA


Lärarna är de viktiga för en bra skola
Lärarna är de som ser skolan inifrån
Lärarnas är tydliga i sitt fördömande av valfriheten

Det socialdemokratiska partiet vet ju en skola för alla innebär!
Nu får man inte ”blunda” längre!


NU MÅSTE DET SOCIALDEMOKRATISKA PARTIET AGERA !


STÅ UPP FÖR DE SVAGA I SAMHÄLLET!

STÅ UPP FÖR ALLA ELEVER!


A G E R A !

Vi socialdemokrater bör väl åtminstone börja arbetet med att

förändra det
- segregerade,
- orättvisa,
- ojämlika,
- socialt klass-indelade samhället.

Det har ju talats om detta samhälle åtminstone under de senaste

20 åren!
Det behöver väl inte genomföras fler utredningar och undersökningar eller skrivas fler artiklar för att vi skall ha tillräckliga bevis för att åtminstone påbörja arbetet med att förändra och förbättra skolan!
--
Låt oss läsa några av många artiklar om skolvalet i Lärarnas Tidning!

Yrkesrollen försvagas varnar forskare
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/yrkesrollen-forsvagas-varnar-forskare  
Lärarnas Tidning, 2014-03-05 08:56
--
Många tveksamma till det fria skolvalet
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/manga-tveksamma-fria-skolvalet  
Lärarnas Tidning, 2014-03-05 08:56

Det fria skolvalet är i huvudsak dåligt. Det anser en majoritet av lärarna i

en undersökning som Lärarnas tidning har gjort.
Vad anser du om det fria skolvalet?
Svar i procent
I huvudsak dåligt ………………… 51 %
I huvudsak bra ……………………. 27 %
Varken bra eller dåligt ……….. 14 %
Vet ej …………………………………..   8 %
850 lärare har svarat på vår fråga om vad de tycker om det fria skolvalet.
51 procent anser att det fria skolvalet är i huvudsak dåligt, medan 27

procent anser att det är i huvudsak bra.
Allra mest kritiska är lärarna mot valfrihetens konsekvenser för likvärdigheten. Här uppger hela 75 procent att det fria skolvalet har haft en negativ effekt. När det gäller lärarnas arbetssituation och skolors kvalitet anser 56 respektive 58 procent att valfriheten varit negativ. På frågan om

vad det fria skolvalet har haft för konsekvenser för elevernas kunskapsnivå

är 47 procent negativa.
Detta kan sättas i relation till föräldrarnas inställning till samma fråga. I en studie genomförd inom ramen för projektet »Den svenska skolans nya geografi« (2013) var 64 procent av de tillfrågade föräldrarna positiva till skolvalsreformen, medan 12 procent var negativa.
--
Vad tycker du om fritt skolval?
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/vad-tycker-du-fritt-skolval-0  
Lärarnas Tidning, 2014-03-05 08:57
Åsa Edstam, lärare i särskolan på Eklidens skola, Nacka.
– Det är svårt att skapa en likvärdig skola när skolorna kan »välja« elever. Elever i behov av särskilt stöd blir då det fria skolvalets förlorare. Fristående verksamheter behöver skapa bra lärmiljöer för elever i behov av särskilt

stöd.
– Det fria skolvalet gör också att segregeringen ökar då utbildningsstarka föräldrar gör mer aktiva och medvetna val.
--
Fritt val = fritt fall?
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/05/fritt-val-fritt-fall  
Lärarnas Tidning, 2014-03-05 09:12
--
Hoppsan — vi valde visst en friskola
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/06/hoppsan-vi-valde-visst-friskola  
Lärarnas Tidning, 2014-03-06 08:47
--
»Vi är bara i början av valfriheten«
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/06/vi-ar-bara-borjan-valfriheten  
Lärarnas Tidning, 2014-03-06 10:21
--
Små steg har hejdat skolflykten
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/06/sma-steg-har-hejdat-skolflykten  
Lärarnas Tidning, 2014-03-06 13:56
--
Socialdemokraterna måste på allvar ta tag i frågan!
Det är mer än hög tid att ta tag i skolfrågan!
Det socialdemokratiska arbetarepartiet måste rädda Skolan!
Det socialdemokratiska arbetarepartiet måste rädda Sveriges

framtid!

Det socialdemokratiska arbetarepartiet måste rädda välfärden!
--
Jag säger tydligt:
Vänta inte mer!
Handla!

Det måste ske tydliga förändringar/förbättringar på flera av de viktiga skolområdena
Nu är ”måttet mer än rågat”!
Skyll inte på valfriheten!
Göm Dig inte bakom valfriheten!
Se verkligheten!
Samhället förstörs ju allt eftersom!
Det gäller välfärden
Det gäller inte minst framtiden och skolan
Skolan i Sverige är - ju som bekant är – den sämsta i världen!

Har du glömt hur det var?
Internationella forskare varnar för faror med svenskt skolsystem
Internationell expertis varnar nu för faror med full valfrihet i det svenska skolsystemet.
Sedan friskolereformen i början av 90-talet har det svenska skattefinansierade skolsystemet
utvecklats till det mest marknadsanpassade och konkurrensutsatta

i världen.


(MIN TIDIGARE BLOGG):

Reinfeldt och Borg är genomskådade
2012-05-04, 21:58
Jag har i mina många blogg-inlägg skrivit om en mängd anledningar till att skolan försämrats. Ytterst ligger dock ansvaret på den ledande politikern

för skolfrågor på centralt håll, nämligen utbildningsminister Jan Björklund. Hans bristande kunnande om skolan och dess undervisning är förstås en huvudanledning.
Jag har tidigare angett några skäl av många:
a) Grundskolans utformning vad gäller stadiernas indelning och utformning;
b) Revidering av läroplanen;
c) Ny utformning av kursplaner och utbildningsmål;
d) Ändrad utformning av högstadiet;
e) Betygsättningen;
f)  Reglerna för behörighet till gymnasiet eller fortsatt utbildning;
g) Analys av frågan om en betygsfri grundskola (i enlighet med skrivning i

    det tidigare socialdemokratiska partiprogrammet);
h) Gymnasiets kursplaner och utbildningsmål;
i)  Gymnasiets linjeutformning;
j)  Behörighet till högre studier;
k) Utformning av och mål för KomVux-utbildning;
l)  Lärare och lärarutbildningar;
m) Fortbildning och kompetenshöjning av lärare;
n) Rektorsutbildning;
o) Fortbildning och kompetenshöjning av rektorer;
p) Avsaknad av en gemensam, sammanhållen, rättvis och socialt jämlik

    skola.


Jag måste repetera några frågor jag skrev här i mitt blogg-inlägg för många år sedan:

 

Vad svarar vi på några grundläggande frågor om skolan?


* Har vi idag en gemensam sammanhållen skola för alla elever?
* Är utbildningen idag likvärdig?
* Hur skapar man tolerans, empati och inlevelse mellan människor i en
   uppdelad skola, när man vet, att denna utveckling bäst sker i en tidig,
   bestående och ömsesidig kommunikation mellan människor?
* Har vi en skola, där vi i jämlik och solidarisk samverkan med andra söka de
   lösningar som gagnar det gemensamma bästa?
* Hur motverkar man uppkomsten av ett selekterande, segregerande,
   ojämlikt och socialt verkande sorteringssystem, när man tillåter fristående
   skolor?
* Hur kan arbetarrörelsen formulera riktlinjer, som uttalar, att
   ”fristående skolor kan fungera som ett komplement till den
   kommunala skolan”?
* Vill vi ha en skola som skapar vår framtida trygghet genom beslut av
   demokratiskt valda organ eller vill vi ha en skola, som är skapad av
   vinstdrivande aktiebolag, entreprenörer eller andra intressenter?
* Skall plånbokens tjocklek avgöra möjligheten att gå i skola

   så som det här exemplet visar: 
   "Frivilliga bidrag kan strida mot lagen"

   http://www.svd.se/nyheter/stockholm/frivilliga-bidrag-kan-strida-mot-lagen_760865.svd


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM