TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag noterar i Expressen att Fredrik Reinfeldt går till personligt angrepp mot Stefan Löfven. Anklagar honom för att ha ljugit i TV  och bluffar när han talar om satsningar på innovationer och företag. Detta vinner han inga fler väljare på. Sverige har färre invånare än London och jag håller med nuvarande och förre S-ledaren som drog en lans för samarbete mellan politiker i Sverige för Sveriges bästa.

Jag har hört många intervjuer med Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Mikael Damberg m.fl. Noterat att de är sakliga och inte går till personangrepp.vI en artikel kallas bygg Sverige modernt skriver Stefan Löfven  och Magdalen Andersson: Sverige är ett modernt och framgångsrikt land. Vi svenskar är positiva till utveckling och öppna för omvärlden. Svenska ungdomar har självförtroende och framåt­anda. Sverige förtjänar en regering som vågar tänka offensivt och föra en modern, framtidsinriktad och jobbskapande politik.
 
Sveriges största tillgång är invånarnas arbete. Det är förutsättningen för vårt välstånd, och för att vi ska kunna lämna efter oss ett gott samhälle till våra barn. För varje människa är förmågan till egen försörjning nyckeln till att känna sig fri och kunna göra egna livsval.

Den som inte har ett arbete att gå till känner ofta att den hålls tillbaka och hur livskvaliteten försämras. En hög arbetslöshet slår dessutom direkt på de offentliga finanserna och Sveriges förmåga att finansiera skola, vård och äldreomsorg. Oavsett ur vilket perspektiv man ser det så är allt annat än full sysselsättning ett slöseri med resurser.
 
Arbetslösheten är i dag nästan 8 procent och prognoserna pekar på en fortsatt hög nivå. Allra mest bekymmersamt är den höga ungdomsarbetslösheten och den stigande långtidsarbetslösheten. Antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år har under den borgerliga regeringens tid vid makten ökat med 175 procent – från under 25.000 till över 69.000 personer.

Trots det har regeringen inte några nya idéer och initiativ för fler jobb i den vårbudget de presenterade i går. Det är tragiskt, men kanske inte så förvånande. Det har blivit allt mer uppenbart att regeringen redan spelat ut alla sina kort, har slut på idéer och att deras politik inte biter på arbetslösheten.
 
Men en sak har regeringen lyckats bra med, och det är att respektera budgetreglerna, vilket vi vill ge dem beröm för. För oss socialdemokrater är ordning och reda i de offentliga finanserna grundläggande och något vi aldrig kommer att äventyra. Men lika grundläggande är insikten att sunda offentliga finanser inte räcker för att skapa framtidens tillväxt och jobb. Gör en enkel jämförelse med ett företag. Ska det bli framgångsrikt räcker det inte med att det betalar av sina skulder. Det behöver också investera i det som skapar framtida affärer.
 
Svenska företag konkurrerar genom kvalitet, kunskap och förnyelse. I den stenhårda internationella konkurrensen kan Sverige inte hävda sig med låga löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Vi måste ständigt förbättra oss, stärka våra kunskaper och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, produkter och tjänster. Det kräver en modern tillväxtpolitik som stärker konkurrenskraften. Inriktningen för en sådan politik och nya konkreta förslag till jobbreformer presenterar vi om två veckor i den ekonomiska vårmotion som kommer att ligga till grund för vårt samlade budgetförslag i höst.
 
En ansvarsfull ekonomisk politik för fler jobb kräver en aktiv näringspolitik så att människor kan starta nya företag, och så att befintliga företag kan växa och ta nya marknadsandelar.
 
I flera år har regeringen försummat samverkan med näringslivet och kallat företagen för ett ”särintresse”. Vi vill i stället ha en konstruktiv dialog. Vi vill fördjupa samarbetet med näringslivet, fackförbunden och forskningen. Vi har redan inlett en framåtriktad dialog med företag och akademi, bland annat inom Life Science, och vi kommer att gå vidare med fler områden.
 
För den som känner till företagarnas och forskarnas vardag är det uppenbart att många goda idéer till förbättrade eller nya varor och tjänster i dag inte tas till vara, ofta för att det är svårt att hitta riskkapital i de tidiga utvecklingsfaserna. Att entreprenörer hindras leder till att många framtida affärsmöjligheter går förlorade, och vi kommer i vårmotionen att presentera förslag för att stärka innovationskedjan.
 
För de nya företag som växer fram, såväl som för de redan befintliga, är det viktigt att kunna rekrytera kompetent personal. Det kan låta självklart, men regeringen har skurit ned på utbildning och kompetensutveckling och i stället fokuserat på sänkta kunskapskrav, försämrade villkor för sjuka och placerat tiotusentals människor i passiva massåtgärder.
 
Resultatet är att företagen, trots Sveriges höga arbetslöshet, har svårt att hitta rätt personal. Svenskt Näringsliv rapporterade nyligen att vart femte rekryteringsförsök misslyckas, och när företagen inte hittar den kompetens de efterfrågar tvingas de i många fall tacka nej till order. Det här håller inte, matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Genom samverkan med arbetsmarknadens parter och fler möjligheter till utbildning vill vi öppna nya vägar så att de som söker jobb har den kompetens som företagen efterfrågar.
 
I vårmotionen presenterar vi också särskilda satsningar på utbildning och jobb för unga. Det pressar tillbaka ungdomsarbetslösheten och det stärker både individer och företag. I kombination med att vi ökar möjligheterna till praktik, traineeplatser och jobb för unga, kommer vi också att skärpa kraven på dem som får stöd. Vi socialdemokrater har ibland varit för dåliga på att betona människors eget ansvar för att göra sig anställningsbara. Samhället ska skapa förutsättningar och möjligheter, men för att det ska fungera måste den enskilde ta sitt ansvar. Alla ska kunna kräva sin rätt, men också göra sin plikt.
 
Regeringens politik har prövats i sex år, i både i hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Sveriges utvecklingsbejakande befolkning förtjänar bättre. Företag och jobb uppstår inte ur tomma intet. I vår motion presenterar vi i stället en framtidsinriktad ekonomisk politik. Vi vill satsa på ansvar, kompetens, företagande och innovation så att fler företag och jobb kan växa fram.
 
Det är bara så vi kan få fler i arbete, bygga Sverige modernt och stärka vår framtida konkurrenskraft.
 

Stefan Löfven, partiordförande 

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson

2012-06-06, 10:17  Permalink
Andra bloggar om:  


Jag trodde inte mina ögon när jag såg dessa rader:

"Vi socialdemokrater har ibland varit för dåliga på att betona människors EGET ANSVAR FÖR ATT GÖRA SIG ANSTÄLLNINGSBARA. Samhället ska skapa förutsättningar och möjligheter, men för att det ska fungera måste den enskilde ta sitt ansvar. Alla ska kunna kräva sin rätt, men också göra sin plikt."

Tord, backar Ni upp detta också i VERKLIGHETEN? När skall ni skriva om partiprogrammet ty dessa formuleringar saknas där helt och hållet?
Replik Kasper Wall.

Självklart har den arbetslöse ett eget ansvar att göra sig anställningsbar. I alla fall om man samtidigt vill ha ersättning från arbetslöshetskassan.

Det torde inte vara något som någon sunt tänkande människa kan ha något problem med.

Det skall gå att ställa om även om man blir sjuk eller arbetslös. Det är de två största hoten emot varje människa och om dessa saker händer skall det gå att ställa om.

Blir man långsiktigt sjuk blir det svårt att leva på samma nivå som om man har ett välbetalt heltidsjobb. Det tror jag alla är beredda att acceptera. Därför måste det gå att ställa om och anpassa sig i lugn och ro.

Men blir man arbetslös så måste varje människa så snart som möjligt se till att bli anställningsbar igen. Om det inte går på det jobb eller yrke man fått lämna så måste man ta tag i vägen framåt själv.

Därför är det mycket positivt att Socialdemokraterna är på banan igen vad gäller jobb-sysselsättning-utbildnings-och näringspolitiken.

Det Socialdemokratiska Partiet är ett parti för tillväxt, sysselsättning och trygghet. I den ordningen. Det första är förutsättningen för de senare två.

Väljarna börjar också känna igen sig igen, opinionssiffrorna går uppåt, förtroendet återuppbyggs och det finns bara en väg att få den sjunkande Alliansskutan på rätt köl igen.

Utbildning-Sysselsättning-och Tillväxtdebatten fört av Socialdemokraternas Partiordförande Stefan Löfven och Socialdemokraternas ekonomiska Talesperson Magdalena Andersson bådar gott för framtiden, Citat;
”Regeringens politik har prövats i sex år, i både i hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Sveriges utvecklingsbejakande befolkning förtjänar bättre. Företag och jobb uppstår inte ur tomma intet. I vår motion presenterar vi i stället en framtidsinriktad ekonomisk politik. Vi vill satsa på ansvar, kompetens, företagande och innovation så att fler företag och jobb kan växa fram.
Det är bara så vi kan få fler i arbete, bygga Sverige modernt och stärka vår framtida konkurrenskraft”, slut citat.

Rätten till arbete och vara anställningsbar är inte bara nationella och internationella fackföreningarnas krav.

Det är faktiskt en mänsklig rättighet helt jämställd med de så kallat negativa mänskliga rättigheterna som yttrandefrihet och rätten till liv osv.

Den absoluta majoriteten av världens länder har antagit FN:s olika konventioner som erkänner denna rättighet och förpliktigar ländernas regeringar att arbeta aktivt för att förverkliga rätten till arbete för alla. I FN:s Internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter stadgas exempelvis i artikel 6:

1. Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete, som omfattar rätten för var och en att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete, och åtar sig att vidta lämpliga åtgärder för att trygga denna rätt.

2. De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att till fullo trygga denna rätt skall omfatta teknisk vägledning och yrkesvägledning samt program, riktlinjer och metoder som syftar till att trygga en jämn utveckling på det ekonomiska, sociala och kulturella området samt full sysselsättning på villkor som garanterar att varje individ åtnjuter de grundläggande politiska och ekonomiska friheterna.

Frågan idag är om den svenska borgerliga regeringen fört av de nya Moderaterna, Centerpartiet,Folkpartiet och Kristdemokraterna kan sägas ha gjort vad som krävs enligt den nationella och internationella rätten för att garantera rätten till arbete de senaste sex åren.

Vi kan enbart se idag den 6 juni 2012 att mass-och ungdomsarbetslösheten har ökat dramatiskt.

Nej,vad den borgerliga regeringen har bidragit med under sex års tid vid makten är en ohållbar sanerings-och åtstramningspolitik som har segregerat det svenska samhället.

Emellertid har Stefan Löfven och Magdalena Andersson nu gett tydliga signaler om en dynamisk progressiv, tillväxtinriktad socialdemokratisk politik inför valet 2014 .

Klart är att alla även du Kasper Wall skall göra dig anställningsbar när den tiden kommer.

Hur hade du tänkt att Sverige skulle fungera annars?
Vad är det för trams? Vilka är de, som inte är "anställningsbara"? Vad menas med det ordet? Och hur skulle "anställningsbarheten" öka av att sitta ytterligare år på skolbänken? Hela 60 % av alla undomar som saknar s.k. högskolebehörighet HAR jobb. Har arbetsgivarna gjort fel, som har anställt dem?

Den 40 %-iga arbetslösheten inom gruppen må vara förfärande hög, men beror alltså inte på att de inte skulle kunna anställas, om det funnes jobb åt alla. Bakom denna dimridå handlar det egentligen om att minska utbudet av arbetskraft genom en åtgärd som faktiskt inte leder jobb. Det teoretiska gymnasket är studiförberedande och inte arbetsförberedande.

Det är fel att peka ut en hel grupp individer som "icke anställningsbara". Man kan ju bli trodd av de som anställer, och då skulle arbetslösheten inom gruppen bli ännu större. Det verkar pågå en tävling om att "ställa krav". Det ska man iofs göra, men ställd i så fall rätt krav!

Fram med jobben! Reformera arbetsförmedlingen! Ge arbetsförmedlingen i uppdrag att skaffa fram jobben! Ge arbetsförmedlingen i uppdrag att "prata för varan", d.v.s de arbetssökande. Arbetsförmedlingen ska ta aktiv del i företagens rekryteringsprocess. Det är kanske de arbetslösa som borde ställa kraven?

Ska ungdomar som redan har tröttnat eller misslyckats med sina studier tvingas tillbaka till skolbänken före en viss ålder, lär studielusten ALDRIG återvända. Vad säger att den inte kan återvända vid 27 års ålder i stället för före 25?

Det är alltså tvånget, och inte studieerbjudandet i sig, som jag vänder mig mot. Och det märkliga ordblajset "göra sig anställningsbar". Vem är inte det? Vem är inte "anställningsbar"? Det stämmer möjligen in på personer med svåra missbruksproblem eller andra extremt osunda levnadsvanor, och alltså inte på majoriteten av arbetslösa utan behörighet för högskolestudier.

Och för resten, vad är en allmän högskolebehörighet egentligen värld i dagens läge? En allmän högskolebehörighet garanterar inte plats på några yrkesinriktade högskoleutbildningar. Till dem finns särskilda antagningskrav och dessutom är betygskonkurrensen till de utbildningsplatserna stenhård.

Varför envisas partiledningen med de här dumheterna, som stör en i övrigt bra politik, när det finns goda lokala initiativ för att avhjälpa ungdomsarbetslösheten, t.ex detta: http://www.telge.se/TelgeTillvaxt/Sa-har-fungerar-Telge-Tillvaxt/
Min erfarenhet är att unga lyckas när de själva tar ansvar för at göra sig anställningsbara . Det leder också till att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Dock måste vi inse att det finns även handikappade som behöver få chans till eget liv och eget arbete. Jag har personlig erfarenhet att de behöver mer uppbackning och stöd.
Efter decennier av frontalangrepp just på inkomstslaget "arbete" och ändlösa satsningar på spekulation, så blir de politiska partierna sedan förvånade när tillgången på jobb visar sig sina.

Ridå...

Lars Flemström har ofta konkreta förslag som förefaller ha sin förankring i verkligheten i stället för på den politisk-utopiska kartan.

Era tröga partitoppar kunde gott lyssna mer på LF. Han har absolut rätt vad gäller teoretisk utbildning.

Telge Tillväxt var också ett ypperligt exempel. Det sätts nog snart nån pinne i hjulet där också.
Tord: du menar väl, men det är INTE "mer uppbackning och stöd" som behövs.

Det som behövs är att de politiska partierna TAR BORT HINDREN.

Det finns en skillnad där.
Mitt förra inlägg (14:06) var tyvärr förhastat. Ber om ursäkt för detta. Missförstånd från min sida. Jag avsåg arbetsmarknaden som helhet.

Jag ser nu att Tord avsåg stöd till handikappade, och på den punkten har han naturligtvis helt rätt.
På den svenska Nationaldagen den 6 juni 2012 har Fredrick Reinfeldt,Annie Lööf,Göran Hägglund och Jan Björklund kastat sig på regeringsplanet och åkt till Göteborg för att vinna tillbaka företagarna.

De är nu desperata.

Det urusla opinionsläget för Allianspartierna har utlöst en djup varaktig kris för Fredrick Reinfeldt.

Statsminister Fredrick Reinfeldts förslag är idag omgående att företagarna måste vinnas tillbaka, annars är det kört.

Men hur skall företagarna tas tillbaka när Fredrick Reinfeldt säger att det är hans särintresse och han har inga idéer om hur den höga ungdomsarbetslösheten skall brytas?

Samtidigt idag upprepar Fredrick Reinfeldt och Kent Persson att de flesta av Socialdemokraternas övriga förslag redan har införts av regeringen eller håller på att införas eller utredas.

Vad som införts eller håller på att införas eller skall utredas vill inte vare sig Fredrick Reinfeldt, Annie Lööf, Jan Björklund och Göran Hägglund gå in på.

Det är och kommer att förbli fördolt.

Men enligt Alliansens vårproposition var det oerhört tunt med förslag.

Nu har Alliansen lagt ned” Allians i Sverige” och det ” nya arbetarpartiet” i Fredrick Reinfeldts malpåse i Rosenbad.

Nu har de tagit ett nytt namn, d.v.s. ”Framtidsresan”.

Just Framtidsresan har några amerikanska kosmonauter kallat sin resa ” One Way ticket”, till månen.

Där kan nu Fredrick Reinfeldt, Annie Lööf, Jan Björklund och Göran Hägglund med deras ministrar boka enkelbiljett.

Desperationen är total inom Allianspartierna.

Under Fredrick Reinfeldts så kallade nya ”Framtidsresan” till Göteborg presenterar nu idag den 6 juni 2012 den svenska Alliansregeringen INGA egna nya förslag.

Inte ett enda förslag.

Man tar sig bara för pannan och skakar på huvudet.

Det handlar i stället om en stenhård borgerlig konfrontationspolitik mot det Socialdemokratiska Partiet och Oppositionens partier.

Jag tror med bestämdhet att det svenska folket och svenska företagare är så kreativa och duktiga att de kan skilja agnarna(Alliansen) ifrån vetet.

De har genomskådat Alliansens sexåriga Sanerings-och Åtstramningspolitik i förfall som har segregerat det svenska samhället.

Det är dags för förändring.
Tord:

- skall detta krav på eget ansvar när det gäller anställningsbarhet in i partiprogrammet eller inte?

Du skriver "unga, NÄR de själva tar ansvar ..." Men den nya s-partiledningen vill ju spika de fast vid utbilningsbänken med ett "kontrakt".

Lars F:

- det har ju funnits massvis med liknande alternativ som TELGE genom åren inkl privata (Proffice, Manpower etc) men arbetslösheten har ändå bara ökat. De som är utan jobb är i regel mycket lägre utbildade än de jobb som eventuellt finns att få. Det är därför höger och vänster betonar betydelsen av (vidare)utbildning som den främsta åtgärden mot arbetslöshet.

Du har rätt i att många av dagens arbetslösa hade varit anställningsbara för 30-40 år sedan. Men de flesta av dessa arbetstillfällen med lägre kunskapsinnehåll har ju rationaliserats bort och de lär inte komma tillbaka och då finns det bara en väg att gå om man vill ha någon framtid: teoretisk och/eller praktisk utbildning! Detta gäller i synnerhet också de tiotusentals invandrare som kommer till vårt land varje år och som ofta är ännu mindre anställnigsbara i dagens Sverige jfr med hur det var exempelvis på 60-talet.

Kasper Wall

Att utbudet av arbetskraft är större än efterfrågan, innebär inte att alla arbetslösa inte ens skulle vara "anställningsbara". Att tillgången till sådana jobb, som inte kräver några särskilda kvalifikationer, är mindre nu än för 40 år sedan, håller jag med om. Men sådana jobb finns dock fortfarande, och dessutom finns jobb som bara kräver en kortare yrkesutbildning.

Jag menar att den socialdemokratiska partiledningen har gjort flera misstag, vilket kan bero på att man har en arbetsmarknadspolitisk talesperson i riksdagen, som i det närmaste själv saknar arbetslivserfarenhet innan hon blev yrkespolitiker.

Det helt rimliga kravet att en arbetslös, som uppbär ersättning från samhället ska "stå till arbetsmarknadens förfogande" har på något konstigt sätt förvandlats till "göra sig anställningsbar", vilket är ett sätt att skylla den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitikens (före 2006) misslyckanden på de arbetslösa.

Med "stå till arbetsmarknadens förfogande" kan inte menas något annat än en skyldighet att ta ett jobb som man erbjuds (Det är DÄR som kravet ska sättas in), såvida man inte kan hitta ett bättre jobb själv. Men då måste krav också ställas på arbetsförmedlingen att vara var den heter, en inrättning som förmedlar jobb till de arbetslösa och arbetskraft till företagen.

Partiledningen har dessutom totalt missuppfattat en bestämmelse i Socialtjänstlagen, som säger att den som är under 25 år och uppbär försörjningsstöd (socialbidrag) om socialnämnden så begär "skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd."

Det handlar självfallet om åtgärder som efter kortast möjliga tid leder till att den enskilde får ett jobb. Praktik hos en arbetsgivare, som därefter anställer honom /henne torde vara den mest effektiva åtgärden. Telge Tilväxt är ett utmärkt exempel.

Partiledningen har också missuppfattat Skollagen, eller har man tänkt ändra på den? Skollagen skiljer tydligt mellan skolplikt och rätten till utbildning. Enligt skollagen kan en kommun besluta om förlängd skolplikt till 18 år för den som inte fullgjort grundskolan.

Slutligen finns en bestämmelse i Lagen om tvångsvård för missbrukare (LVM) som säger att den som på grund av missbruk "förstör sitt liv" ska beredas tvångsvård. I svensk domstolspraxis, tillämpas denna bestämmelse nästan uteslutande för UNGA personer, som inte kan sköta ett arbete på grund av sitt missbruk. Man kan säga att DE inte är "anställningsbara".

Men det är genom att avgiftas och avvänjas, inte genom att sovar ruset av sig på en skolbänk, som de ska göras "anställningsbara". Det är fel att sprida ut fördomar bland arbetsgivare att alla unga arbetslösa är i det skicket. Problemet, sett ur arbetsgivarens synvinkel, är att en person med grova missbrukningsproblem, kan vara tillfälligt tillnyktrad just när han söker jobb.

Det vore bra med en arbetsförmedling som är vad den heter, och hjälper företagen med deras personalrekrytering, så att de erbjuds den arbetskraft som de behöver, som har den personliga vandel och de kvalifiktationer som behövs. Och då för ju de, som ska "stå till arbetsmarknadens förfogande" en chans att visa att de verkligen gör det!

De förhoppningar som ställs på Stefan Löfvén är att han genom sin fackliga bakrund, och sina kontakter med näringslivet och sin förståelse för vad näringslivet behöver, ska bidra till ökad efterfrågan på arbetskraft.

Jag är inte alls främmande för tanken att utbudet av arbetskraft kanske också måste reduceras (som en följd av rationaliseringarna), men det ska inte ske genom tvångsåtgärder som kränker de enskilda som utsätts för den.

Jag är en varm anhängare av vuxenutbildning och det livslånga lärandet, men det ska vara frivilligt.
Kunskap och arbete bygger Sverige
S vill bryta ungdomsarbetslösheten genom att inrätta utbildningskontrakt för unga. Utbildningskontraktet riktas till unga arbetslösa under 25 år och är en individuell mix av utbildning, deltidsarbete och praktik. Ersättning villkoras med att den unge fullföljer kontraktet som innebär att man slutför en gymnasieutbildning.

Vi vill skapa ökade drivkrafter för personer med försörjningsstöd. Tillfällig skattekredit ska inrättas för personer med försörjningsstöd som börjar arbeta.

Vi vill att Sverige ska bli världens mest attraktiva land för kunskapsintensiva företag. Det gör vi genom att vidta åtgärder för ökade investeringar i forskning och utveckling, strategisk samverkan med näringsliv, akademin och de fackliga organisationerna och inrätta åtgärder för bättre riskkapitalförsörjning.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM