TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ola Pettersson och Wanja Lundby-Wedin.

Regeringens sysselsättningspolitik är otillräcklig och negativ för tryggheten och sammanhållningen. Det skriver Wanja Lundby-Wedin och Ola Pettersson som i dag presenterade rapporten Full sysselsättning under en presskonferens. Presskonferensen direktsändes på LO.se och kan ses i sin helhet här.


Kampen för full sysselsättning är arbetarrörelsens mest grundläggande uppgift. Inför LO-kongressen i maj har LOs styrelse utarbetat rapporten ”Full sysselsättning”. Inriktningen är annorlunda än regeringens sysselsättningspolitik, som har varit ensidigt fokuserad på drivkrafterna till arbete via förändringar i skatte- och försäkringssystemen. Denna politiks otillräcklighet, och dess negativa konsekvenser för trygghet och sammanhållning, blir allt mer uppenbar.

De förslag på beslut och reformer som presenteras nedan berör de områden där vår analys visar att utmaningarna på svensk arbetsmarknad är svårast.

Svag förankring på arbetsmarknaden.
Antalet personer som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen mer än två har ökat kraftigt de senaste åren och uppgår i dag till cirka 70.000 personer. En högre ambitionsnivå är helt nödvändig för att bryta den stigande långtidsarbetslösheten.

• Ett nytt kunskapslyft. Arbetslösa utan gymnasiekompetens ska kunna studera på gymnasienivå med generös studiefinansiering.
• Antalet subventionerade anställningar bör öka kraftigt. Särskilda jobb bör skapas för grupper som varit borta längre från arbetsmarknaden.
• Det finns flera orsaker till att utlandsfödda har lägre sysselsättningsgrad, men det är uppenbart att etnisk diskriminering är en faktor. Det krävs kraftfulla insatser för att bryta den strukturella diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Jämställdhet.
Hade kvinnor haft samma sysselsättningsgrad som män skulle 150.000 fler kvinnor vara i arbete. Sysselsatta kvinnor arbetar dessutom väsentligt färre timmar per vecka än män. För att uppnå full sysselsättning krävs förändringar som ger fler kvinnor möjlighet att arbeta och att arbeta heltid.

• LO och medlemsförbunden ska arbeta solidariskt för att via avtal reglera anställdas rätt till heltid.
• Barnomsorgens öppettider måste anpassas till den förändrade arbetsmarknaden där allt fler arbetar obekväm arbetstid.
• Tillgången till äldreomsorg måste vara sådan att den inte tvingar anhöriga att gå ner i arbetstid för att vårda föräldrar och släktingar.
• Stärk ett mer jämställt deltagande i arbetslivet genom en tredelning av föräldraförsäkringen.

Arbeta ett helt arbetsliv.
Sverige har en relativt hög sysselsättningsgrad i den äldre arbetskraften. Men det finns alltför stora grupper, särskilt i LO-yrken som tvingas lämna arbetsmarknaden långt före normal pensionsålder. Dåliga arbetsmiljöer bidrar till att vissa grupper förlorar så mycket som sex arbetsår.

• En nationell handlingsplan mellan arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter för en bättre arbetsmiljö för de yrkesgrupper som har flest förlorade arbetsår.
• Arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering måste stärkas. Utred införandet av en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring.
• Kollektivavtal bör tillförsäkra att alla får del av företagshälsovård. Arbetsgivare med kvalitetssäkrad företagshälsovård bör kunna få del av statliga stimulansåtgärder.
• Ett statligt och pensionsgrundande stöd för dem som i slutet av arbetslivet behöver gå ner i arbetstid för att därmed kunna förlänga sitt arbetsliv bör övervägas.

Skolan som väg till arbetslivet.
Var fjärde elev som har påbörjat gymnasiet hoppar av eller lämnar utan fullständiga betyg. Redan i dag har många företag och organisationer svårt att hitta rätt arbetskraft. För att möta arbetsmarknadens utbildningskrav måste skolan förbättras.

• Utred effekterna av det fria skolvalet i grundskolan och om det bidrar till ökad segregation. En mer differentierad skolpeng bör prövas.
• De yrkesförberedande programmen ska ge eleverna grundläggande behörighet till högskolan.
• Det bör finnas avtal på branschnivå om färdigutbildning för att stärka övergången från utbildning till arbete.
• Utred konkurrensens effekter på kvaliteten i gymnasieskolan och på yrkesprogrammens utveckling.

Stabiliseringspolitik.
För att öka sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten behöver den samlade ekonomiska politiken inriktas mot full sysselsättning. Sedan inflationsmålet började gälla har penningpolitiken allmänt sett varit för stram. Även finanspolitiken har varit för oambitiös. Den finansiella sektorn måste reformeras så att finansiella kriser sker mer sällan och så att dess kostnader inte bärs av löntagarna.

• Reformera arbetslöshetsförsäkringen så att löntagarna får ett fullgott inkomstskydd.
• Inför ett statligt finansierat system för stabilisering av kommunernas intäkter. Statsbudgeten behöver en sysselsättningsmarginal.
• Riksbankens ledning bör göra klart att penningpolitiken har två mål: att stabilisera inflationen och bidra till ett stabilt och högt resursutnyttjande. Det måste bli lättare att utvärdera penningpolitikens bidrag till sysselsättningen.
• Staten bör medfinansiera ett system för korttidsarbete vid kraftiga konjunkturfall.
• Höj kapitaltäckningskraven för samhällsviktiga banker och finansiella institut. Banker ska kunna avvecklas utan stora kostnader för samhällsekonomin.

Samhället och arbetslivet förändras ständigt. Politiken och de samhällsfunktioner som ska underlätta människors väg till arbete har dock inte utvecklats i samma takt.
Med stabila statsfinanser och ansvarstagande parter på arbetsmarknaden – den svenska modellen – finns stora möjligheter att investera i en politik för tillväxt och full sysselsättning. Men då krävs att vi enas om en ny ambitionsnivå och förmår fokusera på de verkliga problemen på svensk arbetsmarknad.


Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande

Ola Pettersson
LOs chefsekonom2012-04-11, 17:12  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM