TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vi går tillbaka till året 2008 och sommaren då MP och S sa Nej till FRA. Idag sitter MP och S i regeringen och försvarar Bod(s)trömsamhället.Läs utskottets förslag samt reservationer. Riksdagen kan idag rösta på Vänsterpartiets motion att skrota FRA-lagen. Länk här (utskottet). Länk här (Vänsterpartiets FRA-skrotningsartikel i ETC).


Undertecknad är socialdemokrat och ingen Vingelpelle. Jag har alltid sagt. Länge leve Bod(s)trömsamhället. Och nu står den RödGröna samarbetsregeringen på min och Thomas Bodströms sida.


Välkommen Miljöpartiet!


Ty så står det skrivet.


Bod(s)trömsamhället är fullbordat. (Minata 19:30)

 

 


 

 

Tidigare blogginlägg
2014-06-18
På årsdagen 18 juni 2014. Socialdemokrater och Moderater älskar FRA-lagen. Annat var det på Mona Sahlins tid

 

Våren 2003 presenterades en statlig utredning som skulle ge Försvarets radioanstalt, FRA, laglig rätt att spana i kabel.


Sverige DDR

 

FRA sorterar under försvarsdepartementet, Säpo under justitiedepartementet. Båda ville åt kabeltrafiken.


Strax före jul 2005, försvarsminister Leni Björklund (S) lyfter frågan till den socialdemokratiska regeringen.


Justitieminister Thomas Bodström (S) inser att Säpos revir är hotat. Stark minister vinner ty den enda som kan gå in i statsministerns rum utan att knacka är just Thomas Bodström. Göran Persson (S) stoppar förslaget.


Regeringsskifte.


Nu tar reservofficerarna över försvarsdepartementet. I byrålådan hittar de utkastet till FRA-lagen. Och Leni Björklund, före detta försvarsministern, får ägna sig åt kyrkopolitik.


Omvänd tågordning gäller.


Lagrådet hade inte sagt sitt, riksdagsgrupperna visste inget. Och försvarsministerns löfte var bara luft (att socialdemokraterna stöder FRA-lagen). Men partiledarna hade redan bestämt sig – FRA-lagen skulle drivas igenom.


Nu tillkommer efter lång tid med beredande, övertalningar fram till dagen att äntligen riksdagen ska ta ställning för FRA-lagen den 18:e juni 2008.


Oppositionen (S + MP + V) NEJ plus ett FP-nej. En avstår-röst från FP. Och de Borgerliga JA. Regeringen fick igenom FRA-lagen.


Idag 18 juni 2014 är Socialdemokrater och Moderater med bihang rörande överens om att FRA-lagen skall vara kvar. Morgan Johansson (S) är utnämnd till Trygghetsambassadör 2014 på årsdagen av FRA-debatten.

Morgan Johansson

 


Läs mer om detta på Fokus.se.

 


 

 

FRA-demonstration

 

 

 

 


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

   

 

 2015-03-04, 05:49  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Tre tunga argument

 

 

 

Första argumentet: Sveriges Första Socialdemokrat var Kristen.


Andra argumentet: Ingen Socialdemokratisk Maktövertagande. Ingen Psalmbok (1937) som ersatte Wallinska Psalmboken 1819.


Tredje argumentet: Lina Sandell skulle inte vara en psalmförfattare idag utan bara en vanlig simpel textförfattare. Socialdemokraterna i regeringsställning lyfte upp Lina Sandells sånger till psalmer.


Mina motståndare i mitt parti (S) skriver.


”Dags sluta blanda ihop religion och politik”. Länken här.


Kyrkopolitiken splittrar partiet. Länken här.


Sekulärt eller inte, socialdemokraterna måste välja väg. Länken här.


 

 


Tidigare blogginlägg
2013-04-18
Sveriges första socialdemokrat var kristen (A.F. Åkerberg)

Axel Fritiof Åkerberg

 

Axel Frithiof Åkerberg

 

Läs mer i denna aktuella artikel (7 april 2013):  Filosofen från Hille

 

Artikeln slutar med dessa ord: Min kommentar. Historien upprepar sig.

 

citat

 

Nu plockades åter partipiskan fram. Tidningen Social-Demokraten hånade Åkerberg för hans "religiösa fanatism" och Hjalmar Branting såg personligen till att han uteslöts ur styrelsen för Socialdemokratiska förbundet.

 

slut citat

 

 

Vem stod bakom det socialdemokratiska partiprogrammet 1885?

 

"Vem eller vilka som svarade för omredigeringen är därför oklart."
Bengt Alsén, Från Palm till Palme, Rabén och Sjögren, 1972

Källa. Ture Nerman, Akademikerna i arbetarrörelsen, Rabén och Sjögren, 1967

 

Axel Frithiof Åkerberg föddes 1833 i Hille, Gävleborgs län. Fadern var komminister Sven Åkerberg, modern hette som flicka Eleonora Ulrika Rönnqvist.

 

Till Stockholm 1870. Kom där in i frireligiösa kretsar och i kontakt med K. P. Arnoldson, sedermera Sveriges första fredspristagare.

 

När August Palm började sitt socialistiska väckelsearbete slöt Åkerberg sej till arbetarrörelsen och var efter Branting nr 2 av de 39 (i övrigt enbart kroppsarbetare) som 1884 bildade Stockholms socialdemokratiska arbetareklubb. Senare bröt han med partiet, som tycktes honom alltför materialistiskt. Han avled i Stockholm 1901.

 

Om mitt arbete på Axel Frithiof Åkerberg.

 

Vår SSU-klubb skulle ansvara för kretstidningen Folke, detta hände sig på första halvan av 70-talet. Jag tog över arbetet helt och gjorde ett temanummer om Kristendomen och Socialdemokratin. 

Framför mig har jag, nu, ett kollegieblock från den tiden, som ett resultat av förarbetet, där jag då i blocket hade gjort anteckningar av tidningsartiklar, utdrag från skrifter och minnesboken som dikten nedan är hämtad. Jag har även tonsatt dikten. Och det mest fantastiska - jag skrev av hela "Nutidssamhället och den ateistiska socialdemokratien inför kristendomen" som A. F Åkerberg gav ut 1891.

 

Mitt temanummer av SSU-kretstidningen blev, milt sagt, inte så populärt.

 

Men, Doktor A. F. Åkerberg, idag glömd, visst, men, Redaktör Hjalmar Branting trädde ock fram till graven och hembar den döde ett sista tack från arbetarne. Bland den rika blomsterskörd, som medföljde kistan, märktes kransar från Publicistklubben, Aftonbladet och Dagen, Social-Demokraten, Norska fredsföreningen, Oslo fredsgille, Socialdemokratiska partistyrelsen: "Tack för god hjälp vid grundandet af vårt parti!", från J. N. Nyman, med inskriptionen: "Som åldern vis, som barnet oskuldsfull", logen S:t Eriks banér af I. O. G. T.: "med vördnad och saknad", från "vänner af ett naturenligt lefnadssätt: "Till den trogne naturvännen", från psykiska forskningssällskapet: "Aleh Geh Bahr", samt från Fritänkareförbundet. 

 

Och nu svaret på den stora gåtan inom forskningen av arbetarrörelsens historia. Vem stod bakom det socialdemokratiska partiprogrammet 1885.

 

"Vem eller vilka som svarade för omredigeringen är därför oklart."
Bengt Alsén, Från Palm till Palme, Rabén och Sjögren, 1972 

Visornas hemsida har svaret. Författaren var ingen mindre än Doktor A. F. Åkerberg.

 

I skördetid
(Till Doktor A. F. Åkerbergs minne.)
text: Ernst Hellborg
musik: Tommy Rådberg 

 

Slagna stå sommarns soliga ängar,
mogna för lien de skördats till sist;
blommor med gräset även fått falla,
lien ej skonar något förvisst.


Du var bland gräset doftande blomma,
prålande ej, men av ädlaste art -
du var bland mänskor ädlaste kämpe,
alltid med vapnet ärligt och klart.


 

Aldrig du misste syn uppå målet.
ständig förädling, broderlighet.
Ungdomligt ivrig allt till det sista
troskyldigt glatt du stridde för det.

 

Och som du lärde, levde du även,
tänkande, fridsam, enkel och sann;
bortkommen kanske ibland till det yttre,
men till det inre en helgjuten man.

 

Striden är lyktad. Tack, gamle kämpe!
Jorden nu slutit dig tyst i sin famn.
Borta för alltid - men länge vi skola
minnas din gärning, minnas ditt namn.

Tidigare blogginlägg
2011-01-07
Den engbergska(S) psalmboken

Den engbergska(S) psalmboken

eller

när Ecklesiastikdepartementet utökade sitt inventarium med en orgel

 

Källa: Emil Liedgren, Den svenska psalmboken, 1910, eget förlag
Nils och Lars Beltzén: Arthur Engberg - publicist och politiker, Prisma, 1973

Lyckligt det land vars kyrkominister kan så många brännvinsvisor!
Lennart Bernadotte

 

På wikipedia:  den eklundska psalmboken efter karlstadsbiskopen Johan Alfred Eklund (1863-1945).

Visornas hemsida: den engbergska(S) psalmboken

 

 

Det var en skolad marxist och socialdemokrat, med målet att bli det socialdemokratiska partiets ordförande, som drev på att 1937 års psalmbok blev Wallinska psalmbokens ersättare. I dag i sin tur ersatt av den nya psalmboken av år 1986. För att göra listan fullständig bör nämnas att Wallinska psalmboken av år 1819 ersatte den karolinska av år 1695.

 

"Jämte folkvisan var psalmen länge det förnämsta, för att ej säga enda poetiska element, som ingick i allmogens hemliv och barnuppfostran." skriver Emil Liedgren i Den svenska psalmboken.

 

C. J. L Almquist skriver (1838) i "Svenska fattigdomens betydelse": "Till bondfolket tränger ingen annan skrift ännu än psalmboken, katekesen och stundom bibeln." Psalmboken var i ett par århundranden folkboken framför andra. Bibeln var alltför dyr.

 

"Huvudsumman av ett folks böner, som ännu vid morgonens uppgång höjer hjärtat till Gud med tacksägelse och om aftonen överlämnar sig åt Gud med förtröstan, består av valda verser ur vår psalmbok", vittnar Samuel Ödmann (1814). Av samme författare kan man läsa hur morgonpsalmerna löd i vardagsstugan alltifrån fyratiden på morgnarna, då de sju spinnrockarna började sin entoniga och sömngivande surr. Det var psalmsången, som hjälpte spinnerskorna att hålla sig vakna utan fåfängligt snack.

 

Nu ett hopp fram i tiden till det Strindbergska uttrycket avser med Det Nya riket. Sverige upplevde då folkrörelsernas uppkomst; frikyrkan, godtemplarna och arbetarrörelsen. Som motkraft stod statsmakten med dess institutioner - däribland statskyrkan. Via folkbibliotek hade profan prosa och poesi nått ut till allmänheten. Psalmbokens verser var ej ensamma. Lina Sandells lågkyrkliga alster vann stor populäritet. I den engbergska(S) psalmboken 1937 finner man åtskilliga vittnesbörd om de andliga rörelser och strävanden, som känneteckna 1800-talets och 1900-talets första decenniers historia; framför allt om missionsintressets tillväxt och utbredning, diakoniens ökade betydelse och den återvunna uppskattningen av folkkyrkan.

 

Den litterära Wallinska psalmboken av år 1819 hade således fått medtävlare till den andliga spisen. Men en ny psalmbok dröjde och dröjde och dröjde. Det socialdemokratiska partiet med dess partiledare Per-Albin Hansson tog över regeringsrodret 1932 och visade på stor handlingskraft.

 

Det socialdemokratiska partiet hade vid begynnelsen av sina pionjärår aktivt bekämpat statskyrkan och till och med aktivt bekämpat kristendomen. Den politiska arbetarrörelsen splittrades i två partier 1917. Således kändes en lättnad i partileden då man gjorde sig av med barlasten och kunde med enig blick arbeta, med kompromisser, framåt, för att förändra nationen, staten, konungariket Sverige. Krav på statskyrkosystemet och monarkiens avskaffande som finns nämnt i partiprogrammet lades i malpåsen. Konung Gustav V och Statsminister Per Albin Hansson respekterade varandra fullt ut. Flertalet av statskyrkans ledare hade fortsatt att gå i fredspristagaren och ärkebiskopen Nathan Söderbloms fotspår. Ingenting av den polarisation som fanns mellan pionjärårens socialdemokrati och konung statskyrka fanns i det svenska trettiotalet, det vill säga efter Ådalshändelserna 1931.

 

Det ödesmättade 1930-talet hade vid ingången utrikes börjat med att vassa och hårda vindar börjat blåsa, och kyrkan och kristendomen, som länge betraktas som hinder för utvecklingen, upptäcktes plötsligt vara eller kunna bli värdefulla bundsförvanter i kampen för hotade liberala, demokratiska och humana intressen. Den västerländska moralens och kulturens väktare och "diktens lösa folk" i vårt land fördes närmare den kristna fronten. Denna utveckling är utan tvivel en förutsättning för vad som nu skedde i psalmboksfrågan.

 

På 1932 års kyrkomöte, i en motion hade hemställts att framställning måtte göras att åstadkomma ett slutligt förslag till reviderad psalmbok. Detta borde framläggas för nästa kyrkomöte. Huvudmotionär var kontraktsprosten Gunnar Ekström i Falun. Kyrkomötet beslöt i enlighet med motionärens förslag.

 

Kyrkomötets skrivelse inregistrerades på ecklesiastikdepartementet i början av september 1932. Några veckor installerade sig Engberg som chef för detta departement. På hans arbetsbord låg alltså då såsom ärende att ta itu med den för kyrkans gudstjänstliv så betydelsefulla frågan om en nygestaltning av den Wallinska psalmboken.

 

När frågan skulle börja rullas upp, hade Engberg att välja på två vägar: en större kommitté eller ett enmansuppdrag. Han valde det senare ty "Kungl. kommittéer tillhöra icke de varelser som föda levande ungar. De föda icke heller levande psalmer."

 

Det fanns bara en man som kunde komma i fråga som enmansutredare, Karlstadsbiskopen J. A. Eklund. Han gjorde sitt i utredningen och efter diverse granskningskommittér, finputsningar, blev Psalmboken "av Konungen gillad och stadfäst" den 26 november 1937.

 

J. A. Eklunds mest kända psalm, "Fädernas kyrka", finns inte med i den nya psalmboken(1986). Visornas hemsida finns den med för eviga tider. Och (som en smäll på 1986 års psalmbokskommitté´s kollektiva fingrar), den finns representerad i Den Svenska Sångboken.


Publicisten, politikern Arthur Engberg, som aldrig blev socialdemokratisk partiledare.

Varje gång du sjunger psalmen Morgon mellan fjällen. Tänk.

Den är bearbetad av en socialdemokratisk kyrkominister som kunde många många brännvinsvisor.

 

Morgon mellan fjällen


text: Betty Ehrenborg-Posse
musik: K H E Hauser
bearbetad: Statsrådet Arthur Engberg (s)

 

Morgon mellan fjällen,
Hör, hur bäck och flod,
sorlande mot hällen,
sjunger: Gud är god,
Gud är god.

 

Se, hur dagen bräcker,
fram går ljusets flod.
Dalen, som den väcker,
svarar: Gud är god,
Gud är god.

 

Skogens grenar glittrar,
och med gladligt mod
fåglarna, som kvittrar,
sjunger: Gud är god,
Gud är god.

 

Själ, vak upp och svara
dem med nyfött mod!
Höj din lovsång klara:
Gud, vår Gud är god,
Gud är god.

 

Tidigare blogginlägg
2014-07-27
Joe Hill dot TV. Lina Sandell A Tribute. October 3, 1832 – July 27, 1903.

Joe Hill dot TV. Lina Sandell A Tribute.

 

joehilldottv

 

 

Lina Sandell

 

 

 

Lina Sandells dödsdag, 27 juli (1903)

 

 

Det fanns bara en man som kunde komma i fråga som enmansutredare, Karlstadsbiskopen J. A. Eklund. Han gjorde sitt i utredningen och efter diverse granskningskommittéer, finputsningar, blev Psalmboken "av Konungen gillad och stadfäst" den 26 november 1937. Den engbergska(S) psalmboken.

 

 

 

I den engbergska(S) psalmboken 1937 finner man åtskilliga vittnesbörd om de andliga rörelser och strävanden, som känneteckna 1800-talets och 1900-talets första decenniers historia; framför allt om missionsintressets tillväxt och utbredning, diakoniens ökade betydelse och den återvunna uppskattningen av folkkyrkan.

 

 

Socialdemokraterna i regeringsställning lyfte upp Lina Sandells sånger till psalmer.

 

 

 

Läs mer om Lina Sandell här.

 

Övriga länkar.

 

lutheranhymnlover.blogspot.se (engelska)

 

pietisten.org/winter0304  (engelska)

 

 

Dagens visa  Blott en Dag (text och bakgrund)

 


 

 

Day by Day, Thy Holy Wings O Savior, Dr. Gracia Grindal, Children of the Heavenly Father, The numberless gifts of God's mercies, Blott en Dag (Carola)

 

 

 

 


 

 

Året är 2003. Ett hundraårsminne av Lina Sandells dödsdag.

 

Lina SandellStart. Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Vi samlas vid pumpen, Stortorgspumpen, Stortorget, Gamla stan, klockan 1000.

 

 

Station 1. Grillska huset, Stortorget, och Stadsmissionen
Lina Sandell författade berättelser och visor där överskottet gick till Stadsmissionen

Station 2. Kindstugatan.
Det var på nuvarande Kindstugatan 14, som källaren Fimmelstång låg, där Lasse Lucidor dräptes år 1674.

"Det var likväl först på dödssängen, som han sjöng dessa på en gång så genomgripande, kraftigt bizarra och djupt religiösa psalmer, vilka ännu pryda vår (1819:års) Svenska psalmbok."

 

Station 3. Tyska brunn.
Under fler år hade C.O. Berg med intresse omfattat sjömännen - med vilka han i sin egenskap av köpman redan tidigt kommit i beröring - och sökt verka för deras andliga väl.
Sjömansmissionen var en gren av den kristliga verksamheten, vilken dittills blivit mycket försummad i vårt land.
För att kunna bedriva en sådan verksamhet i större omfattning och på ett sätt, som även kunde locka till större anslutning, inköpte Berg år 1870 den gamla judiska synagogan vid Tyska brunn, i vilken han inrättade sitt bekanta Sjömanskapell, med läsrum och spislokaler för arbetare.

Station 4. Skeppsbron 28.

Ur brev 14 okt. 1877. Följande morgon flyttade vi till den nya bostad, som Herren i sin nåd beredt oss.

Emellertid har Herren genast vid vårt inträde i detta nya vackra härbärge kommit med allvarlig påminnelse om ovaraktigheten däraf, i det min käre Oscar alltsedan första dagen varit sjuk...

Min lifligaste deltagande ha vi följt underrättelserna från Göteborg. Den käre farbror Wieselgrens minne är för mig förenadt med så mycket från min älskade faders lif, att detta dödsbud djupt gripit mig. Må Herren uppväcka många sådana kämpar inom sin kyrka.

Station 5.

 

Stockholms slott.
Syföreningen hos prinsessan Eugenie

Allt är så enkelt och hjärtligt, att man visst icke tänker sig vara inom ett kungaslotts murar. Sedan kaffe druckits och man samtalat något litet, hålles en bibelstund af någon lärare. Aftonen afslutas med bön och sång, och det är rörande se prinsessans glädje och tacksamhet mot Herren, som beredt en
sådan frihet, sedan hon under många år lefvat
så godt som fullkomligt isolerad.
Utom några få mera högt stående (i socialt
hänseende) är det några helt enkla fruar och
flickor som utgöra den lilla syföreningen och
jag är tacksam och glad att också få vara med.


Station 6
.

 

Stora Nygatan.
Sommaren 1853 fick Lina göra sin första
färd till huvudstaden i sällskap med sin far,
som där skulle bevista ett större prästmöte.
Lina skriver:
Fartyget lade till vid Riddarholmen, och efter
att en lång stund hafva betraktat det hvimlande
lifvet på alla sidor gingo vi omsider land.
Det var då redan sent. Vi bodde på Stora Nygatan,
hotell Köpenhamn. Det var den första natten jag
hvilade i Stockholm!
Morgonen därpå började våra vandringar. I Clara
kyrka där Franzén fordom predikat, vid Leopolds
och Bellmans grafvårdar, uppresta af Svenska
Akademien...

Station 7.

 

Riddarhuset.
Bland framstående dagar på sista tiden intager 7 december en utmärkt plats.
Jag hade fått en biljett till Riddarhuset och satt där hela dagen under den märkvärdiga diskussionen och voteringen om den nya representationsreformen samt fick åhöra de gripande talen å båda sidor.
En så spänd uppmärksamhet, ett mera koncentrerat intresse kan man knappt tänka sig. Det var underligt att se, huru flera allvarliga gråhårsmän under djup rörelse och under det tårarna rullade utför kinderna lade sitt ja eller nej i urnan.
Men då var det ock gott minnas, det "lotten faller vart Herren vill".

Station 8. Klara kyrka.

Morgonen därpå började våra vandringar. I Clara
kyrka där Franzén fordom predikat, vid Leopolds
och Bellmans grafvårdar, uppresta af Svenska
Akademien...
(På 1850-talet reste även Svenska Akademien en gravvård
över Anna Maria Lenngren)

Station 9. Mäster Samuelsgatan 46
Jenny Lind (1820-1887) finansierade
utgivningen av Ahnfelts sånger

 

Station 10. Hötorgskraporna. Platsen för Betlehemskyrkan.
Här predikade Rosenius

Station 11. Drottninggatan 82
Detta hem är så vackert, så trevligt och
dessutom så utomordentligt bekvämt,
att jag tycker att ingen av mina bekanta
i Stockholm bor så väl. Guds gåva är det!
Här är vidsträckt utsikt, och på den rymliga
gården äro tvenne höga popplar med
sittplatser under. Det ser nästan lantligt ut.
Som nygifta flyttade paret Berg, 1867, in på
tredje våningen i det Warodellska huset.

Station 12. Solna kyrkogård

Lina och Oscar Bergs gravplats hittar man i närheten
av Solna kyrka. Kvarter 13 nummer 659.
Om man går till fots från Drottninggatan (station 11):
Drottninggatan rakt fram
vänster Barnhusgatan
Torsgatan, från Norra bantorget till Solnabron
Solnabron
Solnavägen
höger Karolinskavägen, en kort bit
vänster Prostvägen
framme vid Solna kyrka
Det är en lång promenad men man kan åka
tunnelbana till Solna - byte till buss
tunnelbana Sankt Eriksplan byte till buss: 3 eller 507.
Immanuelskyrkan - se länk - har en kopia av statyn föreställande
Lina Sandell. Men kan endast ses när kyrkan är öppen.
Betlehemskyrkan finns numera på Luntmakargatan. Se länk.
EFS - Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen är Lina Sandells tillhörighet.
Betlehemskyrkan är Lina Sandells kyrka.

 


 

 

Lina Sandell

 

 

 

Lina Sandell, psalmförfattaren, uppmärksammas på sin dödsdag. Den inträffade den 27:e juli 1903. I sin hembygd, Fröderyd, där även ett museum finns. Minns byborna, far som var präst och dottern, genom Sandelldagen som är Kristi förklarings dag i kyrkoåret inom den Svenska kyrkan.

 

Veckan innan hundraåret av psalmförfattarens bortgång arrangerade jag en Lina Sandellvecka i Gamla Stan, Stockholm. Lina Sandell hade en tid sin bostad där och Sjömanskapellet i Gamla Stan var en lokal där paret Sandell-Berg var verksamma i.

 

Lördagen den 26 juli 2003 ägde en stadsdelsvandring rum med mig som ledare.

Den slutade, via tunnelbana plus buss, till Solna kyrkogård där Lina Sandell-Berg och Oscar Berg vilar.

 

Lina Sandell var yrkesverksam i Evangeliska fosterlandsstiftelsen som utgivare av skrifter med flertalet av Lina Sandells dikter och tankar. Även Stadsmissionen var Lina Sandell verksam i.

 

På dödsdagen ett hundra år, den 27:e juli 2003, arrangerade jag ett profant sångmöte på Sergels torg med förstärkning av Klara kyrkas kör.

 

Här tog jag fram poeten Lina Sandell och den frireligiösa kampen för tron mot den konservativa makten i dåtidens Sverige.

 

Tryggare kan ingen vara

 


 

Tryggare kan ingen vara

 

Psalm 248

 

text: Lina Sandell-Berg (1832-1903)
musik: Tysk folkmelodi


 

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.


 

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

 

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

 

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

 

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

 

 

 


 

1849-51
(1)
Trygghet


Tryggare kan ingen vara
än de trognas lilla skara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.


Ej så trygg för ondskans pilar
Mose i sin kista vilar,
Noak ej i arken, medan
syndafloden härjar redan.


Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

 

 Lina Sandell

 

 

1855
(2)


Guds barns trygghet


 

Tryggare kan ingen vara
än de kristnas lilla skara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.


 

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.


 

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
ty han älskar sina vänner,
och de sinas nöd han känner.


 

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara!
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.


 

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.1873
Fredrik Engelkes Lovsånger och Andliga Visor
(3)


Fredrik Engelke ändrade orden i andra raden:
än Guds lilla barnaskara
Accepterades av Lina Sandell
men inte de fem verser,
som lagts till visan.


En av de ovan nämnda verser har dock blivit känd:


Se han räknar håren alla,
som från deras huvud falla.
Han oss föder och oss kläder,
under sorgen han oss gläder.


 

Dikten (melodin tillkom senare) hade som överskrift Trygghet
som senare i tryckt form (3) ändrades till den titel som Lina Sandell ville använda
Guds barns trygghet.


 

Alf Henrikson har i Verskonstens ABC
visans inledningsrad som ett exempel på bristande accentkongruens.
"Allbekant är anslaget i barnpsalmen Tryggare kan ingen vara
som alltför lätt förvandlas till Trygga räkan."


 

Lina Sandell skrev cirka 2000 dikter.


 

Tryggare kan ingen vara räknas som Lina Sandells första sång.


 

Traditionen berättar:


 

Lina Sandell skrev sången, då hon satt i det stora askträdet, fyra meter från

marken, vid flygelbyggnaden på prästgårdens mark.


Carolina Wilhelmina Sandell föddes i Fröderyds prästgård den 3 okt. 1832 och dog den 27 juli 1903 i Stockholm.


Källa: Lina Sandell av Oscar Lövgren Gummessons bokförlag 1965

 

 

 


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

  

2015-03-02, 10:32  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Part of the Union 1973

 

Strawbs 

 

Link. Strawbs

 


 

part of the union

 

 

 

Strawbs - Part of the union 1973


Now I'm a union man
Amazed at what I am
I say what I think
That the company stinks
Yes I'm a union man.


When we meet in the local hall
I'll be voting with them all
With a hell of a shout
It's out brothers out
And the rise of the factory's fall.


Oh you don't get me I'm part of the union
You don't get me I'm part of the union
You don't get me I'm part of the union
Till the day I die, till the day I die.


As a union man I'm wise
To the lies of the company spies
And I don't get fooled
By the factory rules
'Cause I always read between the lines.


And I always get my way
If I strike for higher pay
When I show my card
To the Scotland Yard
This what I say.


Oh you don't get me I'm part of the union
You don't get me I'm part of the union
You don't get me I'm part of the union
Till the day I die, till the day I die.


Before the union did appear
My life was half as clear
Now I've got the power
To the working hour
And every other day of the year.


So though I'm a working man
I can ruin the government's plan
Though I'm not too hard
The sight of my card
Makes me some kind of superman.


Oh you don't get me I'm part of the union
You don't get me I'm part of the union
You don't get me I'm part of the union
Till the day I die, till the day I die.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 2015-03-01, 10:15  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Einheitsfrontlied 1934

 

Einheit

 

 

One of the best-known songs of the German labour movement is Einheitsfrontlied or United Front Song, with text by Bertolt Brecht and music by Hanns Eisler. The song was written in 1934 after the rise to power of Nazism, and reflects Brecht’s conviction that only a united front of the working class could lead to social progress. Eisler’s simple arrangement, together with the march-like beat, means it can easily be sung by people without musical training.


It is perhaps worth pointing out that the sexism of the English translation below (“a man is flesh and blood”) does not exist in the German. The word Mensch means not a ‘man’ but a ‘person’.


United Front Song


And while a man is flesh and blood
He will ask, if you please, for bread and meat
And windy words won’t be enough
For words aren't good to eat.


Then left, two, three! Then left, two, three!
Comrade, here’s the place for you.
So fall in with the workers’ united front
For you are a worker too.


And while a man is flesh and blood
He won’t be driven till he drops.
He will want no slaves beneath his feet
And no masters up on top.


Then left, two, three! Then left, two, three!
Comrade, here’s the place for you.
So fall in with the workers’ united front
For you are a worker too.


As long as there are two classes
Proletarians must agree
It’s the task of none but the working class
To set the worker free.


Then left, two, three! Then left, two, three!
Comrade, here’s the place for you.
So fall in with the workers’ united front
For you are a worker too.


English translation by H.R. Hays


The original German version:


Und weil der Mensch ein Mensch ist,
drum braucht er was zum Essen bitte sehr!
Es macht ihn kein Geschwätz nicht satt,
das schafft kein Essen her.


Drum links, zwei, drei! Drum links, zwei, drei!
Wo dein Platz Genosse ist.
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront,
Weil du auch ein Arbeiter bist.


Und weil der Mensch ein Mensch ist,
drum braucht er auch noch Kleider und Schuh.
Es macht ihn kein Geschwätz nicht warm
und auch kein Trommeln dazu.


Drum links, zwei, drei! Drum links, zwei, drei!
Wo dein Platz Genosse ist.
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront,
Weil du auch ein Arbeiter bist.


Und weil der Mensch ein Mensch ist,
drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern.
Er will unter sich keinen Sklaven sehn
und über sich keinen Herrn.


Drum links, zwei, drei! Drum links, zwei, drei!
Wo dein Platz Genosse ist.
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront,
Weil du auch ein Arbeiter bist.


Und weil der Prolet ein Prolet ist,
drum kann ihn auch kein anderer befrein.
Es kann die Befreiung der Arbeiter nur
das Werk der Arbeiter sein.


Drum links, zwei, drei! Drum links, zwei, drei!
Wo dein Platz Genosse ist.
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront,
Weil du auch ein Arbeiter bist.

 


 

Enad Vänster 2015

 

enad vänster

 

Internationalen (tidning) 26 februari 2015

”Låt oss testa något nytt – ena vänstern”

 

 

Citat

 

Fråga [Gustav Mowitz, Internationalen]. Kampanjer och folkrörelser har sprungit upp som svampar ur frågor som antirasism, feminism och välfärdskamp. Vilken roll kan de spela i byggandet av en vänsteropposition?


Svar [Ulf Östman, Socialistiska Partiet]. Jag håller inte med dig i beskrivning­en av de senaste årens utveckling. Visst har vi sett imponerande mobiliseringar. Jag tänker då särskilt på den antirasistiska vågen som varit tydlig i inte minst Malmö och Stockholm, och den feministiska kampen som politiserat unga människor långt utanför den traditionella vänstern. Välfärdskampen har även den haft ett visst uppsving i olika delar av Sverige, men den är fortfarande mycket svag.


Men om vi ska vara ärliga så har detta inte lett till någon egentlig organisering utöver bland dem som redan bekänner sig till ett vänsterprojekt, med undantag av den feministiska rörelsen. Mobiliseringarna har uppstått lika snabbt som de försvunnit, och lämnat kvar ett stort tomrum och frågor som ”Vad gör vi nu?”. Detta ”Vad gör vi nu?” är så klart nyckeln för varje rörelse som vill utvecklas och stärkas. Det är inte lätt att bygga en rörelse på vad man är mot. Att vara mot något är bland det mest odynamiska man kan tänka sig. ”Jaha, du är också mot det där. Vad bra!”, men hur ska du kunna åstadkomma förändringar på att du är mot något? Själva mot-relationen leder dig till att relatera till din motståndare – inte till vad du själv vill, annat än i rent abstrakta termer såsom ”Jag är för en värld utan rasism”.


För att dessa rörelser ska kunna bli starkare än sin motståndare krävs kamp tillsammans med dom som slåss på andra områden. Rörelser och individer kan mötas och hämta kraft ur varandras exempel. Det är själva styrkan med organise­ring. Enskilt kan du bara göra något, men tillsammans kan vi göra allt. Därför måste vi vara ödmjuka och accept­era att vi inte alltid är överens. En socialistisk rörelse som samlar långt fler anhängare och aktivister än idag kommer inte att vara perfekt. Den kommer att innehålla många olika viljor. Men om vi inser att vi strävar åt samma mål, så kommer det vara möjligt att för första gången på mycket länge se ljuset i tunneln.


Om jag får vara konkret, så skulle jag vilja uppmana hela den socialistiska vänstern och alla kämpande sociala rörelser, grupper och individer att ta initiativ till öppna forum på lokalt eller regionalt plan. Bjud in varandra till samtal om vad som kan göras gemensamt och vilka resurser ni kan bygga upp och förfogar över, samt skissa på vad ni vill uppnå på kort och lång sikt. Det duger inte att vänta längre. Den svenska vänstern har stridit om vem som ska bli ett stort massparti i årtionden, och vet ni vad! Ni har misslyckats kapitalt allesammans. Era gamla projekt har stannat av, och de som startat har inte lyckats lyfta. Låt oss testa något nytt. Låt oss gå samman i praktiken, utan att vara överens om varje stavelse. Det är nu den antikapitalistiska vågen drar fram över Europa – låt oss bygga på den kraften.


 Internationalen Länk. Här.

 

Slut citat

 


 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 

 

 2015-02-28, 07:42  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Visornas hemsida har haft detta brev i byrålådan sedan 1922 och först nu 2015 vågar vi publicera brevet.

 

Emma Goldman. Wikipedia (svenska)

 

 

Bolsheviks Shooting Anarchists. Link Source

 

 

Emma GoldmanWe have just received the following letter from our comrades Emma Goldman and Alexander Berkman, who are now stranded in Stockholm. This letter gives us the truth about the terrible persecution of Anarchists in Russia. We ask all Anarchist and Syndicalist papers to republish this letter, and we hope comrades in this country will help us in pushing the sale of this issue, of which we have printed a much larger number than usual.


Dear Comrades, — The persecution of the revolutionary elements in Russia has not abated with the changed political and economic policies of the Bolsheviki. On the contrary, it has become more intense, more determined. The prisons of Russia, of Ukraina, of Siberia, are filled with men and women — aye, in some cases with mere children — who dare hold views that differ from those of the ruling Communist Party. We say “hold views” advisedly. For in the Russia of to-day it is not at all necessary to express your dissension in word or act to become subject to arrest; the mere holding of opposing views makes you the legitimate prey of the de facto supreme power of the land, the Tcheka, that almighty Bolshevik Okhrana, whose will knows neither law nor responsibility.


But of all the revolutionary elements in Russia it is the Anarchists who now suffer the most ruthless and systematic persecution. Their suppression by the Bolsheviki began already in 1918, when — in the month of April of that year — the Communist Government attacked, without provocation or warning, the Anarchist Club of Moscow and by the use of machine guns and artillery “liquidated” the whole organisation. It was the beginning of Anarchist hounding, but it was sporadic in character, breaking out now and then, quite planless, and frequently self-contradictory. Thus, Anarchist publications would now be permitted, now suppressed; Anarchists arrested here only to be liberated there; sometimes shot and then again importuned to accept most responsible positions. But this chaotic situation was terminated by the Tenth Congress of the Russian Communist Party, in April, 1921, at which Lenin declared open and merciless war not only against Anarchists but against “all petty bourgeois Anarchist and Anarcho-Syndicalist tendencies wherever found. It was then and there that began the systematic, organised, and most ruthless extirmination of Anarchists in Bolshevik-ruled Russia. On the very day of the Lenin speech scores of Anarchists, Anarcho-Syndicalists, and their sympathisers were arrested in Moscow and Petrograd, and on the following day wholesale arrests of our comrades took place all over the country. Since then the persecution has continued with increasing violence, and it has become quite apparent that the greater the compromises the Communist regime makes with the capitalist world, the more intense its persecution of Anarchism.


It has become the settled policy of the Bolshevik Government to mask its barbaric procedure against our comrades by the uniform charge of banditism. This accusation is now made practically against all arrested Anarchists, and frequently even against mere sympathisers with our movement. A mighty convenient method, for by it any one may be secretly executed by the Tcheka, without hearing, trial, or investigation.


Lenin’s warfare against Anarchist tendencies has assumed the most revolting Asiatic form of extermination. Last September numerous comrades were arrested in Moscow, and on the 30th of that month the Izvestia published the official statement that ten of the arrested Anarchists had been shot “as bandits.” None of them had received a trial or even a hearing, nor were they permitted to be represented by counsel or be visited by friends or relatives. Among the executed were two of the best-known Russian Anarchists, whose idealism and lifelong devotion to the cause of humanity had stood the test of Tsarist dungeons and exile, and persecution and suffering in various other countries. They were Fanny Baron, who had escaped from prison in Ryazan several months previously, and Lev Tchorny, the popular lecturer and writer, who had spent many years of his life in the Siberian katorga for his revolutionary activities under the Tsars. The Bolsheviki did not have the courage to say that they had shot Lev Tchorny; in the list of the executed he appeared as “Turchaninoff,” which — though his real name — was unknown even to some of his closest friends.


The policy of extermination is continuing. Several weeks ago more arrests of Anarchists took place in Moscow. This time it was the Universalist Anarchists who were the victims — the group which even the Bolsheviki had always considered most friendly to themselves. Amongst the arrested were also Askaroff, Shapiro,[1] and Stitzenko, members of the Secretariat of the Moscow section of the Universalists, and well known throughout Russia. These arrests, outrageous as they were, were at first considered by the comrades as due to the unauthorised action of some over-zealous Tchekist agent. But information has since been received that our Universalist comrades are officially accused of being bandits, counterfeiters, Makhnovtsy, and members of the “ Lev Tchorny underground group.” What such an accusation means is known only too well to those familiar with Bolshevik methods. It means razstrel, execution by shooting, without hearing or warning.


The fiendishness of the purpose of these arrests and accusations is almost beyond belief. By charging Askaroff, Shapiro, Stitzenko, and others with “membership in the Lev Tchorny underground group,” the Bolsheviki seek to justify their foul murder of Lev Tchorny, Fanny Baron, and the other comrades executed in September; and, on the other hand, to create a convenient pretext for shooting more Anarchists. We can assure the readers unreservedly and absolutely that there was no Lev Tchorny underground group. The claim to the contrary is an atrocious lie, one of the many similar ones spread by the Bolsheviki against the Anarchists with impunity.


It is high time that the revolutionary Labour movement of the world took cognizance of the blood and murder regime practised by the Bolshevik Government upon all politically differently minded. And it is for the Anarchists and AnarchoSyndicalists, in particular, imperative to take immediate action toward putting a stop to such Asiatic barbarism, and to save, if still possible, our imprisoned Moscow comrades threatened with death. Some of the arrested Anarchists are about to declare a hunger strike to the death, as their only means of protest against the Bolshevik attempt to outrage the memory of the martyred Lev Tchorny after they had foully done him to death. They demand the moral support of their comrades at large. They have the right to demand this, and more. Their sublime self-sacrifice, their lifelong devotion to the great cause, their unswerving steadfastness, all entitle them to it. Comrades, friends, everywhere! It is for you to help vindicate the memory of Lev Tchorny and at the same time save the precious lives of Askaroff, Shapiro, Stitzenko, and others. Do not delay or it may be too late. Demand from the Bolshevik Government the alleged Lev Tchorny documents they pretend to have, which “involve Askaroff, etc., in the Lev Tchorny group of bandits and counterfeiters.” Such documents do not exist, unless they be forgeries. Challenge the Bolsheviki to produce them, and let the voice of every honest revolutionist and decent human being be raised in world-wide protest against the continuance of the Bolshevik system of foul assassination of its political opponents. Make haste, for the blood of our comrades is flowing in Russia.


(Signed) Alexander Berkman.


Emma Goldman.

 

 

Emma Goldman

 

Artist: Anne Feeney   singing   Emma Emma. Emma Goldman.

 

 

 


 

 

Tidigare blogginlägg

2014-02-14

Joe Hill dot TV. Emma Goldman. An exceedingly dangerous woman.

 

emma goldman clinicWelcome to the Emma Goldmans Clinic

 

Länk här.

 

The clinic was named for Emma Goldman, a nurse, anarchist, and cultural lecturer. As a nurse she saw the misery that too many unplanned children brought to the poor. She dared to change the social situation of her day by giving lectures on available birth control methods and their use.


By doing so she broke the law of that time and was arrested and jailed. She challenged the social values of her day and urged that people be given the knowledge and ability to plan births and space the arrival of children. In recognition of her challenging spirit, the Clinic was named in her honor.

 

emma goldman clinic

 

 

Emma Goldman

 

 


 

 

Joe Hill dot TV

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 

2015-02-26, 00:30  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Eugene Victor Debs, född 1855, död 1926, var en amerikansk socialist, ledare för Socialist Party of America och av grundarna av fackföreningen IWW som stod Syndikalismen nära som rörelse men även stödde ryska revolutionen.


Debs var ursprungligen lokomotiveldare, var 1880-93 sekreterare och kassör i eldarnas fackförening samtidig som han utgav dersas tidning. 1893 skapade han det amerikanska järnvägsmannaförbundet, vars ledare han var fram till 1897. På grund av sitt uppträdande i samband med en strejk dömdes Debs 1895 till 6 månaders fängelse. 1897 anslöt han sig till socialismen och var därefter vid fem tillfällen socialisternas presidentkandidat. Som bäst fick han 6 % av rösterna vid valet 1912. Från 1914 redigerade han National rip-law i Saint Louis. Under första världskriget kämpade Debs mot kriget och uppmanade till värnpliktsstrejk, och dömdes därför 1918 till 10 års fängelse, men benådades 1921. Under fängelsetiden uppsattes han som presidentkandidat 1920 och samlade nära en miljon röster. Debs utgav en mängd politiska broschyrer.[1]


Den finlandssvenska socialisten Karl H. Wiik nominerade 1924 Eugene Debs till Nobels fredspris.


Eugene Debs efterträddes av Norman Thomas som ledare för Socialist Party of America. wikipedia

 

gene debs 

 

 

Links.

 

marxists.org/archive/debs/

debsfoundation.org/

aflcio.org/Eugene-Victor-Debs-1855-1926

dickmeister.com/id81.html

ushistory.org/us/37e.asp

 

 


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 

 2015-02-25, 09:02  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Lyssna på 32 Joe Hill-sånger.  Här.

 

Joe Hill

 

Klicka här. Lyssna på 32 Joe Hill-sånger.

 

 


 

Joel Emanuel Hägglund föddes i Gävle den 7 oktober 1879. Som ung emigrerade han strax efter förra sekelskiftet till Förenta staterna, där han kom att göra en märklig insats som organisatör av arbetarmassorna, som diktare och sångare. Han anslöt sig till arbetarorganisationen IWW (International Workers of the World).


År 1915 anklagades han för mord i Salt Lake City och efter en rättegång som väckte stor uppmärksamhet runt om i världen och även föranledde ingripande från svensk sida. Joe Hill förklarades skyldig och avrättades den 19 november 1915.


"Tagen er i akt för en organisation som går till kamp sjungande."


text: Ragnar Johanson


Från alla världens länder strömmade i början av förra seklet hundratusentals emigranter över till det "fria" Amerika. Den stora massan av dessa var fattiga arbetare. Ras- och språkskillnaderna lade oöverstigliga hinder i vägen för hävdandet av de enklaste mänskliga rättigheter. Endast ett litet fåtal kunde genom yrkesskicklighet hävda sig. Massan av immigranterna utsattes för den värsta tänkbara utsugning. Den av regeringen i Washington tillsatta undersökningskommissionen The Industrial Relations Commissions stora rapport, blottade nästan otroliga förhållanden och ger belägg för orsakerna till den revoltstämning som komprimerats i samband med Industrial Workers of the World:s (IWW) tillkomst år 1905. Ty det blev denna organisations uppgift att genom organisering av dessa skyddlösa massor söka skapa drägliga förhållanden inom de olika industrierna. Språkförbistringen var det största hindret. IWW utgav ett femtontal tidningar på lika många språk. Jag medverkade vid organisations- och strejkmöten där tiotalet talare på lika många språk måste klargöra organisationens uppgifter och solidaritetens betydelse i striden.


Men det fanns ett område där den babyloniska förbistringen icke rådde. Det var musikens. Det slog mig en gång då jag i ett fullastat spårvägståg åkte in till New York efter ett besök på Coney Island, det stora nöjesfältet. Vagnen var packad av enkla arbetare, män, kvinnor och barn. Av alla tänkbara nationaliteter. Någon började att vissla på en då populär schlager. Inom kort nynnade eller visslade hela vagnen melodin. Musiken var internationell. Gubben Noak visslades lika av turk och grek, av kines eller engelsman. Slagdängor och folkvisor, Sankeys sånger och frälsningshymner kunde alla melodierna till.


Där låg alltså fältet öppet för arbetarsångaren Joe Hill. Han hade anlagen sedan ungdomen. Joe Hill satte ord på de enklaste engelska till kända melodier. Många immigranter av olika raser och språk fick genom dessa sånger sin första lektion i sitt nya hemlands språk genom de första knaggliga försöken att sjunga sånger av Joe Hill.


Man greps av en mäktig känsla då efter ett stort strejkmöte i en textilstad i östra staterna tusentals deltagare efter tiotalet anföranden på lika många tungomål började sjunga: "Solidarity forever". Så lärde man sig IWW:s devis: "Organisation. Upplysning. Frigörelse." Medlet för spridandet av sångerna blev "Den lilla röda sångboken". Av organisationens fiender fick den öknamnet "The little red devil". Ett gammalt känt ordspråk hade fått verklig betydelse:


"Tagen er i akt för en organisation som går till kamp sjungande."


Och IWW blev en sjungande kamporganisation.


 

 

I USA samlas aktiviteten Joe Hill 100 år genom hemsidan Joe Hill 100 länken här.

Joe Hill Calendar

 


November 2015 marks the centenary of the judicial murder of IWW organizer and songwriter Joe Hill. This site features information on Joe Hill’s life, an interactive calendar listing events around the world marking the centenary, the text of all of Joe Hill’s surviving songs, and other material. (New material is added every week.) Your suggestions for additional material are welcome.


Länsmuseet Gävleborg visar utställningen Joe Hill – martyren från Gävle. Länken här.


Joe Hill-museet Joe Hill-gården. Länk här.


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-02-24, 09:43  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Anne Feeney

 

Anne Feeney
Friday, May 1st, 2015 8:00 PM
Joe Hill 100 Tour - May Day Kickoff
Chicago, IL
with me, Jan Hammarlund - direct from Sweden, Bucky Halker and many more

 

joehilldottv 

 

 

 

 


 

 

Anne Feeney

 

Homepage Anne Feeney

 

 


 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 2015-02-22, 05:42  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Shoulder to Shoulder

 

joehilldottv 

 

 

Shoulder to Shoulder is a 1974 BBC television mini-series relating the history of the women's suffrage movement.The TV series, directed by Waris Hussein and Moira Armstrong, dramatized the fight for the right to vote for British women. It covered the period from the 1890s to 1919 and followed the suffrage movement as it was influenced by the Pankhursts: Richard, Emmeline, Christabel and Sylvia, and Annie Kenney.

 

The series was written by Douglas Livingstone, Alan Plater, Ken Taylor and Hugh Whitemore.

 

The series was a co-production between the BBC and Warner Bros. Television.

 

The designers were Susan Spence, Evan Hercules and Eileen Diss;

 

costumes were by Joan Ellacott.

 

Emmeline Pankhurst was played by Sian Phillips;

her daughters Christabel and Sylvia by Patricia Quinn and Angela Down.

 

Michael Gough played Emmeline's husband, Dr Richard Pankhurst.

 

Georgia Brown played Annie Kenney, a mill worker who joined the cause and eventually became a dynamic speaker for the movement. Lady Constance Lytton, an upper class activist for women's suffrage who underwent force feeding in prison, was played by Judy Parfitt. Sally Miles played Flora Drummond; Sheila Allen, Emmeline Pethick-Lawrence. Fulton McKay played the socialist leader Keir Hardy, Robert Hardy was Asquith and Bob Hoskins played Jack Dunn.

 

 

shoulder to shoulder

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 

2015-02-20, 08:02  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Det fanns ett Cornelis Vreeswijkmuseum i Gamla Stan 2000 - 2011. Länk wikipedia

 

Det finns ett Cornelis Vreeswijkmuseum i Grythyttan. Länk Sveriges Radio.

 

Cornelis Vreeswijkmuseet Hökarängen

 

Länk. Cornelis Vreeswijkmuseet Hökarängen

 

 

Cornelis Vreeswijk-sällskapet hade tidigare ett museum i Gamla stan.


På grund av höga hyror stängdes det och det mesta av vad som visades där hamnade på ett lager. Den verksamhet musikaliskt som bedrevs där försvann naturligt nog. Vår tanke med föreningen i Hökarängen är att få en plats att visa våra visors ursprung.


I lokalen på Hökarängsplan 3 ska alla visföreningar få presentera sina poeter- visförfattare-trubadurer. Ett krav som föreningsrådet och fastighetsägaren har är att en utställning om Cornelis ska synas ut mot gågatan eftersom han arbetade som socialsekreterare i huset bredvid. Bodde också på Saltvägen när han var gift med Ingalill och fick Jack som växte upp där.


Förutom utställningsverksamhet ska det vara verksamhet som lyfter fram den svenska visskatten. Det kan ske genom studiecirklar som analyserar texter och tonsättningar. Seminarier om visor och dess tillkomst. Föreläsningar om våra trubadurer. Vi har ju några: Evert Taube, Ruben Nilsson, Nils Ferlin, Carl-Michael Bellman, Lasse Lucidor, Dan Andersson osv osv.


Verksamheten ska vara av öppen karaktär och även ske i samarbete med musikklasserna i området.


Smärre träffar med vissångare som framträder inför publik är också inplanerade.


Allt detta ska ske i samarbete med de olika vissällskapen som håller ovan nämnda poeter-trubadurers verk levande.


YTF, Yrkestrubadurernas förening vill ha utrymme för sina medlemmar att verka.

 

 

Den ideella föreningen som ligger bakom ett Cornelis Vreeswijkmuseum i Hökarängen har det stadgeenliga namnet Hökis Visrum.

 

hokisvisrum

 

 

Länk Hökis Visrum

 

 

Tommy Rådberg

kassör

Hökis Visrum

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-02-19, 10:20  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM