TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Rapport från en fullsatt Z-sal i arrangemanget Rött Forum. Länk. Rött Forum.

En länk till. Synapze

I Grekland har Syriza bildat regering med Oberoender Greker,


"the Independent Greeks (Greek: Ανεξάρτητοι Έλληνες, Anexartitoi Ellines, ANEL) is a right-wing, national-conservative and populist political party in Greece. The party won 13 seats in Greece's January 2015 parliamentary election and agreed to form a governing coalition with Syriza"


ty det gemensamma målet är viktigast. Det grekiska folkets aktiva motstånd, representerat av den grekiska regeringen, mot Trojkan och bankerna.


En enad vänster i Sverige måste ta efter Alliansens strategi att lyfta upp målet och inte vägen.

Målet är viktigast. Inte vägen för en ny enhetlig populistisk Radikal Vänster. Rapport Rött Forum.


Vad en Enad Vänster måste ha som ledord i kampen för en målinriktad strategi är en anti-Karin-Boye-dikt-I-rörelse.


Anti-I-rörelse
text: Tommy Rådberg


Nog finns det väg i vår färd -
men det är målet, som är mödan värd.


Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
First we take Athens (Syriza).

 

Then we take Madrid (Podemos).

 

Then we take Copenhagen (Enhedslisten – De Rød-Grønne).

 

Then we take Stockholm (Vänsterpartiet plus Socialistiska Partiet).

 

first we take Athen

 

 

Källa. keeptalkinggreece.com 

 

 

This is the image I like!

 

Two young men.

 

Two young leaders. Relaxed. Casual dress.

 

Bright smile. Holding hands in solidity.

 

Trying to bring change in stiff,

 

anachronistic and

 

bureaucratic European Union

 

that has lost contact to the people,

 

see its millions of citizens as money producing machines.

 

A European Union that is unable to reform when reforms are urgently needed.

 


 

 

 


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-01-31, 06:12  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Schema Länk. Rött Forum
Fredag 30 januari


18-20.15
Z-salen. Bygget av en radikal vänster i Europa. Erfarenheter och perspektiv.


Talarlistan:


Eylem Dal, Socialistiska Partiet (Sverige)
Sören Söndergaard, Enhedslisten (Danmark)
Toni Garcia, Podemos (Spanien)
Aleksej Sachnin, Vänsterfronten (Ryssland)
Sotiris Martalis, Syriza (Grekland)
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet (Sverige)
Kajsa Ekis Ekman, avslutande tal.


I senaste riksdagsvalet uppmanades medlemmar och sympatisörer i Socialistiska Partiet att rösta på Vänsterpartiet.


Stefan Löfven (S) använde ett bryskt uppträdande, för att visa Jonas Sjöstedt (V) var skåpet skall stå. Inga kommunister i våran regering.


Förutsättningar finns för en radikal Vänster. Press, tidningen ETC. Pengar, Vänsterpartiets partibidrag. Talespersoner, vänsterpartisterna och vänsterjournalisterna.


En radikal Vänster i Sverige har inte bråttom. Det är bara att vänta och åter vänta på att Socialdemokratin tappar väljare. På grund av det omöjliga att regera som minoritet. Där de fem högerpartierna är i majoritet.


Vi kan få fyra block i svensk politik. Det röd-gröna blocket, det vill säga Miljöpartiet och Socialdemokrater. Alliansen. Sverigedemokraterna. Och den radikala Vänstern.


Det bör finnas en oro inom den socialdemokratiska partiledningen hur fackföreningarnas folk väljer block.


Problemet med nuvarande situation efter maktskiftet är att vi, Socialdemokrater, inte får några resultat av just maktskiftet. Det enda jag kan komma på är ett erkännande av staten Palestina. Men vad mer. I stället får vi bortskyllningar, det är de andras fel, och att politik är utmaningar.


Det finns en lögn bland de våra om valresultatet. De tre röd-gröna partierna gjorde ingen vinst. Vann gjorde de fem högerpartierna. I utskotten ser det ut som innan valet med den skillnad att en moderat är utbytt mot en sverigedemokrat.


En radikal Vänster känner, nu på fredag-lördag i ABF-huset att nu eller aldrig måste startskottet ljuda. En svensk Syriza. En svensk Podemos. En svensk Enhedslistan.


Nu sjunger Ni i radikala Vänstern: Bella Ciao med den moderna Chumbawambatexten. Vi Socialdemorater sjunger Arbetets Söner från 1885.

 


 

 

 

Bella ciao - Chumbawamba

 

The world is waking outside my window
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Drags my senses into the sunlight
For there are things that I must do

 

Wish me luck now, I have to leave you
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
With my friends now up to the city
We're going to shake the Gates of Hell

 

bella ciaoAnd I will tell them – we will tell them
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
That our sunlight is not for franchise
And wish the bastards drop down dead


Next time you see me I may be smiling
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
I'll be in prison or on the TV
I'll say, "the sunlight dragged me here!"


And I will tell them – we will tell them
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
That our sunlight is not for franchise
And wish the bastards drop down dead


Next time you see me I may be smiling
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
I'll be in prison or on the TV
I'll say, "the sunlight dragged me here!"

 

 

 


 

 

arbetarrörelsens sånger 

 

 

 

 

Arbetets söner
text: Henrik Menander
musik: Nils P. Möller


Arbetets söner sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: "Bed och försaka!"
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!


Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod
kämpen med glödande känslor och mod.
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
fältropet genom nationerna går:
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!
Sluten er under vår enighetsfana.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-01-30, 00:37  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Enrico Berlinguer (1922 - 1984) Italienska kommunistpartiet, PCI

 

joehilldottv 

 

 

 

 

Avanti Popolo (Bandierra Rossa)

 

pci bandierra rossa 

 

 

Avanti popolo (Bandiera rossa)


Avanti o popolo, alla riscossa
Bandiera rossa, bandiera rossa
Avanti o popolo, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.


Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Evviva il socialismo e la libertà!


Degli sfruttati l'immensa schiera
La pura innalzi, rossa bandiera
O proletari, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.


Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Il frutto del lavoro a chi lavora andrà.


Dai campi al mare, alla miniera
All'officina, chi soffre e spera
Sia pronto è l'ora della riscossa
Bandiera rossa trionferà.


Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Soltanto il socialismo è vera libertà.


Non più nemici, non più frontiere
Sono i confini rosse bandiere
O socialisti, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.


Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Nel solo socialismo è pace e libertà.


Falange audace cosciente e fiera
Dispiega al sole rossa bandiera
Lavoratori alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.


Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Evviva il comunismo e la libertà!

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-01-29, 08:13  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  I dag flaggas det i Sveriges avlånga land för Kung Karl.

 

Karl XII 

 

 

 

'Kung Karl den unge hjälte' är ursprungligen en dikt skriven av Esaias Tegnér till minnet av Karl XII:s död under hundraårsdagens infallande år 1818. Den har senare tonsatts av O E Westermark, och blivit arrangerad för manskör av E J Arrhén von Kapfelman. Vi hör den framföras av Orphei Drängar under ledning av Eric Ericson.

 

 

Kung Karl
text: Esaias Tegnër


Kung Karl, den unge hjälte,
Han stod i rök och damm.
Han drog sitt svärd från bälte
Och bröt i striden fram.
"Hur svenska stålet biter,
Kom, låt oss pröva på!
Ur vägen, moskoviter!
Friskt mod, I gossar blå!"


Och en mot tio ställdes
Av retad Vasason.
Där flydde vad ej fälldes;
Det var hans lärospån.
Tre konungar tillhopa
Ej skrevo pilten bud.
Lugn stod han mot Europa,
En skägglös dundergud.


Gråhårad statskonst lade
De snaror ut med hast:
Den höge yngling sade
Ett ord, och snaran brast.
Högbarmad, smärt, gullhårig,
En ny Aurora kom;
Från kämpe tjugoårig
Hon vände ohörd om.


Där slog så stort ett hjärta
Uti hans svenska barm,
I glädje som i smärta
Blott för det rätta varm.
I med- och motgång lika,
Sin lyckas överman,
Han kunde icke vika,
Blott falla kunde han.


Se, nattens stjärnor blossa
På graven länge se'n,
Och hundraårig mossa
Betäcker hjältens ben.
Det härliga på jorden,
Förgängligt är dess lott.
Hans minne uti Norden
Är snart en saga blott.


Dock -- än till sagan lyssnar
Det gamla sagoland,
Och dvärgalåten tystnar
Mot resen efter hand.
Än bor i Nordens lundar
Den höge anden kvar;
Han är ej död, han blundar,
Hans blund ett sekel var.


Böj, Svea, knä vid griften,
Din störste son göms där.
Läs nötta minnesskriften,
Din hjältedikt hon är.
Med blottat huvud stiger
Historien dit och lär,
Och svenska äran viger
Sin segerfana där.

 


 

 

Tidigare blogginlägg

2012-januari-20

Vad som fick Karl XII att bli helnykterist

 

Hela trakten kring Kungsör undrade, hviskade och beskärmade sig, men ingen främmande tordes nalkas kungsgården, der monarken sjelf vistades, den vildaste bland de vilda sällar, som nu på fjerde dygnet öfverlastade sig, stojade och sökte öfverträffa hvarandra i de djerfvaste tilltag, de ursinnigaste upptåg. Förirrade sig någon okunnig om den yrande fröjd, som nu herskade på lustslottets område, eller drifven af okuflig nyfikenhet att få taga dess utbrott i ögnasigte, inom denna trollkrets, fridlyst af konungens närvaro, men bannlyst af förnuft och anständighet, så blef den oförsigtige en sjelfskriven skottafla för de oerhördaste puts, lycklig om han, med oskadad helsa och lemmar, undkom, höljd af förolämpningar och begabberier. Också skyddes Kungsör dessa dagar likt en förpestad ort af alla, som hade sig bekant huru det tillgick.

 

 

 

I främsta rummet gälde, att göra skäl för sig vid pokalerna; ty redan första middagen utmönstrades och krossades, under pukors klang, trumpeters smattrande och krålande hurrarop, alla mindre, eller hvad man kallar vanliga glas. Ju mera blodet glödgades af de hetsiga dryckerna, ju mera hjärnan förskummades inom rusets flor, desto ursinnigare idrotter föreslogos, desto mera halsbrytande upptåg beramades.


 

Vid fjerde middagsmåltiden yrkade Schlippenbach på vapenöfningar med målskjutning.


 

Förslaget mottogs med skålar och handklappningar.


 

"Men hvarpå skola vi skjuta till måls?" sporde Mellin.


 

"Hans maj:t har öfverflöd på bönder och torpare," hånskrattade Douglas, "med litet vett och stora hufvuden. På dem äfventyrar man derför icke att skjuta bom. Jag tar Schlippenbach och Lindemeyer med mig på ströftåg, och så fiska vi upp några dussin bondtuppar, dem vi skola tjudra vid skottaflorna innan aftonen, det bedyrar jag vid mitt officersord."


 

Karl afbröt hastigt det stormande bifallet och skrattsalfvorna, som följde på Douglas´glåpord.


 

"Jag förbjuder er alla, att misshandla mina trogna undersåter. Deremot vill jag sjelf draga försorg att vi få något att skjuta på. Se här, Axel Hård!" (konungen tog ur sin ficka en liten pung, virkad af grönt silke och guld och kastade den snedt öfver bordet till stallmästaren) "150 dukater. Rid ut i grannskapet och handla upp ett dussin utkörda, utsvultna bondhästar. Skaffa hit dem snart och pruta icke på betalningen."


 

Axel Hård sköt stolen från bordet och skyndade bort för att verkställa befallningen.


 

Så snart konungen och hans gäster slutat måltiden, raglade hvar och en af dem efter sitt gevär och de så kallade vapenöfningarne börjades.


 

Karl, som sjelf stod på mindre säkra fötter, var nära att digna af skratt åt det rusiga band, öfver hvilket han i egen hög person förde befälet och som, vinglande hit och dit, knapt mäktade fatta något lystringsord.


 

Plats utsågs till den beramade målskjutningen: karbinerna skarpladdades: hästarne, bestämda till skottafla, skulle framledas en i sender och i ett kort betsel hållas af en stallbetjent.


 

Konungen sjelf ville skjuta första skottet. Han utfästade tjugufem dukater i belöning åt hvar och en, som träffade djuret i pannan, så att det genast stupade och dog; hvaremot den, som endast sårade kreaturet eller sköt bom, skulle plikta fem dukater, hvilka anslogos åt dem, som efter målskjutningen slut fingo omaket att föra bort de skjutna hästarne.


 

Men då folket såg tilredelserna, hörde skyttarnes rusiga samtal och mätte lifsfaran af att stå dödsoffren så nära, vägrade stallknektarne att lyda.


 

"Fege uslingar!" röt Schlippenbach. "Liksom edra lif vore mera värda, än de andra krakarnes!"


 

Axel Hård ryckte betslet ur handen på den stallknekt, som stod honom närmast, ledde hästen till skottlinien och höll honom der, med sträckt arm.


 

"Välan, mina vänner!" ropade konungen, i det han spände hanen på sin karbin, höjande den mot högra ögat och lutade hufvudet för att sigta. "Låtom oss börja!"


 

"Svenska tronen står på osäkra fötter," hviskade Douglas i örat på Slippenbach, "se bara huru karbinen vinglar hit och dit...Nå, nå, tokajern föll honom också särdeles på läppen i middags."


 

En blixt ur ett moln af krutrök...en knall af genljuden flerdubblad...Med lösryckt betsel skenade den till skottafla använda hästen sin kos...


 

Simmande i sitt blod, låg Axel Hård, liflös, utsträckt på marken...


 

Alla rusade till, konungens gäster och betjening huller om buller med hvarandra. Knapt märkte man monarkens närvaro, fastän han stod midt i klungan, nedböjd öfver sin stallmästares lik.


 

Skottet hade träffat högra tinningen och dödat i ögonblicket.


 

Fasan att hafva afhändt en af sina tillgifnaste, en af sina älskade, en yngling af erkänd redbarhet och mod, lifvet, gjorde Karl i sekunden lika nykter, som innan han fört första glaset till sina läppar, och medvetandet, att det var ett skamligt rus, som fostrat upptåget och gjort den eljest skottvana handen osäker, ingaf honom en sådan afsky för dryckenskap, att han beslöt en gång för alla afstå från detta slags förströelser.

 

Vad som fick Karl XII att bli helnykterist
text: M. J. Crusenstolpe
Huset Tessin
Bonniers förlag, 1883


 

 

Den Sista Karolinen. Rutger Fuchs.

 

Rutger FuchsEfter Karl XII:s död såg det i början ut som om den tappra stammen av hans Karoliner med honom utdött. Från gränserna förnam man om Sveriges härar intet annat än flykt och nederlag. Fienderna blevo alltmera närgångna, och det tycktes som om Sverige gick att sluta sitt ärofulla kall till den betydelse det ägt i världshistorien. Men ännu räddades det av den sista Karolinen, av Rutger Fuchs.


Denne krigare ingick redan vid sjutton års ålder i krigstjänst, där han på fem år steg till kapten. Hans tapperhet vann kung Karls uppmärksamhet, ehuru han under fälttåget i polen var kommenderad i Livland, och under pesttiden, såsom major vid Dalregimentet, befälhavare för garnisonen i Stockholm.


Då Magnus Stenbock tågade till Pommern, medföljde Fuchs sitt regimente såsom överste-löjtnant. Här var det han, som i spetsen för avantgardet inbröt i Meklenburg.


I det stora slaget vid Galdebusch blev Fuchs, med hela regimentet som han kommenderade, uppställd ytterst på vänstra flygeln. Han hade emot sig danska livregimentet, anfört av överste Glasenop. Med ridderlig håg gjorde Fuchs sitt anfall, varvid han just sammanträffade med den fientlige översten. Glasenop saknade icke tapperhet och tillfogade Fuchs sex sår, men denne blev dock segrare och nedlade översten med egen hand. En kula krossade likväl segrarens högra ben, så att han nedföll på slagfältet bland döda och döende. Hans tappra anfall hade emellertid betydligt bidragit till segren, som Svenskarna vid detta tillfälle vunno så lysande, som om kung Karl självt hade anfört dem.


Efter slagets slut upptogs Fuchs från valplatsen och fördes till Wismar, där han någorlunda återställdes till hälsan, ehuru han ett helt år måste nyttja kryckor.


Han deltog i Karl XII:s fälttåg mot Norge, varvid han först blev överste för Dalregimentet och sedan, vid ett anfall på Fredrikshall, för Södermanlänningarna.


Efter Karls död misströstade man allmänt, då Ryssarna härjade Sveriges kuster. Endast Rutger Fuchs förlorade icke modet. Han bevakade med Södermanlands regimente den södra skärgården. Vid södra Stäket, en av passagerna till Stockholm, låg en bataljon av regimentet. Ryssarna, som icke tilltrodde sig att komma förbi Waxholmen, landsatte vid Stäket 6000 man, i avsikt att överrumpla huvudstaden. Från några jordverk, som blivit uppkastade vid sundet, gåvo Svenskarna eld och uppehöllo fienden, tills Fuchs själv med den andra bataljonen hann fram till stridsplatsen. Det var redan afton; som Fuchs underhöll en mördande eld, för vilken icke mindre än 500 fiender stupade. Även hans förra regimente, Dalkarlarna, voro i antågande. De hörde på avstånd dånet av de skarpa salvorna och ökade sin marsch. Slutligen begynte de springa, för att hinna fram. De avkastade under språnget jackor och västar, och framrusade endast med geväret i hand till stranden. Men Fuchs hade redan med sina 700 man, icke stort mer än tiondelen av Ryssarnas antal, drivit dem tillbaka och tvungit dem att åter inskeppa sig.


Efter denna bedrift, som räddade Stockholm, upphöjdes Fuchs i friherrligt stånd. Man erbjöd honom 1727 att bliva rådsherre, men han ville endast tjäna med svärdet. Hen emottog dock 1739 överståthållarskapet i den stad han räddat.


Han var till sitt lynne krigare, och både för sina egna personliga förtjänster samt såsom en av den store hjältekonungens vapenbröder allmänt högaktad. Också var han en av de första, som pryddes av svärdsordens kommendörsvärdighet och serafimerorden.


Rutger Fuchs föddes i Malmö den 12 april 1682. Hans fader Christian Fuchs, var kommendant i Malmö. Modren hette Susanna Eleonora Lejonsten. Rutger avled barnlös den 10 april 1753. Han hade varit trenne gånger förmäld. 1) med Margareta Stackelberg, 2) med Margareta Gyllenpistol och 3) med Sigrid Beata Mörner.

 


 

 

 

Tidigare blogginlägg
2012-april-8
Talet vid 13-mars-festen 1859 (August Blanche)

 

 

För minnet av den 13 mars 1809

 

...kosackernas hovar trampande våra fäders jord!
Steppernas vilda horder ville vattna sina hästar vid Mälarens strand,
liksom de några år senare gjorde vid Seinefloden.

Till Seinen kommo de, men till Mälaren kommo de ej,
och dit skola de med Guds hjälp aldrig komma!För minnet av den 13 mars 1809
Talet vid 13-mars-festen 1859
text: August Blanche


Staterna, liksom individerna, ha sina krämpor att genomgå,
innan de bli genomluttrade och fullvuxna,
och Sverige har icke haft de lindrigaste.


Mer än en gång har det tyckts ligga på sitt yttersta,
det har burit blodig panna flere gånger än man ens hinner uppräkna,
det är ärrigt från hjässan till fotabjellet;
och likväl står det sig ännu,
står upprätt och fritt.


Det bevisar att vårt land har gott läk-kött och goda huskurer.


Svårt var det under de danska unionskonungarna.
Unionen, de tre nordiska rikenas förening, var en vacker tanke,


tänkt av en drottning, en qvinna, men förfuskad av kungar och män.Det törnade snart emot danaregenternas egennytta och grymhet,
och nog hade derföre Engelbrekt, Sturar och Wasa fullt upp att göra,
för att kunna befria oss från den landsplågan.
Men Sveriges oberoende var dock aldrig allvarligen hotat,
folkets egentliga must och märg var dock i behåll och
icke ens en flinta ur den gamla granitgrunden förlorad.


Bedrövligt såg det ut vid slutet av Carl XII:s regering.
Landet blödde ur oräkneliga sår.
Men den sårade var ett lejon,
som långsamt drog sig tillbaka,
alltid med ramen sträckt framåt,
alltid fruktat, alltid farligt att nalkas.
Lejonet på de tre strömmar är ett intet mot lejonet i sitt bo.
Sverige förlorade mycket, men det behöll dock Finland
och stod ännu kvar på en försvarlig bredd av tysk botten,
och det hade ökat sin lagerskörd,
som tyngde och länge tyngde på händelsernas våg.Men ännu hemskare var 1809, detta olycksaliga år,
som mulnare än någonsin välver sig över den arma,
lidande, förtvivlade fosterbygden.
Krig mot nästan hela världen,
olyckor och förräderi på alla sidor,
och enväldet hårdnackat mitt uti.
Finland förlorat, landets alla materiella tillgångar uttömda,
dess ungdom släpad till slagfälten och döende innan den kom dit;
inbördeskriget, snart en nödvändighet vordet,


redan höjande brandfacklan;


kosackernas hovar trampande våra fäders jord!


Steppernas vilda horder ville vattna sina hästar vid Mälarens strand,
liksom de några år senare gjorde vid Seinefloden.


Till Seinen kommo de, men till Mälaren kommo de ej,
och dit skola de med Guds hjälp aldrig komma!


(Publiken: Nej! Nej!)


Guds hjälp den 13 mars 1809, var revolutionen,
och Guds redskap voro de män,
som trädde i spetsen för densamma,
och derföre skall minnet av denna dag alltid bli heligt,
åtminstone för sant svenska hjärtan.


Men är det väl över en olycklig,
nästan medvetslös konungs fall som ett ädelt folk jublar?
Nej det är över enväldets fall vi triumfera,
detta envälde, som i alla tider stått oss så dyrt,
som när det med ena handen gav oss Narva, gav oss Pultava med den andra -
enväldet, som vårt land aldrig mera skall tåla,
utan ihärdigt strida deremot,
såsom våra fäder stritt hava, och vars minsta tillstymmelse vi skola kväva,
liksom Herkules kvävde ormungarna i sin starka hand.


Derföre, när vi tömma en skål för den 13 mars 1809,
så är det för den despotiska principens undergång här i Norden,
och det var ur dess spillror,
som folkets nya frihet,
en lössläppt duva lik,
flög över land och sjö,
utan att en enda droppa blod fläckade hennes vita vingar.
Ja, mina herrar, en skål för den dag,
då nöden var som störst,
men också, himlen vare tack,
hjälpen som närmast!


För minnet av den 13 mars 1809

 

 


 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 

 2015-01-28, 03:51  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Die Moorsoldaten kallas även Das Moorsoldatenlied, Börgermoorlied, Moorlied på tyska, alternativ engelsk titel: Peat Bog Soldiers är en protestsång. Sången är i grunden en enkel soldatvisa. Den skrevs i nazistiska koncentrationsläger av fångarna. Dessa läger kallades Emslandlager. Det aktuella lägret Börgermoor, är idag en del av Surwold, strax utanför Papenburg.

 

Texten är på tyska och handlar om fångarnas arbete och deras längtan hem. Den framfördes först i en föreställning kallad Zircus Konzentrazani.

 

Texten skrevs av Johann Esser (gruvarbetare) och Wolfgang Langhoff (skådespelare), musiken av Rudi Goguel och bearbetades av Hanns Eisler and Ernst Busch. Den har senare framförts av mängder av berömda sångare.

 

länk wikipedia  svenska  Deutsch

 

wir sind die Moorsoldaten

 

 

Lied vom Börgermoor. Das Moorsoldatenlied wurde zwei Tage später vom Kommandanten verboten. Aber die SS-Leute kamen immer wieder und sagten: "Habt ihr nicht das Lied?" Wir haben es oft aufgeschrieben. In der Schreinerei haben wir Stämme schräg abgeschnitten und darauf die Verse geschrieben, auf diese Holzscheiben. Überhaupt hat uns das Lied viel geholfen. Wenn irgendeine Veranstaltung war, wenn ein Kamerad verabschiedet wurde, der entlassen wurde, dann haben wir für ihn die erste und meist auch die letzte Strophe gesungen."


(Wolfgang Langhoff: Wir sind die Moorsoldaten, Stuttgart 1974, S. 190ff.)


Lied vom Börgermoor


1. Wohin auch das Auge blickt.
Moor und Heide nur ringsum.
Vogelsang uns nicht erquickt,
Eichen stehn kahl und krumm.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor!


2. Hier in dieser öden Heide
ist das Lager aufgebaut,
wo wir fern von jeder Freude
hinter Stacheldraht verstaut.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor!


3. Morgens ziehen die Kolonnen
in das Moor zur Arbeit hin,
graben bei dem Brand der Sonne,
doch zur Heimat steht der Sinn.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor!


4. Heimwärts, heimwärts! Jeder sehnet
sich nach Eltern, Weib und Kind.
Manche Brust ein Seufzer dehnet,
weil wir hier gefangen sind.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor!


5. Auf und nieder geh´n die Posten,
keiner, keiner kann hindurch,
Flucht wird nur das Leben kosten,
vierfach ist umzäunt die Burg.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor!


6. Doch für uns gibt es kein Klagen,
ewig kann´s nicht Winter sein.
Einmal werden froh wir sagen: Heimat,
Du bist wieder mein!
Dann ziehn die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten in´s Moor!
Dann ziehn die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten in´s Moor!


Lieder des aufrechten Ganges. Der zutiefst menschenverachtende Charakter des Faschismus zeigte sich in einer unbeschreiblichen Grausamkeit in den Konzentrationslagern. In diesen wurden Menschen, die auf Grund ihrer politischen, religiösen, ethnischen oder sexuellen Identität von den faschistischen Machthabern nicht geduldet wurden, inhaftiert und planmäßig ermordet. Millionen starben in Gaskammern oder vielfach schon zuvor an den Folgen der zerstörenden Zwangsarbeit, die sie für die staatlichen Betriebe, sowie unter anderem für Konzerne wie die IG Farben, Siemens, Krupp und Daimler-Benz leisten mussten. Unter diesen Bedingungen hatten für viele politische Häftlinge die Lieder eine äußerst wichtige Funktion. Sie trugen dazu bei, eine innere Stärke bzw. die Kraft zum Überleben und zum Widerstand zu bewahren. Im Konzentrationslager Börgermoor entstand 1933 mit dem von politischen Häftlingen getexteten und komponierten Stück "Die Moorsoldaten" eines der bekanntesten Widerstandslieder gegen den Faschismus. Daneben gibt es aber eine Reihe anderer, etwa das Buchenwaldlied, das von dem Librettisten Lehars stammt oder das Dachaulied von Jura Soyfer.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-01-27, 10:33  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Syriza Venceremos. Podemos Venceremos. Europe Venceremos.

 

 

An Die Freude OUT. Bella Ciao IN.

 

 

Syriza 

 

 

 


 

Tidigare blogginlägg
2014-april-20
Italiensk präst sjunger den antifascistiska motståndssången Bella Ciao

 

Bella Ciao i den katolska mässan

 

italian priest

 

 

 

Länk: Bella Ciao  Antiwarsongs

 


 

 

Bella Ciao på nio språk

 

9 languages

 

 


 

 

Bella Ciao - originalet

 

Bella Ciao

 

 

Bella Ciao


Una mattina mi son svegliato
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
ed ho trovato l'invasor


O partigiano portami via
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
O partigiano portami via
ché mi sento di morir


E se io muoio da partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir


E seppellire lassù in montagna
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
e seppellire lassù in montagna
sotto l'ombra di un bel fior


Tutte le genti che passeranno
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
Tutte le genti che passeranno
mi diranno che bel fior


È questo il fiore del partigiano
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
è questo il fiore del partigiano
morto per la libertà

 


 

En ny tid i vår globaliserade värld sedan i Sverige Göteborgskravallerna med fortsättning i Europa.

 

 

bella ciaoBella ciao - Chumbawamba

 

The world is waking outside my window
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Drags my senses into the sunlight
For there are things that I must do

 

Wish me luck now, I have to leave you
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
With my friends now up to the city
We're going to shake the Gates of Hell

 

bella ciaoAnd I will tell them – we will tell them
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
That our sunlight is not for franchise
And wish the bastards drop down dead


Next time you see me I may be smiling
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
I'll be in prison or on the TV
I'll say, "the sunlight dragged me here!"


And I will tell them – we will tell them
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
That our sunlight is not for franchise
And wish the bastards drop down dead


Next time you see me I may be smiling
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
I'll be in prison or on the TV
I'll say, "the sunlight dragged me here!"

 

 

 

 

bella ciao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bella ciao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 

2015-01-26, 10:20  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  First we take Athens (Syriza).

 

Then we take Madrid (Podemos).

 

Then we take Copenhagen (Enhedslisten – De Rød-Grønne).

 

Then we take Stockholm (Vänsterpartiet).

 

first we take Athen

 

 

Källa. keeptalkinggreece.com 

 

 

This is the image I like!

 

Two young men.

 

Two young leaders. Relaxed. Casual dress.

 

Bright smile. Holding hands in solidity.

 

Trying to bring change in stiff,

 

anachronistic and

 

bureaucratic European Union

 

that has lost contact to the people,

 

see its millions of citizens as money producing machines.

 

A European Union that is unable to reform when reforms are urgently needed.

 


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-01-25, 09:18  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Skånska Lasse   länk wikipedia

 

Skånska Lasse

 

 

 

kosackvaletkosackvalet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kosackvalet

 

 

kosackvalet

 

kosackvalet

 

 

kosackvalet

 

Bolsjevikvisan
Skånska Lasse


Refr.:
Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviker
så att jag skriker
och bena viker
sej under mej om bara jag får se en tidning
som har en vridning åt bolsjevism
Och kanske i vårt land en dag den bryter fram
för bolsjevismen är en sjuka som är smittosam,
Vad är spanskan emot den
det är ingenting min vän
jag ska berätta vad jag tror om den, hå hå ja ja!


Tal:
En sitter vid stuguknuten
och så kommer där kanske en bolsjevik och kör ut en
slår en på truten
ocy skjuter en på eviga minuten, tar ens värdesaker,
bordssilver , ljusastakar,
kärring och ungakrakar
å en hel massa värdesaker
som ej kan specificeras
eller här relateras


Refr.:
Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviker
så att jag skriker
och bena viker
sej under mej om bara jag får se en tidning
som har en vridning åt bolsjevism


En sitter på sin går som en har hatt i alla sin ti,
och tänker här regerar jag med mej och min Sofi.
Då höres de ett tjut
och då man tittar ut
så smäller de ett skott och luktar krut, hå hå ja ja!


Tal:
Och innan en hinner sej repa
slår de en i skallen med en dyngegrepa
hänger upp en i ett trä
å kärringen breve
och tjuvmjölkar korna,
å bryter av dom horna,
slaktar kvigorna
ä oförskämda mot pigorna
och man är ju maktlös emot ligorna


Refr.:
Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviker
så att jag skriker
och bena viker
sej under mej om bara jag får se en tidning
som har en vridning åt bolsjevism


Så tar dom hand om krigsmakten till lands och till vann,
rekryten general och översten blir menig man
Ja det blir botten opp
på våran samhällskropp
och därför är det bäst i tid se opp, hå hå ja ja!


Tal:
För se annars kan det bli ett sabla elände
utan början å utan ände,
de klipper av telefonen
drar kungen av tronen,
ställer till grymma excesser
med prinsar och prinsesser,
och en hop av andra noblesser,
tar pengarna ifrån dom
och låter fattiga få dom,
drar klä´ra å dom
å låter soldaterna klå dom


Refr.:
Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviker
så att jag skriker
och bena viker
sej under mej om bara jag får se en tidning
som har en vridning åt bolsjevism

 


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 2015-01-24, 01:20  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:   

stampsyriza

 

 

 

MANOLIS GLEZOS  SYRIZA   MEP GREECE

 

Links.

 

Germany's Blood-Drenched Debt Could Save Greece's Economy

 

For Peace, Freedom and Democracy. Never Again Fascism. Millions of Dead Remind Us. (Manolis Glezos)

 

Manolis Glezos speaks to Elli Stai

 

Manolis Glezos 91 and still Fighting

 


 

 

 

Tidigare blogginlägg

2014-maj-14

Joe Hill dot TV. Greece Manolis Glezos Mikis Theodorakis

 

 

Manolis Glezos Mikis Theodorakis

 

Manolis Glezos Mikis Theodorakis

 

 

Greklands frihetskamp (1967-1974)Lilla salen (från 70-talet Grünewaldsalen) i Stockholms konserthus hölls ett solidaritetsmöte för Greklands frihet.


Bland publiken satt jag och på scenen Andreas Papandreou och Hans-Göran Franck.


Vad som etsat fast i minnet är de taktfasta ropen: "DEMOKRATIA"

Tommy Rådberg

 


Gryningen kommer leende,
gryningen kommer mjukt,
Fronten anropar grekerna,
fronten som leder kampen.
Diktatur, fascism
Texas amerikaner,
folket skall sopa undan er.


Nära är den stora festens dag.


Mikis Theodorakis


Källa:
Solidaritet. Antifascistisk årsbok 1969-70


Flygblad


Lycklig resa


Grekerna i Sverige tackar sina svenska vänner för deras uppslutande bakom turistbojkotten mot juntans Grekland.


Till alla dem, som trots allt beslutat sig för att besöka vårt vackra land vill vi rikta uppmaningen att de inte ska glömma att besöka fångöarna Yaros och Leros, så att de får med sig en bild hem från Patakos Buchenwald.


Men även Aten är av stort intresse.


Missa inte tillfället att besöka säkerhetspolisens högkvarter, som ligger strax bakom Nationalmuseet (Boubolina-gatan). Bli inte förskräckta om ni hör skrik; det är kanske någon, som får sina naglar bortslitna eller får nålar instuckna under naglarna. Om ni får höra kraftigt motorbuller från motorcyklar beror det på att någon utsätts för falangatortyr; det finns ju många, som springer omkring och skriker "DEMOKRATI" på gatorna (motorbuller är ju trots allt trevligare än ångestskrik och juntan vill på alla sätt tillmötesgå turisterna).


När ni går upp till Akropolis, bed då att någon berättar för er historien om Manolis Glezos. Det var han som klättrade dit upp en gång och rev ner Hitlers hakkorsflagga. Ni kan träffa honom själv på Leros!


Om ni händelsevis skulle få höra Zorbas musik, varför då inte försöka få träffa den världsberömde kompositören Mikis Theodorakis. Han kan säkert berätta för er varför han nu befinner sig i ett tillstånd av fara för livet. Missa inte heller tillfället att få se Alexis Panagoulis, tala med honom lite om solen, som han inte sett på fyra månader och försök trösta honom för hans stympade händer. Och glöm inte att tala om för honom att han lika mycket som alla andra, som kämpar för friheten är hjältar i hela den fria världen och bland utlandsgrekerna.


Och till slut, glöm inte att ta med mycket pengar. Juntan behöver dem till nya fängelser och till utforskandet av nya, mera raffinerade tortyrmetoder.


LYCKLIG RESA!


Kommittén för Greklands Demokrati

 

 

Joe Hill dot TV

 

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-01-23, 09:12  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  #mjölklöftet    (Twitter)

 

mjölklöftet

 

Ett öre mer för mjölken. Harry Brandelius (bilden) och text och musik Ulf Peder Olrog

 

Harry Brandelius 

 

 

 

 

 

Länkar:

 

 

PDF-fil. Kohandeln 1933

 

 

Arla. Skärholmsfruarnas protest

 

 

Olof Palme: Samlade radioklipp ur SR:s arkiv  - leta efter Priserna stiger...

 

 


 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2015-01-22, 08:01  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM