TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Sacco and Vanzetti är en dokumentär på en timma 20 minuter och endast på engelska. De två italienska immigranterna blev gripna och dömda och avrättade. Ett mordfall under 1920-talet i USA. Detta rättsfall fick stor uppmärksamhet i hela världen. Jakten på anarkister och kommunister 1919-1921 är känd som The First Red Scare. The Second Red Scare 1947-1954 är känd under McCarthyism.

 

 

joehilldottv

 

Länk: Wikipedia Sacco and Vanzetti (engelska)

 

sacco and vanzetti

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-07-23, 00:25  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Laleh, Mikael Wiehe, Lillebjörn Nilsen, Bruce Springsteen, Jens Stoltenberg, Sissel Kyrkjebö.

 

 

joehilldottv

 

 

utoya

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


/P>


2014-07-22, 00:58  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  I Will Win

 

joehilldottv

 

"A video I've made to raise awareness of my Union the Industrial Workers of the World, showing some key events in its history and modern day activities.
The Industrial Workers of the World (IWW) often dubbed the Wobblies is a global Union operating in Canada, USA,UK Australia, Germany, Austria, Norway, New Zealand, and Ireland with smaller groups active in other countries.

 

 


The IWW believes in workplace democracy and representation of all workers no matter there trade or experience, and was one of the earliest Unions to organise male and female workers and workers of every colour and creed while other Unions practised discrimination. The IWW also refuses to endorse political parties or have a bureaucratic top down leadership, it is a completely independent association of workers whose goal is to create One Big Union of all workers all over the world."

 

 

IWW

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-07-21, 09:58  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  joehilldottv

 

text: F. A. Mignet svensk text: Thora Hammarsköld
Ur Franska revolutionens historia från år 1789 till år 1814 Axel Hellstens förlag, 1863

 

 

Den 5 Maj 1789 var den till riksständernas öppnande bestämda dagen. En religiös högtidlighet ägde rum dagen före deras installering. Konungen, hans familj, hans ministrar och de trenne ståndens deputerande begåvo sig i ett högtidligt tåg från kyrkan Notre-Dame till den helige Ludvigs kyrka, för att där avhöra riksdagsmässan. De deputerade uppropades och infördes efter den år 1614 fastställda ordningen. Prästeståndet fördes till höger och adeln till vänster om den i salens bakgrund uppresta tronen, mittemot vilken tredje ståndet ställdes.


Ludvig XVI nedsatte sig på tronen och så snart han hade påsatt sig hatten, betäckte de trenne stånden även på en gång sina huvuden. Ofrälse ståndet följde, i strid mot de gamla riksständernas bruk, utan tvekan prästeståndets och adelns exempel; den tid var numera förbi, då tredje ståndet måste stå med blottat huvud och tala endast knäböjande.


Man avvaktade därpå under tystnad konungens ord. Man var ivrig att erfara regeringens verkliga avsikter med avseende på riksständerna. Ville den bringa den nya församlingen till likhet med den gamla eller skulle den medgiva denna den roll, som statens behov och omständigheternas vikt anvisade den.


"Mina herrar", sade konungen med rörelse, "denna av mitt hjärta så mycket efterlängtade dag är äntligen kommen och jag ser mig omgiven av det folks representanter, över vilket jag gör mig en ära av att härska. En lång tidsrymd har förflutit sedan riksständernas senaste sammanträde, och ehuru dessa församlingars inkallande tycktes hava fallit ur bruk, har jag likväl icke tvekat att återställa en plägsed, varav riket kan hämta ny styrka, och som åt nationen kan öppna en ny källa till lycka."


Den 6 Maj, dagen efter riksdagens öppnande, begåvo sig adeln och prästeståndet till sina särskilda sessionsrum och konstituerade sig. Det tredje ståndet, åt vilket man till följe av dess fördubblade representation hade inrymt ständersalen, såsom den största, inväntade där de båda andra stånden; det ansåg sin ställning såsom provisorisk, sina ledamöter såsom presumtiva ombud, och antog ett slags overksamhetssystem till dess adeln och prästerskapet hade förenat sig med detsamma. Då började en minnesvärd strid, vars utgång måste avgöra, huruvida revolutionen skulle fortgå eller avstanna. Frankrikes hela framtid låg i ståndens splittring eller förening. Adeln ville icke veta av någon personlig omröstning, och de ofrälse åter av ingen ståndsomröstning. Dagen efter detta fientliga beslut inbjöd ofrälse ståndet, som hade beslutat att förklara sig såsom nationalförsamling, prästeståndet i Guds, i fredens och i det allmänna bästas namn att förena sig med detsamma.


Ofrälse ståndet konstituerade sig den 17 juni till nationalförsamling.


Den ryktbara sessionen av den 23 Juni. Konungen inträdde omgiven med maktens hela ståt. Det tal han höll, stegrade missnöjet på det högsta, genom den härskarton varmed han föreskrev sådana åtgärder, som allmänna meningen och församlingen hade förkastat. Konungen klandrade församlingens uppförande, vilken han ej erkände som annat, än tredje ståndets ombud; han förklarade alla deras beslut för ogiltiga, påbjöd ståndens bibehållande, föreskrev reformerna och deras gränser, ålade riksständerna att antaga dem och hotade med att upplösa ständerförsamlingen samt ensam i sina händer övertaga omsorgen om rikets väl, i fall han från deras sida rönte något vidare motstånd.


Efter denna framställning av sin kungliga myndighet, avlägsnade sig Ludvig XVI med en befallning till de deputerade att åtskiljas. Prästerskapet och adeln lydde. Folkombuden kvarstannade orörliga, tysta och harmsna på sina platser, vilken hållning de för en stund bibehöllo. Plötsligt avbröt Mirabeau tystnaden med de orden:


"Mina herrar, jag tillstår att vad ni förnummit kunde leda till fäderneslandets frälsning, om icke despotismens gåvor alltid voro farliga. Vad betyder denna skymfliga diktatur? Vapenståt, nationaltemplets ohelgande, i avsikt att anbefalla eder att vara lyckliga! Vem är det, som anbefaller eder detta? Er fullmäktig, han som i stället bör emottaga dem av eder, av oss, mina herrar, som äro beklädda med ett politiskt och okränkbart prästämbete; av oss slutligen, av vilka allena tjugofem millioner människor vänta en säker lycka, emedan den måste bliva bifallen, given och emottagen av alla. Men friheten i edra rådplägningar är fjättrad; en militärstyrka omgiver församlingen! Var äro folkets fiender? Är Catilina vid våra portar? Jag fordrar, att ni betäcker er med er värdighet, med er lagstiftande makt, och håller eder troget vid helgden av er ed; den tillåter oss icke att åtskiljas förr än vi hava fullbordat författningen."


Då överceremonimästaren såg att församlingen icke åtskildes, erinrade han dem om konungens befallning.


"Gå och säg er herre", utropade Mirabeau, "att vi äro här på folkets befallning och att ingenting annat än bajonetternas makt skall driva oss härifrån."


"Ni är i dag, vad ni var i går", tillade Sièyes med lugn; "låtom oss överlägga."


Och full av beslutsamhet och värdighet började församlingen rådpläga. På Camus´ förslag vidblev den alla sina beslut, och på Mirabeau´s påbjöd den sina medlemmars okränkbarhet.


Denna dag gick konungamakten förlorad. Rättigheten att framställa lagförslag och moraliska makten övergingo från monarken till församlingen.


Men så snart Ludvig XVI:s rådgivare återhämtat sig från den första förskräckelsen över nederlaget, beslöto de att taga sin tillflykt till bajonetterna, sedan de misslyckats med användandet av maktspråk. Versailles erhöll utseende av ett läger; ständersalen var omgiven av vakt, och inträde förvägrades borgarna; Paris var inneslutet av flera armékårer.


Det började, den 11 Juli med Neckers landsförvisning och ministärens fullkomliga förnyande.


Dagen därpå, söndagen den 12 Juli, fram emot klockan 4 eftermiddagen, erfor man i Paris Neckers onåd och hans avresa i landsflykten.


Inom få ögonblick var staden i den häftigaste rörelse; folkskockningar bildades på alla håll; mer än 10000 människor begåvo sig till Palais-Royal, uppskakade genom denna nyhet, beredda till allt, men utan att veta vad de skulle företaga sig. En ung man, djärvare än de övriga och tillika en av de vanliga folktalarna, Camille Desmoulins, uppstiger på ett bord, med en pistol i handen, och utropar:


"Medborgare, intet ögonblick är att förlora; Neckers avskedande är larmsignalen till en ny Bartolomeinatt för fosterlandsvännerna. Ännu denna afton skola alla schweiziska och tyska bataljoner inrycka från Marsfältet för att mörda oss! Endast en utväg återstår oss, den att gripa till vapen."


Larmande bifallsrop gilla dessa ord. Han föreslår att man skall anlägga kokarder på det man måtte kunna igenkänna och försvara varandra.


"Vill ni", sade han, "hava den gröna, hoppets färg, eller den röda, den fria Cincinnatiordens färg?"


"Den gröna, den gröna!" utropade folkmassan.


Talaren nedstiger från bordet och fäster ett lövblad på sin hatt, vilket exempel därpå följes av hela hopen; kastanjeträden vid Palais-Royal bliva nästan avlövade och folkmassan begiver sig larmande till bildhuggaren Curtius.


Man tager Neckers och hertigen av Orléans byster, ty ett rykte hade utbrett sig, att även den sistnämde skulle landsförvisas; man omgiver dem med krusflor, och bär dem i triumf med sig. Detta tåg går genom gatorna St. Martin, St. Denis och St. Honoré och tillväxer med varje steg. Sålunda skrider tåget framåt till Ludvig XV:s torg. Här angripes den av prinsens af Lambesc dragoner; den håller stånd i några ögonblick, men genombrytes därefter, då en av bystbärarna jämte en fransk livgardist dödas. Franska livgardet var gynnsamt stämt för folkets sak. Natten mellan 12 och 13 förflöt under oreda och förskräckelse.


I Paris antog uppresningen den 13 Juli en mera regelbunden beskaffenhet. Inom mindre än fyra timmar var planen utkastad, övervägd, antagen, tryckt och anslagen. Man bestämde att borgargardet skulle tills vidare ökas till 48000 man. Alla medborgare uppmanades att låta inskriva sig därvid; varje distrikt hade sin bataljon, varje bataljon sin anförare. Den gröna kokarden utbyttes därefter mot den röda och blå, som vore stadens färger. Notarierna vid Châtelet och i hovrätten, fältskärseleverna, soldaterna vid stadsvakten och, vad som var ännu viktigare, franska livgardet erbjöd församlingen sina tjänster. Patruller började bildas och tåga genom gatorna.


Folket väntade med otålighet; trots löften, gevären kommo icke, aftonen inbröt och man fruktade under natten ett anfall från truppernas sida.


Följande morgonen, den 14 Juli, helt tidigt, begärde folket, som dagen förut icke hade kunnat finna vapen, av utskottet sådana, samt förebrådde det därjämte föregående dagens avslag och undanflykter. Utskottet hade förgäves låtit eftersöka vapen; inga hade ankommit från Charleville, inga hade man funnit hos Karthäuserna, och till och med arsenalen var tom.


Folket, som denna dag icke åtnöjde sig med några undskyllningar, och som allt mer och mer trodde sig vara förrått, begav sig i massa till invalidhotellet, vilket innehöll ett betydligt vapenförråd. Det visade ingen fruktan för de på Marsfältet lägrade trupperna, inträngde, oaktat guvernörens, herr de Sombreuils, föreställningar, i det inre av hotellet, fann i källaren gömda 28000 gevär, bemäktigade sig dem, tog sablar, värjor och kanoner, samt bortförde alla dessa vapen i triumf. Kanonerna uppställdes vid ingången till förstäderna, vid Tuilerierna, på strandgatorna och på broarna, till huvudstadens skydd mot truppernas angrepp, vilket man varje ögonblick motsåg.


Från klockan 9 på morgonen till klockan 2 på dagen genljöd från ena ändan av Paris till den andra blott ett lösen: "Till Bastiljen! till Bastiljen." Från alla kvarter begåvo sig borgarna dit truppvis, beväpnade med gevär, pikar och sablar. Den hop, som omgav densamma, var redan betydlig; fästningens skiltvakter voro på sina poster, och vindbryggorna uppdragna som i krigstider.


Den otåliga mängden fordrade fästningens uppgivande. Tid efter annan höjdes mitt ibland dem ropet: Vi vilja hava Bastiljen! Vi vilja hava Bastiljen! - "Kamrater", utropade en gubbe, "vad hava vi att skaffa med dessa förrädare? Framåt, följen mig; inom två timmar skall Bastiljen vara intagen".


Belägringen hade redan fortgått i mera än fyra timmars tid, då franska livgardet ditkom med kanoner. Dess ankomst gav striden en annan vändning. Guvernören, den olycklige Delaunay, vilken anade det öde som förestod honom ville spränga Bastiljen i luften och begrava sig under fästningens och förstadens spillror. "Släpp ned bryggorna!; och inget ont skall vederfaras er". På denna försäkran öppnade de porten och nedfällde bryggan, varefter de belägrade rusade in i Bastiljen. Guvernören, några schweizare mördades av den oförsonliga hopen.


Seger! Seger! Frihet! hördes ropet. Det var Bastiljens erövrare.


Om morgonen, den 15 Juli, utsåg nationalförsamlingen en deputation, som skulle föreställa Ludvig XVI de svåra olyckor, vilka en längre fortsatt vägran, ett borttagande av trupper, otvivelaktigt skulle hava till följd. Då, just som de fullmäktige skulle begiva sig på väg, hejdade Mirabeau dem med de orden:


"Säg honom då, ja, säg honom, att de främmande horder, av vilka vi äro omvärvda, i går hava mottagit besök av prinsar och prinsessor, av manliga och kvinnliga gunstlingar, samt av dem erhållit smicker, uppmuntringar och gåvor; säg honom att under hela natten hava dessa med guld och vin fullproppade utländska hejdukar i sina gudlösa sånger förutsagt Frankrikes träldom, och under sina råa löften åkallat nationalförsamlingens fördärv; säg honom att till och med i hans palats hava hovmännen förenat sina danser med ljudet av denna barbariska musik, och sålunda givit förespelet till Bartolomeinatten! Säg honom, att denne Henrik, vars minne världen välsignar, den bland hans förfäder, som konungen helst ville taga till förebild, lät införa livsmedel i det upproriska Paris, som han själv belägrade, under det konungens grymme rådgivare i dess ställe låta tillbakavisa den spannmål, vilken handeln tillför det trogna och uthungrade Paris."


Men i samma ögonblick ämnade konungen själv begiva sig till församlingen. Hertigen af Liancourt hade begagnat sig av det fria tillträde till hans person, vilket hertigens befattning som övergarderobmästare förskaffade honom, för att under nattens lopp låta konungen få kännedom om livgardets avfall samt Bastiljens stormning och intagande. Vid dessa underrättelser, varom hans rådgivare lämnat honom i okunnighet, utropade den överraskande monarken:

 

 

Det är ett uppror! - Nej, sire, det är en revolution!  

 

Bastille 

 

 

 

 

Länk.  Texten till  Ça Ira!  (We Will Win!)

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-07-14, 09:14  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Wikipedia. Slovenian parliamentary election, 2014

 

 

On 1 June 2014 president of Slovenia Borut Pahor announced the dissolution of the Assembly on 2 June and that the election would take place on 13 July.

 

 

President of Slovenia Borut Pahor

 

Political party

 

League of Communists (Before 1990)
Social Democrats (1990–2012)
Independent (2012–present)

 

 

död åt fascismen 

 

 

 

Smrt fasizmu - Sloboda narodu!!! Död åt fascismen - frihet till folket!


Jugoslavien och TitoSlovenien är medlem i NATO och har euron som valuta. Landet är medlem i OECD.


Länk: Nationalsången


Sloveniens nationalsång


God's blessing on all nations,
Who long and work for that bright day,
When o'er earth's habitation
No war, no strife shall hold its sway;
Who long to see
That all man free
No more shall foes, but neighbours be.
Who long to see
That all man free
No more shall foes, but...
No more shall foes, but neighbours be.

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-07-13, 10:36  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Tidigare blogginlägg (2013-07-24)

 

It is a famous song by a four-year old Arab child. This song was very popular in the 80s. We grew up listening to her songs. All of us (Arab children in the 80s) sang along "Give us our childhood, Give us Peace".From the 80s until now , nothing has changed except the fact that more wars were started . This video goes to the children in war-torn areas. In this Eid , we still remember you , children of Palestine.

 

 

Attuna Al-Salam 

 

 

 

 

"Attuna Al-Tufulah, Attuna Al-Salam" a song by Rimi Bandali. An Arab child singing in 3 languages Arabic , French and English.
Give us our childhood, Give us Peace


We came to greet you for the coming of your Eid
Asking why we don't have Eid or ornaments like you?
O People of the world, my land is burning!
The land of freedom is stolen!
Our sky is dreaming and our days are asking:
Where is the beautiful sun?
Where is the flap of doves?
O People of the world, my land is burning!
The land of freedom is stolen!


My land is small, small like me
Give us peace and give us our childhood!
Give us our childhood...Give us our childhood!
Give us our childhoodGive us our childhood!
Give us Give us,
Give us Peace!


I am a child with something to say
Please listen to me,
I am a child who wants to play, why don't you let me?
My doors are waiting
My friends are praying
Small hearts are begging
Give us a chance
Give us a chance
Give us a chance
Give us a chance
Give us a chance
Please Please
Give us a chance!
Give us our childhoodGive us our childhood
Give us our childhoodGive us our childhood
Give us Give us,
Give us PEACE!

 

 


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-07-12, 06:03  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  P3 Nyheter med Karlsten (sverigesradio) har intervjuat ettan på riksdagslistan för Piratpartiet (Anna Troberg) och tvåan på samma lista (Amelia Andersdotter).

 

 

Piratpartiets partiledare ifrågasatt. Amelia Andersdotter säger. Jag har inget förtroende för Anna Troberg längre.

 

 

 

Länkar:

 

P3 Nyheter med Karlsten Djup splittring hotar Piratpartiet

 

Aftonbladet Öppen strid i Piratpartiet

 

 


Tidigare blogginlägg  (maj 2014)

 

 

På måndag är pengarna slut för Piratpartiet. Ja till Barnporr genererar inga röster.

 

 

Svenska folket straffar Piratpartiets MEP Christian Engström, en av två, som röstade NEJ till barnporrdirektivet. Den andre en stalinist från Tjeckien.


Enligt SIFO får Piratpartiet 2,2 procent och tappar två mandat.


Två mandat i EU-parlamentet finansierar Piratpartiets heltidstjänster via assistentbidrag och kontorsbidrag. Och på måndag är det slutflirtat med kassakon EU.


Okey. Siffran ovan (2,2 %) är opinionssiffror. Men från och med den dag dåvarande partiledaren Rick Falkvinge i radiointervju klart deklarerade ett JA till Barnporr har det gått utför.


Riksdagsvalet 2010 - 65 promille samt extravalet 2011 två promille. Och nu, om siffran som är nämnd ovan blir verklighet, tappar två tredjedelar av de som röstade 2009.


Så kan det gå för ett parti med parollen Gratis är gott.


På måndag är pengarna slut för Piratpartiet. Ja till Barnporr genererar inga röster.


Ulf Bjereld


Statsvetaren Ulf Bjereld och styrelseledamot i Tro och Solidaritet får hitta ett nytt Farmarlag. Kanske Feministiskt Initiativ.

 

 

 

Hjältarna i ACTA-striden är de svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikerna, sex till antalet.


De två Piratpartisterna försöker ta åt sig hela äran.


Sex myror är fler än två elefanter.

Källa. Länk. Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet (ON, JUL 04, 2012 13:11 CET)

citat


Idag sa Europaparlamentet definitivt nej till Acta-avtalet.


- Med en överväldigande majoritet röstade vi i Europaparlamentet idag nej till Acta. Detta innebär att det inte blir något avtal för EU:s del. Europaparlamentet ansåg inte att skyddet för de medborgerliga rättigheterna var tillräckligt under Acta-avtalet.


- Den Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet beslutade tidigt att säga nej till Acta efter att noggrant ha analyserat avtalet.


- Nu börjar jobbet med att hitta nya sätt att säkra immateriella rättigheter samtidigt som den personliga integriteten respekteras. Vi vill finna en mer tillfredsställande lösning på problemen med produktförfalskning och upphovsrättsintrång.


- För oss har detta aldrig varit en kampanj mot immateriella rättigheter utan det har handlat om oklarheterna i Acta. Det var ett misstag att blanda ihop olika immateriella rättigheter på det sätt som Acta gör. Nya förhandlingar måste resultera i avtal eller avtalstexter som tydligt särskiljer till exempel produktförfalskningar från varumärkesintrångsfrågor.


Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Åsa Westlund
Göran Färm
Anna Hedh
Jens Nilsson

slut citat


Länk. Läs mer här på Åsa Westlunds blogg.

 

Vi två som dygnet runt hatar Piratpartiet extra mycket. En moderat och undertecknad socialdemokrat.

 

Det handlar om psykologi.


Nej till pirater har en blogg där han bara skriver om det vad namnet säger. Länk här.


Han eller hon är anonym men det har framgått tidigare att han eller hon är moderat.


Nejtillpirater blev raderad på Rick Falkvinges blogg. Rick Falkvinge är före detta partiledare och grundare av Piratpartiet.


Men i rättvisans namn är nejtillpirater den flitigaste att kommentera Christian Engströms blogg. Och han hon blir inte raderad.


Mitt hat mot Piratpartiet har en annan historia.


Jag har brottats med upphovsrättsfrågor sedan 70-talet. Jag är non-profit producent av hemsidor. Hyllar den amerikanska upphovsrätten med inslag av Fair Use. Fair Use, praxis att använda upphovsrättsligt material i speciella fall.


Därför har jag blivit utslängd från Körledarnas Forum och på S-bloggars topplista för att jag framförde min syn på bristerna i upphovsrätten. Fair Use, tak bestämt av politiker på tillexempel webbradiotariff (som i USA) och upphovsrätt på liv plus 10 år.


När jag loggade in på Piratpartiets nyöppnade webbsajt den 1 januari 2006 var jag nära att bli medlem i partiet. Dock blev jag en av de livligaste debattörerna på Forumet.


Men det som fick mitt hat till Piratpartiet att blomma var följande uttryck för att få en upphovsrätt som alla kunde kompromissa om. Weedshare. Jag försvarade Weedshare och Piratpariet förkastade Weedshare.


Vad var Weedshare. Weedshare finns inte längre. Weedshare slogs ut av tekniken.

Tekniskt får artisten en tredjedel, distributören en tredjedel och Weedshare en tredjedel.

 


Läs mer om Weedshare här (engelska).

Vad gör Piratpartiet för fel. Svar från Sveriges främste Kremlolog på Piratpartiet. Undertecknad.

 


Klockan 23:00 kan Piratpartiets saga vara all.

 

Första Spiken. Barnporr


Piratpartiets stora fråga var sedan 2010 ett Ja till Barnporr. Från Radiointervjun med Rick Falkvinge augusti 2010 till Christian Engströms nej till Barnporrdirektivet, tillsammans med en tjeckisk stalinist.


Andra Spiken. Dubbelspelet i Upphovsrätten.


Här försöker Piratpartiet medvetet lägga ut en potemkinkuliss. Säger sig vara för upphovsrätt och samtidigt vara för en fri fildelning av upphovsrättsligt material. Det går inte ihop. Vem skulle producera musik om musiken samtidigt läggs ut på The Pirate Bay fritt att kopiera. Det är ärligare att gå ut, som i originalet; Vi vill avskaffa Upphovsrätten.


Tredje Spiken. Interndemokratin.


Vår- och hösmöten är katastrofala. Bara ett hundratal närvarande. Det är den ledande personens egna åsikter som driver partifrågorna. Anna Troberg HBTQ-frågor och fri invandring. Amelia Andersdotter med vänsterrykte och med tekniskt seende i politik. Christian Engström som i grunden libertarian som speglar sig i Ja till Barnporr och Fri Fildelning.


Fjärde Spiken. Inga vänner.


Har mobbat integritetsvännerna i övriga partier. Åren 2008 och 2009, där nu, samarbetet mellan alla partier, är historia. I Piratpartiets fall gäller Ensam är inte stark.


Femte Spiken. Inga kändisar.


Att Lars Gustavsson, känd författare, ställde sig på Piratpartiets sida 2009 betydde otroligt mycket. Alexander Bard, hoppjerkan, som piratpartist, är ett sänke. Ty alla vet Alexander Bards historia, Piratmotståndet.

Men vad är bra?

Det är Piratpartiets kamp mot övervakning. Men i den frågan är de inte ensamma.

MEP Isabella Lövin (MP) kulturarbetarnas hjälte. Vem är kulturarbetarens hjälte inom (S)?

 


I slutdebatten (EU:s toppkandidater) utväxlades ord och blickar mellan Piratpartiets Christian Engström och Miljöpartiets Isabella Lövin om Fri Fildelning. Observera de sitter (satt) i samma partigrupp i EU.

 

Om rubriken.

 

Socialdemokraterna saknar en ledande förespråkare för motståndet mot Piratverksamheten. Läs kampen mot den onda, Piratpartiet.

 

En socialdemokrat som lierar sig med Piratpartiet är en förrädare.

 

Thomas Bodström (S) och Leif Pagrotsky (S) tillhör inte längre ledningen.

 

Bakgrunden.

 


 

 

Tidigare blogginlägg

 

2011-10-15

 

 

 

 

Isabella Lövin fotograf Fredrik Hjerling

 

Isabella Lövin. Fotograf: Fredrik Hjerling

 

 

 

I den Gröna gruppen i EU ingår svenska Miljöpartiet och Piratpartiet.

 

 

 

Ett principdokument har fått knapp majoritet som går mot kulturarbetarnas intresse.

 

 

 

Miljöpartisten Isabella Lövin (MP) kämpade mot principdokumentet i minoritet.

 

 

 

Citat från Europaportalens intervju.

 

 

 

– Att jag står under starkt inflytande av kommersiella särintressen är fullständigt taget ur luften. Det är rena dumheter. De enda kommersiella intressen som jag försvarar är journalisters, författares och kulturskapares intressen och det gör jag av en inre övertygelse, säger Isabella Lövin till Europaportalen.

 

– Ja, miljöpartiet står för att skydda småföretagare. Om man inte försvarar upphovsrätten då låter man de som arbetare i kultursektorn stå utan skydd och det är inget som Miljöpartiet förespråkar.

 

– Vad jag inte är överens med Piratpartiet om är att man på grund av problemet med integritet ska offra upphovsrätten, bara för att skydda brukare som inte vill betala.

 

– Frågan kommer upp automatiskt i och med det som sker uti samhället och då kommer jag naturligtvis att fortsätta att strida för de små konstnärernas villkor och deras rätt att få betalt för sitt arbete. I och med att det var en så pass knapp majoritet för det antagna policydokumentet så ser jag inte debatten som avslutad.


 

 

 

Om de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna vill tala med en svensk i Gröna gruppen. Tala då med hjälten - MEP Isabella Lövin (MP).

 

 

 


 

 

 

Länk

 

Europaportalens intervju

 2014-07-09, 11:25  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  citat från opassande:


Alla har antagligen sin Lars Beckman [riksdagsledamot Moderaterna] eller Tommy Rådberg [socialdemokratisk kyrkopolitiker i Österhaninge församling], som mer eller mindre sätter sina partier i dålig dager genom att vara helt genom usla företrädare för mänskligheten. Gud vet vad partierna anser sig få ut av den här sortens representanter, men de utesluter dem inte heller. Precis som Piratpartiet inte gör det. Jag gissar att det är ett pris man betalar för nån slags yttrandefrihet, eller nåt slags “high road”-tänk. Men jag undrar jag, hur många det är som blivit förbannade och kanske ännu värre, sårade, över deras tilltag, utan att visa det utåt. Kanske finns en förståelse för det när det sker i etablerade partier. Förståelsen för när det sker i PP verkar dock vara lägre.


slut citat

 

 


 

 

För mig är min hjärtefråga helig. Kulturarbetarens rätt till frukten av sitt arbete. Alla medel är tillåtna. Ändamålet helgar medlen. Hatet är drivkraften.

 

Just nu pågår slutstriden inom Piratpartiet inför öppen ridå. Piratpartiet dog 4:e och 5:e augusti 2010. De existerar sedan dess i andra andningen. Amelia Andersdotter, andra plats på riksdagslistan (Piratpartiet) ifrågasätter Anna Troberg, första plats, som partiledare och den heltidslön hon har. Målet för det stolta Piratpartiet är att erövra en procent i riksdagsvalet i höst. Fakta. Piratpartiet tappade båda mandaten i EU-valet.


De tre viktigaste bloggarna. Länk. Amelia Andersdotter, Anna Troberg, Opassande.


Och vad jag har skrivit om Piratpartiet kan sökas bland mina tidigare blogginlägg.


Undertecknad blev utesluten från S-bloggar för mitt blogginlägg 14 december 2012. Observera att rubriken är ett citat av Ulf Malmros (regissör). Läs gärna kommentarerna.

 

Håller ni med om att jag är ett exempel på en usel företrädare för mänskligheten?


Vilken rutten liten människa Anna Troberg från Piratpartiet är2014-07-07, 08:08  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  iww songs

 

Länk IWW Songs

 

 


 

Anne Feeney

 

 

iww songs

 

 

 

 

[1916]
Lyrics by John Brill - here with additional lyrics by Mark Gunnery and Anne Feeney
Music: sung to the tune of "What a Friend We Have In Jesus/Take It to the Lord in Prayer"
Album: Dump the Bosses Off Your Back [2008]


Dump the Bosses Off Your Back


Are you cold, forlorn and hungry?
Are there lots of things you lack?
Is your life made up of misery?
Then dump the bosses off your back.


Are your clothes all torn and tattered?
Are you living in a shack?
Would you have your troubles scattered?
Then dump the bosses off your back.


Are you almost split asunder?
Loaded like a long-eared jack?
Boob - why don't you buck like thunder –
And dump the bosses off your back?


All the agonies you suffer
You can end with one good whack!!
Stiffen up, you ornery duffer
And dump the bosses off your back.


Did you find your factories closed down?
Are your neighbors all on crack?
Bud, let me give you the low-down
Dump the bosses off your back!


Did you find your pension looted?
Are your buddies in Iraq?
Would you see those rascals booted?
Dump the bosses off your back!


Dump the bosses off your back!!

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-07-06, 12:05  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  iww songs

 

 

Länk. IWW Songs

 

 

IWW

 

 

solidarity forever

 

 

 

 

 

IWW Songs

 

 

 

SOLIDARITY FOREVER
By Ralph H. Chaplin
( Tune: "John Brown's Body" )


When the Union's inspiration through the worker's blood shall run,
There can be no power greater anywhere beneath the sun,
Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one?
But the Union makes us strong.


CHORUS
Solidarity forever!
Solidarity forever!
Solidarity forever!
For the Union makes us strong.


Is there aught we hold in common with the greedy parasite
Who would lash us into serfdom and would crush us with his might?
Is there anything left for us but to organize and fight?
For the Union makes us strong.


It is we who plowed the prairies; built the cities where they trade,
Dug the mines and built the workshops; endless miles of railroad laid.
Now we stand, outcast and starving, 'mid the wonders we have made;
But the Union makes us strong.


All the world that's owned by idle drones, is ours and ours alone.
We have laid the wide foundations; built it skywards,stone by stone.
It is ours, and not to slave in, but to master and to own,
While the Union makes us strong.


They have taken untold millions that they never toiled to earn.
But without our brain and muscle not a single wheel can turn.
We can break their haughty power; gain our freedom, when we learn
That the Union makes us strong.


In our hands is placed a power greater than their hoarded gold;
Greater than the might of armies, magnified a thousand fold.
We can bring to birth the new world from the ashes of the old,
For the Union makes us strong.

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-07-05, 08:33  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM