TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har kartan ändrats?
Jan Andersson pratar om att den politiska kartan förändrats och det är litet ovisst vad han menar utom att moderaterna har fler sympatisörer än socialdemokraterna. Och visst har det politiska synfältet förändrats, vilket naturligtvis – i vart fall kortsiktigt – bör få betydelse vid utformningen av en ny politik i det att man exempelvis inom skattepolitiken inte kan tänka sig en alltför drastisk omläggning . Och i DN skriver Dan Josefsson att "Vi utsätts för en statskupp i slowmotion".


Har terrängen ändrats?
Stickan Ljunggren anser att det inte är kartan utan terrängen som förändrats och beskriver den under rubriken Fördelningssosar – tillväxtsossar på följande sätt när han efterlyser någon socialdemokrat som i sin vision... antyder att fördelningspolitiken förutsätter ett näringsliv, tillväxt, produktion, en politik som röjer väg för produktivkrafternas utveckling, fler företag, att folk kommer i jobb (inte ”får arbete”!) därför att någon vill köpa deras arbetskraft. Väljarna har redan upptäckt denna brist... De har marscherat till Det Nya Arbetarepartiet.. tycker jag att väljarna gjorde helt rätt. Man kan fråga sig om Stikkan liksom Prime/Nordström inte vill problematisera tillväxt, dvs att fråga sig vilken tillväxt? Svenskt Näringslivs tillväxt eller under hänsyntagande till hållbarhet, sociala och mänskliga förhållanden?
.
Men vad är det som ändrats egentligen?
Om med kartan menas bilden av verkligheten så är den förändrad med marknadsliberala beskrivningar då Folkhemmet ses som en tvångströja som förhindrar den frihet som låga skatter och låga sociala ambitioner och en marknadsmässig syn på välfärdsengagemanget ger. Om med terrängförändring menas att Det nya arbetarpartiet fått fler sympatisörer därför att högerkrafterna lyckats i sitt omvandlingsarbete där man ersätter en solidarisk syn med envar sin egen försäkring och därmed lägre skatt så tycks det vara riktigt. Man har s.a.s. lagfäst utanförskapets berättigande. Men Stickan som spanar efter visioner har tydligen inte upptäckt den egoistiska grundtanken så som bas för det marknadsliberala bygget. Och att lagfästandet av utanförskap går att ändra, varvid det faktiskt inte är tillräckligt med ett enkelspårigt tillväxtresonemang..

Både kart- och terrängbilden leder fel mot något oföränderligt!
Anne-Marie Lindgren på vår tankesmedja skrev i Efterarbetet en artikel Den tomma förnyelsen. Där varnade hon för att se ”förnyelse” som förändringar i riktning mot en borgerlig, marknadsinfluerad samhällsbild. Istället borde man inrikta sig på sökande efter ändamålsenliga metoder för politisk reglering av marknaderna. Detta för att åstadskomma den tillväxt vi socialdemokrater vill ha utifrån sociala och miljömässiga hänsyn. Hon fortsätte i AIP ”Framtidsdebatten startar i jämlikheten”  i frågan vad det är vi som socialdemokrater, med utgångspunkt i våra värderingar, ser som grundläggande problem i dag. ...kan svaret sammanfattas så här: De växande klyftorna. Socialdemokratin startade som en rörelse för jämlikhet, bland människor som själva låstes i underordning och ofrihet i ett mycket ojämlikt samhälle. Det har bestämt socialdemokratins politik: ojämlikhet må vara mycket fördelaktig för dem som befinner sig på rätt sida av klyftan, men mycket skadlig för dem som befinner sig på fel sida,,. man måste minska klyftan.


Ett begrepp har i skuggan av Lissabonfördraget försvunnit i debatten
EU gynnar på alla sätt kapitalets frihet och sätter därmed marknadsliberalismen i högsätet för all samhällelig verksamhet. Det enda goda med finanskrisen är att denna hiskliga tes har ifrågasatts. Enkelt uttryckt betecknar ekonomisk frihet möjligheten för företag och invånare att bedriva ekonomisk verksamhet med så lite statliga ingrepp som möjligt. Den ekonomiska friheten anses vara stor om skatterna är låga, om äganderätten upprätthålls, om regleringar och förbud är få. I princip tas ingen hänsyn till ojämlikhet eller fattigdom. Enligt nyliberal teori utgör frånvaro av politiska beslut och regleringar grogrunden för att öka tillväxten. Däremot ses även i EU social och ekonomisk demokrati såsom helt sekundära.

 

Eftersom vinstmaximeringen är det avgörande för högerkrafternas tillväxtresonemang måste vi utveckla resonemanget kring tillväxt under socialt och miljömässigt hänsynstagande jämte en rimligare fördelning av tillväxtens frukter. Det är det det handlar om ingenting annat.Visst ska vi problematisera "tillväxt", det är lika viktigt som att också problematisera "demokrati" eller "vänster" eller vilken av honnörsorden du nu väljer, varför inte "rättvisa" eller "jämlikhet".
Men oftast är det inte behövligt, eftersom folk i allmänhet känner nyanserna.
När det gäller "tillväxt" kan vi konstatera att den svenska socialdemokratiska staten, det svenska näringslivet och fackföreningsrörelsen under snart 100 år samverkat för att bibehålla Sveriges position som industrination och därmed välfärdssamhälle. Och det är väl riktmärket även framöver, eller va?


Bo Widegren: Nej men Stickan nu är du ju rent historielös. Du kan väl inte påstå att Svenskt Näringsliv och dess föregångar SAF "samverkat i snart 100 år. Under hela första hälften av 1900-talet så var det ju en ständig kamp för att arbetarrörelsen skulle få mer inflytande. Och även om man var mån om arbetsfreden och gick in i "saltsjöbadsanda" så inte var det fråga om någon politisk samverkan. Och vad var det man gnölade om från högerhåll under senare delen av 1900-talet jo just det som finns att läsa i "Det sovande folket" en läsning som rekommenderas eftersom den utgör den ideologiska grunden för Moderatregeringen. Detta avspeglar sig också i skillnaden vad vi resp högerkrafterna menar med tillväxt. Du kan ju se att Svenskt Näringsliv - för få vad du kallar samverkan - betalat inte bara Moderaterna utan även Prime för att få sin syn på tillväxt i genomslag även inom S. Syftet bakom Prime var ju uppenbarligen att möta de krafter som - guskelov - vaknat bland yngre - och några äldre - socialdemokrater om nödvändigheten av en tillväxt på ett miljömässigt och långsiltigt hållbart sätt. Tillväxt och de av dig beskrivna riktmärket kan inte beskrivas så enkelspårigt som du formulerar det. Egentligen är det ju säreget att du som är vetenskapligt skolad inte inser det. Eller är det bara så att du utifrån dina bindningar inte vill inse det?

Har du förresten helt missat vad som flera S-tänkare med Mona i spetsen sagt om tillväxt och jämlikhet såsom två sidor av samma mynt?!
Du kan inte förneka att klon i den svenska modellen - den svenska socialdemokratiska modellen - har varit en historisk kompromiss mellan arbeta och kapital?
Det gör du inte heller, egentligen, utan du säger att du tycker att det var ett felskär.
Saltsjöbad, solidarisk lönepolitik, devalveringar, aktiv arbetc är utmärkta exepel på hur Staten & Kapitalet gullat med varandra, med gott resultat.
Men om du nu vill bryta denna tradition, återgå till tiden innan Per Albin klev in i mitten med folkhemspolitiken, säg det i så fall.

Dock har du helt rätt i att det finns ett gott gry i diskussionen om tillväxten i framtiden. Hållbarhetsbegreppet som Persson (nyliberalen som sanerade Sveriges ekonomi) lanserade med Gröna Folkhemmet har nu hamnat i fokus, industrin är på väg att ställa om, den politiska viljan ute i kommunerna firar triumfer när Hållbara Städer formeras, vi har en utveckling där världens geopolitiska centrum flyttas på grund av Peak Oil och Asiens Århundrade.
Allt detta är angelägenheter som socialdemokraterna måste ta mer på allvar, men det kan inte ske frikopplat från det svenska näringslivets intressen. Såvitt vi inte ska bryta den socialdemokratiska traditionen.
OM diskussionen inom S leder i någon positiv riktning så är det väl just detta, att det nyagamla projektet blir att ta itu med tillväxtfrågan och behovet av den industriella förnyelsen.
Alliansen hann före socialdemokraterna med att lägga beslag på de utmaningar som service- och tjänstesamhället, kunskapssamhället, den nya ekonomin, ställer på politiken. De formerade en berättelse som folk kände sig bekväma med. Möjlighetens fönster öppnades, och De Nya Moderaterna klev in.
Men Alliansen har inte fattat vilken potential som den gröna tillväxten ger. Här finns ett möjlighetens fönster alltjämt öppet. En stor flock miljöpartister har redan klivit in. Men vad gör S?


Bo Widegren: Som vanligt hittar du på åsikter hos dem du diskuterar med för att undvika vad poängen är. Jag har aldrig sagt eller ansett att "saltsjöbadsandan" var ett felskär och jag delar inte heller din åsikt att det var en kompromiss mellan arbete och kapital snarare ett ordnat fredsavtal där kapitalet kunde vinna fred på arbetsmarknaden mot att man gav med sig betr löneökningar och i viss mån arbetsförhållanden samt fackens representation i styrelserna.

Du prisar det "goda gryet" i den begynnande miljömedvetandet i S inspirerad av yngre i SSU och tänkare som Lena Sommestad. Och det gäller faktiskt inte bara den gröna tanken utan också både frågan om social och hälsomässig hänsyn som fått stå tillbaka de senaste åren med försvagningen av facken som Högerregeringen stått som fadder till. Det är just här som vi i S måste gå fram med en alternativ definition och politik kring tillväxt. Du tycks helt ha försummat tankesmedjans, särskilt Anne-Marie Lindgrens flertaliga inlägg. Du har inte heller svarat på min fråga om du försummat att tillväxt och jämlikhet är två sidor av samma mynt.

Du påstår med prime-mässig enkelspårighet att vår tillväxtdiskussion skulle ske sammankopplad med "svenska näringslivets intressen". Ärligt talat så tror jag att det spåret är kört i botten av herrar Nordström och Melin. Frågan är om du stannat kvar på det tåget.

När du påstår att Högeralliansen (som du av obegriplig anledning vill kalla Alliansen) lagt beslag på utmaningarna inom service, tjänster, kunskaper, den nya ekonomin så är det struntprat. För det första är det litet ovisst vad du menar med dina svepande formuleringar. Vad är det för ny ekonomi du pratar om och i övrigt är bara en sak att säga nämligen att man Högerregeringen lyckats genomföra den långsamma statskuppen därför att vi inte klargöra vad de håller på med. Den berättelse de formerat är att tiga med nedrustningen av välfärdsfunktionerna och kallt räkna med att de 2/3 som inte drabbats av nedskärmningarna skall i skatteegoismens namn rösta på dem. Och jag håller med om att man tydligen räknat rätt. Men jag tror inte att S därför skall kliva på det tåget, vilket du tycks rekommendera, utan istället metodiskt gå igenom och se till att avigsidorna med ett dylikt egokontrakt mellan medborgaren och staten. Uppenbarligen har det både moraliska och praktiska följder även för den 2/3-delar som tror sig "skyddade". Dessutom är det tydligen så att även denna "besuttna" grupp i längden kommer att må sämre i ett sådant samhälle, se Jämlikhetsanden http://josefsson.net/artikelarkiv/182-hoegerns-attack-mot-jaemlikhetsanden-the-spirit-level.html.

Jag tror helt enkelt Stikkan att du är för fast i en del smörja som marknadsliberalerna präglat de sista åren. Det är inte särkilt roligt att du försöker kleta ner S med detta nu när vi försöker tänka nytt men ta med de gamla värderingarna för ett samhälle värt att leva i för alla. Du tycks inte nämnvärt vilja medverka i detta arbete.

PS F.ö. så har jag på vision numera tillagt något om att det är tillåtet att läsa vad bloggen innehåller så kanske detta med min vision klarnar. Jag konstaterar också att du själv inte har ett enda avsnitt om din vision däremot ett utvidgat CV med tydliga Litterära ambitioner. Så om du är en sparv så har du i alla smart försäkrat dig om att inte bli stekt av någon som mot förmodan forskar i dina visioner. - Eftersom du för det mesta skriver ganska taskiga kommentarer om dem som försöker delta i diskussionen kring S framtid så... Därför skulle det vara fint om du kunde rekommendera mig någon publikation eller publicering där du själv med dina omfattande kunskaper uttryckte något om hur S på bästa sätt skall skapa sig en framtid.ty nånstans så säger du ju att du i alla fall gillar socialdemokratin om jag fattat det rätt. Jag har förgäves sökt på nätet.Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM