TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Demokrati är inte folkstyre utan den politiska elitens styre!?
På DNs debattsida finns i dag 2/8 en chockerande artikel av den avdankade statsvetarprofessorn Leif Lewin "Majoritetsbeslut i EU behövs för demokratin" . Den är inte särskilt märkvärdig i DN då den är ett led i den hysteriska EU-lobbyns propaganda för att avlöva riksdagen till förmån för  "höga representanter" nere i Bryssel, där de är oåtkomliga för utkrävande av ansvar. Däremot är den märklig i synen på demokratin. Demokrati betyder ju folkstyre och man brukar tala om att demokrati förutsätter alla myndiga kvinnors och mäns rätt till deltagande i det politiska bestämmandet. I strid med definitionen av demokrati hävdar Leif Lewin  att folket är en fara för fred i Europa och och en bra utveckling av den Europeiska unionen och därför har de politiska ledningarna i staterna rätt att besluta över huvudet på väljarna.


Demokratiskt underskott är orsakat av folket - fa'n tro't!
Leif Lewin skyller det som brukar kallas det demokratiska underskottet på folket som i olika sammanhang motsatt sig majoritetsbeslut i EU. Det talas om varningar för att folken "skulle sätta sig på tvären" och att dylika tendenser har "fått regeringarna att återta mandatet och låta parlamentarikerna besluta". Och i fallet Irland får man väl låta folket rösta till dess de röstar "rätt". Detta är ju att vända upp och ned på verkligheten. Det s.k. demokratiska underskottet har hittills definierats som just detta att politikerna beslutat över huvudet på väljarna och att Eus förvaltning och rättssystem varit så ogenomträngligt för insyn.

 

Demokratisk övergrepp skildras som det vore tillåtet
Leif Lewins text skildrar helt enkelt övergrep på det folkstyre som brukar kallas demokrati: Alltsedan sin tillblivelse har EU kritiserats för ett demokratiskt underskott, men i höst kan unionen ta steget mot en demokratisk majoritetsstyrelse... Problemet är bara att folket inte verkar vilja ha demokrati. Vi vet inte så noga. För säkerhets skull har man nämligen i de flesta länder låtit de mer EU-vänliga parlamentarikerna besluta om det nya fördraget, inte folken själva. Men i de få länder där man anordnat folkomröstning har medborgarna förkastat förslaget.

Ja, det är ett övergrepp på demokratin inte för att demokrati förutsätter direkt folkstyre utan väl kan vara parlamentarisk demokrati där riksdagen beslutar. Men därför att folkets motvilja använts som argument för att överflytta bestämmanderätten till parlamentet. Med detta förfaringssätt så saknar parlamentets beslut nämligen förankring i den folkmajoritet som på gott och ont skall vara utslagsgivande i en demokrati. Det är märkligt att en statsvetare så flagrant bortser från detta elitens övergrepp på folket.


Lewins skäl för majoritetsbeslut
Varför är det så viktigt att enhällighets­regeln ersätts av majoritetsregeln? För det första av effektivitetsskäl. Under den så kallade westfaliska eran från 1648 och framåt har nationalstaterna ansetts suveräna att göra som de vill med rätt att lägga in veto mot varje överenskommelse. Nationernas förbund (1919–1946) är den tydligaste illustrationen till den handlingsförlamning detta medför. Denna fredsorganisation förmådde intet när världen störtade mot ett nytt världskrig. För det andra leder enhällighetskravet till uppgörelser inom lyckta dörrar. Insynen uteblir och med den medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar av undflyende makthavare (som i dagens EU). Men makt bör följas av ansvar. Ett demokratiskt underskott kan aldrig övervinnas genom en aldrig så framgångsrik resultatpolitik vare sig det gäller freden eller välståndet. Medborgarna måste få känna sig delaktiga och kunna påverka politiken.


Vad är det för effektivitet Lewin pläderar för?
Långsökt att åberopa Westfaliska freden och NF när det faktiskt finns betydligt mer potenta och i tiden mer aktuella fredsorganisationer och  ekonomiska samverkansorganisationer i en rad andra världsdelar än Europa - men det passar väl inte in i Lewins bild. Och visst blir det effektivare om man kan sitta i den politiska eliten i Bryssel och fatta beslut som man inte behöver förankra. Men vad är det för beslut som man behöver denna effektivitet till. Kan man verkligen utan att förankra besluten bland medlemsstaternas väljare med framgång bedriva klimat- eller finanspolitik, internationell brottsbekämpning osv? Nej, "effektiviteten" behöver Brysseleliten för att bedriva sina militära operationer och sitt strategiska arbete i andra länder. Men är det områden som folket överhuvudtaget gett eliten något mandat? Och skall inte varje medlemsstat kunna i dessa frågor ha en annan linje? Jag tror faktiskt inte svenska folket vill låta Sarkozy eller Merkel bestämma svensk utrikespolitik. Eller att Rumänien eller Bulgarien skall få bestämma vad som är rimligt om mänskliga rättigheter. Många tycker inte ens att det är rimligt att kapitalets rörlighet enligt fördraget äger företräde framför sociala och fackliga rättigheter. Effektiviteten kan med andra ord bokstavligen vara mördande.

Lewins sagor om bättre insyn.
Naturligtvis delar jag åsikten att med makt bör följa ansvar och för att utkräva det så fordras insyn. Och det är ju just avsaknaden av insyn som brukar kallas det demokratiska underskottet i EU. Men är det verkligen någon som på allvar tror att insynen skulle öka genom att man inför majoritetsbeslut? Det är obegripligt hur ens denna tanke kan ha slagit Leif Lewin. Han talar om att enighetsbeslutandet skapar uppgörelser inom lyckta dörrar, som medborgarna inte får insyn i.  Skulle dessa upphöra? Knappast. En statsvetare borde ju veta hur det bara fungerar i svenska riksdagen med alla hemliga överenskommelser och interna resonemang för att skapa majoritet för beslut. Det som tidigare var hemliga överenskommelser för att nå enighet kommer att ersättas av lika hemliga överläggningar för att skapa majoriteter.


Majoritetsbeslut ökar inte insynen
Det är alltså en ren populistfloskel att majoritetsbeslut ökar medborgarnas insyn. Nej, medborgarnas insyn i det politiska EU-maskineriet kommer att vara lika nollställt som hittills. Orsaken till detta är att EU inte är uppbyggt som ett styre för en stor stat med insyn i beslutsfattandet utan är en i grunden odemokratisk organisation. Detta kan enbart tolereras så länge man inte ger några "höga representanter" för mycket makt. Redan nu så är - vilket står klart för varje praktiserande jurist - det europeiska rättssysstemt ett sammelsurium av oöverblickbart slag med kraftig slagsida åt ett marknadsliberalt tolkningsföreträde. Allt detta skapat utan insyn av en från folket avskärmad maktelit.

Majoritetsbeslut öppnar för skruppelfri politik utan insyn.
Att Lewin inte ser detta såsom forskare på demokratiområdet är ganska skrämmande. Man frågar sig varför han låter sig köpas att föra uppenbart oriktiga föreställningar till torgs under åberopande av sitt expertkunnande. Det framstår som patetisk när Lewin avrundar med att ifrågasätta - inte
maktelitens framfart - utan om folket inser sitt eget bästa. Och med citat av Rosseau och Napoleon talar "om någon inte förstår sitt eget bästa måste man tvinga honom att bli fri". Men detta är väl just sådan bullshit som politiska eliter använt när det gäller Irak och Afghanistan, nämligen att man kan bomba fram demokrati. Bevare oss för en så skruppelfri politik på vilket område det än är. När det fordras konsensus så finns det större chans att någon ställer adekvata frågor och samtidigt inte kan köras över av en beslutskåt majoritet.Många kloka synpunkter!


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM