TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Flera arbetarekommuner i Skåne, bl.a. Trelleborg och Ystad har sänt ett brev tillTill
Socialdemokraternas partiledning
Riksdagsgruppen


Ang villkor för att ratificera Lissabonfördraget

Socialdemokraterna i Riksdagen skall senare i höst 2008 rösta i frågan om Sverige skall ratificera det nya EU-fördraget, Lissabonfördraget.


Arbetarekommunen har följt vår partiledare Mona Sahlins debatt med statsminister Reinfeldt om fördragets ratificering. Vår partiledare har med skärpa framfört vårt oeftergivliga krav på garantier för att den svenska modellen skall tillämpas fullt ut på svensk arbetsmarknad, även för gästande företag. Genom EG-domstolens tolkningar främst av det s.k. Utstationeringsdirektivet i förhållande till Fördragets fria rörligheter har modellen attackerats. Utslaget i Lavalfallet medförde det bisarra resultatet, att när Byggnads med blockad krävde att lettiska gästarbetare i Vaxholm skulle ha samma villkor som svenska byggnadsarbetare så ansågs detta diskriminerande mot det lettiska byggnadsföretaget och som en kränkning av den fria rörligheten av företagets tjänster. Domstolen underkände alltså tanken, att på svensk arbetsmarknad gäller svenska kollektivavtal och fackföreningarnas rätt att genomdriva kollektivavtal med fackliga stridsåtgärder. Detta är en oacceptabel utveckling, som inte stämmer med förhandlingarna när vi gick med i Gemenskapen. Domstolens marknadsliberala övertramp rättas inte till genom Lissabonfördraget med Rättighetsstadgan.

 

För att hindra domar med samma utgång fordras därför juridiskt bindande dokument av samma valör som fördraget. Hur dokumentet bör utformas måste utredas. Vi kräver EG-rättsliga garantier för att den svenska modellen blir bestämmande på hela den svenska arbetsmarknaden, alltså även för utstationerad arbetskraft.


Syftet är att neutralisera EG-domstolens tolkning som medför diskriminering av gästande arbetare och lönedumpning samt osund konkurrens. Domstolen har helt enkelt tolkat Utstationeringsdirektivet så att krav på avtalsinnehåll mot gästande företag endast kan framställas beträffande ”den hårda kärnan”. Därmed menas vissa elementära minimivillkor, ”golvet”, medan man uteslutit krav på bättre villkor genom kollektivavtal och alltså lagt ett ”tak” i jämnhöjd med golvet.


Avgörande för arbetstagares trygghet är att i EU och i vårt land skapas oomtvistliga garantier på arbetsrättens område. Enligt vår mening måste en ratificering villkoras av att erforderliga ändringar görs i Utstationerings-direktivet, eventuellt med tillägg för ett fördragsprotokoll med anvisningar för tolkningen.

 

Även svensk lagstiftning måste modifieras, bl.a. utstationerings- och medbestämmandelagen. Sveriges nuvarande högerregering har förhållningssättet att bara låta tiden gå och det är ovisst i vad mån regeringen överhuvudtaget avser att medverka till att säkra den svenska modellen. Genom regeringens handfallenhet saknar fackföreningar i dag möjlighet att påverka lönevillkoren hos gästande företag med kollektivavtal från ursprungslandet. Därför bör vi avkräva regeringen en överenskommelse med Socialdemokratiska Partiet om behövliga ändringar i svensk lagstiftning innan vi medverkar till en svensk ratificering


Fördraget överför makt från det enskilda EU-landet till EU-parlamentet, Ministerrådet och Kommissionen. Därigenom ökar möjligheterna att skapa ett Europa med rättvisare livsvillkor för medborgarna i hela unionen och fred i Europa. Samtidigt måste vi ställa stora krav på transparens och entydig tolkning för att vidmakthålla medlemsstaternas egen organisation av bl.a. arbetsmarknaden. Rättstillämpningen som EG-domstolen svängt in på leder till orättvisa löne- och arbetsvillkor för gästarbetare i värdlandet samt medför lönedumpning och osund konkurrens på tjänstemarknaden. Följden härav blir motsättningar mellan medlemsstater med olika löneläge. Istället för att skapa fred och samförstånd öppnar EG-domarna för starka nationella stridigheter Dessutom uppammas folklig ovilja att utvidga EU till folkrika låglöneländer och missnöjespolitisering liknande den i grannländerna med Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti.


Att stå upp för ett kraftfullt krav är inte minst viktigt inför våra egna väljare i EU-valet 2009. Vårt i EU-frågan hittills så splittrade parti kan nu enas och debatten vitaliseras. Möjligheterna till en Socialdemokratisk valframgång 2009 ökar och bäddar för 2010. Vi måste visa fasthet när det gäller arbetsrätten. Rättigheter som arbetarrörelsens företrädare, generation efter generation, i facklig och politisk strid, tillkämpat sig och gett i arv till oss som verkar i dag, kan vi absolut inte stillatigande se brytas ned. Tvärtom skall vi på detta sätta ta initiativet och ge liv åt en avslagen debatt.

Vi vill därför att vår riksdagsgrupp


röstar ja till Lissabonfördraget med det uttryckliga villkoret att erforderliga ändringar för att garantera den svenska modellen införs i utstationeringsdirektivet och så att direktivet inte kan tolkas snävt omfattande bara ”den hårda kärnan” och


tillkännager att den inte kommer att medverka till en svensk ratificering av Lissabonfördraget med mindre än att regeringen ingår en överenskommelse med Socialdemokratiska Partiet som tillgodoser att grundkravet om ändringar i svensk lagstiftning så att arbetsrätt och strejkrätt till fullo garanteras på hela den svenska arbetsmarknaden.

Uttalandet har antagits av Ystads Arbetarekommuns styrelse.
Ystad 2008-09-02
Ystads Arbetarekommun

Stefan Malmberg, ordförande


Postadress/Besöksadress Telefon Postgiro/Bankgiro E-post
Surbrunnsvägen 24, 271 40 Ystad 0411-10388 175069-4 socialdemokraterna.ystad@telia.com

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM