TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Flera socialdemokrater kallar sig idag progressiva. Progressiv, "framåtsyftande", inom politiken vanlig benämning av anhängare av såkallade progressiva förnyelse åt höger. Dessa såkallade Socialdemokratiska politiker ligger oftast till höger än till och med konserrvativa Moderater. Vad är det för framåtsyftande att förorda skattesänkningar för höginkomsttagare och de som äger och har? Idag gynnas de hela tiden av den nuvarande högerregeringen.

 

Progressiva Socialdemokrater talar oftast om valfrihet, privatiseringar och nedskärningar i offentliga sektorn som vilka höger politiker sim helst. Därav proplemet med debatten om vinster i vård, skola och omsorg. När dumpningar och försämringar görs av arbetsplatser både i privata och offentliga sektorn beror det på privatiseringar. Det finns inget framåtsyftande med högerpolitik. Det finns bara stora steg som drar bakåt.

 

Idag har vi sex partier som högerpartier. Fråna miljöpartiet, Centern, FP, M, KD och Sverigedemokraterna är högerpartier. Socialdemokraterna bör inte hamna i detta ensidiga högerdike. Det är märkligt att Socialdemokrater idag kallar sig Socialliberaler.

 

Jag anser att Socialdemokraterna är ett socialistiskt parti. Socialism befinner sig till vänster på den klassiska höger-vänsterskalan, till vänster om liberalismen och långt till vänster om konservatismen. Socialism förenas idag ofta med feminism och ekologism.

 

Även homosexuellas rättigheter försvarades tidigt av radikala socialister och är idag åter aktuellt tillsammans med en bredare betoning på HBT-personers rättigheter. Socialismens grundinställning är starkt universalistisk, men i praktiken förespråkas ofta partikularistiska lösningar som kompensation för de grupper som anses vara förtryckta eller orättvist behandlade.

 

Socialismen är en jämförelsevis handlingsorienterad ideologisk inriktning. I motsats till liberalismen omfattar socialistiska inriktningar mera sällan stora formaliserade idésystem, även om det ofta förekommer många egna begrepp. Socialdemokratiska partiet är förnybart åt vänster och är ett parti som är socialistiskt.2012-04-17, 19:37  Permalink
Andra bloggar om:  


haha vänta till Löfven pratar har moderater sagt och nu fattar jag varför. Tror S får slipa lite på retoriken om de vill behålla sina väljare. Undrar om sossarna håller ihop speciellt länge eller om de bryts mellan moderater och vänster. Idag låter ju vänstern som sossar och sossar som M.
Angående begreppet progressiv så kan den ju ha många betydelser. Våran international ska samla socialistiska och progressiva partier. Om inte socialistiskt är gångbart som begrepp i vissa länder så höjer jag inte på ögonbrynen om socialdemokratiska partier kallar sig för progressiva. Ett exempel är den valframgång vårt syskonparti i Kanada fick förra året. Partiet ifråga heter New democracy (låter mindre fördelaktigt på svenska och grekiska), och beskrivs som progressivt.

Det florerar en föreställning bland många socialdemokrater att det är likhetstecken mellan privatisering och lägga ut verksamhet på entreprenad. Är de det du menar med privatisering? Privatisering handlar om att sälja kommunal, landstings, statlig verksamhet. Och när det gjorts är det oåterkalleligt utsålt. Att lägga på anbud handlar om att låta externa få lägga anbud på en verksamhet, då har man inte sålt ut ngt.

Jag tänker att en övervägande av socialdemokrater är emot privatisering (för att det är oåterkalleligt), sedan kan det finnas olika hållning om att lägga verksamheter på entreprenad.

Är även frågande till din hållning om miljöpartiet. Jag tycker det är ett vänsterliberalt parti. Tycker det slår fel att beskriva det som borgerligt parti bara för att de inte är bekännande socialister.

Socialdemokraterna är ett socialistiskt parti, men desto mer ett vänsterparti. Vi har under historiens gång även tagit inspiration från vänsterliberala strömningar. Klassanalysen kommer ursprungligen från marxismen, men idag står vi väldigt långt ifrån marxismen. Marxismen kom ju i praktiken att utvecklas till kommunistiska partier som dels ville ha det stora samhällsomstörtandet och behov av att bygga en hård fiendebild. Socialdemokratin vill även bekämpa klasssamhället och stå som motkraft till den råa kapitalismen men väljer att göra detta mer stegvis, och med pragmatik istället för ngt färdigt recept. Styrkan med vår pragmatism är att vi kan prioritera fajter på ett annat sätt än vänsterrevolutionärer som inte sällar drar alla oliktänkande över en kam.
Thompa Högberg är inte särskilt saklig i sin kommentar till Björns inlägg och leker med ord.

Det finns en marginell skillnad mellan att sälja ut en verksamhet och att anlita entreprenadföretag, men det är de praktiska konsekvenserna som är intressanta ur berördas synpunkt, inklusive skattebetalarnas. Det är skattemedel som förs över till privata fickor utan att skapa något mervärde. Entreprenadverksamhet kan upphandlas på nytt, medan sålda företag förblir sålda, men skattebetalarna tvingas stå för notan i båda fallen. Hur det drabbar anställd personal skulle kräva stort utrymme att beskriva, men jag rekommenderar läsning av tidningen Kommunalarbetaren.

Vad man ska kalla Miljöpartiet vet jag inte, men många tecken tyder på att det liksom socialdemokraterna alltmer närmat sig högerpartierna. Det enda riksdagspartiet med socialistisk inriktning utgör således Vänsterpartiet.

Högbergs "klassanalys" värderar jag inte heller högt. Hans beskrivning av begreppet "kommunism" är knappt värt att kommentera, den känns alltför rörig och osaklig, inte minst som han avslutningsvis sätter pragmatism i motsatsförhållande till "vänsterrevolutionärer". I slutet av 60-talet och under merparten av 70-talet fanns det mindre "revolutionära" grupperingar som t.ex. KPMLr, varav de flesta knappt existerar i dag.

Vänsterpartiet motsvarar i vissa delar det socialdemokratiska partiet som det var före Ingvar Karlssons tid, men har ändå behållit en grundläggande ideologisk profil. De pragmatiska socialdemokraterna har däremot tappat all form av ideologiskt tänkande, nu är det enbart makten som eftersträvas till varje pris. Ett parti med ideologisk grund tar strid för sina grundläggande värderingar, även om det inte uppskattas av alla väljare. Ett sådant parti utformar inte sin politik utifrån hur egoismens högervindar blåser.
Hans, jag har svårt att förstå vad som är osakligt i mitt inlägg. Att särskilja på utförsäljning och lägga ut kommunal verksamhet på anbud är väl ändå inte osakligt.

Nej, det är ingen marginell skillnad mellan att sälja ut verksamhet och lägga en verksamhet på anbud. En utförsäljning är i de flesta tillfällen oåterkalleligt. Ett anbudsförfarande kan även innebära att en kommun kan välja en kommunal utförare. Jag delar din skeptism till att privata utförare. Dock tycker jag det är kategoriskt att dra alla privata utförare över en kam. Det finns även stiftelser som inte tar ut vinster. Unga Örnar driver på entreprenad lekparker i Stockholm, jag har svårt att se deras verksamhet som mindre värd än om det drevs kommunalt. Sen tycker jag att S ska vara bestämd på hur stor del som ska läggas ut på anbud. Sverige är väldigt oreglerat vad gäller anbud och det verkar som att många kommuner inte kan överblicka konsekvenserna i ett längre perspektiv. Vi måste bli bättre på att ställa krav när verksamheter läggs ut på anbud. Här är inte minst meddelarskyddet väldigt anläget för den anställde. Sedan måste ett anbudsförfarande ställas mot vad som är rationellt, att t ex lägga ut hemtjänsten till en massa utförare riskerar fragmentisera hemtjänsten.

Skulle vara intressant att höra din beskrivning av kommunism. På vilket sätt är jag rörig?

Hade inte socialdemokratin varit pragmatisk så hade vi inte fått regera. Att regera är inte topp prio i alla lägen, men jag bär på en övertygelse att det svenska samhället blir mer progressivt och jämlikt av en socialdemokratiskt regering än en borgerlig. Det behöver inte vara maktfullkomligt att vilja regera.
Jag hävdar alltjämt att borgerlighetens fasa har varit vår pragmatiska och dagliga strävande för mer jämlikhet. Det har tagit tid. Arbetsrätten, barnomsorgen m.m har tagit flera decennier. Möjligt att det ibland tagit för lång tid, men det är det strävsamma arbetet som bär frukt. Sen finns det risk för att frukten av vårt politiska arbete riskerar glömmas bort. Svenska folket har över tid fått det bättre tack vare svenska socialdemokratin, har socialdemokratin därefter blivit överflödig? Jag kan bara säga att jag är beredd att ta den risken, dvs att svenska folket upplever en gynnsam samhällelig blomstring men att många glömmer bort kopplingen till den socialdemokratiska politiken.
Thompa Högberg!
Jag har svårt att hitta en logisk s.k. röd linje i dina inlägg. I ditt första inlägg skriver du att "Socialdemokratin vill även bekämpa klassamhället och stå som motkraft till den råa kapitalismen men väljer att göra detta mer stegvis och
istället för något färdigt recept".

En gång i tiden hade SAP en ideologisk grundval motsvarande ungefär vad du beskriver och arbetarklassens levnadsvillkor förbättrades, om än i mycket långsam takt. Tyvärr avbröts den utvecklingen stegvis, kanske någon gång under 1980-talet, men definitivt under Göran Perssons regim. Vad som kommit därefter har jag allt svårare att kalla socialism, snarare populism.

Visst behöver man en maktposition för att genomföra sina idéer, men till vilket pris? För mig framstår SAP som en politisk pyttipanna, en vindflöjel som genom sin pragmatiska hållning påverkat och drivit samhällsopinionen högerut så att "det normala" numera är högerpolitik. Jag ser inte längre någon större skillnad mellan regeringspartiernas politik och den som SAP tycks ha för avsikt att föra.

Naturligtvis glömmer väljarna bort det positiva som SAP genomfört om man inte längre kan se någon tydlig skillnad mellan dessa partiers politik, endast smärre gradskillnader.

Vill man förändra ett samhälle måste man ha en grundläggande ideologi och konsekvent följa den, även om det kan kännas hopplöst ibland. Den högervåg som tagit över Sverige har inte uppstått ur intet, redan under början av 1980-talet kunde det märkas ett mera organiserat opinionsarbete för att vrida Sverige högerut och inte gjorde SAP mycket för att förhindra den "utvecklingen". Tvärtom har partiets pragmatism kraftigt bidragit till att successivt förvärra
situationen.

Mer aktuella exempel på detta är accepterandet av RUT, jobbskatteavdrag och försämrade pensionsuppgörelser samt inte minst ökad privatisering av samhällsservice, oavsett om det innebär utförsäljning eller entreprenadverksamhet. Samhällsservice ska bedrivas utan privat vinstintresse,
allt annat är en styggelse!

Enbart uttrycket "utförare" utgör för mig en styggelse, liksom en rad andra "nysvenska" uttryck som t.ex. "medarbetare", "incitament", "utanförskap" osv.

Jag är numera pensionär och har upplevt den ökande försämringen inom en rad olika områden, främst under de senaste 20 åren. Personligen minns jag tydligt vad den s.k. avregleringen av SJ innebar, främst för de anställda i form av försämrad anställningstrygghet och allt svårare att hänga med i löneutveckligen. Nu återstår bara två bokstäver (SJ).

Varför ska vi ha anbudsförfarande inom den offentliga sektorn? Vissa områden borde vara "fridlysta" från all krämarverksamhet i privat regi. Jag är inte motståndare till privata företag, men deras verksamhet ska inte finansieras med skattemedel. Pengar som istället ska återinvesteras i verksamhet där behov finns och inte gynna privata vinstintressen.

Begreppet kommunism har missbrukats och förvrängts på så många olika sätt att det knappast går att ge en sammanfattande beskrivning, inte minst som jag själv
aldrig aktivt kallat mig kommunist, trots medlemskap i VPK. Men, Wikipedias inledande definition kanske är en bra beskrivning av kommunismens grundläggande
idé.

"Kommunism (från franskan: communisme och ytterst av latin: communis, gemensam) är en benämning på flera närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle bör vara gemensamt ägda. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov".

Jag kan inte se något negativt i den definitionen, även om det kan verka utopiskt att i dagens egotrippade samhälle ens fundera över ett jämlikare samhällssystem.

Att det finns och har funnits en massa avarter, dvs människor som i olika syften missbrukat denna ideologi, kan knappast Marx hållas ansvarig för.
Intressant begrepp när du skriver politisk pytt-i-panna. För mig behöver inte detta vara så negativt. En pytt-i-panna är en blandning, är det inte den bästa lösningen? Det är klart att pragmatisk politik genomsyras av kompromisser, det är realpolitikens tillgång och olycka. Man får inte igenom allt man vill.

Socialdemokratin under Göran Persson hade periodvis väldigt tuffa dilemman. Men Sverige behövde komma på fötter, svenska folket betalade ett högt pris för Carl Bildts borgerliga regering. Socialdemokraterna fick städa upp, det var ingen njutning för partiet att driva igenom en stram saneringspolitik. Men jag har väldigt svårt att se ngt realistiskt alternativ. Under Göran Perssons tid fattades beslut om maxtaxa på dagis, kunskapslyftet, idéer om ett grönt folkhem. Tycker det är missvisande att tillbakavisa allt som populism. Vad gäller S på 80-talet så fick Palme ta sig an liknande otacksam uppgift som Persson på 90-talet.

Ja, S har en grundläggande ideologi men när samhället förändras så måste S förhålla sig till detta. Partierna på vänsterkanten kan sitta på läktaren och recensera samtiden på samma sätta som de alltid gjort. Den kostymen vill dessa partier inte ta av sig för allt smör i småland. Men S och här vill jag även säga V* har under 90-talet och 00-talet varit beredd att anpassa politik efter faktiska förhållanden och även varit beredd att ta tuffa beslut.

*Under valrörelsen 2010 var V dåliga på att ta upp detta, förmodligen för att V ville framställa sig som radikala, men detta gav borgarnas spelrum att framför mkt osakliga kritik av V.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM