TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vad är bra eller dåligt miljöval har blivit ett försäljningsargument då många konsumenter tar miljöhoten på allvar. Ekologiskt odlat stiger undan för undan på försäljningslistorna.

Sveriges konsumenter är förhållandevis miljömedvetna men det kommer också rapporter som gör att man känner sig lurad.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) menar i en rapport att ekologisk odling är mer skadlig för miljön än odling på konvitionellt sätt i jordbruket.


Orsakerna är att det blir mycket mindre skördar och därmed behövs mycket större arealer för att producera samma mängd mat.


SLU forskningen visar att ekologisk odling utarmar markens näringsförråd och det blir upp till 50 % mindre skörd och dessutom ger det större näringsläckage.
Har marknaden nu tagit ekologisk odling som intäkt för människors oro för miljön och för att kunna sälja sina produkter till högre priser. Det är en katastrof om vi nu på grund av oron för miljön luras in i något som kanske är sämre än hur vi odlar idag.


Det här visar bara på att vi går åt vissa håll i trender utan att vi vet vad som är långsiktigt bästHej Lennart! Det är inget nytt. Jag skrev om det i ett blogginlägg den 14 januari 2009 om "Varför ska vi inte odla ekologiskt?"
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=29216

Varför ska vi inte odla ekologiskt?

I början av 1900-talet odlade vi i Sverige ekologiskt. Kutrygg, dåliga tänder var vanliga konsekvenser av det vi i dag kallar rakites.

Bristen på fosfor var allmän på våra åkrar. Vid låg kalciumhalt tog rötterna i stället upp strontium och kadmium i de områden där det var tillgängligt.

Stallgödseln lagrades ofta i kanten av de fält där den vid tjäle skulle spridas, humusen blev kvar och harvades ner i jorden.

1850 lärde oss tysken Jutus Liebig att växtrötterna inte suger upp någon humus utan enbart i markvätskan befintliga joner. Om nitratjonerna härstammade från stallgödsel, kompost, Chilesaltpeter, urea eller annan form av pågödsel var helt utan betydelse.

Det är viktigt att växtnäringen är disponibel för rötterna under rätt tid. Kväve från kompost eller liknande är frigjord och tillgänglig för växterna först under hösten och hamnar till mycket stor del i våra vattendrag.

Flertalet svenska åkrar är i dag i ett betydligt bättre tillstånd än på Liebigs tid tack vare pågödsel och kalkning.

Veteodling helt utan någon göslingsåtgärd skulle på en väl uppgödslad åker första året ge 50 till 75 procent av en normalskörd och med svag bakningsduglighet.

Om baljväxtgröda odlas vart annat år kan en halv normalskörd upprätthållas fem till tio veteår framåt, men med avtagande bakningskvalitet. Den tiondevetegrödan skulle även ha en lägre fosforhalt och utan kosttillskott skulle rakites börja bli allmänt på nytt.

Lantbrukare är i ekonomiskt hänseende sig själva närmast. De avsätter därför 10 till 30 procent av sin åkerareal till ekologisk odling. Lantbrukarens resterande åkerareal får extra riklig tillförsel av pågödsel. Ofta försvinner dagmasken från dessa svämgödslade fält. Dräneringsvattnet från sådana fält har alltid mycket förhöjd nitrithalt.

Ska vi ändå odla ekologiskt?

Jag kommer att skriva en motion om det till socialdemokratiska rikskongressen 2009.

Enligt en artikel i Grus & Gulds (JAKs medlemstidning) är det professor Holger Kirchmann som hänvisat till statistik som säger att skördarna i ekologisk odling minskat med 30-50%. Han lär dock vara ensam om sin åsikt. Fyra andra forskare skriver på SLUs hemsida att det saknas vetenskapligt underlag för att ekologisk odling inte räcker för att föda jordens befolkning. De hänvisar till forskning vid Michiganuniversitetet som visserligen visar att skördarna i industriländerna sjönk då man gick över till ekologisk odling, men i de fattiga länderna har skördarna fördubblats och i vissa fall tredubblats. Det här kom man fram till genom att ha tittat på 293 studier från hela världen och det skulle innebära att man kan föda mer än jordens befolkning på befintlig åkermark genom ekologisk odling.

För övrigt är det inte tillåtet idag att sprida gödsel då det är vinter (tjäle), så vitt jag vet. Gödseln ska vara brunnen (d.v.s. ha bearbetats av mikroorganismer och förmultnat) innan den sprids. Organisk gödsel gynnar jorden mikroliv vilket inte handelsgödsel gör, snarare tvärt om.

Växterna suger visserligen inte upp humus, men humus förbrukas ändå hela tiden. Därför behöver man regelbundet tillföra nytt. I annat fall får man en mineraliserad jord och det kanske är därför som skördarna sjönk när man gick över på ekologisk odling. Jorden har varit i dåligt skick och utan tvångsmatning av växterna i form av handelsgödsel så sjönk skördarna. Organisk gödsel släpper nämligen ifrån sig näringen under längre tid. Det tar tid att bygga upp en god jord som har ett rikt mikroliv och en bra mullhalt.

Kalkning är heller inte något undermedel. Fosfor blir mindre tillgängligt för växterna vid Ph över 6. Tillgängligheten av mikronäringsämnen minskar också. Det finns också en risk för ökat upptag av tungmetaller. Se http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktatradgard/pdf00/Tr.00-06.pdf

Rakitis beror på D-vitaminbrist så där finns inget samband med ekologisk odling.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM