TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag var härom dagen ute med Ystads församlings kyrkoråd på studiebesök på ett antal kyrkogårdar i Skåne. Anledningen till resan var att skaffa kunskap om hur en del andra församlingar anordnat sina askgravplatser. Denna gravform har blivit mycket efterfrågad på senare tid, varför Ystads församling ämnar anlägga en sådan.

Kremering är i våra dagar helt dominerande. Antalet kistbegravningar är ytterst fåtaliga. Länge har urngravar varit allenarådande, men på senare år har utspridning av askan i minneslundar tagit över beroende på att att de anhöriga vill slippa skötseln av graven. Var den avlidnes aska utplacerats i minneslunden får man inte veta.

Minneslundarna börjar nu få konkurrens av askgravplatser. Det som skiljer dem åt är att i askgravplatsen läggs stoftet av den avlidne ner på en bestämd plats och förses med en bricka med den avlidnes namn. Det här är alltså ett mellanting mellan en urngrav och minneslund.  En askgrav ger liksom urngraven de anhöriga möjlighet att lokalisera platsen där den avlidne ligger, men till skillnad från urngraven erfodras ingen skötsel av graven. På askgravplatsen kan de anhöriga placera blommor och eventuellt en gravlykta. Detta är inte tillåtet i minneslunden. Där ska blommor läggas på en särskild gemensam plats.

Askgravplatser kan utformas på olika sätt. En del av de askgravplatser vi förevisades hade påtagliga likheter med vackra trädgårdsanläggningar, vissa var försedda med vattenfontäner och små bäckar. Det var mycket stilfullt och värdigt.

Vi ska alla dö och det skulle underlätta för våra närmast anhöriga att få veta hur vi vill ha det den dagen vi går in i den eviga vilan. Några som verkligen borde besöka en kyrkogård är tonåringar som just fått körkort. Det ligger alltför många 18-åringar på kyrkogården, offer för trafikdöden. Att känna fartens tjusning kan sluta på ett sätt som den unge bilföraren inte tänkt sig. Ett besök på kyrkogården skulle säkert ge dem en tankeställare.

2007-06-20, 02:00  Permalink
Andra bloggar om:  


Jag skulle vara tacksam om socialdemokraterna gick in för att låta begravningsplatser bli åtminstone kommunala och inte överlåtas till Svenska Kyrkan med något märkligt monopol. Begravningsavgiften borde kunna användas att finansiera även privata begravningsplatser, eller hur?


Leif Haglund: Kommunala begravningsplatser finns på två platser i landet, Stockholm och Tranås. Judiska begravningsplatser har funnits länge. Muslimska finns också numera. Privata begravningsplatser finns än så länge inte.

Begravning i Svenska kyrkans regi har varit tradition sedan sekler tillbaka. Varför ska socialdemokraterna verka för att frångå detta? Svenska folket vill ha kyrklig begravning. Ytterst få vill ha det på annat sätt.

Kopplingen mellan ett folks religion och begravningssed är stark. Svenska staten må vara sekulariserad men befolkningen är inte lika avkristnad. Privata begravningsplatser för icketroende personer skulle man kunna tänka sig om det funnits tillräckligt underlag. I så fall är detta en fråga för kommunerna. Hittills har kommunerna, med ovannämnda två undantag, låtit huvudmannaskapet ligga på Svenska kyrkan på grund av den långa statskyrkotraditionen.

Det är bara sju år sedan statskyrkan avskaffades och det tar lång tid att förändra ett folks vanor. Än så länge vill flertalet att kyrkan ska ha hand om det.


Leif skriver: "Privata begravningsplatser finns än så länge inte." Och nu slår det mig, efter mitt första inlägg, att det nästan bara finns privata begravningsplatser i Sverige. Men alldeles för få aktörer.

"Ytterst få vill ha det på annat sätt" skriver Leif. Särskilt ifråga om sin egen och anhörigas uppfattning om var och hur någon skall begravas, så är väl det en fråga av största känslighet. Att säga att ytterst få vill ha en begravning på 'annat sätt' och att detta skulle vara en motivering för att förneka dem den rätten, den inställningen är mogen för ett övervägande.

Om svenska folket vill ha en begravning i Svenska Kyrkans regi så finns det inget som hindrar.

Så skriver Leif: "Kopplingen mellan ett folks religion och begravningssed är stark." Men det är väl inte argument för att ge Svenska Kyrkan någon sorts särställning. Det är väl snarast ett argument för att begravningsseden skall kopplas till folks livsåskådning. Eller?

"Än så länge vill flertalet att kyrkan ska ha hand om det." skriver du. Men eftersom var och en har full frihet att låta begravningen handhas av kyrkan, så är väl inte detta ett skäl för att en privat aktör på en marknad - Svenska Kyrkan - skall ha privilegier på detta område. Är du inte emot ett privilegiesamhälle?

Begravningsavgiften på skattsedeln är inte konkurrensutsatt och följaktligen vet ingen om den ligger rätt, är för hög eller för låg. En begravning kostar stora pengar redan nu och mosaiska trobeännare och muslimer har sina egna begravningsplatser, men en vanlig svensk som inte gått i kyrkan sedan han eventuellt döptes är hänvisade till ett enskilt sällskap, Svenska Kyrkan, för att få en gravplats.

Dags för förändring.


Leif Haglund: Din önskan om förändring kommer att uppfyllas i framtiden, men det blir nog inte under din livstid.

Svenska kyrkan är inte vilken "privat" aktör som helst. Kyrkan och staten har varit nära sammankopplat med varandra under lång tid. De traditioner som detta intima sammarbete skapat tar tid att frigöra sig från.

I din livsåskådning finns ingen Gud. De seder och traditioner som kristendomen framkallat har inget värde för dig. Därför protesterar du mot att Svenska kyrkan, trots att statskyrkosystemet avskaffats, fortfarande har en privilegierad ställning. Jag kan mycket väl förstå din inställning, men vill inte medverka till att ditt önskemål om annan huvudman för begravningsväsendet uppfylls. Anledningen är att du och de som tycker som du är för få. Majoriteten vill att Svenska kyrkan ska vara huvudman för begravningsväsendet. Då får man respektera detta.

Visst kostar en begravning mycket pengar, men det är inte till kyrkan dessa pengar går utan till begravningsbyråerna. Dessa hade säkert tagit lika mycket betalt även för begravningar på platser där Svenska kyrkan inte är huvudman.

Den kostnad som kyrkan tar ut för en gravplats på kyrkogården är enligt självkostnadsprincipen. Församlingen gör inga vinster på detta. De får enligt lag inte heller göra det. I vissa församlingar håller man så låga upplåtelseavgifter för gravplats att man tvingas ta av kyrkoavgiften för att täcka underskottet för de enskilda gravarna. Det hade inte blivit billigare om någon annan hade varit huvudman.

Gör ett besök på din hemförsamlings kyrkogård. Vem som är huvudman märker man inte. Du får ett fint vilorum på en äng eller trädgård i en vacker omgivning den dag du lämnar livet, Per.
Jag tror inte att du är någon representant för det socialdemokratiska partiet och partiets officiella ståndpunkt i denna fråga. Jag föreslopg att SAP skulle verka för att begravningsväsendet frikopplades från religiösa samfund. Bättre med kommunalt begravningsväsende, men ännu bättre ett helt privat.

Helt privat betyder, att alla samfund och organisationer skulle ha samma rätt att anordna begravningsplatser. Det finns ju redan, delvis. Mosaiska församlingen i Göteborg har ett hörn av Östra begravningsplatsen, jag vet inte om de är nöjda med detta, men jag skulle tro att alla icke kristna religioner skulle föredra att själva få arrangera sina begravningsplatser. Om jag är troende eller inte har ingen betydelse. Även livsåskådningar som inte accepterar en gud eller liknande fenomen, borde ha rätten att arrangera begravningsplatser för sina sympatisörer.

De som är kristna eller bundna av den kristna traditionen borde få möjligheten att bli begravd i av Svenska Kyrkan välsignad jord. Du rekommenderar mig att besöka en begravningsplats som sköts av Svenska Kyrkan, för att finna att jag inte kan finna spår av kristna symboler. Det tycker jag för min del är ett svek av Svenska Kyrkan mot sina sympatisörer.

Det finns ingen anledning till och borde faktiskt vara förbjudet enligt deklarationen om MR att hävda, att eftersom en majortitet av svenska folket är kristna så får icke kristna finna sig i en kristen miljö för sina avlidna. Obegriplig ståndpunkt från en socialdemokrat.

För mig är saken så enkel. Det finns en miljö och hälsovärdsaspekt på begravningsplatser. Uppfylls dessa villkor så skall människor få begrava sina avlidna på det sätt som de själva vill.


Leif Haglund: Jag representerar enbart mig själv på den här hemsidan. Tro inte att jag ber om partistyrelsens godkännande innan jag publicerar mina inlägg. Vill du veta hur partiet ställer sig i olika politiska frågor ska du gå till partiets officiella webbplats http://www.socialdemokraterna.se

Jag har läst igenom hur jag besvarat dina två tidigare inlägg och kan inte se att jag framfört åsikter som skiljer sig från partiets i den här frågan.
Wallenberg har en hel kulle som gravplats på Lovön söder om vägen till Ekerö.
Varför får inte steril aska spridas på egen mark,en äng som ligger nära huset och har ett träd.Det nekades en man i Norrland som ville följa hustruns önskan.
Stoftet av den avlidna ägs inte av länsstyrelen.
Frågan är om EU tillåter att de avlidnas önskemål inte behöver beaktas.Religionen står inte över äganderätten.Icke troende skall inte tvingas till kyrkogårdar.Skäms ni som vägrar de dödas önskan!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM