TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

-Hur kan det komma sig att man kallar det för bidrag när det ges till fattiga och behövande medan när samma ges till rika och välbärgade kallas det för avdrag?  Är inte skattesubventioner och socialförsäkringar sprungna ur samma skattekista?  Dessa både relevanta och stringenta ord står att läsa i en motion till Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress i Helsingborg den 14 april.

 

Motionären fortsätter: "Konstruktionen av avdrag för hushållsnära tjänster är idag utformat på ett sådant sätt att det endast gynnar personer med hög inkomst och kan därför knappast kallas för en generell välfärdsreform som kommer stora delar av befolkningen till nytta.  Dessutom har det visat sig att förretag som utför hushållsnära tjänster missbrukar personer placerade i den så kallade Fas3 vilket är rent förkastligt.  Detta innebär att RUT-avdraget till 75 % är skattebidrag och detta anser jag vara ett skändligt missbruk av våra gemensamma skattepengar."

 

Motionären yrkar att den skånska riksdagsgruppen aktivt verkar för att avdraget för hushållsnära tjänster, det s k RUT-avdraget avskaffas.   Distriktskongressen delade motionären verklighetsbekrivning, konstaterade att RUT-avdraget i sin nuvarande form inte är en lösning för att få arbete och fritid att gå ihop, hänvisade till att riksdagsgruppen i sin budgetmotion pekade på alternativet att skattereduktion för hushållsarbeten tydligt ska riktas mot äldre och barnfamiljer och vidarebefordrade motion och utlåtande till riksdagsgruppen.

 

Samma dag behandlades en motion om skatteavdrag och konjunkturstimulerande investeringar av Göteborgs partidistrikts årskonferens.

Motionärerna konstaterar att dagens system med skatteavdrag för både det ena och det andra är fel väg att gå med våra  gemensamma resurser.  "Det vi i första hand tänker på är RUT  och ROT-avdrag som idagens utformning har en fördelningsprofil från fattig till rik.  Detta måste socialdemokraterna försöka göra npgot åt.  De aktuella avdragen börjar handla om orimliga kostnader och en statsfinansiell belastning som riktas till mellan 5-10 procent av befolkningen....Det börjar bli uppenbart att subventionerna nu nått en sådan storlek att de tränger ut viktigare satsningar på välfärden och infrastruktur. 

 

Motionären slår samtidigt fast att ROT-avdraget egentligen är en idé från arbetarrörelsen.  "Idén i tidigare tappningar har handlat om ett konjunkturstimulerande bidrg i lågkonjunkturer för att behålla kompetens i vissa branscher för framtiden."

 

I motionen :

att årskonferensen uttalar sitt stöd för att avskaffa RUT-avdraget

att åskonferensen uttalar sitt stöd för att förändra dagens system med ROT-avdrag till att bli ett konjunkturstimulerande investeringsbidrag och inte enbart omfatta privatpersoner

att årskongressen ger partidistriktets styrelse i uppdrag att utarbeta ett mer genomlyst förslg, i de att-satser som vinner bifall, till höstdistriktskongressen 2012.

 

Kongressen beslutade att bifalla första och andra att-satsen och anse tredje att-satsen besvarad. Samt att den skickas med distriktsstyrelsens utlåtande till den Socialdemokratiska riksdagsgruppen.

 

Två stora partidistrikt har med skärpa uttalat sig för att nuvarande system med skatteavdrag både är dyrt och ger orimliga och orättvisa fördelningspolitiska utslag varför det måste förändras/avskaffas.

 

Mot detta kan ställas ett uttalande av partiets ekonomisk-politiske talesperson Magdalena Andersson, med innebörden att RUT ska vara kvar men med vissa förändringar.  På detta har bl a bloggare Andersson  i Helsingborg, sin underdånighet trogen med allt vad partiledningen säger,  hakat på med den ytterligare utslätningen att avdraget "om möjligt" ska begränsas.  Att uttalanden av det här slaget långifrån återspeglar vad socialdemokrater i allmänhet tycker och vad ren anständighets- och solidaritetskänsla säger, står utom alla tvivel.

 

Därför finns det all anledning att gräva djupare i frågan och efterhöra vad partivänner i andra delar av landet tycker.  Jag kommer själv till att börja med att pejla opinionen blad övriga partidistrikt bl a genom att undersöka vad som sagts och behandlats i frågan på distriktens årskongresser, som äger rum i dessa dagar.

 

 

 RUT kan avskaffas helt utan att det blir ngn märkbar skillnad på arbetslösheten.

ROT skulle man kunna omforma så den riktas enbart till att bygga nya hyresrätter. Den gmala hyresrättssubvensionen kostade ca 10 miljarder, nuvarande ROT kostnad ligger på ca16 mijarder.

Vi har en eskalernade bostadsbrist tillsammans med massarbetslöshet och totalt havererad hyresmarknad, alla problemen omfattas genom att ROT ritkas om till att endast avse hyrerätter.


Bengt Silfverstrand: Ja, Rut behövs inte ur ett sysselsättningsperspektiv. Pengarna kan med fördel i stället användas för personlförstärkningar inom äldreomsorgen och sjukvården.
Den nya partiledningen är inte dum. Den kommer inte att avskaffa populära ROT och RUT. Möjligtvis blir det justeringar. Ledningen vill vinna valet och inte fastna i gamla dogmer.


Bengt Silfverstrand: Goddag yxskaft! Problemet är självfallet att även folk hinner vänja sig även vid orättvisor. Detta innebär självfallet inte att vi ska sticka huvudet i sanden och inte göra någonting. När du säger att det möjligtvis blir justeringar, så innebär detta också att du tycker att partiet ska strunta i att göra någonting åt de uppenbara orättvisorna. Det innebär också att du inte delar den skångska distriktskongressens beslut, vilken du gjorde allt för att sola dig i.

Sist och slutligen. Att det skulle vara en dogm att vilja förändra system som innebär att de bäst ställda i samhället stöds genom skattesubventioner torde vara en nytolkning av svenska språket och dess innebörd.
Jag försöker verkligen inte sola mig i några beslut på den skånska distriktskongressen. Jag tycker mig ha en realistisk inställning till i vilken utsträckning besluten beaktas i praktiken. jag vet inte hur många gånger kongresserna antagit 6-timmars arbetsdag. Jag tror att belutet om att slopa RUT kommer att röna samma öde. men den som lever får se.


Bengt Silfverstrand: Jag noterar med viss förvåning att ett ombud för socialdemokraterna i Helsingborg, tillika arbetarekommunens ordförande:

1. Inte känner till vilka beslut som distriktskongressen fattat. Beslutet ang. RUT var ingalunda att helt slopa RUT utan att begränsa detta avdrag och rikta det mot gamla och barnfamiljer.
2. Inte bryr sig om vilka beslut som demokratiska församlingar fattar.
3. Tycker det är helt i sin ordning att skattepengar används för att subventionera välbärgade personers städning m m.
Sverige är ett sjukt land som skattesubventionerar städning samt lyxrenoveringar av kök och badrum åt välbeställda.


Bengt Silfverstrand: Ja, just detta är verkligen sjukt.
Man kan göra så här. Testa om RUT kan stå på egna ben.
Skäl, inget annat har prövats och blivit permanent därför bör ett prov göras vilka som kan stå på egna ben.

Sedan kan man gardera sig kan de inte stå på egna ben så införs subventioner igen.

En snäll variant som flera skulle gå med.

Sen är det bara ta bort RUT. Ids man inte städa sin egen dynga utan måste ha subvention då är man säkert inte duktig på jobbet heller.Bengt Silfverstrand: Det är självfallet helt ok att anlita städning m m, men det är helt uppåt väggarna att dessa hushållsgöromål ska subventioneras av skattekollektivet.
”-Hur kan det komma sig att man kallar det för bidrag när det ges till fattiga och behövande medan när samma ges till rika och välbärgade kallas det för avdrag? Är inte skattesubventioner och socialförsäkringar sprungna ur samma skattekista?”

Avdrag och bidrag är inte samma sak. Och dom är inte sprungna ur samma skattkista.

Avdrag görs från sen skattskyldiges egna inkomster. Jag repeterar, egna inkomster. Det kan tex handla om RUT eller ROT men även om en taxiåkare som gör avdrag för dieselbränsle till sina bilar eller en ICA handlare som gör avdrag för inköpta varor när beskattningsbar inkomst beräknas. Men ”skattkistan” i dessaa fall är den skattskyldiges egna inkomster.

Ett bidrag som tex ett partistöd som kanske används för att avlöna en avsutten partiledare så denne ska kunna uppbära en statsministerlön utan att vara statsminister kommer från en annan skattkista.

Sen är jag inte någon större fantast av RUT eller ROT eftersom de ger fysiska personer avdragsrätt för kostnader som otvetydigen måste ses som personliga levnadsomkostnader och därmed går de emot grundläggande princip inom beskattningen av fysiska personer som säger att man ska ha avdragsrätt för kostnader för intäkternas förvärvande men ej för personliga levnadsomkostnader.
RUT eller ROT kan inte ses som ett avdrag för kostnader för dina inkomsters förvärvande. Men ROT är uppskattat av husägare och RUT av städernas medelklass som inte bor i egna hus i samma utsträckning men som uppskattar att städtjänsterna blir billigare. Vilket väl är orsaken till att Socialdemokraterna i ”skogen” som ofta bor i egna hus är för ROT och emot RUT medan Miljöpartisterna i stan han en annan syn på saken. Men eftersom de av olika skäl är uppskattade av många skattskyldiga så blir de nog kvar i en eller annan form.

Till sist, en fråga till Bengt Silfverstrand.
"Konstruktionen av avdrag för hushållsnära tjänster är idag utformat på ett sådant sätt att det endast gynnar personer med hög inkomst” står det i motionen.
Men varför yrkar inte ni inte på att ROT avskaffas av samma skäl?
Det är väl inte de som bor i Rosengård i Malmö som är de som flitigast utnyttjar ROT avdraget nere i Skåne?Bengt Silfverstrand: Du är fullständigt ute och reser. Självfallet är avdrag för hushållsnära tjänster ett bidrag, vilket i första hand utnyttjas av välbeställda personer, och som sådant subventioneras av skattekollektivet. Det finns dessutom alternativa möjligheter att använda motsvarande skattepengar, t ex genom direkt stöd till i första hand gamla människor inom äldreomsorgen.

Svar på frågan: Rut och Rot är väsensskilda i så måtto att ROT-avdragen i socialdemokratisk tappning tillkom som ett temporärt investeringsstöd i vid lågkonjunktur. Det är borgarna som permanentat det.
"Sverige kan inte byggas starkt på bidrag till redan välbeställda"...just det...inget barnbidrag till höginkomsttagare...!


Bengt Silfverstrand: Då har du fått hela problemet om bakfoten. För det första väger barnbidragen tyngre för låginkomsttagaren än för höginkomsttagaren eftersom de utgår i kronor och inte i procent. För det andra skulle många höginkomsttagare vi behovsprövning ändå få barnbidrag genom laglig skatteplanering. För det tredje är barnbidraget lättadministrerat, obyråkratiskt och därför ett effektivt sätt att bedriva välfärdspolitik.
”Bengt Silfverstrand: Du är fullständigt ute och reser. Självfallet är avdrag för hushållsnära tjänster ett bidrag, vilket i första hand utnyttjas av välbeställda personer, och som sådant subventioneras av skattekollektivet.”

Om du tex erhåller försörjningsstöd så är det ett bidrag. Du får genom bidraget tllgång till pengar som andra har jobbat ihop.

Men om du medges ett avdrag vid beräkningen av beskattningsbar inkomst så innebär det att den beskattningsbara inkomsten minskar och att du får behålla en större del av din egen lön, dvs de pengar som du själv har jobbat ihop vilket är en väsentlig skillnad.

Eftersom din lön är just din lön så innebär det inte att du fått ett bidrag från ”skattekollektivet”.
Det du säger är bara korrekt om man anser att ”skattekollektivet” äger din lön. Men någon juridisk person med det namnet finns inte.

Du skriver:
”ROT-avdragen i socialdemokratisk tappning tillkom som ett temporärt investeringsstöd i vid lågkonjunktur. Det är borgarna som permanentat det.”

Men min fråga var varför ni inom (s) i Skåne inte anser att det bör avskaffas?
Min minnesbild är att det var goda tider 2004 och 2005 då vi också hade ROT-avdrag. Det var ingen lågkonjunktur då? ROT har ju en större förmögenhetsomfördelande effekt. När den välbeställde villaägaren genomför en renovering, om- eller tillbyggnad på sitt hus så medför det att värdet på huset ökar.Bengt Silfverstrand: Vem har ifrågasatt att försörjningsstöd är bidrag? Definitivt inte jag. Med din logik att avdrag inte i praktiken är skattebidrag, så ska vi förstås göra rent hus med skattesystemet. Städning saluförs precis som gurkor och tomater på en öppen marknad. På denna öppna marknad gäller marknadsprissättning. Denna sunda princip sätts nu ur spel genom att vissa tjänster subventioneras på skattekollektivets bekostnad. De pengar som nu går till städbidrag, i första hand till personer som har råd att betala tjänsterna utan hjälp av andra skattebetalare, skulle göra större nytta om de satsades på bristområden inom välfärdsområdet.
(S) i Skåne hade att ta ställning till RUT resp. Fas 3. Vad gäller ROT så är socialdemokratins principiella uppfattning fortfarande att det ska vara ett temporärt investeringsstöd.
RUT och ROT är och har gjort en del gott. Du och några andra med dig lägger någonslags skam i att köpa tjänster och hur ni kopplar ihop det med ideologi är emellanåt obegripligt.
Medborgarna gillar systemet och det märks på användandet av de båda dvs de medborgare som röstar på oss - Socialdemokrater - gillar det. Avdraget behöver ökas på för även om det varken går att bevisa - Flera jobb - Inga Flera jobb - så är det likef.n medborgare som jobbar och som har en arbetsplats med kollektivavtal i de allra flesta fall. Den debatt som som handlade om pigan är j....ligt patrialkariskt uttryckt....o klassificerar vissa jobb som mer värda än andra. Att städa, att handla är bra jobb och det ger en inkomst.


Bengt Silfverstrand: Huruvida medborgarna i gemen gillar RUT vet vi inget om, eftersom frågan aldrig ställts på sin spets. Folks reella inställning till frågan kan speglas först om RUT-bidragen ställs mot alternativ användning av motsvarande skattesubventioner. t ex riktade satsningar inom äldreomsorgen. Utredningar visar att RUT inte gett någon påtaglig effekt på antalet s k svartjobb. Städjobb är definitivt inga pigjobb, de är lika hedervärda som alla andra jobb. Men det finns ingen anledning att dessa tjänster, tillhandahållna på en konkurrensutsatt marknad, ska subventioneras.
Det finns inte en klar sanning varken mot RUT och det vet du lika bra som jag. Man kan från två håll ana och snabbt beräkna men exakta siffror är tydligen mycket svårt att få fram. Utredningen som du hänvisar till gällande att det inte har minskat med svartjobben skulle jag däremot gärna vilja läsa.
Kontentan av ditt motstånd är alltså att vi aldrig skall subventionera arbeten? förstår du i långa loppet vad du då egentligen tycker?
Det är bra att du inte särskiljer "pig"jobb från riktiga jobb - men du vet även där att vi inte särskilt månar kvinnojobben i vanliga fall - se nu på hur många det är av svenska politiker som vågar ta ställning mot kvinnolönerna som sjuksköterskorna får...där är det total tystnad trots alla jämställdhetsutredningar, stora ord i valtider. Jag tycker det hänger ihop med hushållsnära tjänsterjobben - attityden alltså. Skall vi skapa riktiga jobb till alla de som inte har förmånen att ha ett riktigt - eget jobb - så måste - tror jag - ta alla sätt tillvara som vi kan. Att skapa jobben från "de offentliga" är inte en lösning. Varje verksamhet skall bära sig - även offentliga verksamheter - och det är viktigt eftersom våra skattepengar skall användas till att återuppbygga det skyddsnät som sittande regering tatt bort. Kontenta: varken du eller jag kan bevisa att RUT inte fungerar. Vi kan ana och vi kan tolka. Jag väljer då att tolka utifrån egen erfarenhet - både som tidigare arbetsgivare och som användare av avdraget och från de positiva reaktioner som man hör från omgivningen - läs medborgarna samt från skatteverkethttp://www.skatteverket.se/download/18.5fc8c94513259a4ba1d8000174/rapport201101.pdf

läs speciellt avsnittet med andelen svartjobb som man använde tidigare och hur många som skulle återgå om man sänkte eller tog bort RUT avdraget.

Att stimulera tjänsteköpen är mycket viktigt och det är också ett outforskat och oexploriterat...( hrmm säger man så ) område där det finns otroligt många nya nischer för människor som inte kommer in på arbetsmarknaden på annat sätt. Jag ser det som positivt och det säkrar också upp att dessa medborgare är försäkrade, att pensionspengar betalas in och att man har en bra arbetsmiljö tillskillnad mot tidigare när man sprang "svart".

Så är du emot subventioner för att skapa arbeten - hrmm då är du nog emot ganska mycket av socialdemokratisk politik som jag ser det :-)


Bengt Silfverstrand: Jo, det finns en klar sanning om RUT, nämligen att det är en skattesubvention och att denna skattesubvention i synnerligen stor utsträckning tillkommer personer som gott och väl har råd att betala tjänsten fullt ut, d v s vad den i verkligheten skulle kosta utan subvention.

Din logik är sannerligen inte knivskarp. Om subventioner skulle vara nödvändiga för att skapa jobb, så borde ju metoden genomföras över hela tjänstesektorn.

Men sanningen är ju annars att de pengar som i dag går till rikemanssubventioner skulle gjort betydligt större nytta om de används för att stärka bemanningen inom äldreomsorg och skola.
hrmmm du får nog definiera vars gränsen går mellan arbetarklassen, medelklassen och det du kallar rikemannaklassen. Pratar vi utbildning? årsinkomst? Jag ser fortfarande att alla bäckar små skapar arbetstillfällen. Och det hoppas jag att man gör uppåt me


Bengt Silfverstrand: Det går naturligtvis inte att dra någon sådan objektiv gräns. Det räcker att se hur flödet går på RUT-avdragen, för att konstatera den snedvridna fördelningsprofilen. Det är mycket bättre att satsa dessa pengar direkt på bristområden i välfäden. Och beträffande bäckarna så kan det aldrig vara konstruktivt att på konstlad väg, via subventioner skapa jobb på konkurrensutsatta marknader.
"RUT är populärast bland barnfamiljer och bland äldre. Personer över 65 år utgör 34 procent av köparna och kvinnor köper tjänster i högre utsträckning än män. Något som föranleder frågan om inte RUT tjänsterna också regelmässigt skulle kunna ersätta servicetjänsterna inom hemtjänsten. Efterfrågan och ökningen bland äldre köpare visar nämligen att det tycks finnas ett behov bland äldre att själva få bestämma vilken typ av service man vill ha och av vem man vill ha den utförd av."
http://almegabloggen.almegabloggar.se/2011/03/15/rut-ar-popularast-bland-barnfamiljer-och-bland-aldre/
Om du läser längre ner så jämförs det med SCB s tankar också och du ser att det är könsskillnader mellan RUT och ROT så det du eg talar om är att snöpa kvinnornas behov av hjälp hemma samt våra pensionärers möjligheter att själva bestämma vad hjälpen i hemmet skall bestå av. Så även om min logik inte är knivskarp så ser jag i verkligheten fördelarna av RUT och jag har också mött köparna - oftast pensionärer - och om de skall räknas till landets rikaste så är det din logik som skall ifrågasättas.


Bengt Silfverstrand: Det är väl självklart att det både bland äldre och barnfamiljer finns intresse att utnyttja en subventionerad tjänst. Anna Gavenäs vid Linköpings universitet har gjort en genomgripande undersökning av "fenomenet" och konstaterar bl a att det mycket klart av statistiken framgår att det övervägande är höginkomsttagare som anlitar hushållsnära tjänster. Det är med andra de som har råd att betala tjänsten ifråga fullt ut som både är överrepresenterade och som sammantaget gör de högsta avdragen. Även av ditt eget inlägg här ovan framgår att det är vissa grupper som sticker ut. Av detta kan man dra den logiska slutsatsen att det är bättre att rikta pengarna till dessa grupper samt att begränsa storleken på avdragen.
Det mest perversa med RUT är att staten subventionerar de mest lågproduktiva typerna av produktion. Historiskt sett brukar det vara tvärtom, till exempel genom avdragsrätt för investeringar; syftet med det är att öka produktiviteten generellt i hela samhället så att vi alla blir rikare.

Undantag från den regeln har historiskt sett bara syftat till omfördelning, så att inte fattiga människor ska lida nöd.

Men här satsar regeringen på att utveckla den sortens näringsliv som man klarar lika bra i Kongo. Är avsikten att vi ska hamna där? Är det den sortens verksamhet regeringen tycker att vi ska specialisera oss på?


Bengt Silfverstrand: Ja, detta är ett stort problem men sammanhänger med b-regeringens intresse att Sverige ska konkurrera med låga löner.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM