TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Sedan partistyrelsen nu sammanträtt och Anders Johansson fått möjlighet att tala direkt till Håkan Juholt och alla försäkrat att det nu ska vara slut på tjafset och vi ska börja prata politik igen, så ska jag göra ett tappert försök att följa det rådet.

 

Som utgångspunkt tar jag gärna de politiska mål  som partistyrelsen nu ska lägga fram inför  förtroenderådets  möte den 3-4 december.

 

 * Statsbudgeten ska kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk

    innehållande till  exempel mål om antalet timmar och sysselsättningsgrad.

* Att vidsidan av befintligt mål för offenligfinansiellt sparande se över   

   möjligheten att utarbeta ett mål för destatliga investeringarna i reala

   tillgångar.

 

Även om språket är onödigt tillkrånglat så måste förslagen till sitt innehåll ses som ett steg i rätt riktning.

 

Ställt utom var tvivel är nämligen att riksbankens snäva inflationsmål (2%) utgör en klar hämsko på sysselsättningen.  Sverige kommer sannolikt aldrig att komma under 4 procents arbetslöshet med en aldrig så ambitiös arbetsmrknadspolik resp. kompetensutvecklingsinsatser så länge penningpolitiken är så stram och statsbudgeten saknar ett sysselsättningsmål likvärdigt inflationsmålet.

 

Hos ekonomer av facket vinner denna insikt allt större terräng och att socialdemokratin som första politiska parti hårdare markerar sysselsättningens betydelse för den ekonomiska politiken måste detta hälsas med tillfredsställelse.

 

En annan fråga som måste lyftas fram till öppen debatt är det snäva utgiftstakets hämmande inverkan på sysselsättningen.  Så fort nuvarande snäva budgetregler ifrågasätts brukar den konventionella klokskapens företrädare mer eller mindre högljutt varna för okontrollerbar inflationsutveckling, ekonomisk kollaps modell Grekland etc.  Vad det handlar om är självfallet inte att leva över sina tillgångar.  En ekonomiskt ansvarsfull politik kräver givetvis även framöver bugetramar.  Däremot finns det inget vetenskapligt belägg för att det är fel att använda de pengar/överskott man faktiskt disponerar för långsiktiga investeringar.

 

Välkomna till en debatt om dessa frågor, Stig-Björn Ljunggren, Anders Johansson, Peter Högberg, Johan Westerholm, Johanna Graf, Fredrik Olsson m fl som i allmänna och oprecisa ordalag hittills ropat på socialdemokratisk förnyelse och skjutit på pianisten......Det finns ju en allmänt spridd uppfattning att eftersom full sysselsättning verkar driva upp inflationen, så kan man också vända på kuttingen, och genom höjd inflation få fler i arbete.
Tror inte att det är riktigt så enkelt.
Däremot är det väl ganska uppenbart att vi nu går in i en period med högre inflation, som ett sätt att minska skuldbördan, åtminstone är det vad insiktsfulla finansmänniskor nu säger när de spår framtid.
Så där har du onekligen en poäng.

Att ge Alliansen möjlighet att leka med statsbudgeten i det här läget skulle jag dock kraftigt avråda från. Det har de fått göra ett par gånger förr, och det har inte varit speciellt bra.
Kanske är det till och med så att socialdemokraterna fortfarande betalar en förtroendenota som de skaffade sig under saneringsåren och som berodde på att de borgerliga hade möjlighet att missköta sig.


Bengt Silfverstrand: En synnerligen märklig inställning. Det här handlar minst av allt om förenkling utan om att lyfta upp sysselsättningen som ett med inflationsmålet jämbördigt mål. Ett sådant sysselsättningsmål finns till och med i USA. Det handlar inte heller om att släppa upp inflationen okontrollerbart utan att lätta något på trycket, som bl a Calmfors föreslagit (och han kan ju knappast sägas gå socialdemokratins ärenden.).

Det här är med andra ord så långt ifrån lek med statsbudgeten som man bara komma kan.

Observera sedan sambandet mellan de två ting som först fram i s-målen inför förtroenderådet. De överskott som genereras ska i huvudsak användas för framtidsinvesteringar. Inte heller detta är inflationsdrivande.

Mitt ditt på-stället-marsch-resonemang lär socialdemokratin inte kunna vinna några framgångar.
(s) städade efter sig själva på 90-talet.
Det tog decennier att bygga upp så
stora obalanser i svensk ekonomi. De
borgerligas bidrag var litet.
Det stora missstaget var superdevalveringen
1982. Nu är vi tydligen tillbaka till de stora
misstagens tid. Var är den sjätte semester-
veckan som utlovades till valet 1988? Dags
att damma av löftet.
!


Bengt Silfverstrand: Då har du grovt missuppfattat vad det handlar om. Som framgår av s-utspelet så ska de pengar som faktiskt finns användas för investeringar i infrastruktur. Framtidsinvesteringar i sådan utrustning är inte inflationsdrivande. Snacket om en sjätte semestervecka är helt irrelevant i sammanhanget.
Infrastrukturinvesteringar tror jag också är klokt, men det kan inte utan att annat också får nerprioriteras.
Och Calmfors idé är ju att vi kan inflatera lite utan att rubba förtroendet för svensk ekonomi. Kanske har han rätt, och oavsett detta så börjar marknaden förvänta sig ökad inflation som ett resultat av krisen.
Men vi ska inte förvänta oss att problemen löses bara för att vi justerar regelverket. Detta är en strukturell kris av episka mått, och då är det hela den industriella ordningen som ligger i stöpsleven. Frågan är hur vi ställer om i Asiens Århundrade, om vi kan göra det i EU-hägnet, om vi än en gång ser ett USA som tar täten medan Kina bångnar....


Bengt Silfverstrand: Självfallet kan vi inte lösa alla samhällsproblem på en gång men har vi råd att sänka skatterna för hundratals miljoner, så finns det under alla förhållande goda möjligheter att satsa på såväl investeringar som vissa förstärkningar av det sociala skyddsnätet. Pekar vi bara ut färdriktningen - och det har vi redan gjort när det gäller pensionärsskatten så kan vi alltid motivera att utjämningen måste ske etappvis.

Och visst är det möjligt att göra inflationsmålet mindre snävt samtidigt som ett klart sysselsättningsmål sätts upp som en med inflationsmålet jämbördig storhet. Sen räcker det självfallet inte att ändra regelverket, och att vi har en strukturkris är ingen nyhet. Kinas och Asiens frammarsch har pågått under en längre tid. Och under denna tid så har svensk ekonomi trots allt hävdat sig väl i det internationella perspektivet. Vi har visat att det finns ett visst nationellt utrymme för reformer, globaliseringen till trots.
Högre inflatonsmål ger lägre arbetslöshet bara om den högre inflationen ger lägre reallöneökningarna.

2 procents inflation och 5 procents nominell löneökning ger samma nivå på arbetslösheten som 4 procents inflation och 7 procents nominell löneökning. Det beror på att båda exemplen ger samma reallöneökning ( 3 procent ).

Reallöneökningarna bestämmer den framtida nivån på arbetslösheten.

Inflationen spelar bara en roll om den verkligen pressar ner reallöneökningarna.
Bengt Silfverstrand: Detta ändrar inte det minsta på det faktum att vårt inflationsmål är alldeles för snävt och att detta påverkar sysselsättningen negativt.
Relevanta frågor du tar upp Bengt. Vi måste fråga oss om det även fortsättningsvis skall vara "den enda vägens politik" som skall vara allenarådande och justeringar i marginalen skall vara det som skiljer oss och moderaterna åt. Årets budget skall kritiseras utifrån just det perspektivet och inte utifrån "stockholmshögerns" perspektiv. Det är väl bara att blicka ut över södra Europa och faktiskt även över USA där vi ser baksidorna av normpolitiken.


Bengt Silfverstrand: Js. inte i ett enda land har högerpolitiken lyclats. Tar vi sedan Spanien som exempel så är det den socialistiska regeringens åtstramningspolitik som krattat manegen för den spanska högern.
Nu blev det ju riktigt intressant.

Bengt, köper du Antes förklaring om vad det är i ökad inflation som sänker arbetslösheten, d.v.s. att det är minskade reallöneökningar som är skälet till att arbetslösheten sjunker vid hög inflation?


Bengt Silfverstrand: Ante? Du menar förstås Anders Johansson, som är hans riktiga namn. Vad jag sagt och upprepar är nuvarande snäva inflationsmål hämmar sysselsättningen.
En minskad reallöneökning, är dock en ökning. Intressant.


Bengt Silfverstrand: Ja, det är ett riktigt konstaterande. Det går alltså att både upprätthålla sysselsättningen och höja reallönerna om inflationsmålet revideras något uppåt.
Jag tror inte det går att begränsa reallöneökningarna med högre inflation. Arbetstagarna kommer att kräva högre löner om inflationen blir högre och vi får dras med den höga arbetslösheten trots högre inflation.

Mitt namn är Andreas Johansson inte Anders Johansson.


Bengt Silfverstrand: Fakta i målet är att ett allför snävt inflationsmål hämmar sysselsättningen. Att något lätta på trycket innebär självfallet inte att man ska släppa inflationen fri. Och fortfarande går det att uppnå reallöneöknngar med något högre inflationsmål.

Tack för att du nu uppgav ditt riktiga namn. Allt med tanke på att det håller på att gå inflation i namnet Anders Johansson, en figur som därutöver inflaterat mediadrevet mot partiledaren.

Höj inflationsmålet till 5% och kronan deprecieras
omedelbart. Vad säger omvärlden om detta när
vi så ojust skaffar oss fler arbetstillfällen? Finland,
med sin skogsindustri, kommer att protestera, och
facken kommer att kräva kompensation. Hur tar
vi igen förlorad trovärdighet på finansmarknaderna?
- Det är ju den gamla Palme/Feldt-vägen.


Bengt Silfverstrand: Struntprat! Ingen har mig veterligt talat om att höja inflationsmålet till 5 procent, Men ett mindre restriktivt inflationsmål än det nuvarande behövs om vi ska kommer under 4% arbetslöshet också i goda konjunkturer. Och den liberale ekonomen Lars Calmfors kan knappast beskyllas för att vara ute på djupt vatten då han anser att det är hög tid att något lätta på det nuvarande snäva inflationsmålet.
(S) har full sysselsättning som sitt mål. Men tyvärr har man ingen politik som ger full sysselsättning. Jag tycker det är absolut den svagaste punkten i (S) politik. Det diskuteras väldigt lite hur reallöneökningar påverkar arbetslösheten. En del verkar t.o.m tro att höga reallöneökningar ger LÄGRE arbetslöshet!!!

Arbetsmarknaden fungerar som andra marknader. Priset (reallönen) och kvaliteten (utbildning, erfarenhet, arbetskapacitet) avgör om varan (arbetstagaren) ska bli såld på marknaden. Lägre pris och bättre kvalitet ger större efterfrågan, det är inte svårare än så.

Jag hoppas (S) tar fram en politik som angriper arbetslöshetens själva kärna för att kunna uppnå full sysselsättning. Utbildning och infrastruktursatsningar är nog bra men så länge lönebildning inte ger rätt reallön kommer vi att få dras med hög arbetslöshet. Massarbetslöshet har vi haft ända sedan tidigt 90-tal, det börjar vara dags att få bort den.


Bengt Silfverstrand: Inget parti har idag en politik som sätter full sysselsättning överst på dagordningen. Och ska vi komma ner i en arbetslöshet under fyra procent så måste vi lätta på inflationsmålet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM