TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Sällan har väl en forskarrapport kommit så mycket buller åstad som den brett upplagda forskarstudie i SNS regi som publicerades för några dagar sedan   och som trots tappra försök inte kunnde finna att privatiseringar av välfärden ökat effektiviteten. Det var uppenbarligen något av en bomb som briserade mitt inne i den borgerliga helgedom som är de omfattande privatiseringarna av välfärden.

 

Den borgerliga försvarslinjen går nu ut på att relativisera betydelsen av rapporten.  Så här lät det i DN: "Det är lätt att glömma att privatiseringarna inte uppstod ur tomma intet eller som en biprodukt till en allmän högervåg."

Nej någon biprodukt till högervågen är det sannerligen inte fråga om utan tvärtom en huvudlinje i en ideologi som går ut på inbillningen att allt blir bättre bara det sker i privat regi.

 

Forskningens huvudslutsats att det inte finns några vetenskapliga bevis för att "de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats."  Lägg därtill att forskarna på skolans finner tendenser till segregation, en iakttagelse som både politiker och skolfolk i Sverige redan slagit larm om.

 

"Efter Arbetets" kommentar i sammanhanget är väl värd att återge i sin helhet:  "Back to the USSR

Vi hatar att ständigt behöva säga vad var det vi sa.  Det ger ett så drygt intryck.

Men ibland är vi bara tvungna.  Som när en grupp SNS-forskare i onsdgs slog  fast att det inte finns vetenskapliga belägg för att de privtiseringar inom välfärden som gjorts de senaste 20 åren skull ha några positiva effekter.

Däremot ptsas en massa pengar ut på marknadsförning, skolorna drar igång ett betygsrace för att locka elever och på skolområdet ökar  segregationen.

Men visst finns det vinnare.  De bolag som kammar hem säkr skttepengar och skeppar dem vidare till skatteparadisen, till exempel.  Och de ska ju occkså ha sitt.  Hur skulle det annars se ut, om våra skatter stannade i den offentliga sektorn och sköttes v politiker vi kan ställa till svars i allmänna val?  Rena Sovjet ju."  www.efterarbetet.se

 

 

Socialdemokratin bör omgående ta fasta på forskarnas rekommendation och kräva en  genomgripande utvärdering av de senaste 20 årens privatiseringar inom välfärdssektorerna.

 Delar du uppfattningen att de styrande i Sovjet ställdes till svar i allmänna val?

Min syn på privatskolor handlar inte om besparingar utan om alternativ undervisning.


Bengt Silfverstrand: Var får du alla fobier från? Fattar du verkligen inte ironin i Efter Arbetets kommentar?
Visst kan delar av den privata skolverksamheten ses som alternativ undervisning och när sådan t ex sker i form av alternativ pedagoik, typ Montessori och Walldorf, har den helt klart ett berättigande.
Vad kritiken gäller är försnillning av skattepengar till s k skatteparadis utomlands.
Bengt Marklund

Du har ju bara en fri Tv-kanal i Sverige och det är Svt.

Henrik Vallgren

Hur kan privatskolor ha en alternativ undervisning. Ska inte dom som kommunala friskolor följa skolverkets läroplan? Och hur var det. Ställdes Chiles diktator någon gång till svars. Han var ju ni moderaters idol.
Slutsatsen är att det behövs mer forskning då inga tydliga slutsatser kan dras. Varken mer eller mindre. Så Bengt får helt enkelt hejda sig en smula innan han deklarar valfrihetens död.

Återigen måste önsketänkande skiljas från empiriska fakta.


Bengt Silfverstrand: Ja, det behövs mer forskning. Något annat har jag heller inte påstått. Vad det här handlar om är att myten om privata lösningars allena saliggörande effekt smulats sönder rejält. Och vad gäller empiriska fakta så är det just vad den SNS-undersökning som här åberopas bygger på.
Hrmmm jag trycker du drar lite hårt i den växeln när det gäller denna rapport. För det första är frågeställningen dom ställt inte helt "heltäckande" - sen har du inga jämförelser gällande "nöjdhet" hos kunderna kontra privat och kommunalt/landsting. du har heller ingen tidigare gjord forskning att referera till vilket egentligen innebär att "sanning" inte kan uppnås....Sedan till nr 2 - att detta är en "borgarnas försvarstal". Det är inte sant. Vi har - med all rätta - konkurrensutsatt verksamheter inom välfärden för att åstakomma det bästa för kunden - för medborgaren utifrån vad man får för sina skattekronor. Och jag vet inte om du vill kalla ditt eget parti för borgligt - men jag vill det definitivt inte. Jag är stolt över den öppenhet som vi åstakommit och frukten av det hela är att alla utförare av vård och omsorg lärt sig saker av varandra - du vet individen, kunden, patienten, klienten är ju en individ. Det vi istället borde lägga tid och kraft på är att säkerställa kvalitetskraven på all verksamhet som är skattefinansierad. När du tar fram vårdskandaler så gör du det med rätta - men du har skygglapparna på och du ser inte de misstag som gjorts inom kommun/landsting...Ta den totalt nedrustade sjukvården i Gävleborg som exempel. Personligen tycker jag kvalitetskraven är viktigare än ägarskapet och anbuden bör utformas så att individen får ut det maximala av sin inbetalda skatt - som en rättighet för alla. Sedan så är det en lögn att fara fram med ett begrepp som"riskkapitalister"...Ta istället reda på vilka som äger dessa riskkapitalföretag....du kommer bli lite förvånad över att det är bl.a dina pensionspengar som bearbetas på ett genuint intresse att säkerställa just din pension.....


Bengt Silfverstrand: Här dras inte alls hårt i någon särskild växel. Här konstateras bara utifrån föreliggande vetenskapliga fakta att privatiseringslösningar generellt sett är vägen till att uppnå bättre effektivitet inom välfärdens kärnområden. Långa och snåriga utläggningar behövs inte för att konstatera dessa fakta.
Glöm inte bort att privatiseringarna görs av ideologiska skäl. För den frälste nyliberalen är utfallet mindre viktigt. Även om det går sämre så lyckas man i alla fall på så sätt att man förstör förutsättningarna för den sedan tidigare fungerande statliga eller kommunala verksamheten.


Bengt Silfverstrand: Just det, av snävt ideologiska skäl har privatiseringsförespråkarna lyckats åstadkomma kaos inom stora delar av välfärdsektorn och en utarmning av de kommunala verksamheterna.
Bo: men då pratar du om något helt annat. Jag vill inte ha en privat elmarknad - för du kan inte välja värme eller icke värme en januari då kylan ligger på - 34 - du måste ha el. Jag vill inte ha en privat infrastruktur för ställer du bilen så måste du kunna förlita dig på tåg, bussar. Men när du går till vård och omsorg, till utbildning - då har du val att göra och där har det mixade upplägget givit dig och mig många bra saker och den statliga och kommunala verksamheten är inte alltid bäst - och om den blivit bäst så är det tack vare konkurrensen...Jag har jobbat i den verksamheten som man talar om i över 30 år så jag kan jämföra och jag kan se utfallet hos patienterna, kunderna, klienterna. Sen behövs anbud och krav specificeras till det bättre så man inte säljer ut viktiga områden efter "billigast går först" - det finns det för många ex på och man får vad man betalar för...Så att prata privatiseringar utifrån ett ideologisk synpunkt - jätteviktigt - men glöm då inte bort att det är även är utifrån Socialdemokratisk ideologi!!! Attackera det som skall attackeras och vidarutveckla det som är bra.
Michael Arvidsson

Nu förstår jag inte alls vad hur du resonerar. Du vill inte ha en privat elmarknad eftersom du inte kan välja värme eller icke värme en kall januaridag. Men du vill tydligen ha en privat sjukvårdsmarknad. Kan du välja mellan att vara sjuk eller icke sjuk?

Som jag ser det borde det vara lättare att konkurrensutsätta produktion av varor och tekniska tjänster än skola, vård och omsorg. Jag tycker också att vi ska ha privata inslag inom vård och omsorg.

Det som jag tycker att debatten borde handla om är om vi ska vara dogmatiskt för eller mot privatiseringar eller ha ett mer pragmatiskt förhållningssätt. Och då tycker jag att triumferande uttryck av typ "Privat verksamhet är inte bättre än offentlig" mest liknar ett dogmatiskt motangrepp ur en försvarsposition.

Privatiseringarna görs av ideologiska skäl, inte för att verksamheterna ska bli bättre. Allmänt tror jag att konkurrens främjar innovationer som kan leda till bättre verksamheter. Men det är inte huvudsyftet bakom privatiseringarna, och det är DÄRFÖR som "de högst ställda förhoppningarna" om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden inte har infriats.

Det har helt enkelt inte varit syftet med privatiseringarna. I de fall (och de finns!) då konkurrensutsättningen verkligen har lett till förbättringar för patienterna / vårdtagarna /kunderna, så har det snarast varit en biprodukt av konkurrensutsättningen.

Det helt överordnade syftet har givetvis varit att öppna upp nya marknader för kapitalplaceringar, med minimal risk. Det är totalt missvisande att tala om "riskvilligt" kapital, när kontrakt med en offentig finansiär garanterar att det blir intäkter av verksamheten.

Eftersom huvudsyftet med konkurrensutsättningen aldrig har varit att det ska bli bättre för patienterna /vårdtagarna /kunderna bör man rikta strålkastarjuset mer på HUR privatiseringarna har genomförts än ATT de har genomförts.

Men i stället för den angelägna debattern har vi en nattstånden debatt från ett 1970-tal då kapitalismen skulle fasas ut (Utopier...) och då var ju frågan onekligen vad som var bäst, i generella termer, privat eller offentlig verksamhet.Bengt Silfverstrand: Här slår huvudet på sviken när du ställer frågan om man kan välja mellan att vara sjuk och icke sjuk. Att en sådan valfrihet de facto inte föreligger är det slutliga beviset för att det är behoven och inte plånbok och marknad som ska styra hur vår sjukvård ska organiseras och finansieras.
Ingenting smulas sönder av denna rapport då slutsatsen, återigen, är att varken det ena eller det andra kan konstateras. Privatisering kan varken ses som saliggörande eller som livets styggelse då fakta inte stöder någon av dessa teser.

Sedan finns det en annan aspekt på valfrihet och det är att en majoritet av medborgarna vill ha möjligheten att välja. Politik handlar inte, som du säkert är medveten om, att optimera ekonomiska utfall.


Bengt Silfverstrand: Ja, salig på sin egen tro kan man ju alltid bli. Men fakta i målet är obestridliga. Rapporten slår klart fast att de stora förhoppningar privatiseringsivrarna ställt på just privatiseringar av välfärden inte infriats. Samtidigt slås fast att skolprivatiseringarna lett till segregation. Och beträffande valfriheten i sammanhanget så har den förvisso ökat för de som kunnat ta för sig, men minskat för dem som kommit i kläm när t ex den kommunala skolan på många håll avlövats.

"Friheten är en vind som skärs av en annan vind - rättvisan", skrev Artur Lundqvist en gång. Och det är lika sant idag.
Valfriheten ska dock inte betalas av det allmänna. Jag har inget emot privatskolor för de rikas barn men de ska inte finansieras med skattemedel. Däremot kan jag acceptera skolor med alternativ pedagogik om de tillför något samt att att all eventuell "vinst" reivesteras i verksamheten. Jag har heller inget emot privat järnväg för t ex direktörer och ministrar; dock ska inte rälsen och underhållet betalas av staten.

Man måste kunna skilja på det privata och det allmänna. Kapitalister ska inte kunna göra vinster på våra skattepengar. Privat verksamhet ska drivas, just det privat, på de villkor som marknaden reglerar.


Bengt Silfverstrand: Instämmer. Det är orimligt att skattekollektivet finnsierar privata skolor vars skattegenererade vinster delas ut till kapitalägare och inte minst till riskkapitalbolag med säte i skatteparadis.
Vi har olika uppfattningar om vad tidningen Arbetet stod för.

Om problemet består i att det är för enkelt att flytta obeskattade pengar utomlands via koncernbidrag eller liknande så är det en fråga om företagsbeskattning, inte specifikt skola eller sjukvård.


Bengt Silfverstrand: Vad Efter Arbetet står för är kristallklart. Man reagerar mot den privatisering av välfärden, vars fördelar inte ens stora vetenskapliga utredningar kan skönja.

Beträffande skatteflykt så kan den ju bevisligen bara delvis begränsas med genom skattelagstiftningen. Däremot går det alldeles utmärkt att effektivt stoppa den kapitalflykt som består i att skattefinansierade bidrag till privata skolbolag slussas utomlands. Det är bara att tillämpa samma non-profitsystem som i våra nordiska grannländer.
Är det bara skolan som skall "saneras" från dessa skadliga influenser? Hur skall vi bygga infrastruktur i framtiden, inte med otäcka multinationella företag, väl?


Bengt Silfverstrand: Om det är något som ska saneras i sammanhanget så är det det missbruk av skattebetalarnas pengar som består i att skattegenererade i skolbolag slussas ut till utlandsbaserade riskkapitalbolag. En väl beprövad modell för hur detta missbruk kan stoppas finns i våra nordiska grannländer.
På samma sätt som vi alltid gjort, Henrik. Genom anbudsförfarande. Privata företag ska även i framtiden bygga våra skolor, vägar, broar m m. Det är dock inte samma sak som att de ska äga skolorna, vägarna och broarna som bekostats med skattemedel. Att det ska vara så svårt att förklara skillnaden mellan offentligt och privat ägande för liberaler!
lite dumt att man inte kan besvara inlägget direkt på men detta är till Lars Flemström. Nä man kan inte välja om man skall vara sjuk eller frisk - men man kan välja på vilket sätt man vill bli vårdad då man tyvär drabbas av ohälsa...jag pratar alltså inte akutsjukvård även om St.Göran i sthlm troligen presenterar en högre nöjdhet än något annat sjukhus i sthlm. När det gäller El och infrastruktur så kan du inte välja - och det var mer för att poängtera att om du väljer ett annat alternativ så gör du det därför att du är missnöjd med något. Det kanske var ett dåligt exempel men jag anser att kundtänket säkerställer din status som kund i den verksamhet du behöver söka. Och jag anser att det inte kolliderar med en socialdemokratisk politik - i allafall inte som jag ser det. Dock så är det sällan man i kritiken mot privata alternativ använder samma glasögon som när man skall ifråga sätta en offentlig.

Och den främsta anledningen som vi har är två för att konkurrensutsätta 1. är kunden/patientens möjligheter att själv välja på vilket sätt dennes sjukvård skall utföras 2. att dra ner de offentliga utgifterna för det är ytterst sällan som offentlig verksamhet kan bedriva verksamhet på samma nivå som en privat. Fördelarna ligger både i att man just ser ur ett kundperspektiv dvs anpassar verksamheten efter när kunden kan komma, ringa osv men också i att man inte byggt upp så ofantligt stora byråkratiska organisationer kring varje liten pryl...Därför läggs verksamheterna ut på konkurrens. Tyvär så tar man ofta lägsta pris istället för högsta kvalitet och då får man vad man betalar för och där finns det så många exempel att vi kan hålla på i evigheter.. Det du pratar om att fasa ut kapitalismen är ovanför min kunskapsnivå..jag talar som distriktssköterska och som patient och anhörig och socialdemokrat på "golvet". Bo Ek nedan dig pratar om att man aldrig skall kunna göra vinster....och det är galet. Satsar man något så skall man självklart få något tillbaka. har man sedan problem med hur den eventuella vinsten ser ut så får man väll i såna fall lägga in ett återföringskrav i förhandlingen dvs en viss % skall tillbaka i verksamheten..Det Bo och några till borde vara intresserad utav är varför organisationen blir bättre fungerande, varför vi kan höja nyttjandegraderna från ex 55% till 75% hos kunden och producera samma verksamhet under det offentligas taxa för sin egen verksamhet och ÄNDÅ åstakomma en vinst till bland annat våra pensionskassor....


Bengt Silfverstrand: Jag har själv befunnit mig som patient på sjukhus vid flera tillfällen och tack och lov aldrig blivit betitlad eller tilltalad "kund." Behovsstyrda verksamheter som skola,sjukvård och social omsorg är sannerligen inga företag utan där ska tillgången till tjänsten ifråga bedömas efter behov. Därmed faller hela ditt snåriga resonemang om den konkurrensutsättning som är förbehållen kommersiella verksamheter.
Fast Bengt där upplever jag att du har fel och för dig är kund ett fult ord i det här sammanhangen. För mig går det hand i hand med en autonom individ som är i ohälsa dvs en person som skall ha rätten att välja avstamp i den vård och omsorg han/hon/hen vill ha. Vi är alla olika och vissa av oss vill vårdas på Ersta sjukhus eftersom vi har en kristen tro, andra vill vårdas efter den modellen. De flesta av oss vill komma fram till våra vårdgivare när JAG som patient ( dvs kund ) har tid och behov och inte försvinna i stelbenta rutiner om att det och det skall ske exakt på det klockslaget....Det handlar om synen på min individuella rätt att välja. I långa loppet så är det exakt samma rätt som du har när du väljer butik. Jag väljer alltid COOP därför att jag.......Kund, Klient tanken är här för att stanna sen gäller det ansatsen av energi man lägger ner på att analysera sönder ordet istället för att se det positiva som detta också kan innebära. Du har däremot inga synpunkter på varför man lyckas - inte alltid, men ofta - skapa goda relationer som resulterar i nöjda kunder/patienter/klienter? Begrepp som nyttjandegrad dvs den delen av ditt arbete som skall vara med/hos den du är anställd för, förtroende och tillgängligheten? Skjut inte på budbäraren, men vi är delaktiga i det system som nu växer fram och du och några till som hela tiden är så kritiska kanske kan engagera er i hur anbuden ser ut - läggs fram. Att se till att Kvalitet läggs högre upp än pris och att kanske påföra den offentliga verksamheten lite krav på att gå runt och lära sig saker - precis som vi i den privata sfären lärt oss av det offentliga. Höga hästar löser inga problem - det skapar motsättningar och hade du vart kommunist har jag full förståelse för din kampanj, men du är socialdemokrat och då förstår jag din oro för vissa saker men inte det kompakta motståndet. Och jag läser ofta din blogg därför att du har kunskap, erfarenheter och i många fall vettiga saker som jag går runt och tänker på...men i denna jakten har du lite fel...

mvh

Micke Arvidsson


Bengt Silfverstrand: Du får givetvis uppleva min uppfattning hur du vill. Dock torde jag stå på mycket saklig grund om jag säger att välfärdstjänster typ skola, sjukvård och äldreomsorg inte är några varor/tjänster som tillhandahålls på en marknad utan tjänster som medborgarna ska kunna erhålla efter behov. Sist och slutligen så är medborgarvärdet större än marknadsvärdet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM