TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Artikel i Helsingborgs Dagblad 2010-12-14
Samtidigt som den konventionella klokskapens ekonomer och politiker - inte minst bankekonomer - försöker övertyga menigheten om att vi måste vänja oss vid en arbetslöshet på 5-6 procent, så finns det anledning att varna för den övertro på arbetsmarknadspolitiska lösningar som föresvävar en del politiker, och bland dem också socialdemokrater.

 

Det är förvisso sant att socialdemokraterna inför 2006 års val
levde i föreställningen att den då begynnande konjunkturuppgången mer eller mindre automatiskt skulle lösa arbetslöshetsproblemet. Alltför lättvindigt släpptes tilltron till arbetsmarknadspolitik som konjunkturstimulator. Medan ca. hälften av de arbetslösa möttes med aktiva åtgärder 1990 hade den siffran sjunkit till bara 15 procent 2009. Och detta trots att det strider mot all beprövad erfarenhet att arbetslöshet kan brytas med passiva i stället för aktiva åtgärder om jobbbsökandet inte leder till resultat. Inte heller en andra möjliga konkreta åtgärden nämligen att öka efterfrågan för svårsysselsatta grupper har tagits tillvara.

 

Den borgerliga alliansregeringen prioriterar nu budgetöverskott och avbetalning av statsskulden i stället för att stimulera sysselsättningen genom investeringar i en i många avseenden nersliten och illa underhållen infrastruktur (inte minst de nu ofta stillastående tågen vittnar om detta) resp.ökade utgifter för a-kassa,
studiemedel och andra sysselsättningsstimulerande åtgärder.
Att skydda statsbudgeten men inte de arbetslösa är uppenbarligen kontraproduktivt, vilket nu också sent omsider uppmärksammats och kritiserats av en del nationalekonomer.

 

Det är ändå en illusion att tro att vi ska kunna komma tillbaka till full sysselsättning på den ambitionsnivå som i tidigare vant oss vid i vårt land - med en arbetslöshet som begränsar sig till 2-4%. - med en aldrig så skarpladdad arbetsmarknadspolitisk arsenal. Detta av det fundamentala men i den förenklade politiska debatten oftast förbisedda skälet att det ytterst är den ekonomiska politiken - penningpolitiken och finanspolitiken som reglerar sysselsättningsmålet.

 

Som en ren anpassningsåtgärd till medlemskapet i den Europeiska Unionen har Sverige numera en riksbank som självständigt reglerar penningpolitiken och har lagt fast som mål att hålla efterfrågan så att den motsvarar två procents inflation. Mellan åren 1995-2009 landade inflationen på bara 1,3 procent. Det innebar i praktiken att
vi hade en undersysselsättning och därmed högre arbetslöshet som berodde på en alltför stelbent
penningpolitik. Betydligt högre efterfrågan hade kunnat släppas fram.

 

Vi ska i det här läget vara glada att vi inte bär på ytterligare en  
sysselsättningshämmande tvångströja, nämligen euron. Det är som vanligt småfolket som får betala vad banker och finansspekulanter ställt till med. Inflationsbekämpningen och stelbent budgetdisciplin har tagit över sysselsättningen som övergripande politiskt mål. Och när detta inte räcker till så kommer kraven på att även finanspolitiken och därmed skatterna ska överprövas på EU-nivå som ett brev på posten. Den borgerliga alliansregeringen är redan på god väg att anpassa sig med fortsatta skattesänkningar som ofelbart, om denna poltik får fortsätta förr eller senare kommer att leda till välfärdsstatens förfall och ett trygghetssystem som i allt högre grad kommer att bygga på den enskildes betalningsförmåga.

 

Bengt Silfverstrand
Tidigare riksdagsledamot (s)
Och ledamot av riksdagens finansutskott 1998-2002Full sysselsättning går visst uppnå, Men vad får det kosta i mänskligt lidande det är själva stöttestenen.

Konvergenskraven får inte brytas. Men man kan ändå fixa full sysselsättning, att det slulle ske på ett absurdt sätt ligger självklart i sakens natur.
Men alltfler sossar är för kränkvarianten.
Tyvärr.

Med högerns politik och den högervridning som sossarna nu håller på genomgå är det fullt möjligt.

Både a-kassa, sjukförsäkring, eller hela socialförsäkringssystemet är idag så dåligt så socialbidraget är faktiskt bätte.

Lägg därtill märke att socialbidraget förespråkar fler och fler höger och liberaler att det ska jobbas för eller kröävas en motprestation fäör att den berörde ska få del av det.

man kan därmed säga även dessa fått jobb.
tar man bort sjukförsäkring för sjuka. Ja då tvingas även dessa jobba. ja även om de ska flytta en pappershög till en ny pappershög så är de i jobb.

Vill man riktigt stärka arbetslinjen ala högerns extrempolitik, så är det bara ta bort alla sociala skydd,
sätta igång jobb för 10 kr/ tim.
Nog skulle folk ta dessa jobb.
Alternativet är ta fam bössan och skjuta sig i skallen.

Vilket redan fler börjar använda för att en gång för alla skapa sig sin egen välfärd.

Högerpolitik är ond, grym, absurd och hänsynslös.
Se bara sjukskrivningslagen. inte är den för sjuka, den är för överhet för att kunna slippa skatt.man har hittat en skattgömma som nu håller på grävas ur.Bengt Silfverstrand: Jag har inte sagt att full sysselsättning inte går att uppnå. Vad jag sagt är att detta inte är möjligt med enbart arbetsmarknadspolitik utan att en omprövning av hela den ekonomiska politiken är nödvändig för att komma i närheten av tidigare låga arbetslöshetstal.
Välskriven, men ack så pessimistisk. Du vekar ha gett upp tron på politikens möjligheter.


Bengt Silfverstrand: Tack för omdömet. Men pessimistisk är jag bara om nuvarande doktrin kommer att ligga till grund för den ekonomiska politiken. Varför kan Sverige t ex inte göra som Norge och faktiskt även USA, införa ett sysselsättningsmål parallellt med inflationsmålet. Jag rekommenderar vidare till läsning Bengt Göranssons analyserande artikel "Misshushållningens triumf" i senaste numret av "Tiden." - nr. 6/2010.
Jag har själv ibland pläderat för en ändrad instruktion till Riksbanken innebärande att tillföra också ett sysselsättningsmål. Men jag tror inte för ett ögonblick att detta skulle lösa problematiken med arbetslösheten. Sepå USA. dessutom skulle svåra avvägningar behövas göras. Tänk i dagens läge då riksbanken har att väga en eventuell kommande bostadsbubbla mot en alltför långsam sysselsättningstillväxt. Jag skulle i dagens läge råda riksbanken att höja styrräntan. Jag tror att risken för en kommande bostdsbubbla är högst reell.

Problemet med den höga arbetslöshten är inte främst riksbankens ansvar utan bristen på aktiv finanspolitik. det behövs en aktivare nåringspolitik och en mer ambitiös utbildningspolitik. Mer behöver satsas på ny infrastruktur, på ett högre bostadsbyggande, på forskning och innovationer, på förbättringar inom utbildningssystemet både på grundskolan och gymnasieskolan och när det gäller vuxenutbildning. Till detta kommer en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som mer måste inriktas på att de som står utanför arbetsmarknaden för en utbildning som är anpassad till arbetsmarknadens behov.

För allt smör i Småland skulle jag inte vilja ha en riksbank som inte är självständig. Politiker ska styra riksbanken genom utformningen av riksbankens instruktion inte genom att ge sig in och påverka de dagliga besluten. Politikernas ansvar ligger på finanspolitiken. det är också bristen på aktiv finanspolitik som bär skulden för att arbetslösheten är för hög.


Bengt Silfverstrand: Ett sysselsättningsmål löser givetvis inte i sig arbetslöshetsproblemet. Däremot kan en mindre rigid penningpolitik ge ett verksamt bidrag till att stimulera efterfrågan i ekonomin och därmed sysselsättningen.

Riksbanken höjde idag styrräntan med motiveringen att man vill försöka förekomma en bostadsbubbla.

Förvisso har riksdag och regering det övergripande ansvaret för sysselsättningen, men finanspolitiken kan inte heller den ensam klara av uppgiften. Finanspolitik och penningpolitik måste gå hand i hand. Vi har inte råd med en penningpolitik som i långa perioder varit i det närmaste deflationistisk.

Summa summarum så kan en aldrig så aktiv arbetsmarknadspolitik ge annat än kompletterande bidrag till sysselsättningen. Den ekonomiska politiken är här det mest betydelsfulla och effektiva smörjmedlet.

Nej, inte är något "smör i Småland" utbytbart mot fristånde riksbank.Här kan vi bara konstatera att loppet är kört, sedan Sverige, utan att vara EMU-ansluten, ändå har anslutit sig till EU:s ekonomiska doktrin, som går ut på att avlöva politiken.
Ändå kan man med fog påstå att medlemmarna i riksbankens direktion, de som i praktiken bestämmer penningpolitiken,inte besitter större förmåga att spå om den ekonomiska utvecklingen än finansdepartementets ekonomer.
Sist men inte minst kan konstateras att riksbanksdirektörerna inte sällan är inbördes oeniga om vilken styrränta som ska gälla.

Problemet för Sverige är att vi gått alltför långt på avregleringens- privatiseringarnas- och marknadsfundamentalisternas väg.
Svar till: Bengt: Bertil Lund - 14 december 16:11, 2010

"Bengt Silfverstrand: Jag har inte sagt att full sysselsättning inte går att uppnå."

Viljan till full sysselsättning finns inte. Högern VILL ha en stor grupp människor som ska kräla framför fötterna på arbetsgivarna och kapitalisterna.
Det som behövs för en nollvision då det gäller arbetslöshet är satsning av det större slaget.

Dessutom Bengt ordet "Full sysselsättning"
kan man inte använda längre för att skapa en
nollvison gällande arbetslöshet.
Full sysselsättning är enligt Borg 6% arbetslöshet.
därmed är ordet Full förbukat om arbetslösheten skulle sjunka till 5%.
För då är ju arbetslösheten överfull.

Bättre använda ordet nollvisionBengt Silfverstrand: Vi talar nog förbi varandra här. Vad jag menar är förstås att vi givit upp vårt tidigare ambitiösa sysselsättningsmål,vilket är illa nog. Till 0% arbetslöshet kommer vi aldrig, men nuvarande höga arbetslöshetstal är en direkt följd av en politik som överarbetar inflationsbekämpningen på bekostnad av sysselsättningen.
Svar till jan andersson - 15 december 08:19, 2010
som skriver:

"Mer behöver satsas på ny infrastruktur, på ett högre bostadsbyggande, på forskning och innovationer, på förbättringar inom utbildningssystemet både på grundskolan och gymnasieskolan och när det gäller vuxenutbildning. "

Kort sagt : Slakten av den offentliga sektorn måste stoppas. Det var slakten av den i början på 90-talet som skapade den massarbetslöshet, sjukskrivningsboom, utslagning och kränkning, förtryck av människor som sker idag.

Det var inte sjuka, som var fuskare det var inte arbetslösa som är eller var parasiter. Det är makten som utnyttjat sin ställning på fel sätt och brottsligt sätt genom att förtrycka inflationskonsulterna och driva dem till självmord.

Den regim vi har är en mördarregim kort sagt.


Bengt Silfverstrand: Nu måste jag uppmana dig att välja dina ord.
Ord som mördarregim hör inte hemma i en anständig svensk politisk debatt.

Vad vi är överens om är emellertid att nuvarande ekonomisk politik fullt medvetet låter sysselsättningen vara en restpost i en ekonomisk politik där inflationsbekämpningen har överordnad betydelse.
Vi har haft ett arbetslöshetsmål, nämligen de fyra procent som Göran Persson satte upp. Det intressanta är ju att han valde just fyra procent, vilket ligger strax över Sveriges NAIRU, på runt tre procent. Redan genom det målet medgav således GP att inflationsbekämpningen var den ekonomiska politikens grundbult.

Och tycka vad man vill om det, men det fungerade betydligt bättre än den politik som fördes av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar på sextio- sjuttio- och åttiotalen. Det var överbudspolitik, med konsekvenser som slogs in i julklappspaket och överlämnades till kommande generationer, exempelvis min.

Den enda nollvision som kan tänkas uppnås är därmed den om nivån på Bertil Lunds kommentarer. Det är slående att han kan uttala sig både främlingsfientligt och, som här, kalla en demokratiskt vald regering för "mördarregim" utan att den annars så ivriga S-censorn griper in.

Full sysselsättning, i ordets bokstavliga bemärkelse, är dock omöjligt, om inte annat så för att folk hela tiden byter jobb, startar egna firmor etc.

Frågan är därmed vad Bengt menar med full sysselsättning? Att ingen saknar arbete eller jämviktsarbetslöshet? Det borde väl redas ut innan man går på de mer komplicerade frågorna om Riksbankens ställning etc.


Bengt Silfverstrand: Göran Persson har ingalunda satt upp något arbetslöshetsmål på 4 procent. Det är i ekonomernas värld som just denna siffra kom i ropet sedan riksbanken frikopplades från politiken och sysselsättningen underordnades inflationsmålet.

Att denna politik skulle fungera bättre än tidigare är nonsens. Det rör sig i stället om en tvångströja som vi blev tvungna att ta på oss efter inträdet i EU.

Ingen kan givetvis ange exakt vad som är full sysselsättning. Men med en mindre rigid penningpolitik och en aktivare finanspolitik torde det vara möjligt att begränsa arbetslösheten till 2-3%.
Full sysselsättning idag är 6% arbetslöshet.
så ska man tolka ordets innebörd är 6% tänkta till att vara fulla, resten är i sysselsättning.
Annat än så kan jag inte tolka Borgs fulla sysselsättning.
Däremot flödade spriten oerhört vid nobelfirandet.
man kan säga de som jobbade där hade full sysselsättning också.
Utvecklad ekonomisk lära, omställning om vad värdering eller uppskattning är eller kan vara individen. Har drabbat människor globalt. Efter en närmare bekräftad situation vad livsstil varit och bidragit att förbruka jordens resurser och försämrat klimatet. Står alla människor idag inför en förändring som närmare måste anses vara bevisad, behöver ske.

Dessa större sammanhangen är samarbeten mellan länder grundade på forskning, vetenskapliga undersökningar.

Därefter är alla dessa orden, Inflation Arbetslöshet Sysselsättning ekonomiska uttryck och beskrivningar för situationen. perspektiv på situationen inom det egna landet. Dvs mindre talande för den större översikten om de sammanlagda globala problemen. Problem uppmärksammade situationer i det land där vi lever. Finans-kris en ekonomisk betydelse beskrivning om de globala sammanlagda problemen.

Således kan antas att omställningen inte bara kan hänvisas vara att, från teori konstruera det gröna folkhemmet. Det kan även antas vara en omställning för ett lands befolkning att bara förstå anledningen till denna omställningen. Det när antalet människor bara i detta landet är 9 miljoner människor. Vad behöver antagandet efter detta vara. Att förnyelse och öppenhet är viktigt inom ett lands politik.

Låt säga arbetslösheten är precis 500 000 människor. Att 400 000 jobb faktiskt var möjliga idag. Att 100 000 människor antas och planeras behövas vara arbetslösa för landets arbetsgivare att välja arbetssökande med passande kompetens, att "urvalet" av kompetens, arbetssökande bland dessa 100 000 människor, på så sätt - beräknas vara möjligt arbetsgivare. 100 000 människor i "karantän" om denna föreställning måste kanske anses vara förvanskad sanning bara det)

Låt säga denna arbetsmarknad var möjliga 400 000 människor.

Antagande om bara detta förhållande kan då vara.
a) Dessa arbetstillfällen är inte möjliga utan att bryta mot denna nämnda globala omställning. M.a.o att 400 000 arbetstillfällen inte är möjliga utan någon sorts industri. Industri som förorenar, kräver råvara för produkter, vad produkterna än kan vara vid tillverkning, framställning. b) Detta antalet arbetstillfällen kan närmast anses inte heller vara möjliga att skapa tjänster, tjänstesamhället.

Sysselsättning beskriver inte inkomst. Det är alltså omställnings situationen för invånare till vad som inte kan förnekas ytterligare tid, vara annat än närmast bestående arbetslöshet. Inflation bekämpas med arbetslöshet då värderingar från inkomst till försörjnings möjlighet sker.

Sedan att efter detta föreställa sig tanken om att diskutera lönebildning skapa sysselsättning om annat än att studera det verkliga förhållandet, informera om situationen och finna hjälp om denna omställning till sysselsättning ?

Den gemensamma EU valutan är möjlig de länder där sysselsättningen är hög. Därför att detta bevisar tillståndet vara informerat flertalet i ett land dvs att sysselsättningen är hög ?


Bengt Silfverstrand: Which means?
Svar till Bengt som skriver:läs kommentar: Bertil Lund - 15 december 08:47, 2010"följd av en politik som överarbetar inflationsbekämpningen på bekostnad av sysselsättningen. "

Man kan ha både låg inflation och full sysselsättning under vettiga lönevillkor, men viljan finns inte.
Detta för att den inflation som är där max 2% får nås endast sker gonem välbeställdas löneökningar och kapitaltillväxt.
Om välbeställda tvingades hålla igen så de lägre lönegrupperna, då menar jag även ersättningssystem
finge mer på bekostnad att välbeställda höll igen.
Då skulle inflationen inte stiga och samtidigt ginge full sysselsättning skapa.


Bertil Lund - 15 december 08:51, 2010
"Bengt Silfverstrand: Nu måste jag uppmana dig att välja dina ord.
Ord som mördarregim hör inte hemma i en anständig svensk politisk debatt. "

Det är mycket som är oanständigt i Svensk politik och där politiker i första hand borde skärpa sig och välja sina ord.
Man SKA inte kalla grupper i samhället som är sjuka, eller arbetslösa, för Utanförskap, det är att från politikes sida kräna dessa, Man ska ej heller kalla sjuka för fuskare som använts under en lång tid och där man t.o.m reformerade sjukskrivningslagen på ett absurdt sätt genom att man ville som man sa, Få ner SJUKFUSKET. Vilket sjukfusk skulle jag vilja fråga?

Sedan att sjuka människor blivit sjukare genom den applåderade sjukskribningslagen råder ingen tvekan om, att människor även begått självmord genom sjukskrivningslagen råder ej heller någon tvekan om.

Det låter hemskt att därmed kalla sittande regim för mördarregim och är ett starkt ord.
Men det ligger nåt i ordet som borde få högerns kramare att tänka efter vad man håller på med mot de sjuka.

Kritiken mot sjukskrivningslagen har pågått i 3 års tid,
ändå så sitter välavlöande tjänstemän och politiker som har hand om saken och rullar tummarna.

Sjuak är redan uppgivna utförsäkrade och försatta i en orimlig ituation.
Det är dags skärpa till orden så politiker vaknar.
Högern är en mördarregim så länge man inte agerar i sjukskrivningslagens dilemma.Bengt Silfverstrand: Vi är i grunden öerens om att nuvarande ekonomiska politik är kontraproduktiv och leder till en arbetlöshet som skulle kunna vara betydligt lägre med en expnsivare penning- och finanspolitik.

Detta motiverar dock inte överord och användande av invektiv - typ mördarregim. Den borgerliga alliansregeringen är, hur mycket vi som socialdemokrater än ogillar dess politik, är demokratiskt vald och har mandat att bedriva den politik de gör, tills vi i ett allmänt val kan avsätta den.
Kommentar av Anders Johansson - 15 december 12:58

Vad det betyder.
a) Mer än vad som förmår nämnas i denna kommentar.
b) Beror sig alldeles på vad inställningen är hos personen som tolkar din fråga är. Men med det övervägande postiva antagande, inställningen - inför frågan. Hos mig då alltså. Så kan det förslagsvis bl.a betyda.

- Styrelseskicket för länder kan med ytterligare bekräftan om tidigare frågor, förflyttas än mer från landet till central samverkan länder mellan. Insyn makt självstyre under uppmärksamhet framtida förhållanden. Dvs ett steg ytterligare ett närmare okänt förhållande inför framtiden.
- Kapitalism ren vinst och annat än jämlikhet i lönesättning vansinnigt att stödja av (S) hos dem som har inkomst då arbetslösa, utförsäkrade och välfärd är beroende av dessa inkomster.
- Tillgångar, produktion inte längre ett självstyre hos ett land med gemensam valuta. Utsikterna är gemensam fördelning och intresse över länder av kapital och möjlighet att råda över inflation.
- Mer förståelse utvecklat under period av tid hos människa (faktiskt inte systemet då) Har gynnat större samarbete. Orsak kan hänvisas mer global kommunikation, utvecklad teknik eller att världen är i det stora hela känd geografiskt för oss ? (rasism)
- Självfallet en grön omställning mer möjlig med bekräftan om situationen. Även om negativ följd kan konstateras dröjer innan jobben är möjliga flertalet. Så är detta tillsammans med ett faktum att utsläppen, klimatet stått på gräns av vad det klarar (öppenhet politik och framtida överlevnad kommande generationer)
- Kapitalister verkligt vinst intresserade ser detta som chans och möjlighet att gynna det egna kapitalet. Ser tvärt om att motverka utvecklingen om detta. Dvs att vyerna även om detta inte kan begränsas vara inom landets gränser.

osv..
Svar till Bengt på Bertil Lund - 16 december 10:15, 2010
Bengt som skriver:
"Detta motiverar dock inte överord och användande av invektiv - typ mördarregim. Den borgerliga alliansregeringen är, hur mycket vi som socialdemokrater än ogillar dess politik, är demokratiskt vald och har mandat att bedriva den politik de gör, tills vi i ett allmänt val kan avsätta den. "

Jag håller med dig.
Men vi måste faktiskt även visa pondus, kallar man sjuka för fuskare och att sjukfusktalen måste ner.
Det finns även ledande moderater, alliansare som kallar arbetslösa för parasiter.
Inte öppet, därmed kan inget sägas om det.

Men kallar man sjuka för fuskare och driver dem till självmord,
Ja då är det Bengt inget fel kalla denna regim för en mördarregim.
När en reform blivit så fel så att självmord sker då måste krafttag tas.
Där är det alldeles för mesigt anser jag.
De nya moderater borde kallas.
"De nya Mörderraterna."
Hårt men rättvist.

Bengt Silfverstrand: Visst måste vi visa en betydligt bättre pondus och handlingskraft både i fråga om att hävda sysselsättningen och välfärden - inte minst sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Men som sagt, vi vinner inga framgångar med invektiv.
Varför får sjuka namnet fuskare. Kan vara en omvänd fråga detta och därför närmast inte helt ointressant fråga.

Har någon politiker visat intresse att utveckla det större sammanhanget eller bara visat sig stå på deras sida med att ge denna grupp i samhället stöd på fler sätt än att se det främsta syftet om deras situation vara att uppmärksamma partiet, kanske t.o.m egen identitet. Förskaffa sig argument eller att återta makt som regerande ideologi.

Hur tolkas tillvägagångsättet då vara och varför behövs en kriskommision för att förstå detta. Är inte jobben och inkomsterna möjliga på annat sätt.
påståendet är då alltså att i tid av hög varaktig arbetslöshet vänjer vi oss med att tjäna inkomst på varandra eller med annat uttryck att frågorna om problemen cirkulerar i diskussioner fram till att vara precis cirkelresonemang. De tidigare närmast självklara är idag komplicerat. Jobbet, studierna inför möjligheten och inkomsten, identiteten många människor. Det förutsagda, på gott eller ont välj själv. Vad byggs identiteten till person idag. Ger problemen gemenskap. Låt antydan så vara - Isåfall. Kan då gemenskapen antas vara större för de politiskt engagerade där problemen hanteras stöts och blöts. Var hamnar på detta sättet med detta tankesättet arbetslösa utförsäkrade. Eller delorsak, varför friskolan kan antas vara en groende planta. Anledning att socialdemokratin, arbetarpartiet inte når väljare är att gemensam anledning ..saknas att mötas ? Problemen ger upphov anledning och styrka. Skapar talen ?
Svar till Bengt på Bertil Lund - 16 december 15:57, 2010


"Bengt Silfverstrand: Visst måste vi visa en betydligt bättre pondus och handlingskraft både i fråga om att hävda sysselsättningen och välfärden - inte minst sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Men som sagt, vi vinner inga framgångar med invektiv. "

Jag tror vi är rätt överens om själva saken.
Sedan mina ord de är grova det är för att verkligen förstärka den åsikt man har om moderaterna och ders sjukskrivningslag.
Hånet som alliansen håller på med är oerhört grovt mot sjuka, ja även arbetslösa.
Det är faktiskt dags sätta det på sin spets.
2008 i juni klubbades sjukskrivningslagen. Kritik riktades före.
Alliansen eller regering gör idag ingenting åt sjukskrivcningslagen. Man vet 2012 då är alla berörda utförsäkrade , därefter är det enbart fall efter fall som dyker upp, alltså kommer det att tystna.
Sossaran torde även de säker lämna de sjuka i sticket också.


Man säger arbetslöshet, sjukskrivning kostar.,
Javisst detta om man som nu ser till ersättnigen.
Men dessa förbrukar pengarna och de går runt i systemet , så kostnaden är marginell anser jag.

Däremot vad som verkligen kostar det är avkastnigen till förmögna.

Säg du har 4 miljoner och 3% ränta detta ger efter skatt på 30% 7000 kr att leka för.
Dessa behöver inte utsättas för motprestation, de kan sticka med pengarna utomlands förbruka dem där.
De är därmed inte med i den rundgång som sjukas, ooch arbetslösas pengar genererar.

Ändå så är det sjuka, arbetslösa, som hånas drivs till självmord o.s.v

Detta medan en överklass inte berörs ett dugg av hån.

Det kpostar lika mycket för den arbetande befolkningen jobba ihop räntan , avkastnigen för förmögna som det kostar jobba ihop åt sjuka, arbetslösa,

Skillanden är att sjukas , arbetslösas pengar kommer igen.

Men rikas pengar de bara försvinner sedan ska de ha mer och mer är det man tar i skattesänkningar från
sjukas, arbetslösa, försäkringspengar.

Att en regim driver sjuka, ja delvis även arbetslösa, till självmord måste komma upp högt på den politiska agendan.
Där är det alldeles för lamt från massor av poltiska företrädare.

Sannigen måste fram om vad som verkligen kostar och det är oerhört dyrt försörja en lat kapitalism.Bengt Silfverstrand: Ja, vi är överens i sakfrågan.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM