TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

En skola för några

Så lyder rubriken i en artikel på dagens kultursida i Aftonbladet.  Artikeln handlar om den tilltagande segregeringen i den svenska skolan.  Artikelförfattaren Camilla Hammarström hänvisar till den av Lärarförbundet utgivna stridsskriften: ”Motbok – om det ideologiska sveket mot skolan.” Författarna Lena Fejan och Sten Svensson skildrar ingående den smygande utvecklingen mot en urvalsskola.

 

Med utgångspunkt från mina egna erfarenheter omfattande tio år i riksdagens utbildningsutskott kan jag tyvärr konstatera att utvecklingen fortsatt i den riktning vi var många som varnade för redan i början av 90-talet, då rätten att välja skola infördes i den svenska skollagen.  Den tankegång som låg bakom reformen var givetvis att öka valfriheten men verkligheten visade att förhoppningen om just ökad valfrihet var alltför from.

 

Som författarna till ”motboken” mycket riktigt konstaterar var svenskarna innan nedskärningarna på nittiotalet enligt samstämmiga undersökningar nöjda med skolan.  Vår skola låg bra till i internationella undersökningar, och efterfrågan på alternativa skolformer var obetydlig.  Flykten till friskolorna tog fart först när klasserna blev större och lärarna färre.  Valet av en fristående skola betingas av allt att döma i mycket hög grad av ett missnöje med en på flera håll utarmad kommunal skola.

                                    Negativt val

När liberaler och märkligt nog även miljöpartister talar om valfrihet så rör det sig i många fall om ett negativt val.  Man väljer bort den kommunala skolan till förmån för en privatskola som lockar med förmåner som den kommunala skolan inte kan erbjuda.  Det paradoxala, ja rentav horribla,  i denna valfrihetsdogm är att privatskolorna också de lever på bidrag utan vilka de inte skulle kunna etableras. 

 

Rätten till utbildning är en av grundpelarna i vår demokrati.  Om denna rätt skall kunna återställas,  krävs dels att den kommunala skolan tillförs ökade resurser och att möjligheterna att på skattebetalarnas bekostnad etablera frikskolor för priviligierade och röststarka begränsas.  Viktiga reformer på den vägen är stopp för bidrag till vinstdrivna privatskolor och skolor som vilar på konfessionell grund.  Samtidigt måste kommunerna ges ett avgörande inflytande på etableringen av friskolor.

                                  Vänstermajoritet

Detta kräver i sin tur en klarare vänstermajoritet i Sveriges Riksdag, eftersom miljöpartiet i denna grundläggande demokratifråga traskar på i de nyliberala spåren.

 

Samtidigt måste folkbildningen på skolområdet förstärkas inom arbetarrörelsen, då det även i våra led finns en och annan partivän som förvillat sig in i de borgerliga skolsnåren.

 

 

 

 2006-03-24, 14:29  Permalink


Bengt!
Jag delar helt dina åsikter om de segregerande, ojämlika och socialt sorterande fristående skolorna. De har medfört, att vi fått en skola ”för de rika”, ”för dem som tar för sig” och den andra skolan, den kommunala ”för dem som inte tar för sig”, ”för dem som inte har resurser”.

Du talar om valfrihetsreformen, som började på 1980-talet och som förstärktes på 1990-talet – en reform som inte blev den avsedda utan som bidragit till det klass-samhälle som nu växer sig allt starkare. Om man läser forskningsrapporten ”Valfrihet – fiktion eller verklighet” av Göran Arnman,
Martin Järnek och Erik Lindskog får man klart för sig de misstag, som blivit resultat av reformsträvandena. Tyvärr har partiet deltagit.

Det finns många bevis för den segregering och socialt sorterande verksamhet som blir allt mer etablerad i skolan. Här är några uppslag:
- Blomqvist, P och Rothstein, B: Välfärdsstatens nya ansikte. (År 2000);
- Skolverket, rapport 271: Skolor som alla andra/Med friskolor i systemet 1991-2004;
- Bunar, N och Kallstenius, J: I min gamla skola lärde jag mig fel svenska – en studie om skolvalfriheten i det polariserade urbana rummet. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, 2005;
- Jan-Eric Gustafsson: Lika rättigheter – likvärdig utbildning? En studie utgiven av Rädda Barnen, 2006;
- Skawonius, Charlotte: Välja eller hamna. Det praktiska sinnet, familjers och elevers spridning på grundskolor. Doktorsavhandling. sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, 2005;
- Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? Skolverkets rapport 275, 2005;
- Välfärdspolitiska rådet år 2003. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS): Den svenska skolan – effektiv och likvärdig?
Den viktiga frågan för oss som vill ha ”en gemensam, sammanhållen och likvärdig skola för alla elever” är nu i första hand att få alla partivänner, som förirrat sig in i eller som tror på den skolvärld, där ”man tar för sig” och ”struntar i andra” - att få dessa att samlas kring arbetarrörelsens grundläggande ideologiska hållning. Tyvärr är dessa partivänner inte så få numera!
Med partihälsning
C G CarlssonBengt Silfverstrand: Jag delar din uppfattning och, som sagt, den bygger på egna erfarenheter, när såväl som fjärran. Och tendensen nu är också att fler och fler friskolor väljer elever. De tittar särskilt noga på den sociala bakgrunden, familjeekonomin. De "skummar grädden" - i internationell forskning bekant som "creaming."
Elitskolan är här!
Det mesta av den massiva segregationen i skolan är historiskt orsakad av socialdemokratisk bostadspolitik och miljonprogrammens framväxt. Rosengård, Hammarkullen, Rinkeby, osv osv. Du går ju oftast i skolan där du bor, segregationen flyttar in i skolan. Det är en katastrof, men det är så som verkligheten ser ut.

En välmenande men storskalig socialdemokratisk lösning som gick åt h-vete, för att uttrycka saken på ren svenska.

Bryt upp den samhällsägda ungdomsskolan, den är ännu en i raden av storskaliga lösningar som gått åt h-vete. Låt oss få en gemensamt finansierad ungdomsskola som i huvudsak drivs av enskilda medborgare under ett starkt regelverk. Politiker och deras tjänstemän är inte duktiga på att driva skolor.


Bengt Silfverstrand: Välj dina ord och ta reda på fakta. Dina fantasifoster hör inte hemma i en seriös diskussion. Den bostadspolitik du beskriver beror ju på att marknadskrafterna fått alltför stort spelrum. Det är med andra ord för lite politisk styrning och inte för mycket som är orsaken till segrationen i den delen. Kvar står faktum att en kraftfullare satsning på den kommunala skolan är enda vägen till en mera demokratisk skola. En sådan satsning skulle också höja kvaliteten och motverka en ytterligare övergång till mer eller mindre elitistiska friskolor.
Vilken förälder är så dum att han/hon väljer en sämre skola framför ett bättre alternativ åt sitt/sina barn. Ett vilkor är ju dock att man kan välja.

Det tycks på Er att lösningen är att ta bort valfriheten... vad löser det? Vem/vad har hittat på det?

Är ni politiker?
Eva Svan. Du uppmanas att skriva under rätt namn enl reglerna:

Ditt inlägg kan även bli borttaget om:
vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Vad får er att tro att jag inte använder mitt eget namn?

Nästan som `"Oktobertorget" i Vitryssland!
OK - Jag är liberal men vad får er att reagera på detta sätt?

MVH
Eva
Här ovan finns två inlägg, som är visar på två andra världar än ”en gemensam sammanhållen värld”, som bryr sig om sin medmänniska. Det ena inlägget bygger sin beskrivning på osaklighet och ovilja av se eller ta reda på fakta. Det andra inlägget bygger direkt på egoismen och oviljan att se och bry sig om andra människor. Och dessutom på sedvanligt ryss-svammel!
C G Carlsson:
"”en gemensam sammanhållen värld” kommer alltid att vara en Marxistisk skräck!

En lösning på alla problem! Här enhetsskolan!

Mitt förstånd kan se mångfald och alternativ samt glada människor som får välja! Demokrati helt enkelt!
Ja just det, en gemensam sammanhållen skola där barn med olka bakgrund går tillsammans. Den valfrihet som förespråkas av nyliberaler som svanen är uppenbarligen rätten för privatskolan att välja elever och rätten att välja bort. Samtidigt urholkas på sina håll den kommunala skolan - genom att det dyker upp en "privat gökunge". Den av svanen förespråkade valfriheten är med andra ord en synnerligen inskränkt valfrihet.
Hej Bengt,

Är extremt intresserad av just denna fråga, men mitt perspektiv är det motsatta. Jag menar att skolan ska bekostas via skattsedeln, men ser inget som helst egenvärde i att kommunen (eller staten) driver skolorna. Istället vill jag se en myriad av friskolor med varierande pedagogik, helt enkelt eftersom jag är övertygad om att lärare och rektorer är bättre på att sköta skolor än vad politiker är och att olika elever behöver olika typer av undervisning.

Den skola där jag tillbringade mellan- och högstadiet, Adolf Fredriks musikskola, är ett bra exempel. Skolan drevs och drivs i offentlig regi, men fick kämpa mot nedläggningshot från ditt parti samt VPK i åttiotalets gryning. Palmeregeringen tvingades backa efter att demonstrationståg större än något första maj-tåg under hans livstid krävde detta.

Två frågor till dig:

1. På vilken sida stod du i AF-bråket?

2. Anser du att skolan finns till för elevernas skull eller att eleverna finns till för skolans skull?


Bengt Silfverstrand: Nej, det är i och för sig inget egenvärde att kommunen driver en skola. Men det finns ett mycket klart samband mellan nedskärningarna på bl a skolområdet under 90-talet påskyndade en utveckling mot att många valde bort den kommunala skolan p g a kvalitetsförsämringar. Det var alltså i första hand ett val från inte ett val till. Att politiker skulle "sköta" skolorna är en fullständig felsyn. Däremot är det av grundläggande demokratisk betydelse att i allmänna val utsedda företrädare har ett avgörande inflytande över ramar och villkor för undervisningen.

Svar på frågor: 1. Jag hade ingen som helst anledning att blanda mig i AF-bråket. Däremot är min principiella uppfattning att det var fel att lägga ner skolan.
2. Självklart är skolan till för elevernas skull
Det finns ingen vettig människa som hävdat något annat.
Om skolan är till för barnen så inser jag inte att det finns någon bäring i argumenten om att friskolorna "urholkar" den kommunala skolan. vad det handlar om är att barn (eller deras föräldrar) väljer den skola som passar dem.

Urholkningsargumentet bygger på tanken att valfriheten dränerar den kommunala skolan och därför inte är önskvärd. Det är mycket svårt att tolka det som något annat än ett argument för att eleverna ska avstå från sin valfrihet för den kommunala skolans skull.
Ergo: Eleverna finns till för den kommunala skolans skull.


Bengt Silfverstrand: Jo, det finns i högsta grad bäring för det resonemanget. För det första finns det ett klart samband mellan nedrustningen av den kommunala skolan och tillströmningen av elever till privatskolor. För det andra handlar det i mycket hög grad om ett val från, d v s från en på resurser utarmad kommunal skola. För det tredje väljer idag många privatskolor sina elever.
Ökad valfrihet för vissa motsvaras i mycket hög grad av minskad valfrihet för andra.
En kort sak till bara: AF lades inte ner. Skolan lever i högsta grad och leif Pagrotsky har gett den cred för den stora svenska musikindustrin.

Det har alltså hänt en del sedan Bengt Göranssons tid.


Bengt Silfverstrand: Det var väl bra att AF finns kvar och att Leif Pagrotsky m fl lovordat densamma. Det har förvisso hänt mycket sedan Bengt Göranssons tid. På gott - och ont!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM