TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Pravda betyder sanning på ryska och var partiorgan för det sovjetiska kommunistpartiet.
kommunistpartiet.  I detta system fick det bara finnas en sanning. Utan alla jämförelser i övrigt så finns det i en del analyser av det socialdemokratiska valnederlaget också en stark benägenhet att låsa fast sig vid en sanning – nämligen att valnederlaget berodde på en alltför stark gir åt vänster
.
En som fastnat för en sådan tolkning är opinionschefen på United Minds, Carl Melin. I en debattartikel i ”Efter Arbetet” 39/2010 – www.efterarbetet.se

 under rubriken ”För långt åt vänster” drar Melin med utgångspunkt från några snabba valdagsundersökningar den slutsatsen.

 

Jag tycker att Melins debattartikel är intressant även om den i allt väsentligt rör sig på ytan, men kan självfallet med mina krav på mer djuplodande analyser inte skriva under på att den är ”klockren”som en socialdemokratisk bloggare, som annars inte brukar gilla vad som står i ”Efter Arbetet”, skriver i sin blogg. Har man den svart-vita synen på tingen, ja då närmare man sig Pravdaretoriken.

 

Jag skriver i och för sig under på att socialdemokraterna för att på nytt bli ett samhällsbärande parti måste kunna fånga in den arbetande medelklassen Men att som Melin påstår partiet ”övergivit” denna arbetande medelklass är att skjuta över målet. Det är ju socialdemokratin som hårdast driver frågan om en generell välfärdspolitik genom att slå vakt om höga ersättningsnivåer i trygghetssystemen, medan b-alliansens politik lett till att även stora tjänstemannagrupper drabbats av försämringarna..

 

Det finns starka skäl att ifrågasätta att det är vänstervridning som orsakat det socialdemokratiska valnederlaget. Mycket talar i stället för att det är en utsuddad profil och en sammangyttring i mitten som försvagat den socialdemokratiska identiteten. Internationell forskning visar, som statsvetaren Anders Widfeldt skriver i dagens Helsingborgs Dagblad – www.hd.se

 ”att utrymmet för utmanarpartier ökar när avståndet mellan den etablerade vänstern och den etablerade högern minskar. Och socialdemokraterna och Moderaterna har närmat sig varandra.”

 

I flera val har socialdemokraterna närmat sig mitten, men detta har uppenbarligen inte attraherat större väljarskaror. Slutsatsen blir alltså att Melins analys är för grund.
En mer nyanserad analys gör Efter Arbetets ledarskribent Hanna Pettersson när hon i veckans ledare ”Lär av Labour” bl a skriver. ”Socialdemokratisk förnyelse kan inte, som den s k tredje vägen, handla om att kopiera högerns politik för att få medelklassröster. Men man kan inte heller reflexmässigt försvara allt som förknippas med framgångar i det förflutna.”

 

Och även om jag inte delar Carl Thams uppfattning att ”S-ledningen borde ställa sina platser till förfogande” nu, så är också hans analys på DN debatt – http://www.dn.se/debatt/s-ledningen-borde-stalla-sina-platser-till-forfogande

 betydligt mera djupgående än Carl Melins ”mentometerundersökningar”.

Tham skriver bl a ”Man fick allt svårare att övertyga en köpsugen medelklass om solidaritetens nödvändighet för ett gott samhälle. Partierna kom därmed att ligga mycket när den höger som rörde sig mot mitten och många väljare fick en känsla av att partiets ledning stod närmare högern än vad man låtsades. Gapet mellan valretoriken och den politik man sedan förde eller redan hade fört blev för stort…. Och vidare ”Det sägs nu att samarbetet med de gröna och vänstern skrämde bort väljare. Det är möjligt men ingen vet hur det hade gått utan röd-grön allians. Men oavsett det måste man ändå se att konflikten miljö-tillväxt och höger-vänster i fördelnings och marknadsfrågor finns inom socialdemokratin. Den försvinner inte genom attgöra sig av med den röd-gröna koalitionen. Om partiet verkligen tar miljöhoten på allvar måste man vara beredd att ta ståndpunkter som känns. Vill man ha en offentlig verksamhet där inte vinstintressen kan göra sig bereda får man inte vara rädd för strid med starka ekonomiska intressen.”

 

Ord värda att lyssna på och begrunda. Ty om man är så ängslig att man inte vågar höja bensinskatter för att begränsa miljöfarliga utsläpp eller höja fastighetsskatten för någon procent av villaägarna, eller säga nej till skatteavdrag för festarrangemang och servering i hemmet resp. slutstädning av förhyrd fritidsbostad, ja då har socialdemokratin kraftigt devalverat sitt uppdrag att omdana samhället mot ökad jämlikhet och rättvisa."... ja då har socialdemokratin kraftigt devalverat sitt uppdrag att omdana samhället mot ökad jämlikhet och rättvisa."

Dom flesta har noterat att socialdemokratin inte heller i det här valet fick något sådant uppdrag av väljarna.

Vilka var det som inte kunde vänta? Vad väntade de på? De väntade kanske på ett bifall till sina ansökningar från Försäkringskassan. De väntade inte på att den krympande skara, som redan hade fått bifall, skulle få höjda ersttningar. Med ett regeringsskifte hade det kanske blivit ett bifall.

Och vad är det du skriver om bensinskatten? En strålande idé att höja bensinskatten för att minska utsläppen från fattigpensionärernas mopeder. De välbeställda kan ju köpa nya "miljöbilar", och blir befriade från fordonsskatten på köpet. Dessvärre höjde länstrafiken biljettpriserna när mp drev höjningen av dieselskatten utan att kompensera kollektivtrafikehn. Mp:s miljöavgiftspolitik är en gigantisk inkomtöverföring från fattiga till rika (som har kapital till miljöinvesteríngar) under miljöns täckmantel.

Dessvärre uppfattas mp som ett vänsterparti, ja t.o.m som ett extremt vänsterparti, av de medelklassväljare som skulle erövras, samtidigt som en rödgrön politik helt korrekt uppfattas som högerpolitik av dem som har störst behov av en riktig vänsterpolitik.

Du har annars helt rätt i att marschen mot Mittens rike är förödande. Om inte den hade varit hade SD inte kommit in i riksdagen. Den stora utmaningen för socialdemokratin är att samla ett tillräckligt väljarstöd för en mer human politik. Och jag tror att största chansen till det är en SAMMANHÅLLEN politik, som inte plottras bort genom kompromisser med stödpartierna före valet.

Bengt Silfverstrand: Jomenvisst har socialdemokraterna fått ett uppdrag att verka för jämlikhet och rättvisa. Om så inte varit fallet hade ju partiet varit obehövligt. Att sedan inte den linjen räckte ända fram är ett utslag vi självfallet i demokratisk ordning får acceptera. Men det innebär självfallet inte att vi ska sluta upp och kämpa för ett samhälle med mindre klyftor.

Kopplingen mellan bensinskatt och fattigpensionätrernas mopeder är absurt. Alla människor är betjänta av en bättre miljö och de som drabbas hårdast av miljöfororeningar är ytterst mindre bemedlade eftersom de har mindre råd att skydda sig i olika situationer.

För övrigt så lovade borgarna före valet 2006 att inte höja bensinskatten, vilket de ändå sedan tvingades göra.

MP är de facto ett vänsterparti, eftersom partiet inser att det behövs politiska beslut som korrigerar marknadslösningar.

Delar i stort din uppfattning i slutstycket utom på en punkt och det gäller behovet av kompromisser. Kompromisser lär bli nödvändiga om vi ska kunna skapa en majoritet mot det nuvarande högerstyret.
Med anledning av Bengts svar (tack, Bengt!) måste jag korrigera mitt förra inlägg på en punkt. Socialdemokratin har naturligtvis fått uppdrag från MIG och övriga drygt 1,8 miljoner s-väljare att verka för jämlikhet och rättvisa. Men uppdraget kommer inte från väljarmajoriteten utan från en stor minoritet.

Naturligtvis förväntar jag mig att socialdemokratin ska använda oppositionsrollen till att så långt det går mildra plågorna för de mest utsatta. Men dessvärre är möjligheterna ganska så begränsade i opposition. Möjligheterna är tyvärr också begränsade i en verklig (och inte bara tänkt) majoritetsställning (som kan bli verklighet efter nästa val).

En verklig majoritetsställning har ju som grundförutsättning att man går till val på en politik, som har en chans att få stöd från en majoritet. Och det innebär tyvärr att s inte kan gå till val på en så radikal fördelningspolitik, som jag och andra skulle önska, om man vill vinna valet.

Jag menar att de kompromisser som måste göras mellan olika intressen (hög- och låginkomsttagare, etc) måste göras inom SAP, och inte genom kompromisser med andra partier. Eftersom kompromisserna då blir mer genomtänka och politiken mer sammanhållen. Och då blir utfallet för de mest behövande något bättre.

Vilket inte hindrar att man gör en del RAMÖVERENSKOMMRLSER för OLIKA situationer (olika valresultat) med v och mp före valet. Hade man gjort det före årets val hade mp nu varit fritt att göra upp med alliansen, så att SD hade marginaliserats.

Om Socialdemokraterna inte får egen majoritet i riksdagen måste man självfallet förhandla med andra partier - om man inte kan lita på villkorslöst stöd från vänsterpartiet i alla höger-vänsterfrågor, som förr i tiden. Men jag menar alltså att valresultatet ska avgöra vilket inflytande ev. stödpartier ska få, hur långtgående kompromisser som ska göras.

Jag vidhåller att mp:s mijöavgiftspolitik gynnar de ekonomiskt resursstarka, som har råd att investera i ny teknik. Det finns fattigpensionärer med direktverkande el i illa isoleradestugor på landet, vilka sitter fast i elberoendet. Jämförelsen mellan mopedåkande fattigpensionärer och personer som köper nya bilar í halvmijonklassen varannat år, anser jag också relevant. Vilken av dessa grupper kan sänka sina kostnader utan att dra ner på åkandet?

Det är högerpolitik att vräka över miljönotan på de som har sämst chans att betala. Och ändå uppfattas mp som ett vänsterparti, t.o.m. som ett extremt vänsterparti, av de medelklassväljare som skulle vinnas.


Bengt Silfverstrand: Att uppdraget inte kommer från en majoritet gör det sannerligen inte mindre angeläget att kämpa för. Grundläggande demokratiska och humanistiska värden står på spel i det svenska samhället. Och socialdemokratins uppdrag framöver måste mot den bakgrunden rimligen vara att mejsla ut ett ännu tydligare alternativ till den borgerliga utsvettnngspolitiken.

Då vi, hur optimistiska vi än må vara, sannolikt inte kommer att kunna skapa en egen riksdagsmajoritet så är det mest realistiska att fortsätta samarbetet i en rödgrön allians. Här öppnar sig fortfarande spännande möjligheter eftersom det går att göra klara kopplingar mellan miljöhänsyn och social rättvisa. Det är inget underbetyg till någon av de tre kontrahenterna att detta inte gick att göra på den korta tid som nu stod till förfogande inför årets val. B-alliansen tog som bekant betydligen längre tid att värka fram.

Sen tycker jag du är ute på hal is när du försöker spela ut miljöhänsyn till gagn för alla mot fattigpensionärerna. Miljöfarliga utsläpp hotar alla och kan bara bemötas med politiska beslut. Marknaden klara bevisligen inte av den saken.

Om det varit högerpolitik att verka för en bättre livsmiljö, ja då hade miljöpartiet sannolikt inte funnits. Och ett av bevisen i sammanhanget är ju att centerns verkliga miljöintresse blivit ordentligt avklätt. Högerpolitik uppskattas uppenbarligen inte av den mera miljömedvetna allmänheten.
Bengt, jag tror att det finns ett starkt miljöengagemang även bland en del av de mest inbitna moderaterna. Men påmarknadens villkor. Situationen är en annan nu, jämfört med miljörörelsens barndom, då industrin bara såg ökade kostnader men inga vinster med miljöhänsyn. Hur kunde alliansen få så många valjare om det inte funnes något bra för någon (utom de allra rikaste) i deras politik?

Utan det handlar om att just kombinera mijöhänsyn med sociala rättvisa - och en VÄLFUNGERANDE INDUSTRI- OCH TRAFIKPOLITIK. Och i de diskussionerna behövs inte mp. Nog borde väl största partiet ha tillräckligt med egen kompetens för att klara ut det?

Som exempel: På vilket sätt har de av mp genomdrivna felinvesteringarna i mångmiljardklassen i nya järnvägar, där de minst behövs, påverkat biljettpriserna i de överfulla tågen på Södra stambanan? S. sb. och andra befintliga järnvägar har dränerats på pengar för att finansiera mp:s kommunalrådsdrömmar. På den 87 km långa sträckan Nässjö-Alvesta på S. sb. finns bara EN mellanstation med sidospår, därl långsamma tåg kan köras om.

S. sb. har dubbla rekord - både de högsta biljettpriserna och det största antalet försenade tåg. Detta gynnar varken miljön eller fattigpensionärerna i Skåne! Det rödgröna svaret är att förbjuda konkurrens, så att SJ kan fortsätta sin monopolprisssättning, i stället för att bygga fler omkörningsspår så att fler tåg kan trafikera banan!

Och så är det antagligen med sakområde efter sakområde. Frånvaron av kompetens bakom de rödgröna kompromisserna kan ha varit motiv nog för dem som inte själva lever på svältgränsen att rösta på alliansen.Bengt Silfverstrand: Det finns nog ett starkt miljöengagemang hos enskilda människor i de flesta partier. Däremot kan man inte med bästa vilja i världen säga att moderaterna driver någon aktiv miljöpolitik. Detta har de ju nu efter valet också passat på att erkänna och lovat att stärka miljöprofilen, vad nu detta kan vara värt.

Du för sedan ett allmänt resonemang som det inte finns särskild anledning att bemöta. Vad gäller tågförseningar och höga biljettpriser, så är detta i stor utsträckning effekten av den avreglering och privatisering av offentliga sektorn som varit en av b-alliansens viktigaste drivkrafter. Och här har den rödgröna oppositionen varit alltför eftergiven.

Det handlar inte om frånvaron av kompetens utan snarare måste de båda röda partierna ta till sig den kompetens på området som finns hos miljöparitet.

Vi socialdemokrater är inte bäst på allt.
Jag tror inte att det finns mer kompetens i miljöpartiet än hos socialdemokraterna, om man verkligen skulle anstränga sig att dammsuga s-partiet efter kompetenta personer.

Finns det inga lokförare som är socialdemokrater? En X2000-förare kan nog förklara varför det inte går att komma förbi ett försenat godståg, exvis mellan Alvesta och Nässjö.

Men med järvägspersonalens fackföreningar talar socialdemokratin inte, eftersom dessa fackföreningar anses alltför vänstervridna och således gjorde invändningar mot de avregleringar som genomfördes av den socialdemokratiska regeringen FÖRE 2006.

Visserligen tycker jag att regeringen gjorde rätt (och alltså fackföreningarna talade i eget intresse - vilket dock är fackföreningars uppgift), men genom att inte ens tala med fackföreningarnan gick man även miste om den kompetens i tekniska frågor som dock finns där.

När man tror att man i stället kan hämta samma kompetens från lattehögern i mp, undrar jag om s verkligen förtjänas att kallas arbetarparti. Jag hoppas att det inte är lika illa ställt inom andra sakområden.

För övrigt finns många järnvägsanställda inom vänsterpartiet. Dem kan man också prata med, i stället för med det mest teknikfienteliga partiet.

Den gångna vinterns tågkaos var mp:s, och i synnerhet Peter Erikssons, fel.
För honom är järnvägsinvesteringar i hundramiljardersklassen enbart valfläsk till stora och medelstora kommuner där mp har chans till ytterligare mandat, inte trafikpolitik.

Att erkänna att andra är bättre och vilja förkovra sig är en sak, men att kapitulera och låta andra 0bestämma är en annan sak. För att vinna valet 2014 måste nog socialdemokratin se till att ha EGEN kompetens i alla stora framtidsfrågor!Bengt Silfverstrand: Låt oss inte tvista om kompetensen. Sådan finns självfallet inom alla partier i den rödgröna alliansen. Dock tycker jag att man som socialdemokrat måste erkänna att miljöpartiet tillfört en hel del av kompetens och nya infallsvinklar i miljöfrågorna.

Visst talar socialdemokratin med järnvägspersonalens fackföreningar. På den punkten tar du allt miste.

Riktigt ute på hal is är du när du säger att vinsterns tågkaos var miljöpartiets fel.

Nej, bäste Lars, den rödgröna alliansen har haft alltför kort tid på sig att skapa ett slagkraftigt alternativ till b-alliansen. Samarbetet måste fördjupas. Att nu ge upp projektet vore bara att spela borgerligheten i händerna. (-Vad var det vi sa, det höll inte länge!)

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM