TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I min gårdagsblogg aviserade jag att jag idag skulle återkomma med en betraktelse över hur Helsingborgs Dagblad hanterar sin monopolställning i nordvästra Skåne.

 

Tidningen marknadsför sig idag som ”Oavhängig”, vilket torde äga sin riktighet i så måtto att tidningen inte längre, som det begav sig på 60- och 70-talen, publicerar cirkulärledare från borgerliga nyhetsbyråer.  Som ett kuriosum kan jag nämna att Helsingborgs Litografiska, där jag var anställda 1961-62, vid ett par tillfällen p g a misstag i postutdelningen fick sig tillsänt dessa cirkulärledare, vilka man vid åtskilliga tillfällen sedan också kunde ta del av på HD:s ledarsidor.

 

Låt mig så först oförbehållsamt erkänna att HD i flera avseenden gör en allsidig och objektiv nyhetsbevakning. Tidningen har därtill en mycket levande och faktiskt närmast vänsterinriktad kultursida, insändarspalter där många röster får komma till tals. Jag tillhör själv de politiker som genom åren blivit välvilligt behandlad både vad gäller insändare och längre debattartiklar.

 

När vi sedan kommer till tidningens ledarsida, en sida i tidningen som ledningen uppenbar lägger stor vikt vid som opinionsbildare, blir bilden genast mer komplicerad. Det förekommer förvisso kritik åt alla håll, men inte minst utifrån vad vi nu så här i valrörelsen kan utläsa så vågar jag dra den inte alltför djärva slutsatsen att tidningen definitivt gått i borgerlig tjänst.

 

Med några tydliga citat ur de senaste dagarnas ledare ska jag belysa
detta Lördag 14 augusti: Skribent Ingrid Runsten:
”Socialdemokraterna målar svartvitt”- ”Svenska folket står vid skiljevägen. Så dramatiskt avslutas det vägvalsdokument som Mona Sahlin och hennes socialdemokrater publicerade igår….".Sen ironiserar skribenten över att (s) menar att vi lever i ett samhälle ”där de rika gynnas när skatterna sänkts md lånade pengar. Där klyftorna växer och lönerna pressas ner…. Där skillnaderna ökar mellan stad och land." Vad är det för överdrifter i denna beskrivning. Det är bara att gå in i det statistiska material som SCB ställer till förfogande, så går lätt att konstatera att Mona Sahlins beskrivning har en stark verklighetsförankring.

 

Söndag 15 augusti Skribent Daniel Braw. Rubrik på ledaren: ”Från rökt till lågoddsare” Ledaren illustreras med en bild av Fredrik Reinfeldt som med ett kärvänligt leende håller sin hustru Filippa i handen. Medan Reinfedlt hyllas i artikeln låter det bl a så här om socialdemokratin. ”Även om få torde känna igen sig i de rödgröna eländesbeskrivningarna av landets tillstånd"….. Eländesbeskrivningar – vadå? Det är ju inte tillståndet i landet dess ekonomi m m vars styrka byggts upp av tidigare (s)-regering som socialdemokratin skildrar utan konsekvenserna av den borgerliga politik som bevisligen lett till ökade klyftor och där vi bl a i de yttersta av dessa dagar fått tydliga borgerliga besked om att svenska folket även framöver ska indelas i nyttiga och mindre nyttiga, bl a genom att löntagare med en borgerlig regering även i fortsättningen ska ha en generösare beskattning än pensionärerna.

 

Tisdag 17 augusti: Skribent Daniel Braw. Ledarrubrik: ”I väntan på uppsidan.”
Braw recenserar här en nyutkommen bok av Christer Isaksson med titeln ”Den nya vänstern” Det kan förvisso ligga något i Isakssons tes att socialdemokratins ledarskikt ligger till höger om partiets väljarbas. Men endast en blind och döv höna kan ha missat att Mona Sahlin i kraftfulla utspel såväl i Almedalen som nu senast i sitt tal på Södermalm i Stockholm insett faran med att hamna i ett redan alltför trångt mittskikt och därför gjorde tydliga markeringar, vilka tyder på en klar insikt att det bara att framstå som ett tydligt alternativ till borgerligheten som socialdemokratin och de rödgröna kan vinna valet..

 

Men när Braw avslutar sin genomgående s-kritiska ledare med meningen – ”Och inte heller särskilt trovärdigt att påstå att det är något annat än nödvändigheter som har tvingat fram detta regeringsalternativ”, så inställer sig genast den logiska frågan: ”Vad är det då som framtvingat den borgerliga högeralliansen?”

 

När det politiska landskapet ser ut som det gör i Sverige, så borde det väl inte förvåna om partierna tar konsekvenserna av detta och gör allvarligt menade försök att skapa starkast möjliga parlamentariska regeringsunderlag.
Jag inser självfallet att det måste vara en ”oavhängig” tidning obetaget att kritiskt granska de politiska alternativen inför valen. Men när denna kritiska granskning , som nu bevisligen är fallet, tenderar att få en mycket tydlig slagsida tillförmån för borgerligheten, ja då finns det goda skäl att betrakta tidningens marknadsföring som milt sagt missvisande. Detta intryck kvarstår tills den dag då den borgerliga alliansen blir föremål för motsvarande kritiska granskning.
Tills vidare torde epitetet ”oberoende borgerlig” vara ett mera hederligt varumärke.  www.hd.se


 Och bakgrunden är, som alla förstår, det snöpliga slutet för Arbetet som ju inte förmådde överleva trots att den fick mer presstöd än någon annan tidning.

Sedan är det precis som du säger så att HD har en kulturredaktör hemmahörande mycket långt ut på vänsterkanten. På samma sätt har det länge varit på stora liberala tidningar som DN. Som kontrast till detta kan man naturligtvis leta efter en sossetidning med en borgerlig kulturredaktör, men då får man leta länge.

HD finns, till skillnad från Arbetet, kvar i sinnevärlden, och det säger det mesta om kvalitetsskillnaden.


Bengt Silfverstrand: Som vanligt blandar du ihop päron med morötter. Arbetet var en av alla - även på den borgerliga kanten - erkänt god journalistisk produkt. Att en nyliberal inte känner till eller vill låtsas som om att han inte vet att det är annonsintäkterna som i allt väsentligt styr en tidnings överlevnad är desto mera anmärkningsvärt.

Sen behöver du inte leta långt för att hitta borgerligheten närstående skribenter i s-tidningar. Visserligen är Aftonbladet i dag ingen s-tidning. Förvisso har tidningen en socialdemokratisk ledarsida och en utmärkt kultursida under vänsteskribenten Åsa Linderborgs ledning.

Men bläddrar man vidare i tidningen så är en av tidningens mest framträdande medarbetare Lena Mellin en av borgerlighetens bästa valarbetare.

Men som vanlig snurrar du runt i periferin av ämnet.

Jag har som framgår av inlägget fört ett nyanserat resonemang om HD:s journalistik. Tidningen har många kvaliteter. Icke desto mindre kan man utifrån klara citat konstatera att tidningen för borgerlighetens talan i valrörelsen.

Men som vanligt surrar du
Du skriver: "......hur Helsingborgs Dagblad hanterar sin monopolställning....."

Monopol betyder ensamrätt till något. Vem har gett Helsingborgs Dagblad en ensamrätt till något och vilken ensamrätt är det du syftar på?


Bengt Silfverstrand: Märka ord kan man ju alltid när man inte har något att komma med i sakfrågan. Monopol i sammanhanget betyder naturligtvis att Helsingborgs Dagblad är den enda dagstidning som ges ut i NV-Skåne.
När det gäller just 'monopol' så tycker du att jag märker ord då jag borde förstå att du i sakfrågan menar att det inte föreligger något monopol. Jag uppfattar att du menar att Helsingborgs Dagblad på något sätt förhindrar andra tidningar att komma ut i nordvästra Skåne. Dessutom har jag uppfattningen att 'monopol' är ett känsloladdat ord inom vänsterpolitiken. Monopolens förutsättningar vill ni inte erkänna och diskutera. Ordet 'monopol' skall förbehållas vänstern i dess nedklassning av andras åsikter.Bengt Silfverstrand: Där fullständigt ute och seglar i din slutsat. Det faktum att HD är ensam på dagstidningssidan i NV-Skåne motiverar talet om monopolställning. Sen har jag aldrig med ett ord riktat någon anklagelse för tidningen som sådan för detta läge.
Däremot har jag konstaterat att tidningen inte lever upp till epitetet "oavhängig, eftersom man på ledarplats för en klart borgerlig linje. Denna borgerliga linje manifesteras ytterligare i dagens ledare, där man under rubriken "Reträtt i valets skugga" kritiserar de rödgröna för att de nu vill begränsa omfattningen av fastighetsskatten. Den borgerliga linjen som innebär som också innebär högre fastighetsskatt för vissa och mindre bemedlade fastighetsägare förbigås med tystnad liksom den oenighet som de senaste veckorna speglat raderna av utspel på b-allianssidan.

Försök hålla isär begreppen, Kjellén, det tjänar debatten på.
Monopol betyder att ha ensamrätt till något. En ensamrätt på marknaden kan bara förlänas någon av staten med laglig makt över marknaden eller av någon med våldets makt över marknaden.

Att någon är ensam på en marknad har inget med monopol eller monopolliknande ställning att göra.
Det avgörande är om ensamheten vilar på en makthavares kontroll av marknaden.

Menar du att HD dominerar nordvästra Skåne på grund av att Alliansregeringen eller det lokala Moderata partiet håller andra tidningar borta.

För min del anser jag att debatten tjänar på att monopol användes om monopol och att t.ex. marknadsdominans användes om någon som på grund av köparens preferenser säljs mest.


Bengt Silfverstrand: Nu slår du ytterligare en knut på dig själv. Fakta i målet är att HD är ensam dagstidning i NV-Skåne, kallar sig "oavhängig" men för en klart borgerlig linje på ledarplats. Detta innebär självfallet att det råder klar ensidighet i opinionsbildningen i området.

Sluta sedan upp med rena tramset, som att jag skulle ha antytt att Alliansregeringen och moderaterna håller andra tidningar borta.

Sådan gallimatias hör inte hemma i en seriös debatt. Det är illa nog att mångfald saknas i media i området.
Fakta i målet, är att det är du som skriver: " Helsingborgs Dagblad hanterar sin monopolställning i nordvästra Skåne." Det är din uppfattning av innebörden i 'monopol' jag vill klarlägga.

Jag har inte påstått att du antytt, att Alliansregeringen eller moderaterna håller andra tidningar borta.


Bengt Silfverstrand: Och den torde vara med råge klarlagd. Det är bara att läsa innantill.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM