TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Generaldirektörerna och tystnaden

Många generaldirektörer för statliga myndigheter bedriver i stor utsträckning politisk propaganda.  Det framgår av en rapport sammanställd av fackförbundet Seko, ett LO-förbund med närmare 200.000 medlemmar.  Förbundsordförande Janne Rudén presenterade den intressanta rapporten på DN-debatt den 27 februari.  Att rapporten inte blivit särskilt uppmärksammad i media i övrigt, säger något om mediaklimatet i dagens Sverige. 

 

Minsta socialdemokratiska propagandayttring nagelfars och huflängs.  Men då av staten avlönade och förväntat neutrala personer i höga positioner ägnar sig åt ett flagrant politiskt tyckande, så utbryter den stora tystnaden.

 

Sekos granskning omfattar, de statliga verken Banverket, Vinnova, Posten AB, SJ AB, Svenska Kraftnät, Post- & Telestyrelsen, Konkurrensverket, Arbetslivsinstitutet och Medlingsinstitutet.  Man har funnit att de under de senaste två åren förekommit åtminstone 300 artiklar i svenska massmedier där offentliga tjänstemän och chefer i statliga verk, bolag och myndigheter framför politiserande och ideologiska åsikter.

 

Janne Rudén skriver: ”Det mest förvånande är att det i alla dessa åsikter finns sammanhängande underliggande budskap som genomgående går ut på att marknaden och de privata företagen ska stärkas, att privatiseringar och avregleringar är av godo.  Däremot görs inga analyser av vilka konsekvenser detta får för löntagare, pensionärer och så kallat vanligt folk.  Särskilt svaga grupper i samhället förbigås med tystnad.”

 

Han ställer också några relevanta frågor: ”Är det offentliga tjänstemäns uppgift att så gott som undantagslöst företräda en politik som intill undfallenhet sammanfaller med Svenskt Näringslivs politiska uppfattningar?  Svenskt Näringsliv, tidigare SAF, är ett propagandaorgan, en lobbyorganisation, som för miljarder kronor årligen trycker på för att driva svenska politiker åt höger.  Ska även de offentliga tjänstemännen delta i den politiseringen när det är våra skatter som betalar deras löner?  Är det verkligen deras uppgift?”

 

Konkreta exempel understryker tydligt den framförda kritiken.  Här är några:

På Arbetslivsinstitutet anser generaldirektören att det borde lagstiftas om en bortre gräns för hur länge vi ska få vara sjukskrivna.  Detta strider mot Ali:s egen forskning,som visar att sjukskrivningarna främst beror på det försämrade arbetslivet.

 

Konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson hävdar att pensionsåldern borde höjas eftersom svenskarna lever längre, en uppfattning som stöds av pensionschefen Olle Settergren på Försäkringskassan.  Uppfattningen är uppseendeväckande eftersom den faktiska pensionsåldern är så låg som 62 år och inte har följt med den stigande medellivslängden.  Inte ens hälften av 60-64-åringarna förvärvsarbetar.  ”De orkar inte längre.”

 

Medlingsinstitutets förre chef Anders Lindström anser att det inte finns utrymme för att höja lönerna för kvinnor och kvinnodominerande yrken.

                                   Elefantinhopp

Under Kommunförbundet Skånes konferens ”Kommunerna och välfärden” den 9-10 februari upplevde jag själv hur en statlig tjänsteman gjorde ett elefantinhopp på den politiska arenan.  Det var Statskontorets chefsekonom Richard Murray.  Han talade i ämnet ”Den offentliga sektorns dilemma”, och drog till med bl a följande tvärsäkra påståenden:

 

”Välfärdssektorn kan inte utvecklas.  Den kan i bästa fall bli vad den är idag”?????

”Vi måste lägga ut betydligt mer än idag av de offentliga verksamheterna på entreprenad!!!”

Det kanske mest anmärkningsvärda i Murrays betraktelse var kanske ändå hans tolkning av sjukvårdskostnadernas andel av BNP.  Han drog av jämförelsen mellan USA, där sjukvårdskostnaderna utgör ca. 14 procent av BNP och Sverige där motsvarande andel är ca. 9 procent, den tvärsäkra slutsatsen att amerikanarna får ut mer av vad de betalar för sjukvården än vi i Sverige.  Sanningen är ju att det amerikanska systemet i stor utsträckning bygger på privata sjukförsäkringar, att stora grupper står utanför detta och får hålla tillgodo med en kvalitativt sämre sjukvård, och att systemet leder till en överkonsumtion hos dem som omfattas av försäkringssystemet.

 

Det bör i sammanhanget också noteras att ”högeralliansen” varit starkt kritisk till regeringens utnämningspolitik, något som saknar fog i ett politiskt perspektiv enligt Seko. 

 

”Mönstret är tydligt.  Den ideologiska liberaliseringsvåg som svept över vårt samhälle under de senaste decennierna har uppenbarligen satt sina spår.  Makten flyttar från de folkvalda till förvaltarna.  I grund och botten är det en demokratifråga.  Det är nu dags för en ordentlig debatt om de statliga myndigheternas roll och ansvar i den offentliga debatten”, avslutar Janne Rudén sin tänkvärda artikel på DN-debatt.

 2006-03-02, 14:11  Permalink


Undra om man tog upp detta i den rapport från Timbro där man pekade på att de svenska myndigheter sysslar med opinionsarbete, nä tror inte det eftersom det inte gynnar dessa?

Föresten, är det så att svenska statliga bolag och offentliga arbetsgivare är med i arbetsgivarorganisationen Svensk Näringsliv? Om så är fallet borde de omedelbart gå ur den organisationen och bilda en oberoende och opolitisk arbetsgivarorganisation.


Bengt Silfverstrand: Hej Martin,

Nej, Timbro är husbondens (läs det privata näringslivets röst) och tar inte upp mot näringslivet och borgerligheten kritiska inslag.
Jag tror inte att de offentliga arbetsgivarna är med i Svenskt Näringsliv. Men det gör knappast saken bättre när flera företrädare "spelar på samma instrument" och sjunger privatiseringarnas och avregleringarnas lov.
Ja Bengt det ar ju for javligt att generaldirektorer pa offentligt agda foretag/myndigheter kan inte halla socialdemokratins linje. Finns det ingen lojalitet kvar till arbetsgivaren, fragar Du?

Vem ar arbetsgivaren? Vem ager de Svenska offentliga myndigheterna? Socialdemokratin eller Svenska folket?

Att ni sossar satter likhetstecken mellan socialdemokratiska arbetarpartiet och staten ar valkant. Men, myndigheterna ags inte av SAP, de ags av folket, det rader demokrati i landet far man hoppas, sa generaldirektorer och andra offentligt anstallda kan uttrycka vilken politisk linje, they like.

Att rapporten inte blivit särskilt uppmärksammad i media i övrigt, säger något om att media i dagens Sverige har forstatt vad demokrati och friheten att uttrycka sina politiska asikter innebar. Det garanterar aven FN under artikeln om manskliga rattigheter. Det ar bra synd SAP och LO inte har forstatt det...
Bengt Silfverstrand: Du har missat poängen fullständigt. För det första förde borgerligheten för inte så länge sedan ett fruktansvärt liv för vad de kallade för otillbörligt gynnande av socialdemokrater vid tillsättning av höga befattningar i staten. Uppenbarligen finns det dåligt underlag för den kritiken, eftersom t ex generaldirektörer inte går i s-regeringens ledband.
För det andra är det inte generaldirektörer och andra ledande statstjänstemäns uppgift att uttrycka politiska åsikter. De skall strikt hålla sig till uppdraget att verkställa de beslut som styrelserna gett dem.

Röran blir ju därför fullständig i ditt inlägg eftersom du påstår att generaldirektörer och andra offentligt anställda får uttrycka vilken politisk linje de vill. Detta får de göra privat men inte å tjänstens vägnar.

Din slutpunkt blir helt obegriplig. Menar du att det är demokrati och frihet att uttala borgerliga värderingar som statstjänsteman men odemokratiskt att, som i Sekorapporten, kritisera statstjänstemännens politiserande?
Rudéns debattartikel är så pinsamt dåligt underbyggd att det DN borde skämmas för att man publicerade denna smörja.

Hänvisar till denna rapport där Rudéns villfarelser blottläggs på ett så tydligt sätt att Eva Lundgrens sk "forskning" nästan framstår som seriös i jämförelse.

http://tinyurl.com/k8mr3
Rudén och facket talar i nattmössan. De citerar uttalanden som inte är särskilt politiska utan kan säjas stämma med myndighetrnas olika uppdrag, de har undersökt ca 1% av alla myndigheter och endast Gud vet hur urvalet av citat är gjort. Rena tramset, knappt värt namnet undersökning och definitivt inte på något sätt vetenskaplig.

Att generaldirektörer tillsätts på politiska grunder måste väl ändå vara helt fel, om det nu sker? Eller?

Men man gör så gott man kan för att bilda opinion...

Det inlägget på DN debatt var ju pinsamt dåligt underbyggt, och duger inte som underlag för en vettig diskussion. Det har redan funnit sin rätta plats i det där runda arkivet under skrivbordet.
"Pinsamt dåligt underbyggd, sa Bill (Ingemar Larsson), pinsamt var ordet, sa Bull (Johan Paulsson). "Rudén och facket, talar i nattmössan", sufflerar den tredje nyliberale musketören Bertil Nilsson.

Nyliberalismens debattkonst når ständigt nya höjder. Och när kartan inte stämmer överens med verkligheten, så gäller uppenbarligen kartan - intet nytt under solen på högerfronten.
Sakliga invändningar till Rudén var att undersökningen endast omfattar 1 % av myndigheterna, att urvalet av citat är gjort på oklara grunder och att undersökningen inte på något sätt uppfyller några kriterier på vetenskaplighet.

Till detta har Bengt inga andra kommentarer än nedsättande omdömen om replikanterna.

Möjligen har han sakliga synpunkter på det faktum att av AMS samliga generaldirektörer har tio av tio möjliga genom åren rekryterats ur socialdemokratins medlemskader. Vi kan ju dock alla lätt föreställa oss hur den analysen ser ut.


Bengt Silfverstrand: Detta är irrelevant. Det avgörande är att Rudén klart kan påvisa klara politiseringar av frågor som det inte är statliga tjänstemäns utan politikers sak att avgöra.
Vi får väl ta den här diskussionen då. Jag tittade på den där länken som gavs ovan.

Den socialdemokratiske fack-snubben som skrev på DN Debatt hade alltså valt ut och studerat sex av de nästan sexhundra statliga myndigheter som finns. Man undersökte 6000 uttalanden i medierna, och bland dessa hittade man totalt 15 (!) uttalanden som han själv menade var uttryck för borgerlig propaganda.

Så vad handlade dessa 15 uttalanden om då? Jo, t.ex Nils Elvander, professor emeritus i statsvetenskap, en av flera olika röster som får komma till tals i en antologi om lönebildning, som getts ut av Medlingsinstitutet (där han inte arbetar), påpekar att "lönerna sätts av parterna", och att "politiker varken kan eller bör ha åsikter om det."

Är det borgerlig propaganda? Trodde att t.o.m. Silverstrand håller med om detta. I vilket fall är det ju helt i linje med den socialdemokratiska regeringens policy.

Och *om* det är borgerlig propaganda att uttala något sådant (vilket det givetvis inte är), är det då fel av Medlingsinstituet att i en antologi, med avsikt att låta flera olika åsikter komma till tals, även redovisa vad denne professor tycker?

Så kan man gå igenom uttalande efter uttalande. Jag hittade inte ett enda som var borgerlig propaganda. Men var och en kan ju titta efter själv och göra sig en egen uppfattning om hur välgjord den där undersökningen var, den som Bengt kallar "verkligheten".


Bengt Silfverstrand: Rudén har på ett klart och tydligt sätt med konkreta exempel påvisat att det förekommer öppen politisk borgerlig propaganda från vissa statstjänstemän i ledande ställning. Jag har därutöver redovisat ytterligare ett klockrent exempel på samma företeelse. Fakta sparkar!
Bengt Silfverstrand: "Du har missat poangen fullstandigt"

Bengt, I worship you, it is true you are the only one who knows anything here and the rest of us know nothing.
I am sorry for even voicing my opinion. I am not worthy.
Please tell me, how did the world come to be?

Bengt Silfverstarnd: "För det första förde borgerligheten för inte så länge sedan ett fruktansvärt liv för vad de kallade för otillbörligt gynnande av socialdemokrater vid tillsättning av höga befattningar i staten."

Ja denna utnamningsmakt, vilket elande! Kan man inte lita pa nagon nu?
Dubbelt elande nar det visar sig de har asikter tvarsemot sossen!

Bengt Silvferstrabd: "För det andra är det inte generaldirektörer och andra ledande statstjänstemäns uppgift att uttrycka politiska åsikter. De skall strikt hålla sig till uppdraget att verkställa de beslut som styrelserna gett dem."

Anitra Steen, Generaldirektor for Systemet och hustru till Goran Persson uttrycker sin politiska asikt dagligen enbart att vara gift med ledaren for SAP och tillika Statsminister. Hon behover inte saga nagot, kopplingen talar volumer. Hey Bengt, sitter du inte i styrelsen for Systemet och har tillsammans med dina kollegor beviljat Anitra Steen fortsatt fortroende efter mutskandalen?

Bengt Silfverstrand: "Din slutpunkt blir helt obegriplig. Menar du att det är demokrati och frihet att uttala borgerliga värderingar som statstjänsteman"

Sure! Javisst!

Du hade sakert foredragit socialistiska varderingar, och vi hade inte hort ett pip fran dig, men vi kan inte ha allt i livet. Sure sucks!
Bengt Silfverstrand: Som privatpersoner har statstjänstemännen självfallet samma rättigheter att framföra politiska åsikter som alla andra. I tjänsten skall de dock hålla sig till att genomföra de beslut som styrelse och ägare fattat. Och vad beträffar Anitra Steen så agerar hon exakt i den andan.

Beträffande "mutskandalen" så kan jag lämna en sakupplysning i fallet. Jag var ledamot i Systembolagets styrelse då denna "skandal" målades upp.

Det var Anitra Steen, som avslöjade det hela och tog initiativet till den rättsliga granskningen. Systembolagets ledning och styrelse är inte på något sätt inblandade i "affären!. Tvärtom har de agerat kraftfullt och konsekvent för att röja upp. Bovar i dramat är leverantörer och vissa systembolagschefer som tagit emot mutor av dessa leverantörer.

Ironiskt nog inträffade mutaffärerna först sedan Vin-& spritcentralens försäljningsmonopol upphörde och Systembolaget tvingades att köpa även av andra leverantörer.

Bäste Tomas Sandström. Debatten skulle nog tjäna på att du tog reda på elementära fakta innan du uttalade dig så tvärsäkert om ditten och datten.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM