TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Vänner av rättvisa inbillade sig nog ett slag att frågan om avdrag för gåvor för s k ideella ändamål en gång för alla var begravd. Men så är uppenbarligen inte fallet. Frågan finns på dagordningen efter en utredning. Och om b-alliansen, Gud förbjude, skulle sitta kvar i regeringsställning, så blir gåvoavdrag sannolikt ytterligare ett inslag på vägen att berika redan rika, allt efter den kristdemokratiska principen – Åt den som har……

 

Är det inte märkligt att politiker, ofta med borgerligt kristna förtecken och med tjocka plånböcker, är de som hetast traktar efter att få sina gåvor i söndagskyrkan med omnejd subventionerade av andra skattebetalare.
Jag skänker själv en hel del till olika ideella ändamål. Men skulle skämmas ögonen av mig om jag begärde att andra skattebetalare via mina avdrag skulle vara med och betala för detta.

 

Inte heller för gåvor till angelägna ändamål som t ex forskningen finns det några starka skäl att medge skatteavdrag. Är man angelägen att stödja sådana ändamål så är det rimligt att man gör det ur egen kassa.
Välgörenhet i all ära så länge den är ett komplement till samhällets solidariska insatser men den välgörenheten får den enskilde bidragsgivaren bekosta ur egen fickaKorrekt resonerat tycker jag.

Ska även bli skönt när den gamla statskyrkan helt blir frånskiljd staten. Än idag hjälper staten den med att driva in sina medlemsavgifter, att subventionera utbildning till präst etc . SVT bjuder på helgmålsbön - vem betalar produktion och ger dem gratisreklam ?


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, men detta är dock ett mindre problem än att rika knösar begär subsidier från skattekollektivet för att lätta på börsen för välgörande ändamål.
Fast man betalar ju ur egen ficka. En skattelättnad är ju inget bidrag från det allmänna. Det allmänna har ju inte första tjing på alla mina pengar och "ger" mig de pengar de valt att inte konfiskera.


Bengt Silfverstrand: Nonsens. Det är staten - d v s det samlade skattekollektivet som står för det skattebortfall som rika människor förorsakar genom att inte fullt ut ur egen fick betala för sitt stöd till välgörande ändamål.

När du sedan kallar skatt för konfiskation, ja då har du en gång för alla bekräftat ditt förakt för demokrati och gemensam finansiering av välfärden.
Se det i stället så här.

Vi betalar skatt till staten - den är obligatorisk.
Vi betalar skatt till landstingen - den är obligatorisk.
Vi betalar skatt till kommun - den är obligatorisk.

Låt oss införa frivillig skatt som skall gå till ändamål som styrs av skattebetalaren. Politikerna, de folkvalda, får dock vara med att bestämma till vilket ändamål den frivilliga skatten skall gå. Detta genom särskilda konton som krävs för att minska skattebetalarens beskattningsbara inkomst.

Det första ändamålet skulle jag vilja se är de politiska partierna. Varför skall skattebetalarna behöva betala via kommun och stat bidrag till de politiska partierna. Låt dessa försörja sig genom frivillig skattebetalning. Samtidigt skulle alla subventioner och bidrag till politiska partier tas bort.

Kulturen är också ett område som lämpar sig för frivillig beskattning.
Bengt Silfverstrand: Hur naiv får man egentligen vara? Den frivillighet vad gäller beskattning du här vurmar för var i princip samma system som rådde innan källskattens införande. Inbillar du dig verkligen att dagens skattegnölare - högljuddare ju mer de tjänar och ju bättre de har det - skulle blir mera benägna att betala skatt om den var frivilliga. Oh, heliga enfald!
I ditt inlägg uppfattar jag dig som motståndare till att någon skall få avdrag för gåvor till s.k. ideella ändamål.

Så igen blir frågan om vad som menas med avdrag. Jag har uppfattat förslagen att gåvor till s.k. ideella ändamål inte skall beskattas - alltså stat och kommun skall inte ta ut 30/50 procent på dessa gåvor. Detta uppnås genom att den beskattningsbara inkomsten minskar med samma belopp som gåvan. Minskningen av den beskattningsbara inkomsten skulle inte vara knuten till inkomsten storlek utan gälla alla skattskyldiga.

Det ligger nära till hands att det språkliga uttrycket styr inställningen till förslaget. Om det kallas subsidier betalda av skattekollektivet eller om förslaget kallas frivillig beskattning kan ha sin betydelse.

Eller menar du att Moderata Arbetarpartiet verkligen skall vara subventionerat av skattekollektivet. Jag tycker inte det. Sådana budgetposter skall tas bort från både nuvarande budget och, jag ändrar mig, från en möjlighet till frivillig beskattning.

Det finns andra ändamål, som i dagsläget finansieras med skatt. Sådana ändamål tycker jag skulle kunna få kompletteras med frivillig beskattning. Det skulle betyda, att praktiskt taget alla budgetposter i statlig och kommunal och landstingsbudget skulle kunna kompletteras med frivillig skatt.
Bengt Silfverstrand: Sakläget är solklart. Att införa avdrag för gåvor innebär att skattekollektivet subventionerar enskilda uppoffringar. Uppoffringar som var en en rimligen ska stå för själva.

Frivillig skatt är och förblir en orimlighet. Systemet har redan prövats och befunnits ihåligt som en ost.
Solklart för dig ja.

Varför är det solklart att en enskild uppoffring gjord till ett ändamål som godkänts av politikerna skall belastas med 30/50 procent av skattekollektivet?

Om det nu anses vara orimligt att någon skänker pengar till ett ideellt ändamål varför skulle det vara orimligt att detta ideella ändamål sammanföll med vad stat, kommun och landsting anses vara ett gemensamt ändamål?

Om nu någon vill stödja en del av den gemensamt finansierade vården, t.ex. en barncancerklinik. Varför blir det en orimlighet att denna persons enskilda uppoffring skulle kunna ske genom en frivillig skatteinbetalning - dvs beloppet inbetalas ovanpå den normala skatten, men med minskning av den beskattningsbara inkomsten med motsvarande belopp. Staten tjänar på det och individen kan styra sin skatt till ändamål som individen vill gynna?

När och hur har detta prövats tidigare?


Bengt Silfverstrand: Nej, solklart för alla med förnuft och solidaritetskänsla någorlunda i behåll. Skatter är till för att finansiera gemensam välfärd, typ skola, omsorg, sjukvård etc. Och skatternas utformning och nivå är beslutade i demokratisk ordning av politiker som utsetts av folket i allmänna val. Konstigt, men tydligen nödvändigt att man ska behöva upplysa vissa om dessa demokratiska fundamenta i en upplyst tid.

Det är sedan inte alls orimligt att skänka pengar till ideella ändamål, det gör jag själv regelbundet. Men jag gör det både av fri vilja och utan krav på medbetalning från skattekollektivet.

Frivillig skattebetalning, har för femtioelfte gången prövats tidigare, d v s innan källskattesystemet infördes. När det ankom på var och en att betala in skatten, så blev skattebortfallet stort. Minst skattebenägna var då som nu de som hade det bäst ställt. Girigheten består hos dessa grupper och det är tur att vi trots allt har ett system som ger oss någorlunda goda inkomster genom den solidariska finansieringen av välfärden.
Skattekollektivet subventionerar trossamfund i Sverige. Varför skulle då inte en enskild person som vill bidraga till ett trossamfund få göra detta enligt principen för frivillig skatteinbetalning.

En helt annan fråga är varför skattekollektivet skall finansiera olika kyrkor. Det borde inte förekomma i en sekulär stat.


Bengt Silfverstrand: Ja, tyvärr gör dom det fortfarande. Men det är inget som helst skäl för att skattekollektivet ska delfinansiera den enskildes bidrag till ideella ändamål.
Dina kommentarer till mitt inlägg 21 maj 14:19

Det du svarar är att beskattningen bestämts i demokratisk ordning. Nu är det inte detta solklara förhållande som jag skulle vilja diskutera med dig.

Jag har heller inte invänt mot att någon ger bidrag till vad den personen nu skulle vilja ge bidrag till. Den som ger och du själv har inget krav på vad du kallar medbetalning av skattekollektivet. Hur du tänker där står inte helt klart för mig och vad jag kan se har inge begärt eller föreslagit någon medbetalning av skattekollektivet.

Allt vi skaffar av beskattade medel har det offentliga tagi sin andel - därför kallades dessa kvarvarande pengar för beskattade medel. Det betyder t.ex. att av den avgift som t.ex. betalas till facket har det offentliga tagit 30(50 procent. Socialdemokrater vill att denna avgift skall vara avdragsgill från den beskattningsbara inkomsten. Principen och tekniken kan däför knappast vara okänd för en vanlig fackmedlemoch vanlig medlema/sympatisör med socialdemokraterna. I debatten har tagits upp frågan om bidrag, inte bara till facket, utan även till andra av det offenliga godkända områden också skall få detta avdrag.
Motiveringen för detta har varit att det offentliga skall utvidga sådan avdragsrätt till fler ändamål en kostnaden för intäktens förvärvande och t.ex. fackavgifter, pensionssparande etc.

Jag tycker att det offentliga skulle kunna visa större generositet. För mig är haken den, att med det nuvarande skattetänkandet så blir något som befrias från skatt på en sida borde beskattas hos mottagaren. Den principen kan knappast få gehör.

Om du tror att skattebetalning var frivillig innan källskatten infördes, ja då lägger jag ner all diskussion i det ämnet.


Bengt Silfverstrand: Blanda inte ihop nötter med morötter. Arbetsgivarnas avgifter är avdragsgilla. Detta är skälet till att även avgifterna till facket bör vara avdragsgilla. Alternativet är naturligtvis att slopa båda typerna av avdragsmöjligheter.

Vad sedan gäller kostnader för intäkternas förvärvande så ska dessa inte blandas ihop med avdrag för gåvor. Gåvor ger man frivilligt för de ändamål man anser angelägna. Här finns det ingen som helst anledning att kräva medfinansiering av andra skattebetalare.

I praktiken så uppfattade alltför många skatten som något fult och något man kunde strunta i innan källskattens införande. Det stora skattebortfallet gjorde att källskatt så småningom infördes.
Silfverstrand tror att källskatten infördes (år 1947) på grund av några högavlönade skattekverulanters ovillja att betala skatt? Det tror inte jag.

1947 var skattetrycket en västanfläkt av vad det är idag. Ändå dignade arbetarklassen under skatter ner, så när skatteuppbörden kom, var tredje eller var sjätte månad, gick hela lönen till skatten, och man fick svälta till nästa månad. För att frälsa sina undersåtar från dessa kval införde pappa Staten i all sin godhet källskatten.

Om källskatten togs bort idag, skulle vi få ett skatteuppror direkt, och värfärdsstaten skulle rämna som ett korthus. Det vet Silfverstrand, och det vet alla politiker vars framtid står och faller med källskatten.


Bengt Silfverstrand: Tro gör man i kyrkan, om man har fallenhet åt det hållet. Fakta sparkar. Källskatten infördes för att stärka samhällets inkomster och finansieringen av välfärden. Alltför många kröp undan sitt ansvar när det ankom på var och en att leverera in skatten till det gemensamma folkhushållet.

Västanfläkt eller inte i jämförelse med dagens skatteuttag, så var skatteuttaget tillräckligt för att dåtidens skattekverulanter - mestadels de mest besuttna skulle uttrycka sig i termer som starkt påminner om dagens skattegnällarvokabulär.

Just precis. Om källskatten slopades och s k frivillig skatteleverans infördes, enligt den modell som bl a nyliberala debattörer på denna sida pläderat för så skulle välfärdsstaten rämna som ett korthus. Vilket skulle bevisas.
Det verkar på dig som om du trodde att jag menade att all skattebetalning skulle vara frivillig.

Nej det är naivt att tro det.

Jag föreslår att förutom den obligatoriska lagstadgade skatten så skulle det finnas en möjlighet till frivilllig skattebetalning till de ändamål som det demokratiskt valda församlingarna tagit med i sin budget.


Bengt Silfverstrand: Ja, det verkar ju så.

Läget är för min del solklart.
Skatt ska vara obligatorisk och tas ut efter bärkraft. Gåvor ger man frivilligt utan att begära andra skattebetalares medverkan.
Jag hör på nyheterna att socialdemokraterna föreslår ett avdrag för den som vill satsa sina sparpengar på riskfyllda projekt. Skulle inte det kunna uppfattas som någon form av välgörenhet?


Bengt Silfverstrand: Är skeptisk till ett sådant avdrag men om det ska blandas samman med avdrag för rena gåvor är tveksamt. Och riskfyllda projekt tillhör knappast kategorin välgörenhet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM