TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


För att redan från början sortera bort alla presumtiva borgerliga kommentarer om att jag med denna rubrik skulle förespråka en världsrevolution, så vill jag för ordningens skull deklarera att jag är varm anhängare av pluralism och en parlamentarisk demokrati som bygger på blandekonomi och ett välfärdssystem av nordisk modell.

 

När det emellertid nu visat sig att pendeln svängt för långt åt höger, ja till den milda grad att även traditionellt borgerliga ekonomer börjar längta efter John Maynard Keynes och förespråka ingrepp i marknadsekonomin, ja då borde alla förutsättningar föreligga för socialdemokratin att på nytt gå till offensiv för JÄMLIKHET OCH RÄTTVISA. Det finns förvisso tendenser åt det hållet i den rödgröna budget som nyligen presenterats, men valmanifestet måste för att bli trovärdigt ytterligare skärpa jämlikhetsprofilen och tydliggöra skillnaderna gentemot den b-allians som nu uppenbarligen bestämt sig för att göra NEJ TILL SKATTEHÖJNINGAR till sitt bärande politiska budskap.

 

I de yttersta av dessa dagar kan vi uppleva hur nyliberala tillkortakommanden i form av finanskriser i stora drag byggda på finansiell spekulation nu ska betalas av vanliga människor. Klarast kommer detta förstås till uttryck i länder med stora budgetunderskott, som Grekland, Spanien, Portugal och Irland. Förvisso har dessa länder i flera avseenden levt över sina tillgångar men bilden blir ändå i huvudsak densamma. Det är de breda löntagargrupperna och bland dem de som redan lever på marginalen som får ta de värsta smällarna.  De redan kapitalstarka berikar sig ytterligare i dessa dagar genom hejdlösa spekulationer mot EURON.

 

Även om Sverige tack vare socialdemokratiska regeringar byggt upp en stark ekonomi som ännu står sig i internationell jämförelse så kan den kris som idag har tyngdpunkten i södra Europa även komma att  spilla över på oss. Närmast kuriöst är att det nu hörs klagomål från näringslivet för att vår f n starka krona slår mot turismen och mot exportindustrin. För bara något år sedan var det annat ljud i skällan. Då klagades det på att vår då svaga krona slog mot de svenska resebyråföretagen och gjorde det dyrare för svenskar att turista utomlands.

Sent omsider har det gått upp för borgerliga eurofantaster att det nu framstår som klart att EMU-medlemskap är en belastning. De aktuella och ambivalenta diskussionerna om vad EU kan göra för att hjälpa Grekland ur dess akuta kris visar hur falska löftena om den gemensamma valutans stabiliserande effekt i själva verket var.

 

Samma ekonomiska politik som orsakade den stora depressionen på 30-talet förespråkas nu som lösningen på nuvarande kris inom hela eurozonen.
Insikten om att det inte går att med penningpolitiska medel – inkluderande en gemensam valuta – att skapa stabila ekonomiska förhållanden tycks nu t o m ha nått Fredrik Reinfeldt och moderaterna. När denne i förra söndagens "Agenda" pressades på frågan om det var aktuellt med en ny folkomröstning om euron under nästa mandatperiod så sa han att en sådan inte kunde äga rum  inom överskådlig tid. Men kan han verkligen tala för hela den borgerliga regeringen? Major Björklund och folkpartiet kämpar ju med näbbar och klor för att det vid en borgerlig valseger ska bli en sådan omröstning före 2014.

 

Hela EU-projektet svajar ordentligt och kan aldrig få folklig legitimitet så länge maktens tyngdpunkt ligger hos en kommission som med båda fötterna sitter fast i nattstånden nyliberal agenda. En agenda som nu senast tagit sig uttryck i att Euroländerna – till att börja med – ska få sina budgetar godkända av EU innan man tar beslut om desamma i de nationella parlamenten.

 

”Eurons pris är massarbetslöshet”, skriver Tony Johansson insiktsfullt i senaste numret av
”Efter Arbetet” (Nr. 18/2010) –

www.efterarbetet.etc.se

en artikel som han avslutar sålunda:
”EMU är således en del av problemet, liksom guldmyntfoten en gång var. Det är hög tid att släppa den politiska prestigen som är kopplad till den gemensamma valutan, och i stället medge att EMU är ett misslyckande. Att eurons pris är massarbetslöshet, och kanske ännu högre än vi nu kan föreställa oss. För vem kan säga vad som idag gror i depressionsekonomiernas mylla?”

Tänkvärda ord i en uppbrottets tid då tron på nyliberalismen sviktar rejält men då motkrafterna mot marknadsfundamentalismens misslyckande, en politik som bygger på jobb- och efterfrågeskapande stimulanser och rättvis fördelning, ännu inte tagit sig tillräckligt konkreta uttryck i ett rödgrönt alternativ.Kapitalismen som idé är för både dig och mig att äganderätten skall skyddas. Äganderätten kan vara enskild, tillsammans med andra, statlig och kommunal.
Så på det viset är både du och jag överens om kapitalismen. Det jag tror vi skiljer oss åt om är att jag är stark anhängare av att äganderätten skall vara enskild eller i tillsammans med andra medan du, förmodar jag, föredrar äganderätt i politisk regi.

Min uppfattning är att Euron skall vara ett stabilt betalningsmedel, internt i Europa och med global accept. Jag vill inte att Euron skall vara ett finanspolitiskt instrument för att reglera ekonomier inom Europa.

Grundproblemen för förra krisen och den nuvarande krisen är vårdslös hantering av lån. Lån till privatpersoner och lån till stater. Om säkerheterna är otillräckliga uppstår förluster hos långivarna. Enligt min kapitalistiska syn är det ägarna av lånen, långivarna, som skall stå för de förluster som uppstår när låntagaren inte kan betala.

Det kapitalistiska systemet är en bra broms mot överdrifter. Det är inte det kapitalistiska systemets fel att det finns de som förlitar sig på att stat och i sista hand skattebetalarna skall ta betalningsansvaret.

I fallet Grekland är det politikerna som är skyldiga. Oavsett politisk färg så blir politikerna skyldiga men som politiker blir skulden inte kopplad till ett ansvar. Det förhållandet strider mot kapitalismen och den liberala ekonomins idéer.

Jag har svårt att konkretisera i ditt inlägg vad den röd-gröna offensiven skall göra.


Bengt Silfverstrand: Det finns i en pluralistisk ekonomi byggd på solidaritet och rättvisa utrymme för både enskild och kollektiv äganderätt. Att t ex ha möjlighet att äga sin bostad är för en demokratisk socialist en självklar del av äganderätten. Att däremot sälja ut egendom som är gemensam t ex apotek, Vin- och Sprit, Vattenfall m m är inte att gagna den enskilde medborgarens äganderätt utan bara att berika ett fåtal.

Din syn på "ägandrätt i politisk regi" är också märklig. Riksdagen är folkvald, om du inte visste det redan.

Med all önskvärd tydlighet har det bevisats att Euron inte är något stabilt betalningsmedel utan tvärtom delansvarig för instabilitet i hela det internationella finans- och betalningssystemet.

Vårdslös hantering av lån, jomenvisst. Och ytterst ansvariga är de banker och finansiella institut som svarat för lånehanteringen.

Rent principiellt är det riktigt att långivarna ska stå för förlusterna. Men detta får inte ta sig så drastiska uttryck att låntagarna- vanliga människor, som genom bankernas ibland rent samvetslösa marknadsföring invaggats i föreställningen att det bara är att ta för sig. Därför måste staten ibland ingripa, inte för att primärt skydda bankerna, utan för att skydda de enskilda låntagarna. Bankerna ska däremot avkrävas på återbetalning ur framtida vinster.

Sen var väl verkligheten med all önskvärd tydlighet demonstrerat att det kapitalistiska systemet ingalunda är någon broms mot överdrifter.
Erfarenheterna från 90-talets och den senaste finanskrisen visar tvärtom att det kapitalistiska systemet varit smörjmedel för excesser.

Politikerna i allmänhet är i hög grad skyldiga till Greklands kris och primärt den högerregering som överlämnade ett konkursbo till den för kort tid sedan tillträdandde PASOK-regeringen.

Sen är skuld alltid kopplad till ett ansvar, inte minst i politiken, där medborgarna ytterst kan välja bort de politiker som missbrukat sitt förtroendet.

Det var värst vad du har lite förtroende för den parlamentariska demokratin. Men det är en händelse som ser ut som en tanke, att nyliberaler som antingen kastats ut från det demokratiska systemet (t ex Ingerö från folkpartiet) eller av andra skäl inte är beredda att ta ansvar i en demokratisk gemenskap misstror demokratin och politiker.

Om en rödgrön offensiv kan man dels läsa i den för några veckor sedan överlämnade gemensamma motionen. I den färdriktningen kommer det sannolikt mera i de rödgrönas valmanifest.
1. Du glömde ta med England, styrt i 13 år av era syskon från labour på lånade pengar... och det största hotet mot vår ekonomi i Europa egentligen.

2. När man läser ditt inlägg får man intrycket av att det är ditt parti som regerat 2006-2010 .

3. Angående emu/euron ... ja där verkar ju alliansen och ditt parti vara överens.


Bengt Silfverstrand: England har visserligen styrts av en labourregeringen men den som har baskunskaper i politik måste vara medveten om att politiken även under labour haft starka nyliberala förtecken.
Hur du kan få intrycket att (S) styrt under åren 2006-2010 är mera svårbegripligt. Nedskärningarna i det sociala trygghetssystemet för att få råd med skattesänkningar som i huvudsak gynnar de bättre ställda är sannerligen ingen socialdemokratisk innovation. För detta spektakel bär b-alliansregeringen det fulla ansvaret.

Vad gäller Euron är de rödgröna överens med delar av b-alliansen om att det inte blir någon ny folkomröstning under kommande mandatperiod. Men major Björklund och fp sprallar som du borde veta på i den riktningen.
Har man levt över sina tillgångar så måste man spara och göra nedskärningar. Det drabbar absolut svaga grupper som just är beroende av tillskott från staten. Så långt är vi överens. Vi kan också diskutera EMU, som enligt mig, har såväl för- som nackdelar. Du förenklar dock diskussionen något oerhört och kanske bör fundera över hur problem har uppstått i Rumänien, i Lettland, i Storbritannien och på Island? Är det EMU:s fel?

Framförallt så håller det inte att slänga ur sig begrepp som inte betyder något.

"De redan kapitalstarka berikar sig ytterligare i dessa dagar genom hejdlösa spekulationer mot EURON." Vad betyder det? Hur gör de rika? Nej, det handlar om t ex pensionsförvaltare som tar ansvar för försäkringstagarnas pengar. På grund av en usel politik vill man inte köpa obligationer i euro eller låna ut mer pengar till Grekland. Det handlar enbart om att skydda sitt kapital och ta ansvar i kapitalförvaltningen. Är det inte just detta ansvarstagande du har efterlyst från kapitalförvaltare, eller vill du att de ska öka risken med ökade kreditförluster som följd?


Bengt Silfverstrand: Ja, förvisso och det finns också exempel på att det går att spara med en rimlig fördelningsprofil. Så skedde när socialdemokratin efter regeringen Bildts kapitala misslyckande fick ansvaret för statsfinanserna efter 1994 års val.

Det är bara att studera börsrörelserna för att få klart för sig att det är finansiella spekulationer som i hög grad styr utvecklingen. För inte inbillar du dig väl att det är verkstadsarbetare Andersson och undersköterska Svensson som står för spekulationerna?

Skydda sitt kapital? Kära nån! Det är verkligen skillnad på äpplen och päron när det gäller sådant skydd.

Och ansvarstagandet för det gemensamma det har aldrig varit den sanne kapitalistens bästa gren.
Jonny Disenfeldt

Ja och när det gäller Grekland så är det högerpartier som styrt.


Bengt Silfverstrand: Just det. Och den politiska högern har sällan brytt sig om hur vanligt folk har det i vardagen.
Var det inte Anna Kinberg Batra (m) som påstod att Norrlänningar var dum i huvudet för att dom flesta röstade nej till euro. Undrar om det inte var hon som var dum i huvudet som röstade ja..


Bengt Silfverstrand: Jo, och den människosynen är som bekant heller inte främmande för flera av de nyliberala krönikörer som gör sig mer eller mindre breda på dessa sidor.
Kjell H - I 13 år .... ROFL ... vad gäller Grekland är det de båda "blocken" som varit lika goda kålsupare.


Bengt Silfverstrand: Upplysningsvis kan meddelas att den kålsupare som lämnade över ett konkursbo till PASOK var en ren och skär högerregering.
Kjell H - Angående Anna K Batra ... där finns ingen större mental begåvning direkt.


Bengt Silfverstrand: Nej förvisso, men att kvinnan tilldelats viktiga politiska poster säger väl något också om begåvningen hos dem som utnämnt henne. Om det nu inte är av ren cynism som man sprider ut begåvningsreserven lite här och där på måfå....
Regeringar i Grekland :

1981-1989 - Socialister
1990-1993 - Höger
1993-2003 - Socialister
2003-2008 - Höger
2009-2010 - Socialister

Skulle tro att Greklands problem varit rätt konstanta sedan den avskyvärda diktaturens fall med ömsom höger ömsom socialistregeringar som fördärvat landet.

Lika goda kålsupare som sagt.
Varför försvara ena partiet bara för att de är socialdemokratiska ?

Det finns som många som haft höga politiska poster (och söker nya) med mycket bristfällig begåvningskompetens, både inom alliansen och inom de rödgröna. Där är de båda blocken rätt jämställda skulle jag säga. Eftersom socialdemokraterna haft ett stort övertag vad gäller att regera landet genom historien så har givetvis de flesta som utmärkt sig genom historien i den här aspekten varit socialdemokrater, inget oväntat med det.


Bengt Silfverstrand: Lättsinnig advokatyr av det här slaget båtar föga.
Jag har redan konstaterat att Grekland under lång tid levt över sina tillgångar. Tidigare Pasokregeringar har också spenderat för mycket, allt dock i det hedervärda syftet att häva den fattigdom och de stora klyftor som skapats av högerpolitik inkluderande militärdiktatur i Grekland.

Problemet nu är att det är de fattiga och delar av medelklassen får bära krisens bördor medan de rika och spekulerande grupperna i samhället kommer undan.

Snacket om begåvningskompetens är den gamla vanliga visan från folk som tror dom vet bättre. Ytterligare bara ett exempel på politiker - läs: demokratiförakt.
Hejsan Bengt!


"Samma ekonomiska politik som orsakade den stora depressionen på 30-talet förespråkas nu som lösningen på nuvarande kris inom hela eurozonen"


Du kunde inte ha mer rätt än så. EMU är ett hot mot svensk ekonomi, så länge som elitisterna folkpartiet vägrar respektera svenska befolkningen åsikt i frågan.


EMU är ínget som sverige bör fullt ut gå med i. Det förstår vem som helst, om man nu inte är en var kramare av marknadsekonomi och marknadssamhälle.


Vid en eventuell folkomröstning om EMU i framtiden, så kommer jag kämpa med alla medel för att få ett Nej. Vi har inte råd att ge bort finanspolitiken till EMU.

Har du hört deras senaste påhitt? För att förhindra fler kriser i emu. En överstatlig ekonomisk myndighet som skall godkänna alla medlems nationers ekonomiska budgetförslag innan enskilda parlament får rösta igenom dem.

När ska vi säga - Hit men inte längre!!! ?

Mvh Mahamed


Bengt Silfverstrand: Det borde vi ha gjort för länge sedan. Men nu har åter ett "gyllene tillfälle" uppstått att sätta kraft bakom orden.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM