TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Sänkt moms på tjänster riktade mot hushållen är ett en av miljöpartiets käpphästar i det valmanifest man presenterade under gårdagen. Momssänkningen som ska gälla bl a frisörer och restauranger beräknas kosta 12 miljarder kronor.

 

Fantasin när det gäller att subventionera konkurrensutsatta tjänster tycks vara outsinlig. Varför smörjning av kråset på krogen och eliminering av hår på hjässan ska subventioneras via skattesystemet är svårt att förstå. Åtminstone för dem som tror på en fri prissättning och marknadsekonomi där konkurrensen ytterst, åtminstone när det gäller privata varor och tjänster, ska vara avgörande. Jo, även jag, som demokratisk socialist (liksom Olof Palme) tror på marknadsekonomin (om nu någon undrade)- en marknadsekonomi med ett starkt socialt ramverk, vilket i klartext betyder att sociala tjänster som t ex barnomsorg, skola, äldrevård och sjukvård inte ska konkurrensutsättas på en marknad utan allt framgent vara en social rättighet lika för alla och solidariskt finansierad via skattesystemet.

 

Nu är ju emellertid verkligheten den att det gått troll i det här med privata tjänster. Och när miljöpartiet nu gjort gemensam sak med socialdemokraterna och vänsterpartiet och deklarerat att de skamliga RUT-avdragen – innebärande en subventionering av främst rika människors städhjälp – ska försvinna vid en rödgrön valseger, så är trollet sänkt tjänstemoms trots allt mera rumsrent än det giriga bergtrollet RUT.

 

Jag delar Tomas Östros uppfattning att sänkt tjänstemoms kostar mer än det smakar, men trots allt är smaken mindre fadd än RUT-avdraget och då kompromisser torde bli nödvändiga i det rödgröna paket som nu snart måste presenteras för väljarna så kan viss sänkning av tjänstemomsen accepteras – med Brasklappen – Härtill är vi nödda och tvungnaMan väljer dom två branscher, där fusket är som störst. Betalar man ingen moms eller halva rättmätiga momsen, innebär ju det ett stort inkomstbortfall när priserna sjunker. Då tvingas man ju höja priset istället för att kunna bevara intäkterna.
Även politiker måste väl begripa var det fuskas mest.
Kanske fria cykelreparationer vore den bästa lösningen.


Bengt Silfverstrand: Var det fuskas mest har både politiker och allmänhet fullt klart för sig. Att det sedan saknas politisk vilja hos nuvarande b-alliansregering att sätta åt fuskarna är en annan sak. Visst fuskas det också med moms men ser man till helheten så har denna skatt stor betydelse för välfärdens finansiering. Därför måste en eventuell sänkning av momsen vara väl avvägd.
Poängen med en marknadsekonomi är att individer gör det vi är bäst på - där är vi mest produktiva. Om en viss uppgift tar mig två timmar men ett proffs en timme så köper jag in tjänsten.

Att du bekänner dig till marknadsekonomin imponerar inte eftersom du försvarar ett skattesystem där vi lägger 150% skatt ovanpå låginkomsttagares lön och upp till 300% på välbetalda. Lägger vi på 1,5 timmar i skatt på proffsets lön är personen inte längre lönsam.

Det är billigare med en sax eller fönsterskrapa än med en industrirobot och många försöker skapa en framtid med de resurser som finns till förfogande. Det är lite U-land över samhällsutvecklingen.


Bengt Silfverstrand: Den här visan med samma refränger och samma poäng har vi hört ett flertal gånger. Jag bekänner mig till ett system där det råder konkurrens vid utbjudande av varor och tjänster. Ditt skatteresonemang har inte heller med den sakfråga vi nu diskuterar att göra.
Det handlar om huruvida det är förnuftigt att sänka momsen på vissa tjänster. Och mitt svar är som framgår av blogginlägget: Ja, om vi blir nödda och tvungna.
Sedan när blev lägre skatt lika med subvention?


Bengt Silfverstrand: Mycket enkelt. Om en vara eller tjänst betingar ett visst pris och detta pris måste sänkas via skattesystemet för att tjänsten ska bli säljbar, då rör det sig solklart om en subvention av tjänsten ifråga.
Momsen som sådan är ju egentligen ingen bra skatt då den slår hårdast mot den med lägst inkomster. Så helt fel är det inte av MP. Hellre den typen av förslag än massa liberalt snurrande av Mikaela Valtersson.


Bengt Silfverstrand: Nej, jag tycker som framgår av blogginlägget inte heller att det är helt fel Under alla omständigheter mindre dåligt än RUT-avdrag.
Vad både ROT och RUT visar är att sänkt skatt på arbete stimulerar efterfrågan. Detta torde inte vara en revolutionerande upptäckt om man tagit del av något eller några av de standard verk som finns inom den nationalekonomiska forskningsfältet.

Hög skatt på arbete är ett val den politiska majoriteten i Sverige gjort och detta har naturligtvis konsekvenser bl.a. i form av hög arbetslöshet.
Bengt Silfverstrand: När det gäller ROT är svaret ja. Men RUT-avdragets bidrag till sysselsättningen är synnerligen blygsamt. Det nationalekonomiska forskningsfältet är i det sammanhanget irrelevant.

Och vad gäller arbetslösheten så skyller inte ens Reinfeldt denna på skattesystemet. Skatt ska kopplas till den välfärd svenska folket ställer sig bakom. Och att döma av samstämmiga opinionsundersökningar så är svenska folket beredda att betala skatt för att vi även framöver ska skattefinansiera skola, vård och omsorg. Då behoven här kommer att öka framöver av demografiska skäl, så kommer dett att kräva ett förhållandevis högt skatteuttag även i framtiden.
Så det är enligt dig bättre att det blir billigare att gå på krogen och supa än att få rent hemma i huset?

Konstig prioritering av skattepengar.


Bengt Silfverstrand: Nej, och som framgår av mitt blogginlägg har jag aldrig påstått detta. Tvärtom jag är skeptisk till manipulationer med momsen. Men tycker att en momssänkning på vissa tjänster är mindre dåligt än att fortsätta med RUT-avdrag huvudsakligen utnyttjade av rika knösar som har råd att betala vad det kostar utan hjälp av skattesystemet.
En av de mest förtjusande inslagen i den svenska
relevanta språkförbistringen är mervärdesskatten.

Jag har flera gånger fört fram tolkningar av avdrag, bidrag, restitution, rabatt etc. och Ola Möller svarade förlösande att detta är irrelevant.

Lyssna nu:

Den som är befriad från mervärdesskatt = den som betalar mervärdesskatten till 100 procent.

Förklaring. Mervärdesskatten är en genialisk skatt därför att sista ledet bland de som är skyldiga att betala mervärdesskatt är den som betalar minst. Nästa led efter den som är skyldig att betala mervärdesskatt är den som är befriad från mervärdesskatt och alltså betalar 100 procent.

Antag att du är frisör och tar ut 100 kronor för en tjänst.
Dessa 100 kronor täcker dina kostnader och din lön och din vinst. Så är du skyldig att leverera in mervärdesskatt varför du lägger till 25 procent på priset. Priset till kund blir då 125 kronor. Dessa 25 kronor sätter du på ett särskilt konto - utgående mvs. Så har du på din hyra (kommersiell lokal), el, alla varor och tjänster du behöver,
ett pålägg med mvs på 25 procent. Eftersom dina kostnader är mycket lägre än dina intäkter bokför du detta på ett särskilt konto - inkommande mvs. Säg att dina kostnader är 25 kronor (priset utåt för en frisör är huvudsakligen lönekostnader där frisören frivilligt avstår lön för att täcka olika förmåner han får som arbetsmarknadsavgift och liknande, kallad egenavgift) och då blir mvs 6.25. Till skatteverket avleverera sedan skillnaden mellan utdebiterad skatt - 25 kronor och inkrediterad skatt 6,25 = 18,75. Frisörens privatekonomi eller rörelseekonomi är inte påverkad i annat än att frisören fått tjäna som inkasserare av skatt för statens räkning.

Antag att frisörens moms halveras till 12,5 procent. Det betyder att staten bara får in 6 kronor och 25 öre per producerad 100 krona hos frisören.

Frisören är inte berörd men kunden borde få en prissänkning per 100 kronor med 6,25 krona. Varför?

Nu är det så, att nästan allt vad en medborgare köper är en tjänst. Även inköpet av en bil är till största delen en tjänst. En SAAB för 200.000 kronor till kund har troligen en tillverkningskostnad under 100.000,-. Resten av priset är olika tjänster. En utlandstillverkad bil kostar vid gränsen lika lite och pålägget fram till pris till kund är praktiskt taget enbart tjänster.

Eftersom en sänkning av mervärdesskatten enbart kommer den tillgodo som inte är mvs-pliktig - alltså slutkunden, så skulle det vara bättre att generellt sänka mervärdesskatten. Detta skulle ge fördelar också till pensionärer.

Jag stöttar helt MP:s förslag om sänkt mvs förutsatt att den skall gälla hela marknaden.
Bengt Silfverstrand: Ja, det finns vissa rent skattetekniska fördelar med mervärdesskatten, som du påpekar. Och en momssänkning är som sagt mindre dåligt än ett RUI-avdrag.
Ibland tar det lång tid att vakna upp och känna doften av kaffe.
När Jonas Morian och jag med flera argumenterade för exakt det här förslaget, med utgångspunkt att det vore mer rättvist än RUT men lika nödvändigt, så gick du i taket rejält. Skönt att se att även gamla riksdagsmän kan ändra sig. ;)


Bengt Silfverstrand: Ja, det vore väl f-n om man inte kunde ändra sig. Men någon större glädje känner jag ju inte för att privata konkurrensutsatta tjänster ska behöva draghjälp av skattesystemet. Dock hellre än viss momssänkning än fortsatt subventionerad städhjälp via skatteavdrag.
Tydligen bättre med billigare öl på krogen än billigare snöskottning.


Bengt Silfverstrand: Nej, och det påstår jag heller inte i mitt inlägg. Billigare snöskottning kan för övrigt åstadkommas genom att lägga in den tjänsten i den kommunala hemhjälpen, d v s hjälp till människor som verkligen behöver och inte har råd att betala själv. Att via skatteystemet subvenionera städ- och snöskottningstjänster är minst sagt RUT(tet)!
"Jag delar Tomas Östros uppfattning att sänkt tjänstemoms kostar mer än det smakar, men trots allt är smaken mindre fadd än RUT-avdraget.."

Säger du inte att du delar Östros uppfattning att det är bättre om det blir billigare på krogen än rut? Du säger inte att du tycker att det är bra men iallafall att det är bättre.

Alltså bättre med billigare supande på krogen än att få rent hemma?


Bengt Silfverstrand: Nej, det säger jag förstås inte alls. Vilka tjänster som ska innefattas i sänkt moms kan förstås alltid diskuteras. Men att bryta ut en enda del, restaurangmomsen är inte särskilt meningsfullt. Och att enbart sänka momsen på restaurangmaten, men inte drycken är det sannolikt ingen med förnuftet någorlunda i behåll som vill föreslå.

Det är under alla förhållanden mindre dåligt att göra tjänster billigare via momsen än via avdrag som i första hand utnyttjas av dem som har råd att betala fullt ut vad det kostar att t ex städa.
Så här skriver du i en kommentar till Ola Berg:

"Bengt Silfverstrand: Mycket enkelt. Om en vara eller tjänst betingar ett visst pris och detta pris måste sänkas via skattesystemet för att tjänsten ska bli säljbar, då rör det sig solklart om en subvention av tjänsten ifråga."

Om en vara eller tjänst beskattas så mycket att varan eller tjänsten blir osäljbar och skatten sänks för att den skall bli säljbar - är det det du kallar för 'subvention'?

Blir inte ett samtal omöjligt om vi använder olika ord för samma begrepp beroende på, som Ola Möller säger, vår världsbild. Och även samma ord för olika begrepp.Bengt Silfverstrand: Om ett konkurrensutsatt företag inte kan sälja den vara och tjänst man producerar till ett visst pris utan måste utnyttja någon del av skattesystemet för att lyckas så rör det sig om en subvention, varken mer eller mindre.
Du skriver också att du tror på marknadsekonomin, vilket framstår som en läpparnas bekännelse eftersom du samtidigt vill skatta bort poängen med systemet. Det är lite som att gilla häst & vagn men att ogilla hjulet. Att du har hört refrängen förr kanske beror på att den äger sin riktighet?

Momsen är det lilla problemet i sammanhanget men om det är ett första steg är förändringen naturligtvis välkommen.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är ingen läpparnas bekännelse utan ansluter till den pragmatiska politik som en socialdemokratisk regering har fört under alla år i regeringsställning.

Att inbilla sig att ett samhälle kan byggas på principen sänkt skatt är så fjärran från praktiken att t o m Fredrik Reinfeldt ibland tycks ha insett att detta inte är möjligt.
Det innebär alltså att majonnäs är subventionerat, eftersom skatten på sprit och bensin är högre?


Bengt Silfverstrand: Snus är snus och trams är trams, om än i gyllne dosor!
Så du menar att hög skatt på arbete inte påverkar efterfrågan på arbetskraft?


Bengt Silfverstrand: Jo, förvisso men som verkligheten visar kan de tre nordiska högskatteländerna hävda sig väl både i konkurrensen och vad det gäller sysselsättningsnivå i ett internationellt perspektiv.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM