TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Tidigare förslag om att även tjänster inom EU skulle öppnas för krämarnas marknad mötte så våldsam kritik att resultatet till slut blev att en rad tjänstebranscher skulle undantas. Undantagen gällde bl a hälso- och sjukvårdsområdet.

 

Men på gårdagens debattsida i Aftonbladet flaggade handelsminister Ewa Björling för att även hälso- och sjukvårdstjänster skulle betraktas som vilken handelsvara som helst. Här går uppenbarligen moderaterna och b-regeringen – om Björling nu talar för hela regeringen – emot en massiv folklig opinion. Både i Sverige och i Europa i stort finns med stor sannolikhet ett massivt folkligt stöd för såväl nationella kvalitetskrav som att hälso- och sjukvård är en social rättighet och ingen handelsvara.

 

Nu har vi uppenbarligen fått ytterligare en fråga med stora möjligheter för de rödgröna att profilera sig. En folklig opinion står stark mot krämarnas marknad, företrädd och förespråkad av den borgerliga alliansregeringen med moderaterna i spetsen,Först etablerar man välfärdstjänster som "vilka tjänster som helst" dvs som något som det är ok att handla med. Därefter kan man även motivera att de inte behöver betalas med skatten eftersom det faktiskt bara rör sig om "vilka tjänster som helst". Så tänker (M)an och det är dit (M)an vill vad det lider. Inte så komplicerat.


Bengt Silfverstrand: Ändamålet helgar även när det gäller moderaterna alltid medlen!
Det finns många sociala rättigheter som inte ligger under det offentliga planmonopolet. Så var är logiken?


Bengt Silfverstrand: Logiken är kristallklar. De välfärdsområden som en massiv majoritet av svenska folket är beredda att betala skatt för ska värnas.
Bengt - har språket någon betydelse för din politiska uppfattning?

Vänstern har generellt sett en diffus uppfattning om begreppet 'marknad'. Jag anser, att 'marknad' är en mekanism för att sammanföra köpare och säljare av varor och tjänster. Det finns olika marknader - en arbetsmarknad, en finansmarknad etc. Men vad är en
'krämarnas marknad för tjänster'? Anser du att det finns fler marknader för tjänster och att denna skall undantas från lansering av tjänster inom EU.

Kan en social rättighet erbjudas alla medborgare i ett land? Skall den som erbjuder en social rättighet faktiskt ha en skyldighet att se till att alla som har behov av denna rättighet också får tillgång till den. Detta är vad jag kallar en fri marknad. Marknaden är fortfarande den mekanism som verkar för att en social rättighet - som erbjuds av den som ansvarar för rättigheten, producenten, till den som vill utnyttja rättigheten, konsumenten. Producent = säljare, konsument = köpare. Orden betyder inget i funktionen om du menar samma som jag.

Skall en rättighet inom hälso- och sjukvård vara begränsad enbart för en viss kategori eller grupp människor. Gäller rättigheten selektivt inom Sveriges gränser. Det kan jag inte tro att du menar. Då väljer du att språkligt säga att hälso- och sjukvård inte är en vara vilken som helst. Menar du då att tjänster inom hälso- och sjukvård är begränsad eller kvalificerade på något sätt i tjänstens förhållande till den som har behov av den.

Jag antar, att du inte tycker detta och då blir ju nästa fråga - vi är ju helt överens om att alla som vistas i Sverige skall ha rätt till tillgång till svenska akutsjukvård enbart på grund av sin vistelse i Sverige. Är det då inte möjligt att tänka, att en person som inte vistas i Sverige också skulle ha tillgång till svensk hälso- och sjukvård på grund av sin åkomma och inte på grund av att fysiskt vistas i Sverige vid en bestämd tidpunkt?

Ewa Björling flaggar tydligen för att svensk hälso- och sjukvård bör kunna erbjudas alla som har behov av den. Det är ju ingen nyhet i sig eftersom både Stockholms Landsting och Västra Götalands regionen och jag är övertygad om att även Skåneregionen haft särskilda kommunala bolag under socialdemokratisk ledning med uppgift att marknadsföra sina tjänster internationellt. Alltså, som vilken vara som helst - med det undantaget att för hälso- och sjukvård förmodar jag att det gäller regler för hur tjänsten skall utföras, både nationellt och internationellt. Jag är övertygad om att Ewa Björling med att kalla hälso- och sjukvårdstjänster som 'vilken vara som helst' inte menar att krav på läkarlegitimation, krav på hygien etc inte skall gälla för internationella tjänster.

En regering bör väl kunna stå emot en massiv folklig opinion. Är det inte en uppgift för en regering att söka göra det rätta och riktiga även när sådana åtgärder möts av en massiv folklig opinion? Valet avgör - byt regering om den inte viker sig.

Tror du att Ewa Björling avser här att förbehålla hälso- och sjukvården för småhandlare (krämare) och avskaffa det nuvarande huvudmannaskapet och att slopa nationella och internationella kvalitetskrav. Om detta är den uppriktiga mening - då har du fel, i grunden fel. Om det bara är ett intryck jag får av ditt språk, ja då är du vad jag kallar en populist (en person som utan saklighet önskar uppnå ett mål.).


Bengt Silfverstrand: Ja, som framgår av mitt inlägg är språket kristallklart. Social omsorg, sjukvård och skola är kärnområden som svenska folket enligt flera samstämmiga undersökningar är beredd att betala skatt för. Solidarisk fördelning av skatteuttaget är sedan det helt överlägsna sättet att finansiera denna välfärd.
Per Kjellén skriver...
"Skall den som erbjuder en social rättighet faktiskt ha en skyldighet att se till att alla som har behov av denna rättighet också får tillgång till den. Detta är vad jag kallar en fri marknad. Marknaden är fortfarande den mekanism som verkar för att en social rättighet - som erbjuds av den som ansvarar för rättigheten, producenten, till den som vill utnyttja rättigheten, konsumenten. "
Jaha du mörkblåe nyliberal! Jag undrar bara behövs det inte lite pengaprassel också i denna fria marknadsöverenskommelse?
Och pengar det har en del så mycke av att det växer som gräs, medan andra får vända småslantarna varje dag för att överleva!
Dvs, alla människors samma och lika rättighet av sjukvård efter behov kommer att raseras direkt av den fria marknadens mål på att göra så stora vinster som möjligt. Likväl vill Ewa Björling och framför all Filippa Reinfeldt lägga ut vår sjukvård åt krämargamarna på den fria marknaden!Ja Filippa Reinfeldt har t.o.m. luftat ett förslag om att att Storsjukhusen i södra Stockholmsregionen skall styras i företagsform!

Bengt Nilsson, röd gråsosse
Till Bengt Nilsson:

Mitt resonemang om marknaden blev alltför svårbegripligt.

Marknaden är en beskrivning av att i alla erbjudande av en vara eller en tjänst så uppstår ett förhållande mellan tillverkare och förbrukare.

Marknaden kan vara fri eller reglerad, men det rör sig ändå om en marknad.

Betalningen av tjänsterna kan gå direkt från konsument till producent eller som är fallet i vår hälso- och sjukvård från konsument till landstingen till producenten, men det är fortfarande en marknad.

En rättighet kan erbjudas medborgarna i en nation och rättigheten kan också erbjudas till utlänningar. Sverige erbjuder utlänningar akutsjukvård mot betalning för dem som vistas här. Sverige erbjuder även idag utlänningar annan form av sjukvård - mot betalning.

Hälso och sjukvård finns på en marknad, som faktiskt är fri, den är oreglerad i det avseendet, att den är tillgänglig för alla svenska medborgare mot finansiering via landstingsskatten och för resten av världens medborgare mot kontant betalning.

Bengt S. inlägg är alltså ett kraftigt slag i luften som jag bara kan förstå om Bengt S. har en vilja att med språkliga oklarheter definiera bort Ewa Björlings uppfattning att hälso- och sjukvård kan erbjudas till alla som vill ha den tjänsten.

Vad är det för massiv folklig opinion som Bengt S. finner mot detta??

Det du skriver om penningprassel är också en språklig mystifikation. Tror du att vården i Sverige inte är finansierad, att personal inte får någon lön, att material inte underhålles, att vården inte följer marknadens krav?
Eller är det detta du anser vara penningprassel. Anser du att du i Sverige inte kan få akutvård om du inte sticker till ambulansföraren en sedel, att du inte blir mottagen på akuten om inte personalen där får lite penningprassel - är det detta du meddelar - är det detta gråsossar hankar sig fram på? I svenska språket har vi ordet 'vänsterprassel' som för de flesta av oss handlar om helt andra saker än att socialdemokrater är fuskare - men hur tolkar du 'vänsterprassel'.

Det du betalar via skatten det får den som inte är medborgare i Sverige betala kontant. Finner du detta ohederligt?


Bengt Silfverstrand: Detta inlägg är bara ytterligare ett inslag av ditt intresse att vilseleda debatten. Du uppmanas att hålla dig till sak och inte inveckla dig i akademiska oklarheter och snårigheter som bara är ägnade att förvilla läsarna.

Skatt efter bärkraft och solidarisk fördelning av ansvaret för att värna de kärnområden inom välfärdspolitiken som det finns en bred folklig uppslutning bakom är någonting som de flesta normalbegåvade svenskar begriper.

Att nyliberalt lagda besserwissrar inte begriper, eller snarare låtsas som de inte begriper är inte mycket att göra åt.
Ordet marknaden används som beskrivningen av den dåliga effekt som alltid uppstår av fri handel.

-Marknad garanterar säljaren att äga uppskattning om kvaliteten och vinsten av varan efter köparens uppskattade behov.

-Säljarens behov är pengar och köparens behov är varan. Kundens utgångsläge att finna kvalite till rätt värde är alltid det sämre än säljarens eftersom pengar har en garanterad form. Värdet om bytesmedlet valuta är alltså garanterat äkta för både säljare och köpare. Endast säljare kan garantera varans värde. Varornas kvalite och verkliga kvantitet kan inte kontrolleras som valutan i denna handeln.

Pengar har alltså ett garanterat värde, varor har inte garanti i fri handel. Allt efter vad säljaren ägaren av varorna tjänsterna beskriver dem. Inom välfärd är de med behovet både säljare och köpare. Det garanterar kvaliteten för köparen dvs behoven. Garantin är inte absolut men närmast säker.

Köpkraften styrkan av behovet (mängd antal) och uppskattningen om kvalite bestämmer valen.
-Valutans värde är garanterad av staten.

-Varans värde endast garanterad av säljaren. Säljaren som kan vara privatperson eller ett privat företag.

En prövning av kvaliteten bör då vara förbehållen ägaren av valutan vid köp av tjänst eller vara i fri handel.
Privat ägande, privat marknad är en sak. Företag kan är och ska anses kunna vara ägda av privatpersoner. En fri marknad är fel att förbjuda.

Handel av varan eller tjänsten. Den fysiska tjänsten ut till kund kan däremot inte anses vara ägd.

Men det är den ?! Varför.
..den skapande kraften hos individen, människor kan alltså sägas vara reglerad.

Dvs produktionen tillverkningen organiseringen av produkter utvecklandet, detta tillsammans med betydelse för bl a anställningar i samhället om allt detta.

Bemötandet med kunden om varan regleras inte med lika stort intresse. Kvalitetskontroller om den privata marknadens varor och tjänster har försvunnit.

Sverker var den sista av god börd att föra ett sådant gott arbete,

Betydelse ?
Intresset som finns att skydda köparen kunden patienten vårdtagaren eller om vi sammanfattar detta som -behovet-

Det intresset att skydda detta behovet har uppmärksamhet att bevakas vid uppkomsten, tillverkningen, "skapandet" av varan eller tjänsten inte "handen" ut till behovet. Den "handräckningen" ifrågasätts inte lika mycket som produktionen tillverkningen organiseringen utvecklandet och de möjliga anställningarna med det.

Varför ?

Vi är kanske mer uppmärksammade som privatpersoner i vardagligt liv och tillvaro. Snatteri stölder fortkörning nedladdning avtalsbrott hyresbrott skolk dåliga betyg diskriminering vid äldre ålder, indraget körkort vi är för unga för gamla har mindre rättigheter som kvinna, lägre lön. Lagar finns om försäkring på boendet TV licens osv osv osv.

Var är lagarna om vad som är kvalite ?

Hur kommer det sig att vi samtidigt inte har rätt att välja att arbeta utveckla miljön där vi bor och lever.

Var möts människor i vardagen om det naturliga "arbetet" att föra sig genom livet.
Vem ger individen lag och rätt på detta sättet. Vad ger mig som invånare självförtroendet att förstå vad som är bra och vad som är dåligt.

Självförtroendet hos människor att bedriva egen vardag är inte uppmärksammat som ett stort problem. Varför.

Jobbcoach hjälper inte arbetslösa finna arbete, Jobbcouch yrket är morgondagens samhällpsykologer att försöka stärka människor själförtroende med rubriken "Jobbcoach" som lögn för sin egen inkomst. Det på grund av att arbetsmarknaden som vi känner den inte längre finns. Vi försöker finna arbeten inom områden som inte längre är möjliga. Arbetsmarknad uppstår istället att skapa inkomst om lidandet.

När kommer sådan sanning uppstå hos människor. Hur många kan finna arbete om att lindra andra människors lidande. Hur stor kommer denna "arbetsmarknad" att kunna vara innan socialdemokraterna vaknar upp. Syr ihop tungan.
Tack för allt utrymme Bengt!
Per Kjellén

Staten garanterar funktionen och värdet på bytesmedlet pengar i marknaden. Värdet är hållbart och fungerar att växla till andra värderingar.

Vad garanterar tjänster och varor på den privata marknaden. Funktionen värdet och hållbarheten. Garantin ?
Jag tycker inte du är kristallklar. Ditt inlägg handlar om att Ewa Björling vill stimulera till en utvidgning av hälso- och sjukvården och att även andra än svenska skattebetalare skall få ta del av den. Denna slutsats drar jag eftersom Björling är utrikeshandelsminister.

Du skriver visserligen inget om finasieringen men jag utgick ifrån att den hälso- och sjukvård som skall erbjudas som utvidgning av vårt nationella program skall betalas av den vårdsökande.

Jag kan inte finna att detta på något sätt skulle strida mot den finansiering vi har av hälso- och sjukvård nu. Det finns ju också organiserad sådan vård i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Men skrivningen (M)ånglare och Krämarnas marknad finner jag oklart i och med att jag fick intrycket av något oseriöst schaklande med vård av sjuka och att det hela skulle ske i någon form av småhandel. För mig blev detta kristallklart. Vqr det ditt syfte?

Att jag skrev svar till Bengt Nilsson om begreppet marknaden är ju faktiskt något som andra bloggare här går med på - alltså att svara någon som hänvisar till min kommentar till dig. Men o.k. - jag skall sluta med det.

Men det har en beröringspunkt. Du kallar hälso- och sjukvård för en social rättighet. Skulle inte en person som inte betalar skatt i Sverige kunna ta del av denna rättighet mot hederlig betalning?


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är jag kristallklar. Ewa Björlings krämeritankar kring vården och omsorgen, som är solklara sociala rättigheter är ju bara ett exempel på vad b-alliansregeringen sysslar med.

Att låta plånboken få ökat inflytande över rättigheterna till vård och omsorg är definitivt ingen utvidning av rättigheterna i sammanhanget.

Om man sedan öppnar gräddfiler för rika utöver den solidariskt finansierade delen av sjukvården så har man definitivt också gått ifrån det man lovade före valet från borgerligt håll.

Att utsätta sociala rättigheter marknaden nycker är också ett klart utslag av mångleri.

Svaret på din sista fråga är. Jo, men först i andra hand. Sjukvård och andra sociala rättigheter ska i första hand vara till för dem som betalar skatt i Sverige.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM