TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Svenskt Näringslivs Urban Bäckström har gått i taket för att löntagarorganisationerna och media påpekar att höjda aktieutdelningar och bonusar stör avstalsrörelsen. På Svenskt Näringslivs hemsida försöker han påvisa att utdelningar inte har någonting med löner att göra.

 

Han gör det genom ett allmänt hållet resonemang om lönebildningen på svensk arbetsmarknad kontra konkurrensen med de multinationella företagen.LO:s utfall mot enskilda företags utdelningar framstår i det här sammanhanget som ett enda stort hyckleri”, gormar Bäckström och hänvisar till att utdelningar i företagen tidigare sjunkit och att löntagarna haft en god reallöneutveckling. Detta är förvisso sant men har ingenting med det aktuella läget i avtalsrörelsen att göra. LO har krävt måttliga löneökningar medan arbetsgivarsidan sagt nej till allt utom förhandlingar på företagsnivå. Ett lätt genomskådat försök att spela ut olika löntagargrupper mot varandra.

 

Men det hyckleri som Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv försöker pådyvla löntagarsidan och media slår med förödande kraft tillbaka på organisationen själv. Sambandet mellan lön å ena sidan och aktieutdelning/bonus å den andra sidan är nämligen, i motsats till vad Bäckström hävdar, kristallklart. Ett företags förädlingsvärde består dels av utdelning till arbetstagarna – lön och dels av utdelning till ägarna – vinst.
När arbetsgivarna som i den nu aktuella lönerörelsen med mer eller mindre hårda ord manar löntagarsidan till återhållsamhet så rimmar detta självfallet mycket illa med att samma återhållsamhet inte ska gälla vinstdelen av företagens förädlingsvärde. Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv är med andra ord rejält ute och cyklar i det blå när de hävdar att aktieägare och direktörer inte ska ta sitt ansvar för den ekonomiska krisen och dess efterdyningar.Fast de som motsätter sig utdelning till ägarna kan ju skapa ett eget företag och äga produktionsmedlen och styra helt själva. Eller gå samman och köpa in sig i företagen.

Då får de ju kontroll över vinstdelningen i bolaget.Bengt Silfverstrand: En fullständigt korkad kommentar. Vad det hela handlar om är att den part - arbetsgivaren - som kräver återhållsamhet från andra parten - löntagarna - visar samma sans och måtta när det gäller ersättningen till aktieägarna. Konstigare är det inte och trams om ägandet av produktionsmedlen har heller ingen relevans i det här sammanhanget.
Den solidariska lönepolitiken har hållit makten hos LO och givit en liten pott till lokala fackföreningar att leka med.

Nu föreslår Svenskt Näringsliv att de centrala förhandlingarna skall ge 0% och att lokala förhandlingar skall ge vad som kan åstadkommas.

Det betyder att företag med lönebetalningsförmåga betalar mer och företag som är svaga och går dåligt betalar mindre. Då får vi en arbetsmarknad som gör att anställda söker sig till framgångsrika och utvecklande bolag medan den soildariska politiken betyder stagnation.
Stagnation betyder att arbete inte skapas och framgång betyder att nya jobb skapas. Kanske skulle du tala med Mona Sahlin om detta som nu säger att arbetslinjen gäller även för socialdemokrater.


Bengt Silfverstrand: Din första slutsats är direkt felaktig. De lokala potterna varierar högst väsentligt. Och den solidariska lönepolitiken har varit framgångsrik.

Ja, vi är alla medvetna om att Svenskt Näringsliv krävt 0% i centralt påslag. Men ett så inskränkt och kompromisslöst bud kan självfallet ingen löntagarorganisation med självaktning acceptera. På en fri arbetsmarknad som den svenska opererar två parter och att den enas ensidiga bud skulle antas utan prut är förstås helt orimligt.

Och särskilt pinsamt måste det vara för nyliberaler som i alla andra sammanhang hävdar frihetens principer. Att då ensidigt ta parti för arbetsgivarsidan avslöjar ju att den principen är man i sedvanlig nyliberal hållningslöshet beredd att ge avkall på när det passar.
Fast det är ju ändå så att Urban Bäckströms resonemang håller ihop. Lokal lönebildning, dvs sådana lönelyft som det enskilda företaget klarar av, korresponderar väl med med utdelningar som det enskilda företaget klarar av. Lönerörelsen från det fackliga perspektivet handlar om i stort sett likadana lönelyft överallt. Om utdelningen till aktieägarna skulle vara likadan - oavsett förutsättningarna i det enskilda företaget - tror jag nog att diverse ramaskrin skulle uppstå.


Bengt Silfverstrand: I din uppenbarligen snäva föeställningsvärld ja.
Men inte i ett samhälle där det krävs lyhördhet från båda sidor för att balans och stabilitet ska kunna bibehållas. Om man manar löntagarna till återhållsamhet och till och med kräver 0% på det centrala planet, ja då blir man självfallet inte trovärdig om återhållsamheten inte gäller också aktieägarna.

Slutligen handlar lönerörelsen ur det fackliga perspektivet inte alls om i stort sett lika lönelyft överallt. Vad det handlar om är att i de centrala förhandlingarna garantera alla ett visst minimilyft. Sedan är det upp till de lokala förhandlarna att göra de tillägg som man kan komma överens om.
Om du uppfattar att Svenkt Näringlisv kräver 0 procent och att detta krav skall antas av den andra parten, LO, utan prut, så vill jag säga att din slutsats är direkt felaktig.

Centralförhandlingar där Svenskt Näringsliva alltid har att tänka på sina svagaste medlemmar samtidigt som de ser lättnader för sina starkaste medlemmar är ett förhållande som skadat tanken bakom den solidariska lönepolitiken.

Det centrala avtalet har, lovar jag dig, alltid använts av arbetsgivarsidan att bromsa de lokala potterna.

Svenskt Näringslivs förslag med 0 procent centralt skulle kraftigt hjälpa alla kollektivanslutna på golvet. Att skylla motståndet mot höjda löner på centralavtalet är alltid lättare för arbetsgivarparten, och det är något som utnyttjats också. Borde då inte Svenskt Näringsliv gilla centralavtal? Nej, även om lönekostnaden generellt skulle bli lägre i Sverige så skadar det industrin att somliga betalar för lite och andra för mycket i förhållande till sin förmåga och prouktivitet. Näringslivet blir bättre med lokala avtal.
Bengt Silfverstrand: Nej, min slutsats är korrekt. Svenskt Näringslivs bud är noll centralt. Att LO inte accepterar detta är givetvis självklart. Samtidigt som LO visat klart samhällsansvar, så måste självfallet någon pott av löneutrymmet fördelas centralt om en solidarisk lönepolitik ska någon förutsättning att bli meningsfull.

Och det är nys att det skulle skada industrin om en del av löneutrymmet fördelades centralt och sedan kompletterades med lokala påslag. Om Svenskt Näringslivs linje skulle vara med sanningen överensstämmande, ja då skulle svensk industri och företagsamhet för länge sedan varit slagen i spillror. Ty centrala avtal kompletterade med lokala har varit en av grundpelarna i den svenska modell som arbetsgivare och löntagare tidigare varit överens om.
Det skadar inte industrin med centralt avtal. Det skadar arbetarkollektivet. Som jag skrivit flera gånger betyder centrala avtal att både LO och Svenskt Näringsliv måste ta hänsyn till lågrproducerande företag. När lågproducerande företag skyddas kommer aktieägarna i högproducerande att gynnas eftersom den solidariska lönepolitiken bromsar löneutvecklingen för kollektivet men inte vinsterna för aktieägarna.

Om avtalen baseras helt och hållet på lokala avtal är det lättare att få ut högre löner i högproducerande företag. Dessa högre lönerna kommer att bli ett starkt argument för facket i lokala förhandlingr med lågproducerande. Undan för undan kommer de lågproducerande att förändra sig och antingen bli högproducerande eller försvinna. Om detta försvinnande blir en utdragen process så är det mindre smärtsamt än ett plötsligt försvinnande med nedläggning av en verksamhet, med totalt varsel och total uppsägning av hela arbetsstyrkan . Särskilt svårt blir detta om det inträffar i små samhällen.

För ett land som Sverige med en relativt väl utbildad arbetskraft blir de lokala avtalen viktiga. Från socialdemokratiskt och från fackligt håll hörs ofta åsikten att Sverige inte skall konkurrera med låga löner. Därav följer att företag med hög teknik och hög kunskapsnivå skall få blomstra och tillåtas betala högre löner medan företag med teknik som är allmän egendom världen över kommer att tvingas att betala lägre löner.


Bengt Silfverstrand: Nej det skadar varken industri eller arbetskollektivet med centralt avtal. Den som förespråkar att centrala avtal ska frångås pläderar ju i själva verket för ett uppgivande av den svenska kollektivavtalsmodellen, något som inte ens landets moderate statsminister Fredrik Reinfeldt skulle våga sig på, annat än i slutna sällskap.

Centrala avtal står heller inte i någon som helst motsats till lokala sådana. Dina långa cirkelresonemang ger heller inte underlag för en sådan slutsats.
Skull det vara möjligt att få höra dina invändningarmot mitt 'cirkelresonemang'.


Bengt Silfverstrand: Ja, det är mycket enkelt du går som katten kring het gröt och undviker kärnproblemet, nämligen trovärdigheten. Om man som Bäckström och hans organisation kräver återhållsamhet av sin motpart, faller ansvare på en själv att visa samma återhållsamhet inom de egna leden.
"Bengt Silfverstrand: Nej det skadar varken industri eller arbetskollektivet med centralt avtal."

Bara om det centrala avtalet är 0%.

Den så kallade "solidariska" lönepolitiken fungerade på 1960-talet då tekoindustrin i Borås och Norrköping kunde läggas ner och flytta till Portugal då det frigjorde arbetarna där som kunde direkt få bättre betalda jobb på Volvo, det var då det fanns goot om jobb och brist på arbetskraft.

Idag när vi har brist på jobb och de riktiga jobb som finns riskerar att slås ut av Kina och Indien där lönekostnaden är 10kr/tim respektive 8kr/tim är det extremt viktigt att det löneutrymme som eventuellt finns förhandlas fram lokalt så att de centrala förhandlingarna inte slår ut de svagste industrierna.

Det är därför det är så viktigt att sänka skatten och arbetsgivaravgifter till 0% på arbete så att vi behåller maximalt med arbete i Sverige.

Den som förespråkar att centrala avtal ska frångås pläderar ju i själva verket för ett uppgivande av den svenska kollektivavtalsmodellen, något som inte ens landets moderate statsminister Fredrik Reinfeldt skulle våga sig på, annat än i slutna sällskap.

Än sen då, nu är plötsligt Reinfeldt sossarnas främsta politiska tänkare. Sverige har inte råd med något förlegat skråväsende som fungerade på 1960-talet, vi måste ha flexibla löner och arbetsvillkor så att våra företag kan konkurrera på världsmarknaden, om vi inte vill leva på indiskt och kinesiskt u-landsbistånd.

Bengt Silverstrand har inga argument, han bara ryter och framför i brysk och dominat ton "Nej det skadar varken industri eller arbetskollektivet med centralt avtal." Vilket bara är en ogrundad åsikt som Bengt inte har några som helst argument för.

Det är bara att konstatera att sossarna inte har någon som helst politik för hur Sverige skall klara av konkurrensen med Kina och Indien och att allt tal om full sysselsättning bara är en nostalgisk dröm som saknar all förankring i verkligheten.

Om du nu har synpunkter på vad jag skriver ovan var vänlig och framför riktiga argument och inte bara personligt tyckande, tack.

Bengt Silfverstrand: Det var många ord för en sjuk sak. Nollavtal är självfallet lika orealistiskt som överbudsavtal. Men som framgår av LO:s krav så rör det sig inte om några överbud. LO har i sina lönekrav visat stort samhällsansvar. Sen är det naturligtvis en annan sak att man inte får igenom de procentuella krav man framställt. Så är det förstås alltid i förhandlingar. Man får ge och ta. Problemet i sammanhanget är arbetsgivarsidans rigida inställning.

Det är om detta som den här debatten handlar.l Inte om ordrika kringkroksresonemang som du här snärjer in dig i.
Alltså min argumentering för att lokala avtal skulle ge mer till de anställda i framgångsrika företag och mindre till anställda i företag med problem - den tanken avvisar du med att Bäckström inte vill börja med att sänka sin och företagsledningarnas löner. Är det rätt uppfattat?


Bengt Silfverstrand: Nej, det är verkligen inte rätt uppfattat. Här handlar det som klart framgår av inlägget inte om att sänka några löner etc. Vad Svenskt Näringsliv ska göra innan de börjar förmana andra om att hålla igen på lönekraven är att själva leva som de lär. Konstigare är det faktiskt inte.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM