TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Artikel publicerad på "Newsmill" 2009-11-07

http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/07/som-socialdemokrat-skams-jag-over-att-adelns-privilegier-inte-ar-avskaffade#comment-112721


Mona Sahlin bekände klädsamt skam över det sätt på vilket en tidigare socialdemokratisk regering hanterat frågan om de apatiska flyktingbarnen. Jag skäms som socialdemokrat över hur socialdemokratiska regeringar vägrat att göra rent hus med feodal- och priviligiesamhället. Författaren Björn af Kleen gör ett förtjänstfullt arbete när han i boken ”Jorden de ärvde” visar hur en adlig folkspillra – 2,5 promille av landets befolkning - äger stora jordegendomar som bygger på ett fideikommissystem, vilket hämtades från Tyskland på 1600-talet. I Skåne och Sörmland är hela 13% av jorden i adlig ägo. Och detta i ett Sverige som styrts av socialdemokratin under större delen av 1900-talet. Enligt en lag från 1964 skulle fideikommissen avvecklas men den lever fortfarande kvar, vilket innebär att stora jordegendomar ärvs endast av äldste sonen medan syskon och änkor blir lottlösa.

 

Under århundraden har arrendatorer och befolkning under godsen – s k historiska arrenden – varit bestulen rätten att äga sin jord. De har tvingats till flera hundra årliga s k hoveridagsverken, körslor och avgifter till de adliga slottsherrarna. De som inte orkade med blev inte sällan vräkta från hem och jord, som de i generationer brukat. De fortfarande i flera avseenden livegna torparna till de kvarvarande godsen har i vissa fall genom sina dagsverken och arrendeavgifter i själva verket betalat arrendestället ett oändligt antal gånger. Det historiska arrendejordsägarsystemet, särskilt under fideikommissen har också på ett närmast förödande sätt hämmat landsbygdens utveckling. Det har bromsat rationalisering och företagsutveckling och är därför till nackdel även för konsumenterna och samhällsekonomin i stort.

 

Den 30 november 1989 fattade Sveriges riksdag efter en motion av bl a undertecknad med stor majoritet det historiska beslutet att avskaffa denna sista kvarleva från det gamla feodalsamhället genom att medge jordbruksarrendatorer rätt att friköpa sina gårdar vid s k historiska arrenden.
Men ingenting hände. Att den år 1991 tillträdande borgerliga regeringen inte ville befatta sig med frågan var förutsägbart. Men när socialdemokratin 1994 återkom i regeringsställning var vi många som förväntade oss att friköpsrätten äntligen skulle kunna realiseras. Jag motionerade på nytt och i ett möte i den socialdemokratiska riksdagsgruppen där frågan lagts in sent på dagordningen under den föga upphetsande rubriken ”Vissa arrendefrågor” avgjordes den än en gång till arrendeböndernas nackdel. Efter en animerad ordväxling med justitieminister Leila Freiwald skred gruppen till omröstning. Vi som kämpade på de sista dagars livegnas sida förlorade med tre röster. Leila Freiwald motiverade s-regeringens obenägenhet att lägga fram en friköpslag med att en sådan lag sannolikt skulle komma att överklagas och förmodligen fällas som ett brott mot Europakonventionen och EG-rätten. I ett försök att undkomma en alltför stor prestigeförlust kompenserades frälsebönderna med starkare skydd för ekonomiska investeringar på arrendegården.

 

Trots detta kvarstår en uppenbar privilegierest ovärdigt ett parti där jämlikheten fortfarande är adelsmärket. Och frågan har sannerligen inte mist sin aktualitet. En ny generation arrendebönder vid vissa av dessa gamla gods (bl a Trolle Ljungby i Skåne/Blekinge) engagerar sig fortfarande och kräver självständighet. Att avskaffa den sista resten av ett feodalt system borde vara ett självklart led i en politik för ökad social och ekonomisk rättvisa och ett fullgörande av samhällets främsta plikt att se till att medborgarna i alla delar av landet ges en rätt till självständighet och frigörelse från ett tidsfrämmande förmynderi. En lag om friköpsrätt för jordbrukarbefolkningen under de historiskt betingade beskattningssystemen kränker ingen enskild äganderätt till någon jord som någon ägare aktivt brukat, bebott eller är beroende av för sin utkomst.

 

Och vem vet. Den kände blåblodige riddaren och f d partiledaren Ian Wachtmeister som i en debatt med undertecknad i TV4 för ca- 10 år sedan iklädde sig rollen som företrädare för en förtryckt och förföljd sekt närmast tillhörig stiftelsen ”Pauvres Honteaux” (fattiga ädlingar) kan kanske bli den felande länken. Ty hos Lennart Ekdahl i ”Kvällsöppet” för några veckor sedan hade samme Wachtmeister bytt fot. Nu tyckte han det var dags att göra rent hus med kvarvarande adelsprivilegier. Välkommen ”nygamle ädling” och kanske kan du i ett nytt drag under galoscherna även få Göran Persson att äntra barrikaderna……..

Bengt Silfverstrand (s)
Riksdagsledamot emeritusDet är som kungafamiljen, lägg ner den med!


Bengt Silfverstrand: Delar din uppfattning men att avskaffa det man redan i riksdagsbeslut beslutat avskaffa - nämligen fideikommissen - är trots allt lättare än den monarki som befäster sin ställning i den arma folksjälen genom bröllop och nedkomster.
Med tanke på s-info-vänsterns genomslag inom det socialdemokratiska partiet så kan man ju kallt konstatera att adeln sitter säkert ett bra tag till.

Dock är det ofattbart att man tillåter ett sådant här system på 2000-talet, så jag hoppas att det här är undantaget som bekräftar regeln och att detta verkligen blir socialdemokraternas linje.


Bengt Silfverstrand: Den första delen av din kommentar är ju enbart löjlig. När Newsmill ber mig kommentera Björn af Kleens bok, så tar jag självfallet tillfället i akt att erinra om att vi faktiskt varit mycket nära att avskaffa detta ur demokratisk synpunkt djupt skamlösa system.

Visst är det ofattbart att adelsprivilegierna kan hänga kvar. Men ju fler som upphäver sina röster mot systemet desto större förutsättningar finns trots allt att avskaffa detsamma- Inte minst mot bakgrund av att det faktiskt finns ett riksdagsbeslut till stöd för fidekommissens hädanfärd.
Hejsan Bengt!


Det är tragiskt att vi inte har gjort något för att avskaffa detta system. Socialdemokratin har haft 100 år på sig. . .

Är själv lite deppig över partikongressen. Vi går verkligen inte åt rätt håll. Politiken var högervriden rakt igenom under hela kongressen och delegaten hade inte vad som krävdes för att gå emot partistyrelsen. 30-40 motioner drogs tillbaka vid talarstolen av motionärerna. . .


Tråkigt är rätta ordet för detta och hela vår kongress!


Bengt Silfverstrand: Visst är det tragiskt, men i rättvisans namn måste ändå framhållas att det främst är socialdemokrater som drivit frågan om privilegiernas avskaffande. Det gäller därför att kämpa vidare, vilket också gäller kampen mot högervridningen inom partiet.
Som gammal bonde under det adliga frälsemandatet över vår bygd, vill jag tacka Dig för Din rakryggade hållning i frågan genom åren.
Uppslutningen hos de socialdemokratiska riksdagsmännen har varit stor. Några som bör nämnas är Owe Andreasson i Falkenberg och Bengt Kronblad i Kalmar, m. fl.
Jordbruksminister Margareta Winberg fick tyvärr böja sig för justitieminister Freiwalds i regeringen. Freiwalds hade uppenbarligen tagit intryck av överlöpare, LRF centralt (inte lokalt) och andra som utgav sig för att föra landsbygdsbefolkningens talan.
Vi kunde nu ha varit fria från inlåsningen i 1700-talets adliga frälseägande om vi inte blivit förrådda av "våra egna".
Efter Din tid i riksdagen har Christer Adelsbo (s) tagit vid på ett förtjänstfullt sätt. Även ett försök gjordes 2008 av kyrkoherden, riksdagsman L-I Ericsson (c) med motion Friköpsrätt för släktgårdar under fideikommiss. Men hans och Adelsbos motioner sågades av fastighetsmäklaren Lennart Pettersson (c). Pettersson är från Svalöv i Skåne, mitt i utbredningsområdet för de under fideikommissen erövrade bygderna. Han kan inte ha undgått alla indragningar, avhysningar, vägran till överlåtelse i nästa generation, aveldningar av gårdar och skövling av befolknigens kultur in i våra dagar. Pettersson yttrade i debatten: "Det som skedde på 1700-talet skedde med lagliga medel. Låt oss då också acceptera att nu är det 2000-talet" Med sådan representant från ort och ställe, därtill ledamot av civilutskottet, är det inte förvånande att partiledningar och folkvalda röstar som de gjort.

Den som läser Jorden de ärvde, bör veta att fideikommissen ursprungligen till ca 95 % är gammal bondejord som adeln endast fått privilegiet att uppbära räntan (skatten) på. Doktrinen vilade på adlig skattefrihet mot statstjänst. Tvånget att stå till rikets tjänst har upphört men beskattningsrätten har man behållit i form av arrende och, som sagt, låst in den i fideikommiss där man för egen del snart rensat bygderna från sin jordbruksbefolkning.
Något annat stopp på adelns jordhunger finns inte annat än en rätt för de kvarvarande "frälsebönderna" att till marnadsvärde få köpa sig fria.
Som en hyllning till alla dem som fått dra det kortaste strået , vill jag återge för eftervärlden vad bonden Nils Persson under Högesta yttrade, att han
"blivit rent utvräkt från nämnde ställe med sju oförsörjda barn utan att taga i beaktande både jag och min hustru äro barnfödda på godset och sedan 1850 innehaft detta efter förfäder, samt utgjort skyldigheter som Herrskapet pålagt oss, vilka på senare år blivit så dryga, att de medtagit all vår förmögenhet, så att vi i följe därav med sju oförsörjde barn helt och hållet är bragtde till tiggarstafven och utan tak över huvudet, vilket är så mycket mera påkostande, som vi icke veta oss i någon mån visat vårt Herrskap eller dess betjäning minsta olydnad"


Bengt Silfverstrand: Hej Rune,

Tack för de vänliga orden och för dina egna gedigna insatser i sammanhanget. Det är viktigt att markera att det är flera socialdemokrater som i riksdagen kämpat för frälseböndernas sak. Men tyvärr orkade inte den s-regering som hade avgörandet i sin hand att ta steget fullt ut.

Nu gäller det ändå att kämpa vidare och sätta press på den rödgröna opposition som kämpar efter regeringsmakten. Att nuvarande borgerliga alliansregering skulle våga avskaffa privilegieeländet ligger nog utanför det tänkbaras gräns.
"Som socialdemorkat skäms jag över att adelns privilegier inte är avskaffade"

När jag läste detta så väcktes min förhoppning att du i detta inlägg skulle fördöma de politiker som anser att de ska gå före i vaccinationskön. Men ack, jag borde ha föstått bättre...


Bengt Silfverstrand: Inlägget handlar som synes om adelsprivilegier eftersom det vara just desa mossbelupna privilegier Newsmill bad mig skriva om.

Nu tar du upp en helt annan fråga som inte har det minsta med frälseböndernas livegenskap att göra.

Eftersom du ändå frågar så är mitt svar glasklart. Politiker ska givetvis inte gå före i vaccinationskön. Förtur ska lämnas till de grupper i samhället, som antingen tillhör en riskgrupp p g a sjukdom eller dyl. eller i sitt arbete kommer i kontakt med mycket folk (tex sjukvårdspersonal.)
med tanke på att S. av troligen röst-populistiska skäl( vilket troligen gäller de andra partierna också) inte vågar på allvar försöka avskaffa den djupt odemokratiska monarkin som vi har, så är det väl inte att förvånas att adeln har kvar sina privilegier.
Att "gå på" adeln är väl i och för sig politiskt okomplicerat, så där vågar nog Mona säga till.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM