TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 

Kullahalvöns vingård (belägen vid Bräcke, Nyhmansläge i Höganäs kommun) inbjöd för några månader sedan politiker i Höganäs kommun att besöka vingården.  Blott två politiker hörsammade inbjudan - undertecknad resp. Tina Acketoft, riksdagsledamot för folkpartiet tillika ledamot av Höganäs kommunfullmäktige. 

 

Utan förutfattade meningar men med viss sakkunskap om alkoholpolitiken grundad på att jag var ledamot i Systembolagets styrelse 1994-2004, åkte jag ut till vingården för att bilda mig en uppfattning om odlingsbetingelser, marknadsförutsättnignar etc.  Odlaren undrade lite försiktigt hur jag ställde mig till gårdsförsäljning av vin och om jag kunde tänka mig att delge regeringen min uppfattning i den händelse den var positiv till sådan gårdsförsäljning   Mitt svar var att jag med hänvisning till erfarenheterna från Finland hade svårt att se att sådan försäljning skulle hota detaljhandelsmonopol och folkhälsa, och att jag efter att ha tagit del av utredningen i sin helhet i så fall ansåg att det skulle vägra tyngre om vi kunde åstadkomma ett yttrande över utredningen över partigränserna.  Jag förklarade mig beredd att ta ett sådant initiativ.

 

Jag lusläste utredningen och kunde i den inte finna några bärande motiv för att inte tillåta gårdsförsäljning av vin.  Tog kontakt med Tina Acketoft och kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs (m) och föreslog ett gemensamt initiativ gentemot regeringen i frågan.  Jag skrev ett förslag till yttrande, vilka båda likaledes ställde upp bakom.

 

Peter Kovacs frågade om han kunde föredra yttrandet i kommunstyrelsens arbetsutskott för att försöka åstadkomma att det skickades in som kommunens eget remissyttrande.  Jag tyckte detta var en god idé och samtyckte.

 

Förra tisdagen, den 9 juni, fattade så KSAU beslutet att insända nedanstående yttrande till Socialdepartementet (bara smärre tekniska förändringar gjordes av kommunjuristen). Mot beslutet reserverade sig s-ledamoten i KSAU, Sven Augustsson. 

 

När Augustsson anförde värnandet om folkhälsan och populism som skäl för sitt avslagsyttrande fann jag mig föranlåten att gå i svaromål.  Mitt svar återfinns dels under "Mina dokument" ("Gårdsförsäljning ingen hälsorisk.")

och dels på http://www.s-info.se/vikenlerberget

 

 

Socialdepartementet
Regeringskansliet
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över Alkohollagsutredningens slutbetänkande SOU2009:22 – ”En ny alkohollag.”
Alkohollagsutredningen har haft som uppgift att göra en total översyn av den nu gällande alkohollagen (!994:1738). I direktiven anges vissa frågor som särskilt skulle uppmärksammas. En av dessa frågor är möjligheterna till s k gårdsförsäljning, dvs. försäljning av starköl, vin och spritdrycker direkt från tillverkaren till konsumenten.

 

Utredningen framlägger inte något förslag om att sådan försäljning ska tillåtas. ”Grunden för detta ställningstagande är att det skulle strida mot EG-rätten att tillåta detaljhandel vid sidan av detaljhandelsmonopolet, som är en av hörnstenarna i den svenska restriktiva alkoholpolitiken och vars existens inte ska ifrågasättas.”
Höganäs kommun ifrågasätter inte i något avseende detaljhandelsmonopolets existensberättigande men kommer på grundval av de informationer vi inhämtat om EG-rättens relevans i sammanhanget till slutsatsen att vårt lands restriktiva alkoholpolitik är väl förenlig med EG-rätten i sammanhanget.

 

Föreningen Svenska Vinodlare har i skrivelse i maj 2007 framfört önskemål om att få sälja egenproducerat vin direkt från sina gårdar till turister och övrig allmänhet och få anordna provningar av egna viner. I skrivelsen framhålls att det rör sig om en småskalig produktion och små volymer. En talesman för nätverket Svenska Fruktvinsringen har i ett brev till utredningen framfört liknande önskemål. Sverige är idag det enda land inom EU som inte tillåter gårdsförsäljning. I vårt grannland Finland låter sig gårdsförsäljning av vin väl förenas med landets detaljhandelsmonopol avseende alkoholhaltiga drycker (ALKO).

 

Gårdsförsäljning av vin skulle, som bl a LRF och landets jordbruksminister framhållit, kunna bidra till en utveckling av landsbygden och tillföra ett inte obetydligt antal arbetstillfällen. Det skulle också kunna vara ett led i lanseringen av Sverige som Europas nya matland, en vision som regeringen lanserade ifjol.

 

Vinproduktion i ett svenskt perspektiv kan förvisso även med de numera goda klimat- och odlingsmässiga förutsättningarna, främst i landets södra delar, inte alltid vara tillräcklig som ensam inkomstkälla, men bidra till försörjningen främst genom turismen. Gårdsförsäljning av vin kan motiveras såväl ur näringspolitisk och regionalpolitisk synvinkel men också ur ett folkhälsoperspektiv. Genom att få besöka gården där vinet produceras, få information om de olika processerna, druvornas kvalitéer och vilket vin som passar i vilket sammanhang, skapas en större förståelse för vinet som sällskapsdryck och inte bara som berusningsmedel.

 

Skåne är ett av Europas nyaste vinodlingsområden. Den skånska vinodlingen har vuxit betydligt de senaste åren. Flera av gårdarna har fått utmärkelser vid Föreningen Svenska Vinodlares vinprovning. Svenskodlat vin kan numera också inhandlas på flera av odlarnas närmaste systembolag. Enbart i Kullabygden, Höganäs kommun verkar idag fem vinodlare som inom 2-3 år beräknas ha en areal för vinodling omfattande sammanlagt ca. 5 ha med en årsproduktion på totalt 20.000 liter vin (främst vita viner och rosévin).

 

Utredningen är i sina slutsatser synnerligen motsägelsefull. Å ena sidan konstaterar man med hänvisning till erfarenheterna från Finland att gårdsförsäljning av vin sannolikt inte skulle skapa några nykterhetsproblem eller leda till ökad totalkonsumtion. Man erkänner också att gårdsförsäljningen i Finland ”medfört ett visst tillskott till försörjningen i en jordbruksnäring som har behov av att utöka sin verksamhet för att vara ekonomiskt bärkraftig. Detta skulle också, såsom LRF hävdar, kunna gälla för Sverige.

 

Utredningen anser sammanfattningsvis att det redan av alkoholpolitiska skäl inte bör tillåtas gårdsförsäljning eller försäljning från annat tillverkningsställe av spritdryck och starköl medan det från denna synpunkt inte finns bärande skäl mot att tillåta gårdsförsäljning av vin, fruktvin, cider och liknande under förutsättning att volymen alkohol uppgår till högst 15 procent och att det rör sig om småskalig produktion.”

 

Å andra sidan svävar utredningen på målet beträffande EG-rättens tillämpning i sammanhanget och skriver bl a: ”Följaktligen kan man, om Sverige skulle tillåta gårdsförsäljning utan att samtidigt avveckla Systembolaget, utgå från att det skulle uppmärksammas av Europeiska Kommissionen och det är mycket osäkert , hur man skulle ställa sig,” Mot denna synnerligen ambivalenta hållning ska ställas det faktum att Svenska Vinodlare enligt uppgift har fått förhandsbesked från EU-kommissionen innebärande att gårdsförsäljning av vin är väl förenlig med det svenska Systembolagets monopol.

 

Mot denna bakgrund och den dynamiska utveckling som präglar Höganäs kommun i bl a vår målmedvetna strävan att befrämja småföretagsamhet och turism tillstyrker vi på det varmaste
att regeringen i den proposition som kommer att följa på Alkohollagsutredningen öppnar för möjligheten för våra vinodlare att få marknadsföra och i direkt anslutning till gården sälja vin från egna gårdar.

 

Höganäs 2009-06-10
Appropå rubriken:
"Tillåt gårdsförsäljning av vin "

Snart blir väl vin som loppis det säljs överallt
om det får tillåtas säljas öppet vill säga.

Jag tycker det är märkligt att man får göra vin "hemma" i obegränsade mängder. Detta medan en som bränner sprit åker fast.
Borde vara förbjudet bägge varianterna.
Alkohol som alkohol. Effekten blir den samma.Bengt Silfverstrand: Nej, om du läser yttrandet så framgår av detsamma klart:

1. Gårdsförsäljning av vin är förenligt med detaljhandelsmonopolet, vilket jag självfallet anser är en förutsättning för att tillåta sådan försäljning.
2. Erfarenheterna från Finland, som ju också har ett detaljhandelsmonopol - ALKO visar att alkoholkonsumtionen inte ökar och att sådan försäljning inte ökar onykterheten.

Sedan måste du inse att gårdsförsäljning av vin aldrig blir någon stormarknad. Det handlar om att stödja landsbygdsutveckling där sådan är möjlig (t ex i södra Sverige) och ge ett handtag till upplevelseturismen. Så länge vi i Sverige dramatisrar alkoholpolitiken och inte t ex vad gäller vin försöker koppla konsumtionen till matkulturen, så får vi problem.
Jag håller helt och hållet med om att gårdsförsäljning i småskalig omfattning bör tillåtas så jag har inget att invända i den här frågan. Det är glädjande att se att hur den här frågan kan mötas av gillande även från socialdemokratiska företrädare. Jag hoppas att det hade blivit samma ställningstagande även om det inte var en lokalpolitisk fråga men det kan vi aldrig få svar på.

Däremot undrar jag lite om det verkligen är hållbart att hävda att det av alkoholpolitiska skäl inte skulle vara möjligt med småskalig gårdsförsäljning av andra alkoholdrycker än vin. Det är knappast så att gårdsförsäljning av Mackmyra Whisky eller Roslagsbrännvin etc skulle leda till stormarknadsförsäljning heller.


Bengt Silfverstrand: Alkoholpolitiken har alltid varit och kommer sannolikt även framdeles att vara kontroversiell. Jag har också under hela min riksdagstid haft den uppfattning jag nu ger uttryck för nämligen att vi i möjligaste mån inom detaljhandelsmonopolets ram måste avdramatisera alkoholbruket. Ja just det, fokusera på bruk i stället för missbruk.

Sannolikt är det också så som du hävdar att inte heller gårdsproduktion och försäljning av whisky, roslagsbrännvin eller öl skulle leda till stormarknadsförsäljning. Men det vore ändå ett trendbrott i rätt riktning om vi kunde får gehör för gårdsförsäljning av vin.
Instämmer.


Bengt Silfverstrand: Roligt att vi ändå kan vara överens om något.
När du för en gång skull har rätt så har du det rejält och ordentligt. Heder åt dig Bengt, det känns som solen gått upp två gånger idag!

Det ska bli roligt att höra vad paternalisterna ska hitta för argument?


Bengt Silfverstrand: För en gångs skull har rätt. Låter detta inte lite övermaga? Men ok jag tar åt mig berömmet och ser, liksom du, med stort intresse fram emot vad paternalisterna ska säga i sammanhanget.
Jag tror det är klokt att sätta en gräns i form av alkoholprocent. Jag tror heller inte likt E.L. att Mackmyra W. eller Roslagsbrännvin skulle leda till stormarknads försäljning. Men öppnar man upp för starkare varor kan det ju kanske bli "Skogs-stjärnan" som erbjuds i storpack i nästa steg.
Det är därför klokt att inte ha tittat för långt ned i flaskan innan man beslutar om var ribban skall ligga ;)
Bengt Silfverstrand: Instämmer, en titt i flaskan ner till 13procent är nog tillräckligt i sammanhanget. Utvidgningen av möjligheterna att köpa alkoholhaltiga drycker ska ligga inom ramen för en ansvarsfull alkoholpolitik och med stort hänsynstagande till folkhälsan.
Lennart, skogs-stjärna erbjuds redan i storpack om 5-litersdunkar vid valfri parkeringsplats efter de breda trafikstråken så det är knappast där problemet ligger. Dessutom är det helt olika kundgrupper som köper gårdsproducerad akvavit och finkelkryddat.
Fast jag är en riktig "idiot"-liberal så har jag en stark kärlek till systembolaget mycket på grund av deras underbara utbud.

Vad jag däremot aldrig har förstått är motståndet till gårdsförsäljning och att sossar som ni med oftast skiljda åsikter faktiskt är överens gör mig glad.

"Jag har också under hela min riksdagstid haft den uppfattning jag nu ger uttryck för nämligen att vi i möjligaste mån inom detaljhandelsmonopolets ram måste avdramatisera alkoholbruket. Ja just det, fokusera på bruk i stället för missbruk." -var mycket bra skrivet.

Det finns hopp för er också alltså... :)


Bengt Silfverstrand: Ja, vad vore livet om man slutade att hoppas?
Erik, vi talade om gårdsförsäljning och inte "parkeringsförsäljning". Glad midsommar!
Lennart, exakt, och illegal parkeringsförsäljning lär inte flytta in i legaliserad gårdsförsäljning. Alltså är ditt "nästa steg" en dimridå.
Men jag välkomnar en förändrad syn på gårdsförsäljning av vin i första skedet så kan resten få komma snart efter.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM