TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Socialdemokraterna i Helsingborg har föreslagit en höjning av kommunalskatten med 30 öre, allt i bästa syfte att rädda vad som räddas kan av välfärdens kärnfrågor. Intressant nog i sammanhanget är att också den borgerliga majoriteten är inne på en skattehöjning – om än med bara 10 öre.

 

Med detta klara ställningstagande har Jan Anderssons (nybliven a-kommunordförande i Helsingborg – jag gratulerar!) också fjärmat sig från de s-bloggare med Erik Laakso i spetsen som anser kommunalskattehöjningar i nuläget till varje pris ska undvikas. Han ansluter sig nu till en linje som innebär att skatteförändringar ska prövas utifrån vad omständigheterna kräver och att det är upp till varje kommun att suveränt avgöra behovet. Samtidigt tar han avstånd från införandet av platt skatt och menar att staten måste ta ett större ansvar för skattepolitiken.
Vackert så! Det är precis den linje jag själv m fl socialdemokrater också förespråkar.

 

Återstår nu bara för Jan Andersson att besvara min fråga om hur han anser att socialdemokratin ska angripa de växande sociala och ekonomiska klyftorna i samhället. Detta bl a med utgångspunkt från Statistiska Centralbyråns (SCB) konstaterande att inkomstskillnaderna i Sverige 2007 var de största som man uppmätt, sedan man började mäta 1975.

 

Och för att ge ytterligare stimulans till skatte- och jämlikhetsdebatten rekommenderar jag läsning av Ann-Marie Lindgrens artikel i senaste numret av Tiden” – Nr. 3/09 under rubriken ”Varför betalar vi skatt egentligen?” Hon skriver bl a

 

”Vården, skolan och omsorgen, vägarna och kollektivtrafiken, rättsväsendet och pensionerna kostar inte ett enda dugg mindre för att folk anställer hemhjälp, ger pengar till Röda Korset eller bygger om köket. Kraven på samhällstjänsterna är desamma, oavsett om det sitter kvinnor eller män i företagens styrelser. Och de som får del av de olika skatteminskningarna utnyttjar väl inte de skattefinansierade tjänsterna ett enda dugg mindre än vad de gjorde förut?
Så om några ska betala mindre till dessa tjänste, blir den självklara följden att några andra måste betala mer. När det gäller jobbskatteavdraget är det direkt utsagt: pensionärer, sjuka och arbetslösa ska betala proportionellt sett mer än de förvärvsarbetande.
Idén om skattevariationer som reglerare av människors beteenden är feltänkt. Den leder till en ojämlik och orättvis fördelning av kostnaderna för de nyttigheter, som alla fortfarande utnyttjar i precis samma utsträckning som förut. För återigen, skatter är kostnaden för ett antal sociala nyttigheter, som omfattar alla – och som alla alltså ska bidra till.”Helsingborg är en borgerligt styrd kommun och kan knappast innefattas i min uppmaning till socialdemokratiskt styrda kommuner att undvika att rädda skinnet på den borgerliga regeringens skattepolitik. Det är tvärtom bra om borgerliga kommuner höjer skatten eftersom det visar att inte ens borgarna själva kan acceptera den borgerliga regeringspolitiken.
Men det är väl för mycket begärt att tro att en politiker av Silverstrands sort ska begripa skillnaden.

Ohederligheten som byggt en moraliskt tvivelaktig och medioker politisk "karriär" fortsätter från Skånes västkust. Men pensionsutbetalningarna kommer väl stadigt trots det.

För övrigt är det ett intressant citat (Är samtliga kursiveringar och fetmarkeringar verkligen ur urkund och varför har du klippt och klistrat från citatet utan att markera det?) från Ann-Marie Lindgren. Speciellt intressant är första meningen andra stycket (enligt marjasinmodellen): "Idén om skattevariationer som reglerare av människors beteenden är feltänkt." Här kan det verka som om vi är emot skattevariationer baserat på olika faktorer, med den här sortens citerande kan man faktiskt få intrycket att Lindgren förespråkar just platt skatt.
Som tur är så är Lindgren betydligt mer skärpt än vad det kan verka ur Silfverstrands "citat" eftersom hon i texten lägger fast skillnaderna varför det ibland är bra med skattevariationer som reglerare av beteende (exempel punktskatter och progressivitet). Så om man kokar ned det så är det den omvända fördelningspolitiken som Lindgren motsätter sig, så gör ock jag men Silfverstrand förmår inte begripa nyanser men så har det aldrig varit hans starka sida heller. En sådan omvänd fördelningspolitik får sitt stöd i kommuner som väljer att lägga skattebördan på sina invånare när statens progressiva skattemodell är felanvänd. Alltså är det fel av Socialdemokratiskt styrda kommuner att ge sitt stöd till regeringens skattepolitik medan det är rätt av socialdemokrater i borgerligt styrda kommuner att agera för att visa invånarna att deras borgerliga politiker för en omvänd fördelningspolitik.


Bengt Silfverstrand: Ditt benhårda fasthållande av att kommunalskatterna inte i något läge ska höjas är väl applicerbart på alla kommuner oavsett färgen på styret.

Ditt vidare magsura resonemang som i sin populism och politikerförakt närnmar sig Sverigedemokraterna fordrar ingen annan kommentar än att jag liksom du när det passar förebehåller mig rätten att citera synpunkter som jag tycker är förnuftiga.

Ann-Marie Lindgrens kloka synpunkter förtjänar en vidare spridning och det är i det sammanhanget glädjande att Erik Laakso också orkat läsa åtminstone någon av Tidens pärlor.

Ann-Marie Lindgrens synpunkter är så långt från platt skatt som man bara kan komma. Även jag, vilket framgår av kommentaren till Jan Andersson, är motståndare till att lägga ytterligare tyngd på kommunalskatten. Det är i stället statsskatten och principen om skatt efter bärkraft som ska ges ökad tyngd.

Därifrån är emellertid steget långt att förespråka en så trubbig skattepolitik att s-styrda kommuner inte ens ska kunna genomföra mindre kommunala skattehöjningar när alternativt är att välfärdsarbetare får skickas ut i arbetslöshet.

Till skillnad mot Erik Laaksos grälsjuka kommentar ska jag inte diskutera hans egen intellektuella kapacitet eller om hans egen politiska karriär är medioker eller ej.
Menar du verkligen att du inte förstår det strategiskt olyckliga i att gå moderatregeringen till viljes genom att höja kommunalskatten? Och menar du verkligen att du inte förstår skillnaden i effekt om det är en borgerligt eller en socialdemokratiskt styrd kommun som gör det? Det är helt ofattbart att du efter tre år med Reinfeldt inte ser detta.

Att Lindgrens ståndpunkter är så långt ifrån platt skatt man kan komma är ju exakt vad jag skriver, det är din förkärlek för att höja kommunalskatten som vrider fokus mot en plattare skatt, helt i enlighet med regeringen Reinfeldts önskan. Du springer deras ärenden när du argumenterar för höjda skatter i s-styrda kommuner.

Låt säga att Reinfeldt får 4 år till och regeringen plockar bort ytterligare skatteunderlag, kanske ned mot 40% i skattekvot på totalen. Anser du då att det är en framgångsväg att kommunerna kompenserar upp skattekvoten tillbaka till 50%. Hur höga kommunalskatter tycker du då att vi ska ha? Har du då inte infört platt skatt och tror du det gynnar en samhällsvision om rättvisa och utjämning?

För övrigt är det svårt att kommentera min politiska karriär eftersom jag aldrig gjort någon, inte försökt göra någon eller har ambition att alls göra det. Till skillnad då mot Silfverstrand som slagits vid köttgrytorna i mer än halva sitt vuxna liv, och metoderna känner vi ju väl till.


Bengt Silfverstrand: Varken socialdemokraterna i Helsingborg eller andra socialdemokrater som av välfärdspolitiska skäl överväger resp. genomför höjningar av kommunalskatten går självfallet moderatregeringen till mötes med sådana åtgärder.

Jag har samma insikt och realistisk inställning som många andra socialdemokrater på den här punkten.

Det är din rigida inställning - nej till socialdemokratiska kommunalskattehöjningar som ju är problemet i sammanhanget.

Jag har som framgår av flera av mina inlägg i skattedebatten heller aldrig framhållit kommunalskattehöjnngar som något självändamål.

Intressant slutligen att du avsvär dig alla ambitioner till en politisk karriär. Men om man följer din utveckling, så framgår att du vid åtskilliga tillfällen försökt nå de köttgrytor du så föraktfullt kritiserar när andra än du själv äter ur desamma.

Har du aldrig hört talas om rönnbärsfilosofi? Surt, sa räven när han inte kunde nå rönnbären.

Beträffande min egen politiska karriär så skäms jag inte över densamma. Jag har fått förtroendet att i 27 år representera socialdemokraterna i riksdagen, har fått ansvarsfulla uppgifter i flera utskott bl.a. ansvaret för högskole- och forskningsfrågor i s-gruppen under tiden i utbildningsutskottet. Varit ordförande i forskningsrådsnämnden - FRN - och styrelseledamot i både Lunds Universitet och Miljöstrategiska forskningsstiftelsen - MISTRA.

Stackars Erik Laakso som måste spy galla över "partivänner" som lyckats bättre än han själv.
Dessvärre är det ju så att du inte en enda gång har försökt diskutera skattefrågan med utgångspunkt i den synvinkel jag lade på frågan. Det är möjligt att mitt perspektiv är felaktigt, det är en fråga för demokratisk debatt, men du har inte på ett enda sätt visat varför det skulle vara felaktigt utan bara avfärdat det med svepande och lögnaktiga kommentarer. Det är inte vad jag menar med demokratisk debatt i alla fall.
Så tills du visat med argumentation att du har ett bättre perspektiv, och kanske skulle du försöka svara på en enda fråga av alla de jag ställt till dig, så behåller jag min syn. Socialdemokratiska kommuner som höjer skatten nu för att kompensera för välfärdsbortfall orsakade av den borgerliga regeringen, riskerar avsevärt att lägga grunden för en ny borgerlig regering 2010.

Jag har för övrigt aldrig i något enda sammanhang armbågat mig fram i försök att nå några positioner. Men om du menar att det är politiska ambitioner att acceptera nomineringar så visar det återigen på en klen demokratisyn från din sida. Hur var det förresten med den där "kuppen" där medlemmarna valde bort dig, accepterade du demokratin där eller konspirerar du fortfarande bakom ryggen på partiledningen i Höganäs? ;)

Seså, svara på några konkreta frågor i sakdebatten istället. En så oerhört erfaren och begåvad politiker med din digra lista av uppdrag och kompetens borde ju kunna något mer än att bara racka ner på alla som har en annan åsikt än din, exempelvis bemöta argumentationsvägen. Det vore om inte annat ett nytt bidrag till din CV.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det precis det jag gjort. Jag har ju klart och tydligt deklarerat
1. Skatteförändringar får aldrig bli något självändamål
2. Införandet av platt skatt ska bekämpas, vilket också innebär att staten måste ta ett större ansvar för skattepolitiken , inte övervältra ansvaret på kommunerna.

Det är din rigida syn - absolut inga skattehöjningar i s-styrda kommuner nu som jag m fl reagerat mot.

Vad beträffar dina politiska ambitioner så har jag med utgångspunkt från din strävan att nå t ex riksdagen bara konstaterat att du inte lyckats. För den skull behöver du inte spy din galla över dem som lyckats i det sammanhanget.

Och vad gäller demokratin i Höganäs kommun så inte bara accepterar jag den. Jag vill till och med tillsammans med många partikamrater utveckla demokratin. Om detta kan du läsa i bloggen "Socialdemokratisk programförklaring i Höganäs." Har bevisligen aldrig gått bakom någon rygg utan arbetar med öppna visir.

Sen borde du hålla dig för god för att tala om att racka ner så fort någon anmäler gentemot dig avvikande uppfattningar.
Kan du inte blogga om din inställning till gårdsföräljning av vin förresten? Det vore intressant att se din argumentation eftersom den kandidat du kryssade i EU-valet i EU agerar emot gårdsförsäljning av vin och då det dessutom verkar vara partiets uppfattning och du är ju känd för att racka ned på alla som tycker annorlunda än partiet. Snälla, pretty please, blogga om det så kan vi diskutera ämnet lite.

Du har ju skrivit om det lite mer undanskymt här:
http://www.s-info.se/association/show_debatt.asp?id=290&news=376

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/Anna-Hedh/Media/Pressmeddelande/Pressmeddelande/Gardsforsaljning-av-vin-inte-mojligt-i-Sverige/


Bengt Silfverstrand: Gärna det. Det kommer i dagens blogg.
Jag har alltid varit en självständigt tänkande socialdemokrat och denna hållning har genom åren väl gått att kombinera med lojalitet mot partiet.
Är det sen inte lite motsägelsefullt från din sida att å ena sidan kalla profilering i vissa frågor för att racka ner samtidigt som du i andra sammanhang pläderar för fler personliga ställningstagnden i politiken och mindre "partipiska."

Tänk, du kunde missförstå det också, är det talang eller förvärvad kunskap?
Jag uppmuntrar till profilering, det är du som brukar slå ned på andra som har åsikter som sticker ut. Dessutom brukar du ju anse att det är din linje som är den konforma vilket leder till att nästan allt annat sticker ut (för empiri är det bara att gå igenom en handfull slumpvis utvalda blogginlägg från din hand).

Nåväl, gårdsförsäljningen ska jag kommentera på det blogginlägget, nu till ämnet för det här inlägget.

Dina två punkter är tydliga och bra svar, att du sedan i din argumentation inte står bakom dessa är märkligare. Du bemöter dessutom inte mitt påstående om vad höjda skatter i s-styrda kommuner leder till. Jag har argumenterat för hur jag kommer fram till de slutsatserna och jag hör ingen motargumentation utom att det är en "rigid" inställning. Jag drar slutsatsen att du inte förstår hur den reinfeldtska taktiken ser ut och att du gärna låter dig överspelas av den borgerliga regeringens effektiva systemskiftespolitik. Inte för att du vill det, det tror jag verkligen inte, men för att du inte verkar se hotet. Som tur är så vet jag att budskap liknande mitt förmedlats från högre socialdemokratisk ort till kommunalråd i s-styrda kommuner.

Du hänger verkligen upp dig på att jag accepterade nomineringen från min arbetarekommun inför förra valet, menar du att alla de hundratals partivänner som blir nominerade och ställer sig till förfogande men inte blir invalda har "misslyckade politiska ambitioner"? Snacka om att spotta på många partivänner, men kanske är din rekommendation att inte bli tacksam över en nominering, inte acceptera om man inte hamnar på "säker" valbar plats och inte, absolut inte, tycka att det är roligt att stå på en valsedel som representant för medlemmarna? Eller är det bara det att man absolut inte får säga det högt?

Slutligen vill jag, med ett skratt, citera dig: "Sen borde du hålla dig för god för att tala om att racka ner så fort någon anmäler gentemot dig avvikande uppfattningar." Right back at you BS.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst har jag väl svarat dig i sak. Jag hävdar sålunda med bestämdhet att Reinfeldts och moderaternas taktiska perspektiv i skattefrågan inte får hindra s-styrda kommuner att höja kommunalskatten om de finner detta vara till gagn för kärnverksamheterna och där alternativet i annat fall är nedskärningar av personal till förfång för t ex kvaliteten inom äldreomsorgen.
När ironi och satir blev spott på partivänner vore intressant att ur språklig synvinkel få utrett.

Läste för någon vecka sedan om Strindbergs fortfarande mycket gångbara satir "Nya Riket". Han skriver där bl.a.:
"Det nya riket är inte en pamflett; det är ett r adikalt program, ett fältrop, som vill krig på lif och död." Snart kommer han in på¨frågan om nidbilderna. "Man skall anfalla saken, ej personen, har man sagt. Fåkunnighet! STår ej en person framför saken? Uttalar domaren sitt straff öfver brottet kanske? Nej, öfvr brottslingen. Är det stölden som straffas? Nej, tjufven!

Klarare kan det inte sägas. Och för övrigt tycker jag än en gång att man ska ha rätt att klaga på om ett ägg är surt, även om man inte själv kan värpa.
Så alltså, även om ett fåfängt försök att rädda välfärden leder till att underlätta systemskiftet och införandet av en platt skatt med basen hos låg- och medelinkomsttagare så ska det göras för att kortsiktigt upprätthålla bilden av att välfärden räddas? Vad gör vi sen då Bengt, när Reinfeldt får fyra år till?
Om momsen sänks till 12%, ska kommunalskatten höjas mer då? Om de statliga skatteintäkterna är 0% (en utopi även i ett reinfeldtskt samhälle men dock), ska kommunalskatten då vara 68-70% för att välfärden ska bevaras? Hur ska en socialdemokratisk kommun agera i ett borgerligt styrt samhälle, inte bara nu utan i förlängningen? Om vi inte tar striden för välfärden nu genom att vägra göra det regeringen förväntar sig så riskerar vi att förlora väldigt mycket mer.

Ironi och satir är ett kraftfullt och underhållande vapen som har sin absoluta plats i politiken. Men till och med en god ironiker gör det med en kärleksfull glimt i ögat, annars blir det bara osmakligt häcklande och det har inte sin plats i någon form av socialt umgänge. Men så länge du själv tycker du är rolig så...
Förresten, sann ironi behöver inte hitta på lögner om måltavlan för att göra poänger, bara ett tips.
Språkligt nog för dig?


Bengt Silfverstrand: Bedömningen om viktiga välfärdsvinster kan räddas genom en kommunalskattehöjning måste i vårt land - där vi har kommunal beskattningsrätt - ligga just på denna lokala nivå.. Att komma med pekpinnar uppifrån är inte särskilt klokt.

Dessutom har folks inställning till skattehöjningar pejlats i flera sociologiska studier. Stefan Svallfors' (Umeå universitet) tillhör de mera djupgående. Av dessa framgår tydligt att folk i allmänhet är beredda att betala mer i skatt om pengarna öronmärks för ändamål som äldreomsorg, sjukvård och skola.

Ironi och satir kommer alltid att uppfattas som kontroversiella uttrycksformer och bara för att mottagaren inte tar emot en ironisk och satirisk släng med glimten i ögat utan "går i taket" går det självfallet inte att hävda att piken är förfelad.
När blev det en pekpinne att göra en politisk analys? Sa du samma sak till riksdagens utredningstjänst när de kom med underlag för konsekvenser av olika beslut? Statsvetare är pekpinnepoliser? Ledarskribenter, är det samma sak där? När vårt parti, du var väl med då, gjorde en uppgörelse om minskade statsbidrag mot att SKL gick med på något som i princip var ett skattestopp i kommuner och landsting, var det pekpinnar från vår partiledning och ut i landet? Då satt du på en annan roll än den du har idag, gjorde ni fel då, trots att det räddade landets finanser?

Visst är folk beredda att betala skatt, det är ju inte vad frågan handlar om. Men även en hårdför skattehöjare som du själv måste ju vara medveten om att det alltid finns gränser för vad som är möjligt och frågan är varför vi i kommunerna inte ska sätta hårt emot borgarna nu när de genomför systemskiftet på flera nivåer? Ja, jag vet att det kommer gå ut över folk men om den borgerliga strategin lyckas blir resultatet än värre på lite sikt, ganska kort sikt.
Håkan Svärdmans välfärdsrapport från förra året visar att folk tvivlar allt mer på samhällets förmåga att leverera välfärd, på vilket sätt tror du höjda skatter ökar det förtroendet?

Om vi i S-kommunerna höjer skatterna nu, för att kompensera för minskade statsbidrag samtidigt som väldigt många fått mer över själva varje månad och vi därefter inte kan leverera en klart förbättrad välfärd så kommer inte förtroendet för vår förmåga att öka. Vi blir de facto det skattehöjar- och bidragsparti som moderaterna utmålade oss som i förra valet. Tror du vi klarar att bemöta det bättre i nästa val? Hur ska det då gå till?

Beskriv hur du skulle lägga upp valrörelsen och tiden fram till den för att avväpna den borgerliga systemskiftespolitiken?


Bengt Silfverstrand: Men bäste Erik, varför måste du lägga ut texten så till den milda grad, när den punkt som skiljer oss åt i vår syn på skattepolitiken handlar om hur s-styrda kommuner ska förhålla sig till skatteförändringar.

Även om det börjar bli tjatigt så vidhåller jag på de praktiska grunder som kan iakttas i en rad av landets kommuner, att det ska vara upp till varje kommun - utan pekpinnar - att avgöra om höjd kommunalskatt är ett vettigt och rimligt alternativ till nedskärningar i vård och skola.
En rad undersökningar ger stöd för att folk accepterar skattehöjningar om de får tydliga belägg för att pengarna går till just välfärdens kärnområden.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM