TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”När Mona Sahlin valdes till ordförande för socialdemokraterna fick hon ett mandat att förändra och förnya partiet. Hon har av olika skäl inte använt sig av detta mandat. Partiet står i stort sett kvar och stampar på samma fläck. Resultatet i valet till EU-parlamentet visar att partier som vågar förnya sig och tänka nytt som miljöpartiet vinner framgångar, medan partier som blickar bakåt i en anda av att allt var bättre förr, som vänsterpartiet går tillbaka.”
Orden är nyligen avgångne EU-parlamentarikern Jan Anderssons i hans blogg ”Mona har ett mandat med förändring.”

 

Jan Andersson skriver vidare att det inte räcker med att vi vinner enbart de sämst ställda grupperna. ”Vi måste ha en politik för hela folket. Vi behöver en politik för tillväxt och för ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. En politik som mer betonar arbete än bidrag…. Och vi måste betydligt mer tala om vårt alternativ än att kritisera våra politiska motståndare.” Till den sistnämnda meningen kan bara göras kommentaren att Jan Anderson på ett mycket förtjänstfullt sätt under EU-valrörelsen gjorde allt för att markera skiljelinjerna mellan blå och röd politik. Det socialdemokratiska agendan var i själva verket mycket konkret. Och det går verkligen inte att skylla det svaga valresultat på en dålig valplattform.

 

Vad gäller behovet av förändring och förnyelse så pågår ständigt en förändringsprocess i de flesta partier. I motsats till vad Jan Andersson påstår har det inom socialdemokratin sedan slutet av 70-talet skett tydliga förändringar åt ett visst håll. Närmare bestämt en tydlig förskjutning där marknadslösningar ersatt gemensamma lösningar. Ty Jan Andersson kan väl ändå inte ha undgått alla de avregleringar och privatiseringar som också skett med socialdemokratins goda minne, om än ibland motvilligt.

 

Och Anders Nilsson är helt verklighetsfrämmande när han på nämnda JA-blogg än en gång upprepar sitt ständiga ältande om den ”förkvävande staten.” Detta under en period där staten och övriga delar av det gemensamma genomgått en genomgripande avlövning.

 

Det största problemet med Jan Anderssons, Erik Laaksos, Jonas
Morians och några ytterligare s-bloggares plädering är ändå att de nästan undantagslöst låter oss sväva i okunnighet om hur och i vilken riktning den ”nya politiken” ska utformas
.

 

Låt mig ta några utgångspunkter som förhoppningsvis kan få nämnda herrar att precisera sig.
1. Ledaren i ”Efter Arbetet” nr. 16. Under rubriken ”Dags att prata jämlikhet”skriver Magnus Wennerhag bl a. ” Varför gör då ingen politik av de ökade klyftorna idag? En gång stod ökad jämlikhet högt på socialdemokratins dagordning. I dag är det mer osäkert var dess ledande politiker står i denna fråga. Exempelvis menar ekonomihistorikern Jenny Andersson i sin senaste bok ”När framtiden redan hänt” att det skedde ett skifte inom 90-talets socialdemokrati; man övergick från att tala om jämlikhet i utfall till jämlikhet i chanser. Egentligen är det en liberal tanke- Alla startar från samma startlinje och får den hjälp som behövs för att komma till start och genomföra ett bra lopp, men får själva ta ansvar för om man kommer sist in i mål. Ge alla en bra barnomsorg och utbildning, men sen får man själv ta konsekvenserna om man förvaltar sitt pund dåligt.
Det första problemet med den idén är att startlinjen aldrig är så jämn. De som föds i fattiga hem, i utsatta område, eller med lågutbildade föräldrar får systematiskt sämre resultat än de som föds med bättre förutsättningar.
Det andra problemet är att de som kommer sist döms till allt sämre levnadsvillkor jämfört med vinnarna, även när de faktiskt gjort sitt bästa, vilket de flesta människor nästan alltid gör.”

 

Till resonemanget om ökad klyftor kan göras en koppling till
Morgan Johanssons artikel i senaste numret av ”Tiden.” (Nr. 3, juni 2009) . Läser Jan Andersson, Erik Laakso, Jonas Morian och Anders Nilsson denna utmärkta idétidskrift? Morgan Johansson konstaterar under rubriken ”Det är sant – klyftorna ökar” med utgångspunkt från en bestickande SCB-statistik bl.a. att sedan 1991 har de 10 procent rikaste hushållen ökat sina inkomster med inte mindre än 91,9 procent. De tio procent fattigaste har ökat sina inkomster med 14,5 procent.
SCB konstaterar torrt i ett pressmeddelande att inkomstskillnaderna i Sverige 2007 var de största som man uppnått, sedan man började mäta 1975.
Ska vi acceptera dessa klyftor, Jan Andersson m fl, eller ska vi göra något för att minska dem? Och här kan man då lämpligen glida över till frågeställning nr.

Här kan man då lämpligen glida över till frågeställning nr. 2. Och det gäller skattepolitikens roll i sammanhanget. Det socialdemokratiska studentförbundet efterlyser en offensivare skattepolitik. I ”Aktuellt i Politiken” nr. 23/juni 2009 (Läser Jan Andersson m fl denna tidskrift?) skriver förbundets ordf. Kajsa Borgnäst bl.a. ”Nuvarande program andas en defensiv , eller feg socialdemokrati som i första hand vill sänka skatterna men kan undgå att göra så om det skulle gå ut över välfärden….. En hög skatt är inget självändamål men det socialdemokratiska studentförbundet ser positivt på en växande välfärdsstat och inser att man måste ta in de skatter man behöver.”

 

Hur ser Jan Andersson på skattepolitikens roll för välfärdens finansiering?
Det är dags att gå från ord till handling Jan A. m.fl. Och vad Mona Sahlins förändringsmandat egentligen innebär tål verkligen att diskuteras.Du och jag har diskuterat frågan om förnyelse av partiets politik åtskilliga gånger. Vi har inte samma uppfattning. Jag kan konstatera att där man följt en traditionell politik utan förnyelse överhuvudtaget såsom i Stockholms stad och i Lund fick vårt parti ungefär 15% av rösterna i EU-valet och vårt parti blev fjärde största parti.Kanske borde Morgan Johansson rannsaka partiets politik i Lund och skriva en artikel om varför vi förlorar stöd i hans hemkommun.

I din egen hemkommun Höganäs har socialdemokraterna förlorat val efter val. ( Ni förlorade även i valet 2002 då vi ökade vår andel överallt annars). Du kan fortsätta att sätta på dig dina skygglappar och tycka allt var bättre förr. det är en återvändsgränd. Jag hoppas att tillräckligt många partikamrater inser att vi måste börja diskutera en socialdemokratisk politik för 2000-talet och inte för 1900-talet

På din fråga om skatter så anser jag att skatter behövs för välfärdens finansiering men till skillnad från dig tycker jag inte att höga skatter är något självändamål. Dessutom är fördelningen av skatterna viktigt att diskutera och i den meningen är den statliga skatten att föredra framför en platt skatt som den kommunala men givetvis kan det ibland bli nödvändigt att också höja kommunalskatten.


Bengt Silfverstrand: Nu är du fel på det Jan. Jag har preciserat frågeställningarna och bl a undrat åt vilkt håll partiets förnyelse ska gå. Ska vi lämna avreglerings- och privatiseringsvågens misslyckade väg eller ska vi ha "more of the same".

I vilket sammanhang har jag påstått att det var bättre förr.

Och när det gäller Höganäs har jag m fl pläderat för precis samma sak som du som nyvald ordförande i Helsingborgs kommun sagt ska bli partiets nya linje. Att lämna sammanträdesrummen och i större utsträckning ge oss ut bland människorna.

Socialdemokraterna i Viken-Lerbergets s-förening har tillsammans med fackföreningsrörelsen i kommunen beträtt denna väg och den har visat sig framgångsrik. Vi kommer att fortsätta på denna väg.

Och beträffande skatterna så tycker inte heller jag att höga skatter är något självändamål. Jag tog mig friheten att citera vad unga socialdemokrater - i det här fallet vårt studentförbund tycker om vår skattepolitik.

Också jag tycker att statliga skatt är att föredra framför en platt sådan.

Så med de här kompletteringarna så förstår jag inte varför du polemiserar mot mig när

1. Vi i vissa frågor tydligen är överens
2. Jag efterlyser konkreta svar på vad du menar med förnyelse och hur du vill att vi ska tackla de växande klyftorna i samhället.

Bäste Jan,

Ta nu chansen att föra en konstruktiv debatt och svara på ställda frågor.
"Med citat menas att återge (låna, citera) något som någon annan sagt eller skrivit"

"Citationstecken eller citattecken, enligt svenska skrivregler används tecknet ”, på ömse sidor om ett citat"
http://susning.nu/Citationstecken

Som vanligt hittar Silfversdtrand på och kastar skit och han skiter i regler för det svenska språket. Så jag ansluter helt och fulllt till hans vägval och skiter från och med nu totalt i Bengt Silfverstrand
Käre Bengt!

Vem polemiserar med vem? Du harskrivit en hel blogg som är i polemik med mitt inlägg i stället för att som brukligt är, skriva eventuella kommentarer på min blogg. Om du har synpunkter på mina inlägg är du välkommen att kommentera dessa på min blogg. Där ska jag besvara eventuella frågor från dig. Jag liksom Anders Nilsson. Erik Laakso och andra anser inte att du försöker föra en konstruktiv debatt . Du försöker peka ut vissa personliga favoriter som en slags bättre och mer rättrogna socialdemokrater och en del andra som mindre goda socialdemokrater. De senare brukar du beteckna som högersossar. Jag tänker inte delta i en sådan enkelspårig debatt. Den får du i fortsättningen föra själv tillsammans med dina meningsfränder eftersom den inte leder någonstans.

I mitt senaste blogg har jag försökt ge några förslag på inriktning av politiken efter det att vi gjort två val i rad där medborgarna inte gett oss ett särskilt stort förtroende. Dessa inriktningsförslag är inte på något sätt heltäckande och är inte tänkta att vara det heller. De handlar om att vi måste vinna väljarna i våra storstadsområden för att vi ska vinna valet nästa år. Detta är enligt min mening helt nödvändigt Och det handlar om att vi liksom miljöpartiet ska våga att förnya och förändra delar av vår politik. Det handlar definitivt inte om att öka några klyftor i samhället. Därför förstår jag inte att du ställer frågor till mig om detta.

I Helsingborg där jag är ordförande hoppas jag att vi ska ha en diskussion som om vilken politik vi ska gå till val på 2010. Jag hoppas att vi ska föra denna diskussion i en något bättre anda än i vår grannkommun Höganäs.


Bengt Silfverstrand: Läs rätt innantill bäste Jan. I mitt inlägg framhåller jag inledningsvis att du förtjänstfullt tagit tag i den del av socialdemokratiskt förnyelsearbete som innebär öppnare arbets- och mötesformer. Sen ställer jag med utgångspunkt från ditt allmänt hållna resonemang några frågor om hur du ser på skattepolitiken som instrument för finansiering av välfärden och som ett inslag för att stärka jämlikheten.

Jag ställer avslutningsvis en konkret fråga och upprepar den: Hur ska socialdemokratin ställa sig till ökade sociala och ekonomiska klyftorna i samhället. Hur ser ditt förnyelserecept ut för att attackera den tilltagande ojämlikheten?

Vad sedan gäller Höganäs kommun så ligger min, fackföreningsrörelsens och min s-förenings linje väl i fas med vad du själv förespråkar för Helsingborgs del.

För övrigt har som bekant (s) i Helsingborg förespråkat en skattehöjning på 30 öre för att klara av grundläggande sociala behov. Ett mycket klokt beslut, för vilket ni har all heder.
Jag tror att det största problemet är att valrörelserna på många håll kommer igång för sent. I Norrland där vi har lättare för att dra till oss väljare har valrörelsen börjat redan när förra valet var slut.

Vi jobbar på gator och torg, med telemarketing, med dörrknackning, med brevlådestoppande och allmänna möten (Öppna möten på aktuella teman) samt nu har vi börjat med något som blivit populärt och det är hemma-hos-möten. Vi träffas hos någon av partimedlemmarna och bjuder in grannar och bekanta som inte är medlemmar i partiet.

Vi fyller köksregionerna hos någon med diskussion och presentation, berättelser om verkligheten och sedan kan vi föra fram våra synpunkter och våra idéer för vidare åtgärder.

Naturligtvis dricker vi kaffe m nybakta bullar och/eller annat kaffebröd.

Näää, jag är övertygad om att det här med att synas är viktigare än allt annat. Det här med att sprida uppdraget är också viktigt. Människor tycker om att se sina politiker.

Nästan alltid får jag något vardagsproblem som jag får föra vidare till de politiker i vårt parti som handlägger just de frågorna gentemot sina tjänstemän.

Näää, sätt igång och jobba och gör det hela mellanperioderna mellan valen.Bengt Silfverstrand: Ja, jag måste säga att jag beundrar ert politiska förberedelsearbete inför EU-valet i Norrland. Så ska uppenbarligen slipstenen dras för att uppnå goda resultat. Här i Skåne har bilden varit blandat. Men sammantaget gjorde vi ett dåligt valresultat.

Nu måste vi emellertid blicka framåt och jag ska gärna ta med mig lite av era idéer i mitt eget och mina partivänners arbete inför kommande riksdagsval. Det arbete börjar redan nu.
Jag vill bara påpeka att du felciterar Kajsa Borgnäs. Eller rättare sagt, ditt citat är taget ur en motion som SSK (Socialdemokratiska studentklubben i Sthlm) skrev till S-studenters kongress 13-14 juni 2009. Iom att motionen antogs så är det också förbundets linje, men det är alltså inget Kajsa Borgnäs-citat och bör inte återges som det.

Mvh
Catharina Ullström
ordf SSK


Bengt Silfverstrand: Kajsa Borgnäs uttalar sig i AiP på studentklubbens vägnar vilket kanske klarare borde ha framgått av inlägget. Men det är ju en petitess i sammanhanget. Det intressanta och viktiga är att socialdemokratiska studentförbundt har en progressiv inställning till skattepolitiken, vilket skulle bevisas.
Nej, det gör hon faktiskt inte. Det du citerar är SSK:s egna skrivningar, och där är inte Kajsa Borgnäs medlem (hon kommer från Laboremus). Hon är ordförande för det förbund som SSK är största klubb inom, men hon kan uttalar sig knappast för oss som klubb (det gör vi rätt bra själva). Hon uttalar sitt stöd för formuleringarna i artikeln, men det är faktiskt en annan sak.

Kan tyckas som ett småsak, men rätt bör vara rätt när man citerar och även om Kajsa håller med oss så är de hårdare skattepolitiska skrivningarna inget som kommer från vår förbundsstyrelse utan som kommer direkt från våra medlemmar och därmed underifrån och inte ovanifrån. Det är faktiskt viktigt och det säger en hel del om S-studenter.

//Catharina Ullström
ordf SSK


Bengt Silfverstrand: Men snälla Catharina. Det viktigaste är väl ändå att framhålla att s-studenterna pläderar för en progressiv skattepolitik. Att det sedan är ett gräsrotsförslag som vunnit förbundets gillande gör att jag härmed bugar mig djupt i aktning för dig och dina s-studenkamrater.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM