TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Fyra generationer vänsterpartister – den äldsta CH Hermansson 91 år och den yngsta, Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson 27 år – kräver idag på DN-debatt att pensionssystemet ska reformeras.
Som djupt engagerad i pensionssystemets utveckling under min tid som riksdagsledamot och aktiv styrelseledamot i Skånes socialdemokratiska partidistrikt kan jag bara konstatera att vänsterpartiets företrädare har starka argument för sin sak.

 

Enligt tidigare generaldirektören för Riksförsäkringsverket KG Scherman kommer normalpensionären på grund av bromsen i systemet att förlora 50 000 kronor på fem år. Här måste de fem ansvariga partierna för pensionsuppgörelsen agera med större kraft.  Det räcker inte med den utlovade förändringen att minska de omedelbara effekterna av bromsen genom att beräkningen av pensionerna ska göras på de tre senaste åren i stället för bara det senaste. Jag delar vänsterpartisternas uppfattning att förändringar i systemet ska hanteras genom aktiva politiska beslut, t ex tillfälliga avgiftshöjningar.

 

Vänsterpartisterna vill också ha bort de rent spekulativa inslagen i pensionssystemet, den s k premiereserven som innebär att pensionssystemet bygger på utvecklingen på aktiemarknaden.
ATP-systemet var i sin helhet ett fördelningssystem. En av de stora framgångarna vid införandet av ATP var den ideologiska segern över den politiska högern. Högerpartierna förordade ett försäkringssystem, d v s en premiereserv som är ett personligt sparande, vars framgång ytterst är avhängig den enskilde individens insikter om var pengarna ska placeras för att ge högsta möjliga avkastning.

 

I en replik till folkpartiets pensionsexpert Bo Könberg skrev jag tillsammans med min riksdagskollega Karin Wegestål i en artikel i Dagens Arbete i januari 1997 bl a följande:
”För det offentliga sparandet blir konsekvenserna av en premiereserv närmast förödande. Vid full kapacitet kommer premiereserverna att uppgå till 25-30% av BNP. Det motsvarar ungefär den omfattning AP-fonderna har idag d v s ca 600 miljarder kronor. Det är enligt
vår uppfattning orimligt att ställa sig bakom ett förslag som innebär en så kraftig åderlåtning av vårt gemensamma kollektiva sparande, en urholkning av statsfinanserna och ett minskat skatteunderlag för kommunerna samtidigt som ett sparande i privata fonder kommer att få en betydande och under ett längre skede dominerande ställning på den svenska kapitalmarknaden.”

Nu konstaterar vänsterpartisterna i sin debattartikel att premiepensionen (PPM) gått back sen den infördes och dess värde sjönk förra året med 34,5 procent, allt medan de förvaltande kapitalinstituten har tjänat ca. 8 miljarder.
Förvisso kan den socialdemokratiska eftergiften för att uppnå en uppgörelse som var avsedd att få ett stabilt och långsiktigt hållbart pensionssystem att gå med på att 2,5% av de totalt 18,5% i pensionsavgift anses vara rimlig.

 

Men vi kan nu konstatera att även denna begränsade premiereserv gjort stor skada och att ett solidariskt pensionssystem till 100% ska vara ett fördelningssystem. Pensionärernas pengar ska inte kunna spekuleras bort.
Det är utmärkt att vi nu får en debatt om orättvisorna i nuvarande pensionssystem.

 

Sen kan sägas att vi på en punkt blev framgångsrika i vår kritik av uppgörelsen. Den socialdemokratiska regeringen slopade stegvis den orättvisa delfinansieringen med avdragsgilla egenavgifter – som bara togs ut upp till 7,5% av basbeloppet – och därvidlag blev mer värda för höginkomsttagare än för låginkomsttagare. Den delen av finansieringen lades över på skattesystemet.
Bengt Silfverstrand skriver: "ett solidariskt pensionssystem till 100% ska vara ett fördelningssystem."

Med övertygelse har många debattörer här påstått att pension är uppskjuten lön. Nu har en betydande socialdemokrat från tidigare år förklarat, att pensionen skall vara ett fördelningssystem.

Den enda förklaringen som nu skulle kunna lämnas är att pension samtidigt är uppskjuten lön och ett fördelningssystem.

Det skulle bli lättare att förstå debatten, om socialdemokraterna skulle kunna enas om ett grundbidrag som utgår till alla medborgare över säg 65 år. Bidraget skulle, liksom barnbidraget vara ett fast belopp oavsett pensionärens övriga inkomster eller förmögenheter. Detta bidrag grundat på principen fördelning. Därutöver skulle kunna utgå en tjänstepension grundad strikt på eget pensionssparande. Kanske skulle den sista bien även kunna vara helt frivillig.


Bengt Silfverstrand: Det finns ingen motsättning mellan ett fördelningssystem och att pension är uppskjuten lön.
ATP-systemet var rakt över ett fördelningssystem och byggde på intjänad lön under ett visst antal år.

Det nuvarande systemet, som ju är frukten av en kompromiss, är fortfarande till övervägande delen ett fördelnngssystem, men premiereservdelen resp. den längre intjänandetiden gör att systemet leder till ökade klyftor. Det är med andra ord inte längre solidariskt. Krångligare är det inte.
Det är inte bara pensionen det handlar om och den orättvisa skatt som alliansen genomfört.
Den orättvisa skatten kommer med åren urholka ekonomin för de sämst ställda i samhället än värre än vad som just nu är fallet. Klyftan ökar hela tiden med dagens skattesystem.
Som många vet ökar den bara i år med 700 kr för genomsnittspensionärern samma gäller sjuka arbetslösa. Så komer ske varje år men summan blir som en ränta högre och högre.
Alltså med allt större klyfta.

Därtill!!! Tillkommer att landstingens ekonomi är dålig. Vilka tror ni får stå för det, jo! förmodligen sjuka , samt pensionärer som är beroende av sjukvård förr eller senare.

Patientavgiftshöjningar kommer eskalera, det är jag helt övertygad om .
Det är faktiskt det som sker när skatter sänks och
verksamheter behöver pengar. Typisk högerpolitik. Sänkta skatter för välbärgade och höjda avgifter.

kolla bara a-kassan där ökade medlemsavgifterna.
Samma gäler sjuka. avgifter ökar.

Därmed kommer klyftorna öka än mer i Samhälet.
Detta medan välbärgade köper sin vård för de skattesänkningar de erhållit.

Alliansen för en orättvis och ond politik,
där " Det sovande folket" blivit det cyniska folket.


Bengt Silfverstrand: Du har naturligtvis rätt i din analys. Men det var i det här sammanhanget - på förekommen anledning - pensionssystemet jag ville belysa.

En kort kommentar till frågan om uppskjuten lön, fördelningssystem och premiereservsystem.

Föreställningen om uppskjuten lön är enbart en tankebild, nationalekonomiskt är pension konsumtion här och nu, dvs något som är helt beroende av att det finns en produktion. Uppskjuten lön är ett mått på hur man som individ bidragit till den nuvarande produktionsapparaten. Siffror på värdepapper går inte att äta av eller klä sig med.

Del av produktionsresultatet går till pensionärerna, antingen via socialförsäkringsavgifter eller via utdelningar på värdepapper. Något annat gives inte. Arbetet är alltså det grundläggande elementet. Det finns också från pensionens synpunkt ett intresse av investeringar i en produktionsapparat. Men om sparandet blir större än vad som behövs går detta bara spekulation, till att trissa upp marknadsvärden på aktier och fastigheter tills det hela brister som vi sett i den finansiella världen idag. Det är i denna värld AP-fonderna, liksom norska oljefonden, bara suddas bort. Det enda säkra är att mellanhänder skott sig på vägen.

Det är fysiskt omöjligt att bygga premiereservsystem som täcker ett nationellt pensionsåtagande. I Sverige värderas det nationella offentliga pensionsåtagandet till mer än 7000 miljarder kronor, den svenska nationalförmögenheten uppgår till knappt 6000 miljarder kronor. Fondägande skulle eliminera allt annat ägande.

Det finns med andra ord en optimal balanspunkt mellan fördelningssystem och premiereservsystem. Det hade vi i princip, innan man rev ATP-systemet med den gamla ordningen att AP-fonderna som buffertfonder användes för strukturinvesteringar − utan spekulation − i stat, kommuner och företag medan försäkringsbolag och andra stod för det privata sparande som behövdes. PPM-systemet har ingen annan funktion än att mata kapitalinstituten med säkra inkomster, hittills med åtta miljarder sedan starten medan spararna som grupp är helt försvarslösa.Bengt Silfverstrand: Hej Jan,

Delar din analys, med den lilla preciseringen att med uppskjuten lön menade jag förstås att pensionen både i ATP-systemet och i nuvarande system (som jag är lika kritisk mot som du) bygger på ett visst antal "intjänandeår". Ur den aspekten kan alltså pensionen betraktas som intjänad lön.

Och det är som du vet också på den grunden som socialdemokraterna hävdar att pensionärer och löntagare ska beskattas likvärdigt.
Inte bara vänsterpartister, utan även kommunister däribland den lydige CH hyllat ett flertal diktatorer och folkmördare.
En stilla undran ;Varför är du socialdemokrat och ej vänsterpartist?


Bengt Silfverstrand: Det var då det. Men dagens unga vänsterpartister har ingenting med det gamla kommunistpartiet att göra. Anledningen till att jag är socialdemokrat och inte vänsterpartist är att jag tror på att välfärdsreformer och rättvis fördelning bara kan genomföras ur en växande kaka.

Sen handlade mitt inlägg om pensionssystemet och som du kan se av kommentarerna så delas kritiken mot nuvarande av system också av pensionssakkunnige Jan Hagberg.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM