TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Skånes socialdemokrater har i pågående rådslagsarbete gett sin syn på inslag i den ekonomiska politiken. Man har i mycket nyanserade ordalag slagit fast att en aldrig så ansvarsfull ekonomisk polik får vara så helig att den inte kan omprövas då läget så kräver.  Och då vi befinner oss i en osedvanligt djup lågkonjunktur måste också utgiftstaket kunna diskuteras och justeras.

 

Vad händer då? Jo, att borgerlig press gastar på och talar om knivhugg i ryggen på Mona Sahlin, andra överdrifter och svulstigheter att förtiga, är ju förutsägbart. Men att socialdemokratiska Eu-parlamentariker och riksdagsledamöter, som borde veta bättre, tjuter med de borgerliga vargarna och kräver tystnad i s-leden är mera anmärkningsvärt.

 

Nu ska man kanske inte vara direkt förvånad när det gäller Jan Andersson. Det Anderssonska utspelet som i hans just utkomna nyhetsbrev – Nr. 1/09 tar sig rent mästrande tonar gentemot den skånska s-distriktsstyrelsen – där han för övrigt är adjungerad och har yttranderätt – ska nog i inte obetydlig utsträckning ses mot bakgrund av Anderssons ständiga behov att hamna i rampljuset, sedan hans mandat som EU-parlamentiker snart är till ända. Andersson strävar som bekant att få en ny politisk plattform och vässar armbågarna för att i första hand hitta en lokal politisk ”köttgryta.”

 

Först kallar han de skånska s-synpunkterna på den ekonomiska politik för ”vinglande”. Därefter försöker han i sedvanlig mästrande ton undervisa menigheten vari en ansvarsfull ekonomisk politik består. Han blandar sedan ihop korten rejält genom att hävda att nationalekonomerna Calmfors och Lindbeck inte föreslagit ”dessa åtgärder”, varefter följer den sedvanlig slängen om ”den gamla vänsterpartistiska lössläppta ekonomiska politik.”

 

 Nu råkar emellertid sanning och fakta vara att när det gäller förslaget att lätta på utgiftstaket så har Calmfors och Lindbeck på denna punkt uttryckt exakt samma uppfattning som vänsterpartiet. Och att göra en viss och tillfällig justering av ett utgiftstak i ett extremt ekonomiskt bottenläge som det nuvarande är så långt från ”lössläppt” ekonomisk politik som det kan vara. Tvärtom tyder det på en hög grad av ekonomisk-politiskt ansvar att hävda att vi ska stimulera ekonomin genom offensiva satsningar på investeringar och stimulansåtgärder till den offentliga sektorn, åtgärder som också nämnde Lindbeck och Calmfors förespråkat.

 

Vilka bevekelsegrunder riksdagsledamoten Monica Green har för sitt påstående att Morgan Johansson skulle ha missförstått diskussionen om utgiftstak känner jag inte till. Jag kan bara konstatera att hon i sin blogg på detta tema hugger rejält i sten. Läs det skånska uttalandet i frågan i sin helhet, så kan man kanske ändå hysa förhoppningen att du kommer till klarhet.
Jag kan notera att bara en person har skrivit om locket på i debatten. Det är Bengt Silfverstrand. Självklart får distriktstyrelsen ha vilken uppfattning den vill, men det är tillåtet att diskutera distriktstyrelsens ställningstagande. Detta har jag och andra gjort.

Bengt nämner bara slopandet av utgiftstaket i det skånska förslaget. Jag välkomnar en diskussion om utgiftstaket om än inte ett slopande av detsamma, vilket f.ö.inte heller de nationalekonomer som citeras gjort. Men vad bengt helt bortser ifrån är att det skånska remissvaret också vill slopa överskottsmålet och förändra instruktionen till riksbanken. Tomas Östros påpekar klokt i Svenska Dagbladet att det faktum att vi har ett överskottmål ger oss betydligt mycket sörre handlingsfrihet i en lågkonjunktur.

Det är sant att jag är adjungerad till det skånska partidistriktets styrelse. Jag har dock inte varit med i någon av de grupper som förberett remissvaren och det styrelsemöte som antog rådslagssvaren sammanföll med en session i Strasbourg, faktiskt samma dag som då arbetstidsdirektivet debatterades. Jag hade alltså ingen möjlighet att delta vid styrelsemötet. Men jag hade faktiskt ingen anledning att tro att styrelsen skulle hamna på samma position som den som vänsterpartiet övergivit. Inte efter att ha läst den gemensamma artikeln av Mona Sahlin och Helene Fritzon i helsingborgs Dagblad 9 december.

Sedan är det tråkigt att Bengt aldrig klarar av att föra en hel diskussion i sak.När de sakliga argumenten tryter försöker han som vanligt att misstänkliggöra den han debatterar med. Det är tråkigt men jag har för länge sedan gett upp hoppet om en bättring från Bengts sida .
Bengt Silfverstrand: Som framgår av mitt inlägg liksom för övrigt av artikeln "Skånekrav ingen känga mot Mona Sahlin" på AiP:s hemsida diskuterar jag sakfrågan. Om denna har vi självfallet rätt att ha olika uppfattning. Men Jan Andersson går långt därutöver när han i mästrande ordalag och med borgerliga förtecken kritiserar alla som har avvikande meningar gentemot den konventionella klokheten i budgetpolitiken.

Att Jan A. sedan i sedvnlig stil gråter krokodiltårar för att jag har mage att kritisera hans mästrande inlägg hör liksom till "traditionen" och är inte mycket att göra åt.
Speciellt förvånad blir man ju inte, men det är partilojalister som sätter partiet före allt annat för att de tror att det gynnar partiet att vara tysta utåt sätt med kritik. Den kulturen har ett alldelles för starkt grepp kring Socialdemokratin. Men så blir det när man kastar in folk som sätter makten före politiken på höga positioner.
Bengt, om du läser ditt inlägg och Jan Anderssons nyhetsbrev, vilken av de två skrifterna tycker du innehåller den mest mästrande tonen?


Bengt Silfverstrand: Det är inte min sak att bedöma detta. Jag kan bara konstatera att Jan Andersson älskar att inta den position som överdomare som han här än en gång har demonstrerat. För att ge ytterligare exempel hänvisas till Margareta Winbergs bok: "Lärarinna i politikens hårda skola."
Vilka borgerliga förteckan använder jag enligt din mening? Ge exempel är du snäll. Det är inte jag som gett de borgeliga ledarskribenterna ammunition mot vårt parti. Det har snarare de som utformat remissvaret gjort. Jag har inte sett rådslagssvaret som ett angrepp på Mona. Det har däremot andra gjort. Och jag gråter definitivt inga krokodiltårar över att andra har en annan uppfattning än den jag har Jag refereradeinte till dina sakargument utan till de personrelaterade omdömen som du har om dina meddebattörer.


Bengt Silfverstrand: Men det är väl ganska enkelt. Läs de borgerliga tidningarnas kommentarer och formuleringarna om vänsterpartiet i sammanhanget. Att ställa upp på ett tiotal socialdemokratiska budgetar kan väl ändå knappast betecknas som ansvarslöst.

Om man inte får uttrycka åsikter om den ekonomiska politiken i ett rådslag, ja då måste man ju fråga sig när sådana åsikter får torgföras.

Ingen har påstått att just du sett rådslagssvaret som ett angrepp på Mona. Däremot har du omyndigförklarat hela den skånska distriktsstyrelsen, vilket i och för sig väl kvalificerar för en roll som självutnämnd överdomare.

De personrelaterade omdömen jag sedan kompletterar min sakredovisning med bygger ju faktiskt på ditt sätt att föra debatten. Du vill ju gärna ge sken av att veta bättre och då får du väl som offentlig person tåla att denna åsikt framförs.

För övrigt hänvisar jag till AiP:s hemsida där meningsutbytet i denna fråga refereras på ett mycket sakligt och uttömmande sätt.
Jag hittar inte orden "locket på" i någon av de två nämnda bloggarna. Däremot hittar jag, i Bengt Silfverstrands bloggpost från 31/10, en uppmaning till partikarmater att iaktta "käfthållning och gevär i hand reträtt". Men det är väl skillnad på folk och folk.

Men som utomstående fascineras man mer av de uppenbart avgrundsdjupa skillnaderna mellan olika socialdemokraters ekonomiska analyser. Det handlar ju, som Jan Andersson påpekar, inte bara om utgiftstaket utan om sysselsättningsmål jämte inflationsmålet och ett helt avskaffat överskottsmål.

Det är inga små skillnader mot den nuvarande linjen.


Bengt Silfverstrand: Nej, vill man inte förstå innebörden av vad som skrivs, så missar man förstås även budskapet i Jan Anderssons litania. Och jämförelsen med min bloggpost den 31/10 haltar också väsentligt. Vad det nu är fråga om är att bl a följa Mona Sahlins uppmaning om en öppen och gentemot gamla lösningar kritisk debatt inom socialdemokratin. Rätt forum att föra en sådan diskussion är självfallet ett rådslagsarbete.

För övrigt kan jag upplysa både Ingerö och andra i frågan uppenbarligen dåligt insatta att synpunkterna om att kunna ompröva utgiftstak m m framfördes i en motion till den socialdemokratiska distriktskongressen för snart ett år sedan.

Att Ingerö är okunnig om detta må man kunna förlåta. Att Jan Andersson däremot är så dåligt påläst om vad det skånska s-distriktet tycker och har tyckt under en lång tid är däremot mera förvånande.
Heja Jan Andersson,

dina kommentarer om Bengt Silfverstrand är vi många som kan skriva under på!
har själv haft den tvivelaktiga äran att få smaka på den under inlägget "Mu(s)en som röt".
I mitt fall gick han dessutom så långt att istället för att sakligt argumentera mot så varnade han mig att om jag fortsatte att framföra mina ärliga åsikter ( som inte på något sätt bröt mot de regler som gäller för den här webplatsen eller på något sätt kunde sägas vara ägnade att väcka anstöt) skulle han utestänga mig från debatten. En riktig klippa eller hur!


Bengt Silfverstrand: Nu råkar det emellertid vara så att Jan Andersson huggit i sten rejält i sakfrågan. På DN-debatt idag rekommenderar ingen mindre än Assar Lindbeck samma politik - bl a att lyfta på utgiftstaket - som den skånskla s-distriktet förespråkat till Jan Anderssons stora förfäran.

Som framgår av bl a ditt senaste inlägg sår är det ren lögn att du inte får framföra dina åsikter här. Jag har bara varnat för överdrifter i form av ren lögnaktiga påståenden. Debattreglerna här är i själva verket mer generösa än de som tillämpas av dagstidningar för att ta ett exempel.
"Överdrifter i form av rent lögnaktiga påståenden."

Jag skrev att jag tycker att ditt och ett flertal andras argumentation kring Israel/Palestina-konflikten demoniserar den ena sidan.
Jag uttryckte en personlig åsikt. Jag uttryckte inte alls överdrifter i form av rent lögnaktiga påståenden. Att påstå att motparten i en diskussion har oärliga avsikter eller rent av ljuger är ett mycket allvarligt brott mot den här sajtens regler. Det är ett så kallat ÄREKRÄNKANDE ANGREPP som det heter.

För att prata klarspråk:

Du ska ge fullersta f-n i att kalla mig för lögnare. Om du tycker att jag tog i för mycket när jag skrev demonisering så är du välkommen att bemöta det inom ramen för diskussionen.
Du kan inte själv välja vilka vägar debatten ska få lov att ta. Om du inte har något rent konkret att komma med för att bemöta mitt demoniseringspåstående (annat än att du tycker att det är orimligt) så tillstår du ju i alla andras ögon att jag har rätt. Förstår du inte det? Ingår det inte ens en liten introduktionskurs i debatteknik när ni får ut partiboken?
Har du alltid hållIt på på det här viset? Om ja; Hur i hela fridens namn har du kunnat göra den karriär du ändå gjort?

Jag antar att den här kommentaren innebär att jag bränt mina chanser att kommentera här i fortsättningen.

DET VAR DET VÄRT ISÅFALL.


Bengt Silfverstrand: Om någon demoniseras i sammanhanget så är det ju den svagare parten - palestinierna - i praktiken i decennier hållits i ett utomhusfängelse strängt bevakat och periodvis attackerat av Israel kraftigt understött och världspolisen USA.

Nej, jag tänker inte stänga av dig. Tvärtom tycker jag din senaste kommentar är ett praktfull åskådningsexempel på vad personer som är i argumentnöd tvingas haspla ur sig.
Jag är ingalunda i argumentnöd. Det känns bara som att det inte är någon större idé eftersom det jag kommer att säga definitivt inte kommer att falla dig i smaken och du då har en tendens att bli lite elak.
Därför drar jag mig nu tillbaka. Har rört om tillräckligt i den här grytan nu.
Ha det så bra och jobba på din argumentationsteknik.

/Niklas


Bengt Silfverstrand: Jo, du är verkligen i argumentnöd eftersom du undviker sakdiskussionen. Om du vill fortsätta att debattera här eller inte är ditt eget val. Jag tänker verka truga eller avråda dig.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM