TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Censur i Höganäs kommun

Ordförande, ledamöter, lyssnare.  En dag som denna, särskilt lyssnare.  Yttrandefriheten är för de allra flesta svenskar en självklar  mänsklig rättighet.  Vi vet att den sitter trångt på alltför många håll i vår omvärld.  Att utan censur, hot eller påtryckningar kunna framföra sin mening har heller inte alltid i vårt land varit en självklarhet.

 

När 1800-talsförfattaren och journalisten Henrik Bernhard Palmaer kritiserade dåtidens makthavare och bland annat om dem fällde orden: ”Kusken sover och öket drar,” slog makten till med repressalier och drog bl a periodvis in tillståndet för hans oppositionella tidning ”Östgöta Correspondenten”.  Arbetarrörelsens pionjärer August Palm och Axel Danielsson hamnade så sent som i tidigt 1900-tal i fängelse för sin kritik av sittande regering.

 

I dagens Sverige är metoderna för att komma åt misshagliga meningsmotståndare förvisso mera sofistikerade.  Inte desto mindre så förekommer här på det lokala planet både direkt censur – i det här fallet av socialdemokratiska inlägg på Lokaltidningens Höganässidor – och försök att begränsa yttrandefriheten i Höganäs Närradio.  Låt mig från socialdemokratisk sida då få göra den klara deklarationen:  Vi kommer inte att sky några demokratiska medel för att värna rätten för alla att komma till tals i av kommunen och skattebetalarna finansierade media.

Och till både närvarande, frånvarande och eventuellt lyssnande censuranter vidarebefordrar jag med en travestering några berömda ord i en dikt av Esaias Tegnér: Ur vägen prinsessor på ärten – Friskt mod i gossar BLÅ!”.

 

Med dessa ord inledde jag mitt huvudanförande i kommunfullmäktiges i Höganäs budgetdebatt torsdagen den 24 november.

 

Bakgrunden är följande:  Kommunstyrelsens moderate ordförande Peter Kovacs och undertecknad, vice ordförande i kommunstyrelsen,  får på samma villkor varje månad utrymme för ett s k månadsbrev på kommunens intranetsidor.  Inläggen har karaktären av opolemiska krönikor som speglar olika företeelser i kommunen.  Det moderata kommunalrådet får därutöver varje månad en, ofta likalydande, krönika publicerad på de fyra av kommunen finansierade sidorna i den månatligen utkommande kommersiella Lokaltidning, som gratis delas ut till samtliga hushåll i kommunen.  Jag har begärt att samma principer ska tillämpas här som på intranet.  I våras började jag sålunda skicka mina månadsbrev till Höganässidornas i Lokaltidningen ansvarige utgivare (en kommunal tjänsteman) med begäran om publicering även där.  Det blev nej, med hänvisning till av kommunen antagen informationspolicy.  Denna policy innebär bl a ”att stimulera kontakter mellan kommuninvånare, kommunanställda och förtroendevalda.” (således inget hinder för publicering).

Jag fortsatte med hänvisning till detta att begära publicering av mina månadsbrev också i Lokaltidningen och plötsligt så ”öppnade sig yttrandefrihetsfönstret” och jag fick in mitt månadsbrev ”Barnen – det gåtfulla folket i Lokaltidningens juninummer.  När jag gjorde samma sak till augustinumret ”stängdes fönstret” på nytt, men nu med en ny motivering: ”Utrymme saknas i detta nummer”.

Därefter har jag varje månad september-december skickat mitt månadsbrev

till ansvarige utgivaren för Lokaltidningens med skattemedel finansierade Höganässidor med begäran om publicering.  Flera gånger i rad har jag mötts av kompakt tystnad, men idag fick jag, efter påminnelse, beskedet att mitt månadsbrev för december med hänvisning till fullmäktigebeslut om informationspolicy för Lokaltidningen inte skulle publiceras i det nummer som utkommer i morgon onsdag den 14 december.

 

Samtidigt som en så grundläggande rättighet som yttrandefriheten stryps i en skattefinansierad kommunal publikation har den borgerliga majoriteten dragit tillbaka ett förslag till nytt avtal med Höganäs Närradioförening.  Motiveringen för denna häpnadsväckande aktion är ett inslag i en närradiosändning onsdagen den 16 november, där jag bl a kritiserade socialnämndens moderate ordförande, Anita Söderlind, för att ha ”manipulerat” information till nämnden angående ett på ordförandens initiativ tillkommet beslut innebärande att kommunen  ska lämna sitt medlemskap i Kommunalförbundet Medelpunkten, en gemensam organisation för hjälpmedelsförsörjning för 11 nordvästskånska kommuner.

 

Det anmärkningsvärda med beslutet, som definitivt ska fastställas av kommunfullmäktige på torsdag den 15 december, är att den nya organisationen fick ta över efter ett närmast konkursmässigt bolag, att kommunalförbundet bara hunnit verka i ungefär ett år, att samtliga medlemskommuner gick in i det nya samarbetet väl medvetna om att det skulle ta betydligt längre tid att få styrsel på ekonomin och verksamheten.  Ingen annan medlemskommun har planer på att lämna samarbetet och finner det inte oväntat ytterst anmärkningsvärt att Höganäs kommun tar detta självsvåldiga steg.

 

I sammanhanget kan nämnas att moderaterna energiskt arbetat för att Höganäs kommun ska lämna ytterligare en samarbetsorganisation, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, ett tilltag som dock stoppades sedan folkpartiet och centern gjort gemensam sak med socialdemokraterna och spräckt högeralliansen.

 

Yttrandefriheten är inskriven i Sveriges grundlag som en fundamental mänsklig rättighet.  Vi tänker ta strid för denna rättighet och jag inleder denna med ett inslag i morgondagens (onsdagens) närradiosändning över FM 104,9 Mhz – mellan 7.30 och 8.30.  Dagens tema är: ”Saga och sanning i Höganäs kommun.”

 

Ensam är stark – säger moderaterna.  Tillsammans är vi starkare säger vi socialdemokrater, ibland – som i ”Stora sopstriden” med instämmande från centern och folkpartiet.  Det knakar även här i ”högeralliansen.”   Välkomna att lyssna!

 

p.s. Psykfrämjandet vädjar: ”Visa hänsyn i ordvalet”.  Morgondagen till ära kommer därför ”manipulation” att bytas ut mot ett klassiskt Piratencitat: ”Jag säger inte att hon ljuger, bara att hon hushållar med sanningen.” d.s.

 

 2005-12-13, 14:37  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM