TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Just nu är den svenska sjukvården inne i ett intensivt omvärderings- och omstöpningsskede. Den borgerliga regeringen har, trots att det finns goda exempel på politiska överenskommelser över blockgränserna ute i landet – Halland och Kalmar t ex - beslutat att göra en radikal systemförändring, innebärande att det nu blir möjligt för privata aktörer att etablera sig där de vill och därmed också välja och vraka bland patienterna.

 

Varken i Halland eller Kalmar råder etableringsfrihet utan här är det folkvalda politiker som bestämmer var och när etableringar får ske. Därmed kan man också på demokratisk väg styra tillgången till vård dit där de största behoven föreligger. I Region Skåne har ett politiskt beslut fattats över blockgränserna om ”Hälsoval Skåne”. Det kommer att skilja sig från Hallansmodellen i så måtto att socioekonomiska faktorer – t ex vårdtyngd – kommer att tillmätas större betydelse.

 

Det som vägleder den borgerliga alliansregeringen är den vårdmodell som tillämpas i Stockholms län och som med sin fria etableringsrätt innebär överetablering i redan med primärvårdcentraler väl försedda områden och underetablering i områden där det p g a den socioekonomiska sammansättningen är mindre intressant för privata vårdaktörer att etablera sig.
Mot detta har inte bara det socialdemokratiska partiet rest kraftiga invändningar. Som framgår av bl a ett tungt inlägg på DN-debat häromdagen (se min blogg 27/10) protesterar nu också läkare mot en modell som bl a innebär att läkare som utför vård också kan ha direkt ekonomiska delägarintressen i aktiebolag och därmed intresse av maximal utdelning på sitt insatta kapital.

 

Systemet med fri etableringsrätt innebär förvisso större frihet för producenter av privat sjukvård men definitivt inte följdmässigt större valfrihet för patienterna.
Förvisso råder det brister inom dagens svenska sjukvård. Det gäller bl a tillgänglighet till sjukvården, bemötande av patienterna och köer, som i sin tur till stora delar beror på förbättrad operations- och annan sjukvårdsteknik. Kösituationen och tillgängligheten är till stora delar en resursfråga och torde i mycket stor utsträckning kunna lösas genom resurstillskott.

 

Mot denna verklighetsbild ställer nu den vildvuxne och i sitt senaste inlägg närmast sanslöse bloggaren och debattören Anders Nilsson i Tanum det matematiska förhållandet att det p g a ”utebliven eller feldiagnosticerad insats” dör fler människor i den svenska sjukvården än det dog i World Trade Center den 11 september 2001.
Efter denna absurda jämförelse hävdar Nilsson på fullaste allvar att ”1500 dör varje år beror på att politiker och administratörer har sett sjukvården som till för dem och inte patienterna och personalen.” Men inte nog med detta. När Nilsson har ångan uppe och klaverullstrumporna på fortsätter han med att anklaga ”heltidsanställda politiker, som skaffade sig, när de satt vid makten, livstids inkomst för att göra ingenting och den speciella medborgarrätt som gör att de står över lagen. Så att de inte kan dras inför domstol och göras ansvariga för sina beslut."
Nilsson vill med andra ord införa ståndrätt och retroaktiv lagstiftning mot folkvalda politiker.
En enkel fråga inställer sig. Har Nilsson aldrig träffat och talat med någon politiker av den kategori han här pekar ut? Hur vore det med ett litet samtal med t ex Lennart Nilsson i Uddevalla, Sverre Palm i Tanumshede (om han bor kvar) eller Evert Svensson i Kungälv.

 

Det nu pågående systemskiftet med omfattande privatiseringar innebärande att privata vårdföretag kan välja patienter – ett system som i sin förlängning med största sannolikhet kommer att leda till att vård inte längre kommer att ges på lika villkor betraktar Nilsson som en marginell företeelse.
De fortfarande på sina håll alltför långa köerna, den bristande tillgängligheten och det dåliga bemötandet kan lösas genom ökat öppethållande inom offentliga vårdinrättningar, fler läkare och mer annan personal där så erfordras, vilket i sin tur kräver resurstillskott och i förekommande fall också skattehöjning, något som svenska folket enligt flera undersökningar är berett att ställa upp på. Självfallet kan det också behövas flera sjukvårdsaktörer och även privata sådana för att komplettera bilden. Men var sådana etableringar ska ske är det folkvalda politiker som ska avgöra och inte vårdaktörerna själva.

 

Vi kan ha olika uppfattningar om hur svensk sjukvård i framtiden ska organiseras. Att den ska finansieras offentligt finns det ett massivt stöd för.
Men att tala om en förändring i grunden och en jämförelse med terrordåden i WTC anno 2001 drar snarast ett löjets skimmer över debattören i fråga. Låt oss slippa sådan rappakalja i fortsättningen.Nu var det socialstyrelsens generaldirektör som sa det i en officiell rapport. och inte jag, men fakta har ju aldrig varit särskilt viktigt för Bengt Silfverstrand, tvärtom, går fakta honom emot då ignorerar han dom eller helt frankt ändrar på dom.

Socialstyrelsen är för informations skull den svenska vårdens högta instans.

Att Bengt Silfverstrand som riksdagsman var ansvarig för att svensk sjukvård började säljas ut på 90-talet till den som begärde minst och utan kvalitetskrav, är väl också ett förhållande som kan ignoreras i sammanhanget.


Bengt Silfverstrand: Nu är du ute och reser igen. Jag har läst socialstyrelsens rapport, som jag finner synnerligen seriös och välgrundad. Men ingenstans i denna rapport görs några kopplingar mellan felbehandling i svensk sjukvård och dödsfall i samband med terroristattackerna mot World Trade Center.

Ingenstans i rapporten hålles "heltidsanställda politiker som skaffade sig inkomster utan att göra någonting och inte kan dras inför lagen."

Ingenstans i rapporten talas, som i Nilssons drapa, om "avskyvärda skepnader" andra svulstigheter att förtiga.

Och ingenstans i socialstyrelsens utmärkta rapport pläderas för fri etablerinsrätt för privata vårdaktörer och kommersialisering av den svenska sjukvården.

Anders Nilssons fantasi- och floskelvärld har alltså mycket lite med den svenska sjukvårdsverkligheten att göra.
Och ingenstans har du reagerat över att 1500 människor varje år dör pga av politiska och administratiova beslut som enligt socialstyrelsen beror på att dessas intressen har satts före de sjukas, de som har betalat!


Bengt Silfverstrand: Nu får du skärpa dig Nilsson. Det går självfallet inte att dra några generella slutsatser av att 1500 människor dör inom vården. Det beror förstås dels på brister i det administrativa systemet och dels på ren felbehandling eller utebliven sådan från ansvariga läkare.

Och man ska nog vara synnerligen naiv om man tror att vi kommer till rätta med problemet genom fri etableringsrätt för privata aktörer, varav många har maximal avkastning på insatt kapital som övergripande mål.
Socialstyrelsens generaldirektör är glasklar på den punkten. !500 dör pga av de bristande journalsystemen och på det faktum att politiker och administartörer sätter sina egna intressen före patienternas.

Att du vägras läsa innantill och/eller förstå verkligheten säger mer om dig än om något annat.


Bengt Silfverstrand: Jag har inte på någon punkt ifrågasatt socialstyrelsens utredning. Av denna kan man emellertid inte dra den sanslösa slutsats som du - nämligen att politiker och administratörer "sätter sina intressen för patienternas."

Din avslutande mening utgör också den en ytterligare bekräftelse på att du inte vill föra en seriös debatt.
Däremot säger det allt att du vid varje anledning försöker knyta mig till en åsikt om fri etableringsrätt.

Som alla med din känsla för sanning och vederhäftighet, så kan du ju inte visa till något jag har skrivit. Du hittar på och fabricerar.


Bengt Silfverstrand: Det är väl självklart att jag upprepar frågan - är du för eller mot fri etableringsrätt för privata aktörer - eftersom detta var huvudrågan i detta blogginlägg.

Och så länge du vägrar besvara den får du finna dig i att bli betraktad som icke seriös. Ditt enda intresse tycks vara att mucka gräl.

Svara rakt på rakt ställda frågor, så ska jag gärna ta denna min uppfattning under omprövning.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM