TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Under den genomfalska varubeteckningen ”Patientens rätt. Vårdval i Sverige” (SOU 2008:37) blir det nu fritt fram för kommersiell vårdföretag att få sin verksamhet finansierad med skattemedel. Enligt en färsk regeringsutredning kommer landsting som motsätter sig kommersialisering helt enkelt att köras över. Det positiva i allt eländet är att läkare börjar protestera. En sådan stark och sakligt välunderbyggd protest publiceras idag på DN-debatt av två överläkare och en sjukvårdsdirektör inom Stockholms läns landsting.

 

I stället för patientens rätt handlar hela systemskiftet om de kommersiella vårdföretagens rätt till offentlig finansiering. Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf slår fast att hela befolkningen ska ha en god vård på lika villkor och att de med störst behov ska ha företräda. Men i stället saluför man nu ett system med ”patientpeng” som ofelbart leder till att patienter med enklare åkommor favoriseras framför de med en mera sammansatt och allvarlig sjukdomsbild.

Stockholmsläkarna skriver bl.a.: ”Begreppet fri etablering är missvisande. Möjligheten för privata läkarmottagnignar och sjukhus att etablera sig fritt och sälja sina tjänster till vanligt marknadspris har alltid funnits. Det nya är att det nu ska gälla hela primärvården och att vårdgivarna ska ges automatiskt rätt att få verksamheten offentligt finansierad……
Och man sammanfattar sin kritik: ”Sammanfattningsvis är det orimligt, som utredningen ”Patientens rätt” föreslår att kommersiella vårdgivare, inte demokratiskt valda församlingar, ges rätt att besluta om offentligt finansierad vård. Vi ska ha en sjukvård på lika villkor och de med störst vårdbehov ska ha företräde. Det är också viktigt att läkare och andra vårdgivare, som får sina inkomster via offentliga medel, inte är aktieägare i det privata vårdbolag som driver vården.”

 

Vården i Stockholmsområdet har redan idag en tydlig klassprofil och nu ska farsoten alltså spridas över hela landet. Precis som inom skolsektorn där ”friskolereformen” resulterat i segregation och svårigheter för kommunerna att styra resurser dit de bäst behövs, så kommer nu hela vårdsektorn att utsättas för samma systemskifte.
Konkurrensutsättning av primärvården är bara lär bara vara första steget mot en fortsatt privatisering av hela vårdområdet. Akutsjukhusen står sannolikt snart i tur.

 

Det ironiska i sammanhanget är att hela krämarprojektets primus motor är kristdemokraten och socialministern Göran Hägglund i vars heliga söndagsskrift annars står skrivet att månglarna ska drivas ut ur templet……

 

Men eftersom det också finns s-märkta personer som svävat på målet i sin inställning till privatisering och konkurrensutsättning inom vårdsektorn vore det nu intressant om t ex Erik Laakso, Anders Nilsson och Jonas Morian trädde fram och gav sin syn på den borgerliga tanken på att vinststyra primärvården i hela landet.Jag har också läst DN-debatt i dag och kan inte annat än att hålla med både artikelförfattarna och dig. Jag tycker de lyckas på ett enkelt och pedagogiskt fångat in problemet och vad det verkligen gäller.

Vad har då Laakso med detta att göra ? Inte tycker väl han att privatisering av vården är bra? Han är ju en hyvens påg, dessutom socialdemokrat, så inte kan han väl tycka detta är bra?

mvh

http://www.s-info.se/nilsson


Bengt Silfverstrand: Delar din uppfattning men det vore roligt om den skrivglade Laakso kunde bekänna färg offentligt även i denna viktiga privatiseringsfråga.
Tack, Bengt, för att du uppmärksammar oss på det här. Jag har precis läst debattartikeln och jag blev skräckslagen. Jag hoppas innerligt att vi kommer att få en ordentlig debatt och protester mot detta skrämmande scenario. Kom igen socialdemokrater: Upp till kamp!

//EvaBengt Silfverstrand: Upp till kamp, javisst - mot privatiseringar och förskingring av våra gemensamma tillgångar!
Jag är privat företagare inom vården sedan 20 år.
Jag jobbar med effektivisering för att öka servicen för mina patienter.
Bl.a har detta medfört att jag kan sänka kostnaderna för mina patienter.
Jag arbetar i liten skala, för att kunna ge en personlig service.
Mitt mål är att ge mina patienter den bästa vården och ge min personal goda arbetsförhållanden.

Att bli kallad "krämare"

Ni borde skämmas

Hans Hellgren


Bengt Silfverstrand: Du borde väl ändå förstå att det inte är småföretagarens situation som avses. Det handlar i första hand om att göra rent hus med den typen av privatiseringar via börsnoterade och avkastningshungriga vårdbolag som läkarna på DN-debatt också reagerar mot.

Vad då ärliga småföretagare? Många skattefuskare finns inom privatägda, mindre sjukvårdsföretag . Nedan, ett av flera utdrag från media om skattefusk....

" Stockholm. Omkring 60 procent av de privatläkare och sjukgymnaster som specialgranskades av Skatteverket under hösten 2005 hade så allvarliga fel och brister i deklarationerna att både företagen och ägarna blev upptaxerade. De flesta av felen var avsiktliga, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande. "

Sen är det upp till var och en att bedöma om ärligheten ökat sen 2005 hos de privata välfärdsföretagen där vinsten är den primära drivkraften, i att inte skattefuska eller att göra andra, penninggenererande effektiviseringsmetoder i den ljusskygga zonen, som t.ex att slimma personalstyrkan eller att sortera ut mindre ekonomiskt attraktiva ”kunder” som har ett stort behov av skola, sjukvård och äldreomsorg!

Bengt Nilsson, sosse som röstar vänster
Hej Hans Hellgren

Jag ber om ursäkt för både Bengts och i synnerhet Bengt Nilssons i det närmaste oförskämt dåliga insyn i hur vård kan bedrvas på ett bra sätt, det senaste förslaget från Regeringen ärdock med sin totala frihet för privata vårdgivare att fritt etablera sig, inte bra och ger inte den insyn som jag tycker ska finnnas i både etableringsfasen och vid drift.
Jag går själv på en "privat" driven vårdcentral och trivs bra där, mn så bor jag också i de "rika" norra delarna sv stockholm där det är gynnsamt att etablera vårdcentral, vid en total fri etablering av vården skulle den offentliga sektorn få ståkvar med de delar av vården som vore dyrast och tyngst och av den anledningen kan man inte tillåta fri prvat etablering, MEN det som Bengt o Bengt tydligen i sin ideologisk förvirring INTE förstår är att vården i sig inte bedrivs sämre i privat regi och det är tecken på att dom misstolkat vad det är att vara vänster


Bengt Silfverstrand: Min kunskap om och inställning till regeringsförslaget sammanfaller väl med den av läkarna i nämnda DN-artikel framförda uppfattningen. Och det är nog svårt att hävda att deras insyn skulle vara oförskämt dålig. Det är ju etableringsfriheten vi primärt kritiserar.
Jag träffar en del folk i läkemedelsbranschen, eller snarare "Life Science" som det heter nuförtiden, i ett Uppsala som har en sprudlande industri på G.
Och ovanligt många av dessa föreställer sig att de jobbar hårt för att få fram produkter som ska blomma ut och ge en liten slant över, till kompensation för alla satsningar, så att de kan friköpa huset (som nu är satt i pant) och som kanske kanske ska ge dem möjlighet att skratta hela vägen till banken. Det finns förebilder som Q-Med och allt vad de heter.
Frågan är då Bengt om jag ska berätta för dem att deras krämarintresse, drömmen om att få en produkt lanserad och därmed betalt, kommer att spolieras om (s) får makten.
Nä, förstås inte. Så därför borde vi vara försiktiga när vi diskuterar detta. Jag tror att det din kritik riktar sig mot i detta specifika fall har en del som talar för sig. Men kasta inte ut barnet med badvattnet.


Bengt Silfverstrand: En sprudlande läkemedelsindustri har egentligen mycket lite att göra med det som här står i fokus nämligen fri etableringsrätt av primärvårdscentraler. Det är detta krämarintresse som nämnda läkare kritiserar i DN-artikeln och det är den kritiken jag instämt i. Ingenting annat.
Man kan vara för att skattepengar hamnar på privata företags pluskonto. Man kan även vara emot detsamma. Båda synpunkterna är fullt legitima. Det jag undrar över är graden av konsekvens. Kan ma jämföra vinstdrivande vård- och utbildning med de vinster som exempelvis SAAB gör i samband med beställningar av JAS?

(Är medveten om att jag lovat mig själv att sluta försöka debattera här, men blev helt enkelt för nyfiken. Curiosity killed the cat, som man säger.)


Bengt Silfverstrand: Nej, den jämförelsen är inte rimlig. Det är en väsentlig skillnad på vårdproduktion, som ska vara behovsstyrd och produktion av vapen.

Du behöver inte avge några löften om att sluta debattera här. Det går som synes alldeles utmärkt. Om man bara håller sig inom anständighetens gränser.
Bengt, ditt svar till Johan Ingerö väcker några ytterligare frågor hos mig. Och ta nu inte detta som att jag "svävar på målet" eller hur du nu brukar säga, jag vill endast bryta argument och föra en vital debatt.

Du skriver att det är en väsentlig skillnad på behovsstyrd vård och vapenproduktion där det ena får leda till vinstmaximering via skattemedel medan det andra inte får göra det. Har jag uppfattat dig rätt?

Om nu det privata vårdföretaget lyder under vårt samhälles regler om generell välfärd. D.v.s allt annat lika i förhållande till hur många och vilka som får vård, ingen skiljs ut från det privata alternativet och ingen får gå före i kön, ingen får nekas vård, alla har lika rätt till den bästa vården oavsett klass och allt bekostas via skattsedeln, menar du att detta ändå inte är behovsstyrt? I så fall hur?

Om det är exakt lika villkor som i den offentligt bedrivna vården men det privata alternativet trots allt lyckas ge avkastning till ägarna samtidigt som de ger vård i toppklass, vad är det då som skiljer från att vapentillverkaren lyckas ge avkastning till ägarna på pengar som kommer från skattemedel?

Finns det anledning att låta offentligt utförda vårdenheter ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på mer lika villkor som de privata alternativen. Jag undrar om det kanske är rimligt att låta vårdenheterna behålla sina vinster för att förbättra för sina patienter och sin personal och till och med ge avkastning till personalen (bonus) samt fondera överskottsmedel till den egna verksamheten istället för att låta eventuella besparingar slukas i den allmänna budgetpåsen. Tror du det skulle förbättra vården för patienterna samt ge de anställda större möjligheter att påverka sitt jobb och öka trivseln?

Jag undrar också hur du ser på risken att frågan om skattemedel in i privat verksamhet riskerar att bli en moralfråga och då vill jag ställa den moralfrågan i relation till vapenproduktionen igen.
Hur moraliskt rätt är det att privata vapenproducenter ger aktieutdelningsvinster till sina storägare utifrån statliga beställningar och med skattepengar betalda ordrar till en produktion som syftar till att, krasst uttryckt, ha ihjäl fotfolk i främmande armeér. Och dessutom, sälja överskottsproduktion som gjorts möjligt tack vare den statligt beställda basproduktionen, till främmande makt som de facto bedriver krigföring med dessa svenska vapen?
Bengt Silfverstrand: Intressanta frågeställningar du tar upp, Erik. Och på dem svarar jag gärna:

1. Ja, uppenbarligen är det en väsentlig skillnad mellan behovsstyrd sjukvård och vapenproduktion. Om den likhet mellan offentlig resp. privat sjukvård råder som du talar om, ja då är det förstås inget som hindrar att privata aktörer driver sjukvård. Men så sker ju redan idag inom primärvården. Och ingen har så vitt jag vet förespråkat, att t ex privatläkare ska förbjudas.

Vad jag med flera kritiserat är ju den fria etableringsrätten med alla de negativa konsekvenser detta kan få för patienternas valfrihet och lika behandling.

Eller med andra ord. Behovsstyrningen urholkas, eller rentav försvinner, om det är upp till de privata aktörerna själva att bestämma var och när de ska etablera sig.

Ja, jag tror det är viktigt att ge de anställda större möjligheter att påverka sina jobb och öka trivseln, men detta är fullt möjligt att genomföra inom den gemensamma vårdsektorn.

Och att det leder till bättre sjukvård inom privat´sektor är långtifrån säkert.

Helsingborgs Lasarett drevs för en tid sedan av ett aktiebolag. Bolaget opererade på löpande räkning och införde en del bonusåtgärder för personalen. P g a bolagets stora underskott tvingades Region Skåne att skära ner på akutsjukvården i Lund för att begränsa redan stora ekonomiska förluster.

När det slutligen gäller vapenproduktionen, så är denna mycket riktigt en moralisk fråga. Men om vi ska överhuvudtaget ska ha ett försvar, och det ska vi väl, så måste detta innebära att vi också får exportera. Problemet är förstås till vilka länder vi exporterar och här finns det verkligen anledning att vara kritisk. Här sker uppenbara misstag som det finns anledning att diskutera och kritisera. Men jämförelsen med "sjukvårdsproduktion", den blir ändå ganska långsökt.
Utgångspunkten måste ju vara att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt.

Det riktiga är att pragmatiskt pröva vilka metoder som ger de resultat som uttaxeringen motiverats med. Kunskap. Hälsa. Trygghet. Etc.

Det som privata alternativ skapar är en transparens av välfärdssystemet. Vi kan SE att några kan tjäna pengar på välfärdsstaten. De synliggör möjligheten att skaffa sig en slant på banken via närheten till flödet av skattepengar.

Men det finns på motsvarande sätt andra delar av välfärdssystemet som genererar "vinster" som inte är lika tydliga. Det kan vara det vi lite slarvigt kallar för "byråkrati". Eller onödiga myndigheter. Eller stora sjok som integrationsindustrin eller pedagogmaffior.

Den politiska uppgiften som vi förväntar oss av förtroendevalda är att de håller efter alla dessa verksamheter som sker med skattemedel. Så att ingen lutar sig tillbaka och täljer guld med täljknivar utan att det ger något tillbaka till dem som betalar.Bengt Silfverstrand: Ja, de synpunkterna är ju ganska okontroversiella. Men om man inför fri etableringsrätt så avhänder sig politikerna kontrollen över om resurserna använder på det mest optimala sättet. Man riskerar också att missa ett väsentligt mål med reformen, nämligen patienternas fria val.

Ty det var ju när allt kommer omkring patienternas valfrihet som skulle stärkas - inte producenternas.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM