TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”I Lissabon där dansa på kungens röda slott
bekrönta och bekransade, vidd hurrarop och skott.
Där spelar havet som basun och fjärran violin
Och varje kind är purpurbrun som starkt o-porto vin."

 

Så skaldade Erik Axel Karlfeldt till Bo Sundblads musik 1938.

I dag 70 år senare är det ingen dans kring Lissabon. Åtminstone inte kring det fördrag som fått namnet efter Portugals huvudstad. Däremot pågår nu en häpnadsväckande (s)vansviftning innebärande att politiker i gemen Europa runt är så rädda för sitt eget folk att de samfällt – med Irland som ett lysande undantag – pressar fram beslut i parlamenten, trots att fördragsändringar innebär klara konsekvenser för det egna landets konstitution.

 

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens beslut att rösta ja till ratificering av Lissabonfördraget är särskilt beklämmande, eftersom en utredare – Claes Stråth - fått uppdraget att analysera följderna för svensk arbetsrätt och kollektivavtalen efter en rad uppmärksammade domar i EG-domstolen – främst den som gick emot Byggnads om blockaden av lettiska Lavals skolbygge i Vaxholm.

 

LO-kongressen krävde i juni att riksdagen skulle vänta med att godkänna fördraget till dess Stråths utredning var klar. Den proaktive EU-anhängaren europaparlamentarikern Jan Andersson har vid upprepade tillfällen sagt ”jag tycker som LO.”
Men det gör att döma av s-riksdagsgruppens ställningstagande varken majoriteten av s-riksdagsledamöter eller Jan Andersson, som nu skyndar sig att sluta upp bakom Mona Sahlins linje.

 

Först ett JA sedan en utredning om vad detta JA egentligen innebär. Är inte detta en orimlig beslutsordning?. Och än värre blir denna socialdemokratiska feglinje när man hör s-gruppsledningens kommentarer om att man helst sett Stråths utredning först och sedan försöker rikta kritiken mot den borgerliga regeringens passivitet.

 

Denna passivitet är i och för sig klander värd, men den är känd sen länge. Och när vi nu fått beskedet att statsminister Reinfeldt inte tänker ta upp arbetsrätten på EU-toppmötet den 15-16 oktober så borde den socialdemokratiska linjen var klar. ”Vi är positiva till stora delar av Lissabonfördraget, men vi ställer inte upp på någon ratificering förrän ett klart besked om arbetsrättens ställning föreligger.”

 

Heder åt riksdagsledamöterna Bo Bernhardsson, Morgan Johansson m fl som
inser riskerna med att villkorslöst underteckna ett fördrag där oklarheter råder på ett så central område som arbetsrättens och kollektivavtalens ställning.
Byggnads avdelning 1 anser med rätta att socialdemokraterna sviker 1,7 miljoner LO-medlemmar om de röstar om fördraget innan utredningen är klar. Och denna uppfattning om svek stöds med all sannolikhet av väldigt många socialdemokrater.

 

Hur s-väljare ska kunna mobiliseras inför kommande val till EU-parlamentet under dessa förutsättningar står skrivet i stjärnorna.

Kring Lissabon där (s)vansa de……."Först ett JA sedan en utredning om vad detta JA egentligen innebär." skriver du och frågar är det en rimlig beslutsordning. Nej, naturligtvis inte om man bara tänker så tycker man naturligtvis att så hysteriskt korkat kan man bara inte bete sig. Dessutom är det inte så litet arrogant och hänsynslöst mot alla som säger sig vilja ha papper på att det inte går snett.
Dessutom är det för det andra ett moment i samma strategi som detta att rösta i riksdagen eftersom "folket kan rösta fel". Men detta är en kortsiktig strategi eftersom man ju i alla fall inte kan hemligstämpla Strååth eller hemlighålla Parlamentets röstsiffror om Jans rapport. Vem skall då ta smällen?
Tack Bengt för din välskrivna bloggartikel!
Bo W med http://www.s-info.se/bowidegren


Bengt Silfverstrand: Att först besluta och sedan utreda konsekvenserna av beslutet är en orimlig beslutsordning är nog när allt kommer omkring en underdrift. Besinningslös och arrogant kommer nog sanningen närmare. Och rädslan för att folket "än en gång kommer att rösta fel, som i EMU-valet" är nog det som ytterst styr en EU-ängslig socialdemokratis handlande.
Hej!

Jag besökte s-gruppen i riksdagen i veckan och hade också en träff med arbetsmarknadsutskottets s-grupp. Vi diskuterade den kommande behandlingen i av Lissabonfördraget i riksdagsgruppen liksom min rapport i europaparlamentet. Jag hade senare under veckan kontakt med riksdagsgruppen för att efterhöra hur mötet med Claes Stråth hade gått och vilket beslut riksdagsgruppen tog.

Mona och riksdagsgruppens ledning har försökt få till stånd en senareläggning av behandlingen av Lissabonfördraget, så att Stråth först kan presentera sin utredning. Man har önskat denna senareläggning inte för att göra någon koppling mellan fördraget och Stråths utredning, som inte behandlar fördragsfrågan, utan som en gest till alla dem som önskat en sådan senareläggning. Det var det som LO-kongressen önskade. Denna kongress välkomnade Lissabonfördraget men önskade samtidigt att den önskade ratificeringen sker efter det att Stråths utredning presenterats. Jag har själv samma uppfattning.

Det som riksdagsgruppen beslutat, enligt de uppgifter som jag har, är, att önskemålet att ratificeringen ska ske efter det att Stråths utredning presenterats finns kvar. Men oavsett detta kommer socialdemokraterna att rösta ja till fördraget när det behandlas och man kommer att presentera en motion som mynnar i ett ja till ratificering. Motionstiden går ut i mitten på oktober. Samtidigt skrivs en annan motion som handlar om Lavalfallet, kollektivavtalen, strejkrätten och villkoren för utstationerad arbetskraft. Denna motion ska mynna ut i ett tillkännagivande om den svenska kollektivavtalsmodellen.

Jag tycker detta är en klok strategi. Som du vet har jag aldrig trott på idén, att villkora ratificeringen av fördraget. Jag är emellertid fast besluten att efter förmåga försvara den svenska kollektiavtalsmodellen. En stor majoritet i riksdagsgruppen stödde denna linje. En minoritet med bl.a. Morgan och Bosse hade en annan uppfattning och de har deklarerat att de vill lägga ner sina röster när Lissabonfördraget behandlas. Dock var Morgan väldigt måttfull i sin kritik. Han menade att riksdagsgruppen hade gått honom till mötes i viss utsträckning.

Vi har olika uppfattning om vilken strategi som ska användas för att säkra vår modell. Låt inte detta överskugga det mer övergripande, nämligen vikten av att vi säkrar kollektivavtalen, strejkrätten och likabehandling av utstationerad arbetskraft.

Jan säger.

Mona och riksdagsgruppens ledning har försökt få till stånd en senareläggning av behandlingen av Lissabonfördraget,

Och vem är det då som kan bestämma över dom när dom ska skriva på ? Du kan ju inte mena att Alliansen bestämmer över S. Nu får faktiskt Mona LYSNA på Lo kollektivet en gång och inte bara på högern.
Fyra domar i EG-domstolen, bl a. den svenska s.k, Lavaldomen har gått grundläggande demokratiska löntagarintressen emot. Detta trots att innehållet i Lissabonfördraget vid samtliga tillfällen uppenbarligen varit väl känt för juristerna i EG-domstolen.

Om det nu är så att Lissabonfördraget ur arbetsrättslig synpunkt är bättre än nuvarande fördrag, som tillskyndarna av detssamma - och bl a Jan Andersson - emfatiskt framhåller - ja då är det ju synnerligen märkligt att detta inte fått något genomslag i nämnda domstolsutslag.

Om vi går ett steg till och håller oss till LO:s uppfattning att fördraget är oklart på denna viktiga punkt och därför vill vi avvakta tills Claes Stråths utredning benat upp problemet.

Lägg därtill att frågan efter Irlands nej och de österrikiska socialdemokraternas löfte om folkomröstning så kan EU:s nya konstitution inte under några som helst omständigheter träda i kraft redan nu.

Alla tycks vi vara överens om att regeringen Reinfeldt inte är att lita på i detta sammanhang.

Det finns mot denna bakgrund inget som helst sakligt argument för att påskynda en ratificering av Lissabonfördraget. Godkännandet kan vänta och på denna punkt har socialdemokratin onekligen en nyckelroll att spela, eftersom fördragets godkännande kräver vår medverkan.
Hej!

Tre påpekanden i all vänlighet. För det första har domstolen använt det befintliga Nice-fördraget som grund och alls inte ett fördrag som ännu inte trätt i kraft och som vi faktiskt inte vet om det kommer att träda i kraft. Man har inte heller använt sig av beslutade direktiv som ännu inte trätt i kraft som t.ex. tjänstedirektivet.

Österrike har redan ratificerat Lissabonfördraget och tänker inte riva upp detta beslut. Vad de österrikiska socialdemokraterna lovat är att ha folkomröstningar om kommande fördragsförändringar.

Jo , det var tid för den socialdemokratiska riksgruppen att sätta ner foten eftersom motionstiden om Lissabonfördraget snart går ut. Socialdemokraterna måste ha en inställning till det nya fördraget och har nu delgett sin positiva inställning. Snart kan vi läsa denna motion och också motionen om den svenska kollektivavtalsmodellen.


Bengt Silfverstrand: 1.Ok. Det var Aftonbladets uppgift om folkomröstning i Österrike, Hur som helst tycks ansvariga politiker i Österrike ha tagit det starkt ökande misstroendet mot EU i landet till intäkt för att "våga lyssna på folket", nästa gång det beger sig med fördragsändringar.

2. Som framgått av flera inlägg från min sida är jag medveten om att det är Nice-fördraget som gäller. Men lika sant är att EG-domstolen haft tillgång till det nya Lissabonfördragett under längre tid och varit väl medveten om dess innehåll.

Att ändå i fyra domar gå emot klara löntagarintressen och därmed deklarera att de står i strid mot den fria rörligheten av arbete - en av grundpelarna i alla fördrag hittills, inkl. Lissabonfördraget - är antingen synnerligen provocerande eller vittnar om att Lissabonfördraget på denna punkt inte skiljer sig principiellt från nuvarande Nicefördrag.

Om socialdemokraterna nu lagt en motion med anledning av Lissabonfördraget, så bör det väl efter alla turer kring detsamma och socialdemokraternas uttalade inställning till arbetsrätt och kollektivavtal främgå av denna motion att vi bara kan skriva under fördraget om den svenska modellen på denna väsentliga punkt
efterlevs.

Lissabonfördragt, som redan fallit, i och med Irlands nej faller inte djupare om Sveriges riksdag väntar med sitt beslut om ratificering till dess Claes Stråths utredning är klar med sin konsekvensanalys.
Också jag tycker att riksdagen gott kan vänta med ratificeringen tills efter det att Stråths utredning lämnat sina förslag. Detta eftersom man hinner behandla inom den tidsplan som angivits d.v.s. före årsskiftet. Detta är så vitt jag vet också riksdagsgruppens upfattning. Men om så inte sker så ändras inget i sak. Stråth har inte som uppgift att titta på Lissabonfördraget utan på förändringar i svensk lagstiftning, i utstationeringsllagen och Lex Britannia. Dessutom är Lissabonfördraget betydligt bättre än nuvarande fördrag i många avseenden, också när det gäller nationell lag och praxis för kollektivavtal och för att vidta stridsåtgärder.

Att riksdagsgruppen var tvungen att sätta ner foten just nu beror på att motionstiden snart går ut. Motionen måste sluta med ett ställningstagande. Något annat vore inte rimligt.

Uppfattningen att fördraget har fallit får stå för dig. Uppenbarligen delar inte Irlands regering och parlament din uppfattning. men om det är som du säger är det olyckligt. Då får vi leva med fördrag under vilket domarna är fattade under överskådlig tid.Bengt Silfverstrand: Ja, då är vi alltså överens om betydelsen av att vänta med ratificeringen.

Även om Stråths utredning formellt inte har till uppgift att titta på Lissabonfördraget så finns det alldeles uppenbart ett indirekt samband.

Utredningen tillsattes p g a EG-domstolens utslag i bl a Lavalfallet och domstolens uppgift är att tolka fördraget.

Att Lissabonfördraget är bättre än Nicefördraget "i många avseenden" är vi förvisso överens om. Men det är synnerligen oklart om det i motsats till nuvarande fördrag ger fackliga fri- och rättigheter samma status som andra fri- och rättigheter. Detta borde ju kunna klaras ut innan det nya fördraget träder i kraft.

Att sedan ett fördrag träder i kraft först sedan det ratificerats av samtliga medlmesländer är ett faktum. Irland har sagt nej och om detta nej ska förändras till ett ja, kräver det någon form av nytt beslut från Irlands sida.

Sedan borde väl någon "lagklok" inom den tusenhövdade EU-byråkratin kunna svara klart och rakt på frågan om nationell lag och praxis angående kollektivavtal och strejkrätt är förenlig med det nya Lissabonfördraget.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM