TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den borgerliga majoriteten i Höganäs socialnämnd har än en gång avslagit Kvinnojourens i Höganäs ansökan om verksamhetsbidrag.  Därför väcker vi från (s)-håll nu en ny motion i frågan och riktar oss i sammanhanget direkt till folkpartiets Tina Acketoft som både är riksdagsledamot och ledamot av Höganäs kommunfullmäktige.  Fakta i målet framgår av nedanstående motion.  Se också "Mina Dokument" där vi publicerar en insändare som skickats till Helsingborgs Dagblad.

 

 

M O T I O N
Till kommunfullmäktige
Socialdemokraterna i Höganäs kommun

Föreningsbidrag till Kvinnojouren i Höganäs
Hot och våld mot kvinnor i olika former är ett brott, ett socialt problem, en hälso- och jämställdhetsfråga, och inte minst en fråga om mänskliga rättigheter, som kräver ökad uppmärksamhet i vårt samhälle
. Riksdagspartierna har i fullständig enighet ställt sig bakom beslut som bl a innebär att socialstyrelsen och länsstyrelserna i landet fått i uppdrag att förstärka tillsynen av kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor. Riksdagsledamoten Tina Acketoft (fp), som också är ledamot i Höganäs kommunfullmäktige, har i debattartiklar understrukit betydelsen av samhällets stöd till landets kvinnojourer.

 

Kvinnojouren i Höganäs har varit verksam här i kommunen sedan 2005. Jourens syfte är att hjälpa, skydda och stötta kvinnor, som är, har varit, eller hotas att bli utsatta för könsrelaterat fysiskt eller psykiskt våld och söker dess hjälp. Detta sker genom att lyssna på kvinnor som behöver någon att prata med och kunna informera om vilket stöd de kan få från olika myndigheter. Samtidigt vill man försöka förmå kvinnorna som kontaktar jouren att utnyttja de resurser som finns i kommunen. Arbetet omfattar både den egna kommunen samt den kommun kvinnan ifråga kommer ifrån. Kvinnojouren kan också erbjuda kvinnorna och deras barn tillgång till en jourlägenhet.

 

Arbetet bygger på medmänsklighet. Kvinnor som vänder sig till jouren ska känna sig respekterade och veta att de får den hjälp de behöver. Jouren förbinder sig att aldrig yppa något som man får kännedom om beträffande de kvinnor man möter, till någon person utanför jourverksamheten.
Som framgår av verksamhetsberättelsen för 2007 bedriver jouren en mycket omfattande och allsidig verksamhet. Telefonjouren fungerar dygnet runt. I ett flertal föreläsningar och annan utåtriktad verksamhet informerar jouren om sin verksamhet och om de möjligheter som finns att bredda och fördjupa allmänhetens kunskaper om de hot som kvinnor utsätts för i vardagslivet.

 

Kvinnojouren har i flera år sökt föreningsbidrag från Höganäs kommun för sin verksamhet. Ansvarig handläggare på socialförvaltningen har bekräftat att den utförliga ansökan som Kvinnojouren inlämnat i alla avseenden uppfyller de krav som ställs på ideella föreningar för att kunna komma i fråga för stöd ur kommunala medel.
Kvinnojouren ansökte för 2008 om föreningsbidrag för öppet hus, ett torsdagscafé samt utbildningar och studieverksamhet. Men trots att ansökan även i år väl uppfyller kraven för att erhålla kommunalt bidrag avslår socialnämndens majoritet densamma med motiveringen att utsatta kvinnor hellre söker sig till andra kommuner än den man själv bor i.

 

Detta är inte med sanningen överensstämmande. I själva verket förekommer det både att kvinnor boende i grannkommuner söker till kvinnojouren i Höganäs för hjälp och att kvinnor i vår kommun vänder sig till andra kommuner i samma angelägenheter. Under första kvartalet i år hade Kvinnojouren t ex kontakt med 34 kvinnor från Höganäs och 181 kvinnor från andra kommuner.

 

Höganäs kommun hävdar i andra sammanhang att ett villkor för att erhålla föreningsbidrag är att föreningen ifråga ska ha sitt säte och sin verksamhet i kommunen.
Utifrån denna princip och den dokumentation från Höganäs kvinnojour, vilken ligger helt i linje med kommunens regelverk för att erhålla föreningsbidrag, 
hemställer vi attKvinnojouren i Höganäs från och med 2009 års verksamhet beviljas kommunalt föreningsbidrag på samma villkor som gäller för andra i kommunen verksamma ideella föreningar.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkas

att Kvinnojouren i Höganäs från och med 2009 beviljas föreningsbidrag
på samma villkor som gäller för andra i kommunen verksamma ideella föreningar.

 

Höganäs den 16 september 2008
SOCIALDEMOKRATISKA KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN

Bengt Silfverstrand Anette Henningsson2008-10-02, 11:32  Permalink
Andra bloggar om:  


Stöd en JOUR som både män och kvinnor, oavsett sexuell läggning, kan vända sig till om de utsatts för våld i nära relationer. Som det är nu utestängs män helt. Är det god socialdemokratiskt politik?
Det kan jag visst tänka mig. Men nu handlar det om att aktivt stödja de jourer som finns och som bevisligen behövs.
Lägger in en länk om rättvisa skatter för pensionärer. Men det gäller lika mycket arbetslösa, sjuka.

Skriv under !

http://www.rattvisaskatter.nu/Namninsamling/

http://www.rattvisaskatter.nu/

Sänd vidare.


Bengt Silfverstrand: Hej Bertil,

Det är fixat!

Bengt
Nej Bengt!
Det handlar i ert fall om att vara PK.
Kommunen skall inte diskriminera med
sina pengar, direkt eller inidrekt.
Ställ krav på jourerna att de skalla vara
oberoende av kön och sexuell läggning.
Varför utestänga män?
Varför utestänga bögar?
Varför utestänga lesbiska?
Som alla kan misshandlas i en relation.
Vi gör ju inte så i andra delar av samhället
med politikens godkännande.


Bengt Silfverstrand: Om kvinnor i Höganäs eller annorstädes av egen bitter erfarenhet av misshandel inom äktenskap, samboförhållanden och andra relationer med män finner det förenligt med sina intressen att starta en kvinnojour så måste de ha full frihet att göra detta.

Det handlar om föreningsfrihet. Om män tar initiativ till liknande föreningar, föreningar som ansluter både kvinnor och män t ex har de samma frihet att göra detta.

Att som Höganäs borgare direkt motarbete en kvinnojour kan under inga omständigheter accepteras.
Men skulle en jour för "alla" få bidrag av kommunen på samma villkor som en kvinnojour? Det är frågan.
Troligtvis inte eftersom icke borgerliga sidan har en feministisk syn där alla kvinnor är offer. Du som är en erfaren politiker borde väl se att det är feltänkt och säga att nu gör vi denna fråga neutral från kön och sexuell läggning. Och om nån vill starta en alternativ jour till kvinnojouren så välkomnar du det eftersom alla skall behandlas lika från kommunen. Voila!


Bengt Silfverstrand: Den fråga du nu ställer är hypotetisk men skälet till ett presumtivt nej är definitivt inte det du antyder. Det borgerliga nejet har ingenting med feminism eller någon annan form av -ism att göra. Det angivna skälet är att det inte behövs någon kvinnojour i Höganäs eftersom det finns en i Helsingborg. Men sanningen är som framgår av motionen att flera kvinnor från våra grannkommjuner vänder sig till Höganäs och omvänt. Skälet härtill är uppenbart. Våldsutsatta människor vill av naturliga skäl vara anonyma och söker gärna efter hjälp utanför det egna närområdet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM