TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Har i det närmaste läst ut Kanadajournalisten och författaren Naomi Kleins ”Chockdoktrinen” och vågar utan vidare utnämna den till den viktigaste bok (av ett stort urval både skönlitteratur och böcker med anknytning till samhällsfrågor i vid bemärkelse) jag läst under åtminstone det senaste decenniet.

 

Huvudpoängen med boken är en tydlig, saklig och skarp beskrivning av hur alltifrån naturkatastrofer och krig till ekonomiska kriser används för att genomföra omfattande strukturförändringar i form av privatisering, avreglering och nedrustning av den offentliga sektorn. Både den amerikanska statsledningen och nyliberala ekonomer anser att om inte förstörelsen kommer med naturens hjälp – som t ex i fallen med tsunamin i Sydostasien och orkanen Katrina (i New Orleans) så kan man själv åstadkomma den med massiva truppinsatser och högteknologiska vapen som i Irak.

 

Det finns anledning att återkomma med flera synpunkter kring denna viktiga bok men när jag hörde socialdemokraten Lars Olof Pettersson diskutera boken med dramatikern America Vera Zavala i morgonekot så såg jag mig föranlåten att omedelbart reagera.

 

I det här fallet över de negativa slutsatser om boken som Lars Olof Pettersson förde till torgs.
Efter att ha hört hans fördömanden av boken som kan menade vara ett angrepp på hela globaliseringsprocessen, vilken enligt Pettersson varit till stort gagn för världens fattiga och förtryckta, så måste man rakt på sak ställa frågan om Pettersson verkligen läst boken.

 

För det första ifrågasätter inte Naomi Klein globaliseringen som sådan. Vad hon utifrån en mycket skarp faktaredovisning konstaterar är att globalisering på USA:s villkor i många fall får förödande konsekvenser just för världens fattiga.
Den värsta grodan som föll ur Petterssons mun under samtalet var kanske ändå när han utan någon som helst bevisföring hävdade att de enda regimer Naomi Klein godkände var Gorbatjovs i f d Sovjetunionen, Hugo Chavez i Venezuela och Evo Morales i Bolivia.

 

Uttalandet är minst sagt förbluffande. Vad Klein t ex skriver om Hugo Chavez och Venezuela är följande (sid. 557). ”I andra delar av världen vann de ståndaktigaste motståndarna till det nyliberala ekonomiska tänkandet val efter val. Venezuelas president Hugo Chavéz, med ”2000-talssocialism” på programmet, omvaldes 2006 för en tredje ämbetsperiod med imponerande 63 procent av rösterna. Trots Bushregeringens försök att utmåla Venezuela som en pseudodemokrati visade en opinionsundersökning samma år att 57 procent av befolkningen trivdes med den demokrati de hade.”
Klein konstatera fakta och överlåter åt läsaren att dra sina egna slutsatser.

 

 I själva verket är hennes politiska ställningstagande närmast socialdemokratiskt. Hon konstaterar bl a att socialdemokratin är grunden till att Milton Friedman och hans Chicagonyliberalism inte är så stark i Sverige.
Om denna politik, som skapat och fördjupat kriser i länder som Bolivia, Sydafrika, Ryssland, Indonesien, Irak m fl länder har Lars Olof Pettersson inte ett kritiskt ord att säga.


Tvärtom har han tillsammans med förre Metallordföranden Göran Johnsson i senaste numret av Tiden (nr. 2 april 2008) skrivit en artikel under rubriken ”Hotar globaliseringen välfärden?” avfärdat Naomi Kleins bok, samtidigt som de hyllar Timbroförfattaren Johan Norbergs lovsång till globaliseringen.

 

Nej, globalisering med frihandel som ledstjärna hotar i sig inte välfärden.  Däremot finns det åtskilliga och bestickande exempel på hur globalisering efter Chicagomodell lett till både nedrustad välfärd och djupt armod för stora delar av världens befolkning.
Som sagt till Naomi Kleins lysande bok ”Chockdoktrinen” finns det all anledning att återkomma.

 

P.s Johnsson och Pettersson får svar på tal av Björn Elmbrant i nästa nummer av Tiden. d.s."Huvudpoängen med boken är en tydlig, saklig och skarp beskrivning av hur alltifrån naturkatastrofer och krig till ekonomiska kriser används för att genomföra omfattande strukturförändringar i form av privatisering, avreglering och nedrustning av den offentliga sektorn."

Då borde USA, efter första världskriget, depressionen, andra världskriget, Koreakriget, kalla kriget, War on Drugs och War on Terror alltså ha en långt mindre stat än 1917? Är det så? Om inte - hur förklarar Klein diskrepansen mellan hennes tes och verkligheten?

Sanningen är att Naomi Klein väljer ut ett fåtal kriser och ignorerar den överväldigande majoriteten kriser för att sedan göra generella uttalanden om kriser vilka helt enkelt är fel - vilket jag påvisar i stycket ovan.

Inte heller studerar Naomi Klein omständigheterna kring de stora avregleringarna / skattesänkningarna / privatiseringarna i allmänhet. Avregleringar som görs tvärtemot hennes tes räknas helt enkelt inte med.

Kommentarerna kring hennes bok visar också med all önskvärd tydlighet hur okunniga många är. Till exempel framhålls "Hon konstaterar bl a att socialdemokratin är grunden till att Milton Friedman och hans Chicagonyliberalism inte är så stark i Sverige."

Att den enskilda politiska åtgärd som Milton Friedman är mest känd för att förespråka, nämligen skolpengen, i stor enighet genomförts i Sverige men fortfarande är tabu i USA verkar varken Klein eller hennes anhängare inse.


Bengt Silfverstrand: Logiken i första stycket är halsbrytande. Klein redogör noggrannt för uppbrottet från den Keynesianska ekonomiska politiken och konstaterar att det var i uppbrottet mellan denna och den Friedmanska Chicagoskolan som katastrofkapitalismen firade sina triumfer.
Friedman var som bekant inte aktuell på privatisrings och avregleringsfronten under första världskriget etc.

Att sedan ett flertal krig/kupper (Chile, Irak, Afghanistan, Bolivia, Argentina, Brasilien - naturkatastrofer som tsunamin (Sri Lanka), USA reduceras till "ett fåtal kriser" vittnar bl a om en sällsynt klen kunskap i matematik.

Sedan studerar Klein i motsats till vad du påstår visst omständigheterna kring avregleringar, privatiseringar etc. Det är när det drivs på ett extremt sätt enligt Chicagoskolans mönster som katastroferna nästan regelbundet inträffar.

Avslutningen är närmast skrattretande. Skolpeng har. tyvärr införts på långt flera håll än i Sverige och finns i långt flera "säckar än Friedmans innan den kom i den svenska påsen..

Och att skolpeng inte införts i USA tyder ändå på att allt hopp inte är ute för det landet.
Och Friedman befinner sig som bekant under fem famnar mull....
Hur förklarar Naomi Klein att tesen "katastrofer och krig leder till avregleringar och minskad stat" gäller idag men inte 1917? Vad hände däremellan som fick tesen att gälla?

Hur är det med nutida kriser? Ledde Enron- och WorldCom-kriserna till färre regleringar? Om inte, vilken är förklaringen?

Sanningen är snarast tvärtom - när en kris uppstår införs snabbt nya regler, nya uppdrag för staten och höjda skatter. Silfverstrand vet mycket väl att andra världskriget ledde till en rad svenska lagar om valutareglering och planhyror vilka levde kvar decennier efter andra världskrigets slut.

Om Naomi Klein nu studerar omständigheterna kring avregleringar - hur beskriver hon den svenska avregleringen på 1860-talet under Gripenstedt? Eller den amerikanska under sent 70-tal? Där var det inga krig, kriser eller katastrofer, men ändå gigantiska förändringar. För att inte tala om EU:s gemensamma marknad, detta gigantiska verktyg för avreglering på en kontinent som inte kännetecknats av kris och apokalyps.

Friedman började argumentera för skolpeng på 1950-talet. Ja, det finns andra (till och med tidigare) förespråkare av skolpeng, men Friedman var och är en förgrundsfigur. En förgrundsfigur vars konkretaste förslag genomförts i det å så icke-nyliberala Sverige.

Fast Sverige har ju börjat privatisera pensionssparandet på ett sätt som USA ännu inte börjat med, vilket "Sverige är fortfarande ett fäste mot den läbbiga nyliberalismen i USA"-personerna inte heller fattat.

Sammanfattningsvis finns det ack så många likheter mellan Chockdoktrinen och en genomsnittlig konspirationsteori. Selektivt faktaurval, innovativ citering, ignorerande av tidsaxlar, sammanblandande av orsak och verkan och stenhård tro på Den Lilla Gruppen som bestämmer allt. Inte ett löv faller utan att Illuminati varit inblandat, och inte ett ekonomiskt beslut utan att Milton Friedman godkänt det.

Underhållande, om man gillar lyteskomik. Livsfarligt, om det tas på allvar.


Bengt Silfverstrand: Du har uppenbarligen antingen inte läst Naomi Kleins knivskarpa sågning av katastrofkapitalismen eller så har du läst den som en viss potentat läser bibeln.

Dina historiska utflykter saknar all förankring i verkligheten. Det tidiga 1900-talet saknade både Friedman, Pinochet, Videla, Bush, Bremer, Rumfeld m fl despoter.

Ovanstående inlägg är i all sin desperation slutligen ett slående bevis på att Naomi Klein med chockdoktrinen träffat nyliberalismens banérförare mitt i solar plexus.
Jag önskar att media belyser Johan Norberg och vilka kretsar han umgås i. Det är kretsar som startades efter Nazismens fall för att försöka rädda dess grundläggande ideologi. En man som är direkt livsfarlig att ge behörighet att yttra sig i samhällsdebatten.

I övrigt så är chockdoktrinen en lysande bok och kritiken mot den är infantil och befinner sig på en nivå i stil med att rätta stavfel. Erik ovan är ytterligare ett bevis på nyliberalernas selektiva tankeverksamhet och filtrerande av fakta. Som Naomi själv sa när hon var här så är Sveriges nyliberaler förblindade fundamentalister för att dom inte har något faktiskt att kritisera i svenska samhället. Dom måste hänge sig åt fantasier och att "skrika högst" för att dom totalt saknar en faktabas i vårt land som kan försvara deras förblindade ideologi.

Sådeså. :*)


Bengt Silfverstrand: Alldelses riktigt. Nyliberalerna har fått myror i byxorna.....
"Du har uppenbarligen antingen inte läst Naomi Kleins knivskarpa sågning av katastrofkapitalismen eller så har du läst den som en viss potentat läser bibeln. "

Uppenbarligen har inte heller du läst boken, eftersom dina svar på mina invändningar är rent klischeartade. Eller också är Naomi Kleins bok så bristfällig att den inte har några bra exempel till sitt förvar.

Hur förklarar Naomi Klein Sarbanes-Oxeley-lagen, som strider helt mot tesen om katastrofkapitalsm?

Historiskt har det funnits långt värre politiska ledare än Pinochet, Rumsfeld och Bush - såväl i USA som resten av världen. Varför uppstod katastrofkapitalismen inte då?

Den som anser att Gripenstedt, som var aktiv under ståndsriksdagens tid och var tillsatt av kungen Oscar 1, var mindre "despot" än Margaret Thatcher (eller för den delen Jimmy Carter och Ted Kennedy) har väldigt underliga preferenser. Det går liksom inte att komma fram till andra slutsatser.

Slutligen undrar jag om Krister Hegsunds inlägg uppfyller bloggens regler för kommentarer. Att utmåla någon som nazistagitator och kräva att personen skulle fråntas rätten att delta i samhällsdebatten skulle faktiskt kunna uppfattas som kränkande eller utmålande som brottslig och rent allmänt vara oartigt.


Bengt Silfverstrand: Personer som likt Gertkvist åtminstone indirekt försvarar despoter och folkmördare som Pinochet har som synes inte mycket att bidra med i en seriös debatt om Naomi Kleins bok.

Så länge Pettersson inte går i svaromål så kvarstår uppfattningen att han antingen inte uppfattat eller förträngt hennes budskap.

Om det är klichéartat att påstå att nyliberalernas gudfader Milton Friedmans och hans Chicagoskolas ekonomiska recept legat till grund för tillämpningar som fått förödande konsekvenser för ett antal länder i tredje världen, så är nog Gertkvist och hans högerfränder ensamma om den tolkningen.

Genom att påvisa hur ekonomiska chockkurer parade med militära övergrepp krossat demokratin i ett flertal länder så är Naomi Kleins definition av katastrofkapitalism synnerligen relevant.

Att bland in Sarbanes-Oxley- lag Gripenstedt och andra i sammanhanget icke relevanta företeelser vittnar vidare bara om att Gertkvist undviker kärnfrågan.

Att jämföra förhållanden under tiden före demokratins genombrott med vår tid då demokratiska institutioner fanns och t o m fungerade väl, (t ex i Chile) men krossades av
ett militär/politiskt komplex vittnar om en okunnighet, alternativt fantasi som gränsar till det otroiga.
Bengt Silfverstrand har hittat en ny frälsare som bekräftar hans åsikter. Då får inga jobbiga fakta stå i vägen. Ifrågasättare är kättare. Vem är förvånad?


Jamenvadfaen, Silfverstrand - på vilket sätt är Sarbanes-Oxley irrelevant? Den går helt på tvärs mot Kleins tes om katastrofkapitalism och den inträffade under den tidsperiod Klein beskriver. Visst måste det klia i fingrarna på dig att få bort detta hemska faktum, men har du några sakliga argument?

Hur förklarar Klein alla de lagar och regleringar som införs under kriser och krig, och som sedan behålls i decennier?

Om nu svenskt 1800-tal ska ignoreras - gäller samma resonemang de stora avregleringarna i USA på sent 70-tal (detta var alltså innan Reagan)? Inga kriser eller katastrofer á la New Orelans, ingen militärdiktatur. Däremot mycket siffror och fakta i debatten.

USA var 1917 en demokrati. Visst, kvinnor hade inte rösträtt och svarta var diskriminerade - men politikerna var i samma utstäckning som idag tvingade att ha väljarnas stöd. USA hade 1917 samma schlemma politiker och politiska profitörer som idag. JM Morgan var ljusår mäktigare än någon av dagens "despoter". För att inte tala om United Fruit. Så varför gäller inte tesen om katastrofkapitalism där?

För Klein har gjort ett stort misstag; hon har försökt framställa sina exempel som en allmängiltig tes istället för enstaka exempel som inte nödvändigtvis är representativa för helheten. Men eftersom Klein bara studerat de enstaka exemplen haverarar teoribygget tidigt.
Bengt Silfverstrand: Nu får du faktiskt ta och lugna ner dig om du ska få fortsatt utrymme här. Jag har som framgår av mina kommentarer benhårt hållit mig till fakta. Har då bl a konstaterrat att Naomi Klein radar upp en räcka av katastrofer samtliga med ett sammanhängande mönster. I samtliga fall har kapitalismen för att bevaka sina intressen tvingats tillgripa våld.
Katastrofkapitalism handlar om att utnyttja den chock som följer i katastrofens eller krisens spår för att iscensätta ett angrepp på den offentliga sektorn.

Endast blinda hönor och deras gelikar i mänsklig skepnad, Gertkvist m fl, har missat poängen och deras försök att avfärda Klein är så högljudda att boken blir omöjlig att avskriva.

Exemplet Sri Lanka är mycket illustrativt. När tsunamin krossade människor och bebyggelse längs Sri Lankas kust skapde den också ett utmärkt tillfälle att omvandla kustlinjen till ett turistparadis och förbjuda de fattiga fiskarfamiljer som tidigare bott där att återuppbygga sina hus vid vattnet.

Den här typen av manipulationer är omöjliga att genomföra på demokratisk väg. Däremot är det fullt möjligt att göra det i demokratiska länder.
Men det behövs en kris för att upphäva de vanliga demokratiska processerna för att införa hela chockterapipaketet.
Bengt, varför bemöter du inte de sakliga invändningarna?
Som framgår av svaren är mina svar är de sakliga invändningarna utförligt bemötta.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM