TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Sverige är en skatterättslig bananrepublik skriver förra SSU-ordföranden Anna Sjödin i ett stort uppslaget debattinlägg i Aftonbladet den 19 januari. Till intäkt för sitt minst sagt illa underbyggda resonemang tar hon några uttalanden med anledning av Skatteverkets granskning av småföretagare. För andra som har åtminstone elementär kunskap om Skatteverkets granskningsverksamhet, vilken lämnar en hel del övrigt att önska, ter sig anklagelserna som rent prat i nattmössan.

 

Ty om Skatteverket ska kritiseras för något så är det att alltför stora summor undanhålles från beskattning. Det verkliga problemet med vårt skattesystem är med andra ord att alltför många, även småföretagare, som är skyldiga att betala skatt drar sig undan sitt solidariska ansvar.

 

Hela 130 miljarder i skatteundandragande enligt senast tillgängliga statistiska uppgifter, en siffra som flera sakkunniga bedömare anser vara tilltagen i underkant.
Förvisso finns det fall där enskilda företagare, såväl som andra samhällsmedborgare kommer i kläm i myndigheternas byråkratiiver, och då ska vi givetvis säga ifrån och ta de förfördelades parti. Men att som Anna Sjödin grovt generalisera och på fullt hävda att småföretagare i gemen är rättslösa mot myndigheter i allmänhet och Skatteverket i synnerhet är sannerligen att göra socialdemokraterna en otjänst och spela borgerligheten i händerna.

 

I själva verket borde vi upphöra med det svepande och generaliserande ”gullandet” med småföretagare. Den gruppen är lika heterogen som gruppen ”löntagare”, ”kvinnor”, småbarnsföräldrar etc.
Vad Sverige behöver är inte fler korvhandlare eller frisörer. Nej, det är i stället fler snabbväxande företag, företag som växer av egen kraft oberoende av konjunkturer. På grundval av egna idéer och nya produkter.

 

De viktigaste förändringarna gäller då delar av regelverket, statlig näringspolitik, forskning och framför allt bättre finansieringsmöjligheter.
Under socialdemokratisk regering startades 2005 fler företag i Sverige än någonsin tidigare. Under 1994-2004 hade vi en produktivitetsökning i världsklass. Och det borde inte vara okänt för Anna Sjödin att den tidigare s-regeringen gjorde en hel del för att stärka grundvalen för företagande. Vårt program för småföretagare omfattar allt från att stärka tryggheten som företagare till bättre finansieringsmöjligheter – det senare sannolikt den allra viktigaste frågan för att stärka småföretagsamheten.
Det skulle vara intressant att veta varifrån siffran 130 miljarder kommer ifrån?

Har den samma avsändare som de "expertutlåtanden" som Anna Sjödin kritiserar i sin artikel? Eller är det andra "experter" med lika mycket erfarenhet från verkligheten?

För mig luktar det lite cirkelresonemang, men vad vet jag, jag driver bara ett företag...

Sen skall man ha klart för sig att om det verkligen är fråga om 130 miljarder, vilket jag betvivlar, så används en stor del av de pengarna för att skapa arbeten och driva samhällets ekonomi.


Bengt Silfverstrand: Det är Skatteverket som uppskattat bortfallet till 130 miljarder kronor. Verket har givetvis ett gediget underlag för sin uppskattning. Om siffran avviker så är det i underkant.

Pengarna tas inte för någon stor stygg stat. Utan det är de vanliga hederliga skattebetalarna som skattefifflarna stjäler från.

Varför detta förakt för korvhandlare och frisörer? Med ett skattetryck på 60-70% för en småföretagare tycker jag i alla fall inte det är underligt att det är lockande att stoppa förtjänsten i egen ficka i stället för att ge bort den till staten ...

Vad som är intressant är inte hur många företag som startas, många är ju rena sidoprojekt vid sidan om an vanlig anställning. Vad som är intressant är hur många som kan försörja sig på verksamheten och här har Sverige bland de lägsta andelen egenanställda i hela OECD, plats 25 av 30 (OECD Factbook 2005).

Produktivietsutveckling i de gamla storföretagen har varit god, det har dock inte lett till några nya jobb. Inte några jobb har tillkommit netto i privat sektor sedan 1950-talet(!):
http://www.economist.com/images/20060909/CSF280.gif
Sverige kan inte hoppas på att ytterligare produktivitetshöjningar skall rädda verksamhet kvar i landet. T.ex. Östeuropa, Kina och Indien kommer öka sin produktivet enormt mycket snabbare än vad Sverige kan göra, de startar från en mycket lägre nivå.

McKinsey har jämfört utvecklingen i Sverige med 14 andra utvecklade länder och skriver:
"Vid en jämförelse av sysselsättningsutvecklingen inom privat sektor i 14 utvecklade länder, under perioden 1992-2003, finner McKinsey att Sverige har haft sämst utveckling. Om sysselsättningen inom privat sektor hade utvecklats lika väl i Sverige som i genomsnittet för samtliga 14 länder, hade mellan 400 000 och 500 000 fler människor arbetat inom privat sektor idag."
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kris_och_framtidskommissionen/article12168.ece

Socialdemokratiskt politik, helt inriktad på de gamla storföretagens villkor, har lett till att nya företag inte kunnat växa sig stora. Enbart 1 av de 50 största företagen i Sverige grundades efter 1970 (jmf. t.ex. med USA där stora företag som Microsoft, Sisco, Wal-Mart osv inte ens var påtänkta då).

Entreprenörsgraden är också balnd de lägsta i världen. Organisationen Global Entrepreneurship Monitor bevakar regelbundet entreprenörsgraden i de olika medlemsländerna. I deras senaste rapport hamnar Sverige på plats 30 av 34 länder.


Bengt Silfverstrand: Inget fel på korvhandlare och frisörer. Men det är inte bristen på sådana som är problemet. Läs gärna Björn Elmbrants krönika i "Dagens arena" så får du en god inblick i vad det är för typ av företagsamhet som behövdr växa-

Socialdemokratisk politik är inte alls inriktad på storföretagen. Vi har ett brett program för småföretagen, där vi särskilt framhåller vikten av tillgång till riskkapital, kompetensutveckling och sist men inte minst att det finns en marknad för produkterna och tjänsterna ifråga.

Glöm inte bort att det ytterst är efterfrågan som ligger till grund för ett företags framgång. Och när nu b-alliansen genom försämringar i försäkringsskyddet för stora grupper medborgare och därmed sänker deras köpkraft så är detta samtidigt att göra landets företagare - och inte minst de mindre och ekonomiskt känsligare företagen en björntjänst.
Jag är egenföretagare - jag antar att även stora företag börjar småskaligt - och jag betalar ca 60% i skatt. Det tycker jag är för mycket, jämfört med vad jag får tillbaka av staten, i jämförelse med liknande länder.

Min åsikt är inte kontroversiell, den är inte ens vänster eller höger. Kan skatten bli hur hög som helst, vore inte 70% eller kanske t o m 80% bättre enl ditt sätt att se på saken? Eller varför inte 90%?


Bengt Silfverstrand: Ditt resonemang är irrelevant. Inbilla mig inte att du betalar 60% netto i skatt. En företagare kan välja mellan att vara egenföretagare eller bilda aktiebolag. I det senare fallet är han ur beskattningssynpunkt privilegierad jämfört med en löntagare.

Och om du till äventyrs inte tycker det är lönt att driva företag, ja då står det dig givetvis fritt att göra någonting annat.
Bengt Silfverstrand:

Socialdemomkratisk näringspolitik har traditionellt alltid i första hand varit inriktad på de gamla storföretagen, Wallenberg har varit viktigare än t.ex. småföretagaren Svempa som har en bilverksatad. Villkor och regler är helt anpassade för storföretagens verksamhet. Bolagsskatterna är relativt låga internationellt sett (även om de flesta länder nu börjar sänker dem). Det är bra för Wallenberg som har ett relaivt stort internationellt ägande, då kan utländska ägare kan plocka hem vinsten på sina investeringar. För Svempa spelar det dock ingen större roll. Sjuklöne- och rehabiliterings-ansvar är inget större problem för ett storföretag med 5000 anställda, för Svempa med små marginaler är det däremot en enorm belastning när någon blir sjuk. LAS fungerar säkert bra på storföretaget med en stab av advokater och tjänstemän, men Svempa får enorma problem om det blir sämre tider eller någon anställd missköter sig, att säga upp folk kostar stora pengar och är knöligt. Även om Svempa just nu har anställningsbehov tvekar han för att undvika framtida problem.

En viss omsvängning har skett bland en del sossar, t.ex. bland LO:s ekonomer. Men det är ingen prioriterad fråga för socialdemokratin, det kommer långt efter t.ex. HBT och feminist-flum.

Sen kan man fråga sig varför eftetrfrågan måste vara så radikalt annorlunda i Sverige jämfört med våra konkurrentländer? Om vi hade haft deras utveckling skulle ytterligare 400.000 - 500.000 haft riktiga jobb i privat sektor enl. McKinseys undersökning och inte ligga på samma nivå som 1950-talet.

Man bygger inte långsiktigt välstånd på att dela ut bidrag och ersättningar, det är som att äta upp utsädet. Långsiktigt välstånd bygger på företagande och riktiga jobb, istället för att dela ut bidrag och ersättningar så är det klokare att skapa förutsättningar för företagen att anställa och växa, dvs plantera utsädet.


Bengt Silfverstrand: En myt blir inte mindre för att den upprepas. Sverige har bevisligen i grunden ett mycket gott föfretagsklimat, vilket bl a tar sig uttryck i en kraftig ökning av antalet småföretag. Socialdemokratin har ett mycket konkret program riktat mot de mindre företag, vars största problem, än en gång, är tillgången till riskvilligt kapital.
Bengt Silfverstrand:

En småföretagare betalar 60 - 70% i skatt, se nedanstående uträkning:

En privatkund betalar 1 000 kronor.

Moms 200 kr (25% som momssats)

Nettopris 800 kr

Löneskatt/egenavgifter 188 kr ( 30,71% av bruttolönesumman)

Bruttlön 612 kr (Nettopriset minus löneskatten)

alt 1 Inkomstskatt 183 kr (ca 30% kommunalskatt, under förutsättning att du tjänar mindre än 316000 kronor om året)
alt 2 Inkomstskatt 306 kr (ca 50% inkomstskatt ca 30% kommunalskatt + 20% statlig skatt om du tjänar mer än 316000 kronor om året)
alt 1: Nettolön 428 kr
alt 2: Nettolön 306 kr

Det är ur skattehänseende ingen skillnad på vilken bolagsform man bedriver verksamheten i. På vilket sätt menar du att en företagare skulle vara gynnad jämfört med en anställd?

Att du föreslår att folk skall "göra något annat" i stället för att bedriva företagande säger ju en del om vilken inställning du har. Vad är det "andra" man skall göra? gå på bidrag/ersättningar? Är det bättre för samhällsekonomin?


Bengt Silfverstrand: Den kalkylen är en ren fantasiprodukt. Ingen driver i längden företag om nettobehållningen är den du redovisar.

Dessutom har du fjärmat dig från sakfrågan, som gällde om Sverige var en banrepublik eller inte.
Jag står på mycket säker mark, när jag säger att företagsklimatet i Sverige är gott och att påståendet om att vi skulle vara en bananrepublik är rent nonsens.
Som jag påpekade i första kommentaren lät det som ett cirkelresonemang.

Att skatteverkets experter ofta bedömer helt uppåt väggarna och samtidigt i praktiken har både polisens, åklagarens och domarens roll är inte ett problem -- eftersom SAMMA experter bedömer att 130 miljarder döljs från beskattning av småföretagare.

Hör du inte själv hur absurd den argumentationen låter?

Sen tycks du leva i en rosaskimrande drömvärld där alla som vill har praktisk möjlighet att driva sin verksamhet som aktiebolag.

Låt mig då bara konstatera att för en frilansare som mig är den bolagsformen extremt opraktisk.

Vad gäller skatt, så betalar man in ca 50% i egenavgifter. Utöver det så är ens arbete momsbelagt. Så för varje tusenlapp jag fakturerar så får jag in 400kr som är mina -- det vill säga 40% kvar.

Ännu mer "humoristiskt" som småföretagare är att man i princip inte ingår i trygghetssystemen.

Så vi betalar mer och får mindre, och får dessutom leva med en stor byråkrati, eftersom vi förutsätts vara oärliga, vilket naturligtvis är socialdemokratiskt rättvist.


Bengt Silfverstrand: Cirklarna ritar du själv. Skatteverket är inte den enda källa som kan åberopas i det här sammanhanget. Inom finansdepartementet har vid olika tillfällen också gjorts beräkningar på skattebortfallet. Det är en omöjlig uppgift att exakt fastställa hur stort detta är. 130 miljarder är en mycket försiktig beräkning.

Och de stora "skurkarna" i sammanhanget, är de som skattefuskar, ett brott som ytterst drabbar alla hederliga skattebetalare.

Har du valt att vara frilansare, så är det din sak, men kom sedan inte att klaga på att du får betala skatt. Du lever säkert gott, annars hade du sannolikt inte trampat på i ullstrumporna.
Sen för att tillägga, så har Roger rätt. De 60% man har i skatt är bara sant om man undkommer marginaleffekter.

För många är det väsentligt mycket mer.


Bengt Silfverstrand: Kvalificerat struntprat. Nettobehållningen blir självfallet mycket större. Avdragsmöjligheterna för företag är synnerligen generösa.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM