TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Bakgrunden till kriserna på Balkan framgår i allt väsentligt av mitt tidigare blogginlägg under rubriken ”Silfverstrand och massakrerna.” Inlägget tillkom som en direkt följd av Adrian Kabas provokation i oträngt mål. Han påstod att undertecknad och Jugoslavienkommittén velat förhindra en intervention i tidigare förbundsrepubliken Jugoslavien. Detta är ren lögn.

 


Vad Jugoslavienkommittén kraftigt reagerade emot var intervention genom bombningar som i huvudsak drabbade civilsamhället.
Dessa bombningar var, som både ledande politiker och folkrättsexperter slagit fast, ett flagrant brott mot folkrätten. I praktiken åstadkom bombningarna bara en förlängning av Milosevic mandat. Det jugoslaviska folket åstadkom bara på några timmar den 5 oktober 2000 vad Natos 78 dagar långa bombregn över landet och årslånga sanktioner misslyckades med. Det jugoslaviska folket och dess då nyvalde president Kostunica var starka motståndare till både bombkrig och sanktioner.

 

De ursprungliga sanktionerna mot Jugoslavien kan visserligen sägas ha bidragit till att tvinga Jugoslaviens dåvarande president Milosevic till förhandlingsbordet i Dayton, men de stärkte samtidigt hans interna maktställning i landet samtidigt som de förstörde landets ekonomi och sociala struktur på ett sätt som allvarligt försämrade förutsättningarna för demokratisering och en mer normal utveckling av detta för en långsiktig stabilitet i området så viktiga land.

 

Långt före nästa kris i området – kriget i Kosovo – visade det sig sålunda med otvetydig klarhet att sanktionerna är ett synnerligen tveeggat vapen både för att oskadliggöra för omvärlden misshagliga ledare och för att främja en demokratisk utveckling i ett land.

 

Till Kabas lögn om min och Jugoslavienkommitténs inställning till interventioner ska nu också fogas Erik Laaksos blogginlägg under rubriken ”Ingen ska få slå er mer.”
Som torde framgå av detsamma bygger det i minst lika stor utsträckning på en het åstundan att komma åt undertecknad personligen som en verklig vilja att sakligt belysa utvecklingen på Balkan.

 

 Inlägget präglas av ett godtyckligt urval teser och händelser som underbygger det Laakso redan från början bestämt sig för. Nämligen att det var rätt att försöka kväsa det serbiska folket genom att bomba dess land sönder och samman.
Till skillnad från Laaksos hastiga bokstudier om Balkan så bygger jag mina iakttagelser och slutsatser på besök på ort och ställe och på samtal med människor representerande olika sidor i konflikten. Majoriteten av dem jag träffat och talat med var dessutom mer eller mindre svurna motståndare till Milosevicregimen.

 

Jag såg med egna ögon förödelsen efter bombkriget och sanktionerna. Landets el- och värmeförsörjning sviktade. Verkan av krigsskadorna på det serbiska energisystemet äventyrade vitala samhällsfunktioner som tillförseln av dricksvatten i stadsområdena, tillförlitlig drift av avloppssystemen, uppvärmningen av bostäder , skolor och sjukhus. Samma sak gällde transporterna i synnerhet inom läkemedels- och kemiindustrierna.
Stora och välrenommerade företag som bl a svensk-schweiziska ABB erbjöd sig att avhjälpa dessa problem men förvägrades möjligheten av SIDA och UD. Landet led brist på bl a livsuppehållande mediciner, cancerpatienter stod utan medicin. Insulinet tog slut.

 

Laaksos beskrivning av händelseförloppet på Balkan är minst sagt osakligt. Han påsår bl a att Titos regim var totalitärt kommunistisk. Kommunistisk var den onekligen till namnet men definitivt inte genomgående till gagnet. För det första så bröt Tito på ett tidigt stadium med Sovjetkommunismen, utarbetade ett eget system som innehöll en mycket hög grad av självstyre. Ett självstyre som fick bl a den inaglunda "vänstervridne" ekonomiprofessorn Bo Södersten att plädera för systemet.

 

Tilläggas kan att Tito under en lång period var en viktig aktör i den alliansfria rörelse som bl a hyste Sverige, Indien och Argentina. Jugoslaviens sönderfall är i motsats till vad Laakso påstår i hög grad ett resultat av västvärldens och i första hand dåvarande förbundsrepubliken Västtysklands ihärdiga ansträngningar att hetsa delrepublikerna till uppbrott från federationen.

 

När Laakso sedan påstår att Svenska Jugoslavienkommittén ägna sig åt historierevisionism ”där massmord och krigsövergrepp bagatelliseras i syfte att svartmåla stormakten USA, så går han definitivt över den linje som skiljer sanning från lögn och i lögnens riktning.
Sv. Jugoslavienkommittén bildades som, och är fortfarande en rent humanitär organisation som på humanitetens grund i likhet med många auktoritativa röster världen över protesterade mot det barbari som massbombningar av oskyldiga människor innebär.

 

Vår värd under flera besök, bl a den 22 maj 2001 var Sten Swedlund delegationschef för International Federation of Red Cross och tidigare chef för svenska kustflottan.
Han kan väl ändå lika lite som Ingvar Carlsson misstänkas för att sympatisera med Milosevic, om nu inte undertecknads och Svenska Jugoslavienkommitténs trovärdighet skulle anses tillräcklig i sammanhanget.

 

Vad slutligen gäller multietnicitet, så förhåller det sig faktiskt på det sättet att toleransen mellan olika folkgrupper inom FRJ (Förbundsrepubliken Jugoslavien) i många avseenden varit ett föredöme. Sedan eniska motsättningar i Kosovo blossade upp och efter den utveckling vi nu kan skönja med ultimatum riktade mot Serbien så är det naturligtvis inte helt osannolikt att den stora ungerska befolkningsgruppen i den norra provinsen Vojvodina, som hittills levt i mycket gott samförstånd med serberna, vädrar morgonluft och kommer att ställa samma krav på frigörelse från Serbien som Kosovoalbanerna.

 

I vanligt förnumstig och självgod stil skriver Laakso vidare: ”Krigsbrott under NATO-bombningarna borde ställas till svars vid domstolen i Haag, men trots det menar jag att det står klart att interventionen var ytterst nödvändig i det läge som rådde.”
Hur blåögd och aningslös får man egentligen vara? Inbillar sig Laakso verkligen att Haagdomstolen skulle ställa NATO-ansvarig till ansvar för krigsövergrepp. Och om detta otroliga inträffade tror han verkligen att USA och Nato skulle infinna sig vid domstolen?
Lika sanslöst är att Laakso själv tror sig vara en mera omdömesgill rättskipare i fråga om interventionens nödvändighet än Ingvar Carlsson och en lång rad verkligt sakkunniga bedömare som bl a yttrat sig i frågan i boken ”Fredsbomber över Balkan” (Manifest – Originalpocket 1999) eller Peter Gowans ”Irrväg till Kosovo” (Manifest – Originalpocket – 2000).

 

Nej, vill man uppnå demokrati, så kan man inte förödmjuka ett helt folk, plåga dem till underkastelse inför maktspråk, som Olof Palme så uttrycksfullt konstaterade då stormaktens arrogans stack fram sitt fula tryne.Bengt!
Efter många texter du har skrivit om Serbien, om Kosova om krisen och kriget i Balkan, om NATO och USA, framstår fortfarande en fråga som en mörk moln över dit huvud som du bör besvara.

Vad anser du om Milosevic roll i Serbien och Balkan, innan, under och efter kriget?

Först då när du gör en sådan analys kan du komma fram till den humana insikten. Du är tyvärr hatiskt mot USA och NATO, det får du gärna vara men ignorera inte den misär, dem massaker, den folkmord som många folkgrupper i fd. Jugoslavien har upplevt på grund av en fruktansvärd politik som Milosevic startade med ”Ingen ska få slå er mer”. Å andra sidan jag har jag inte läst i någon b-logg hitintills någon som har skrivit att det är rätt att bomba. Men vist f.. är det nödvändigt ibland för att sätta stopp på fanskapet.

Laaksos beskrivning av händelseförloppet är den enda sanna, det kan jag intyga, jag har levt där och har framför mig de bilder då Milosevic skrek och gapade till hundratusentals människor (serber) att ”ingen ska få slå mer” ”Ingen får röra en enda hårstrån från er” där var startskottet. Det var då Milosevic fängslade dåvarande Kosovas ledare Azem Vllasi och flera andra som fick sitta flera år i fängelse, det var då, Milosevic avskedade nästan samtliga albaner i Kosova, från deras egna jobb, Det var då han stängde alla skolor för albaner, det var då han bytte regering i Vojvodina, Monte Negro och försökte toga in i Kroatien. Det var då kriget började.

Vad är det du inte förstår Bengt?

Att citera Bo Södersten som hänvisade socialdemokraterna den sanna vägen ”Titos Väg” är naivt och skrattretande, sorligt också för den delen. Fråga dem två till tre miljoner, serber, kroater, albaner, bosnier, makedonier, montenegriner mm. som tvingande lämna fd. Jugoslavien för att söka välstånd och trygghet i Europa, fråga dem hundratusentals människor som fängslades och torterades till döds på grund av deras annorlunda politiska uppfattning än vad Tito hade.

Hade inte NATO bombat dem serbiska styrkorna hade Serbien och Balkan fortfarande haft med Milosevic att göra – 5 oktober 2000 hade kanske aldrig ägt rum!

I fjärde stycket skriver du bland annat om Milosevic : ”för omvärlden misshagliga ledare” Den misshagliga ledaren hade gjort sig skyldigt till: krig i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Kosova och inte minst var han Misshaglig för sitt eget folk som förde i mörker och elände.

Anser du själv att han var misshaglig?

Ta dig i kragen för humanitetens skull Bengt – det finns flera färger än bara svart och vit. Folket i Serbien kan man försvara och bör man försvara men inte genom att rättfärdiga det som den politiska styret i Serbien har gjort med Milosevic i täten. Folket i Serbien behöver komma ifrån den svarta nationalism de har sjunkit. Det hävdar den liberale ledaren i Serbien Čedomira Jovanović också.Bengt Silfverstrand: Jag tycker att du i stället för att ständigt vara fixerad kring min ringa person ska ägna dig åt lite självrannsakan och studium av verkligheten på båda sidor av "demarkationslinjen."

Mina synpunkter bygger på egna upplevelser och samtal med företrädare för olika sidor i den mångfasetterade Balkankonflikten som ingalunda började med Bosnien och Kosovo.

Du talar fullständigt mot bättre vetande om du försöker inbilla folk att bombningarna var nödvändiga för att få bort Milosevic.

I själva verket var han "lame duck" i Serbien långt innan bombningarna inleddes. Missnöjet med regimen var stort och andra krafter var redan på väg att jämna marken för en ny regim.

Vad sedan gäller Jugoslavien under Tito så var det långt flera än Bo Södersten som fann intressanta ting att studera i dess ekonomiska system som fjärmat sig rejält från Sovjetkommunismen.

Och så glömmer du en mycket väsentlig sak när du för in andra delar av Balkan i sammanhanget. Vilka krafter styrde och ställde i Kroatien? Har du verkligen aldrig hört talas om den pronazistiska Ustajarörelsen, en rörelse som har minst lika många liv på sitt samvete som den lika förhatliga Milosevicregimen.

Och vad tyst det blev om min hänvisning till Carl Bildts nyktra konstaterande att fördrivningen av serber från Kraijna i Kroatien är den största etniska rensningen under hela Balkankonflikten.
Jag har med intresse och med stigande förvåning under en tid följt debatten om den djupt tragiska konflikten som dragit fram över Balkan. Jag tycker det känns mycket olustigt när flera debattörer, inte alla, verkar ha debatten om konflikten på Balkan som sekundärt mål och möjligheten att "trycka till" Silfverstrand som primär uppgift. OBS ingen debattör nämn men ingen heller glömd!

Om konflikten i forna Jugoslavien kan man väl säga att det var synd att det inte fanns en massa oljefält i landet, då hade alla stater med en gång reagerat och stoppat konflikten. Så syniska är världssamfundet. När man sedermera sent om sider vaknade efter att tusentals människor fått sätta livet till, blivit misshandlade och fördrivna från hem och hus, ja då försöker NATO bomba Serbien tillbaka till medeltiden, som om inte de inblandade parterna tidigare inte helt utan framgång hade lyckats med detta i vissa provinser.

Jag håller full och fast med Bengt att bombningarna var en "felaktig" intervention. Vad som skulle gjorts långt tidigare är att världssamfundet skulle gått in med trupp och avväpnat alla armégrupper och kriminella gäng som härjade omkring. Sedan kunde man på politisk väg utan våld försökt lösa upp de mycket komplicerade konflikter som råder i området.

Man kan väl jämföra NATO-bombningarna med att om vi i Sverige skulle fördriva, döda och härja med Samerna i Norrland hade det väl inte hjälp att bomba skiten ur Malmö, förstöra all infrastruktur kring Västerås?
Vem hade fått folkets sympati? Samerna? Knappast!

Låt oss nu en gång för alla lova varandra att var än intoleransen och onda krafter visar sitt fula tryne så skall vi ta avstånd i från och bekämpa det.


Mvh

Lennart


Bengt Silfverstrand: Just det. Jag tar avstånd från våld och övergrepp i vilken tappning och under vilken regim det sker. Problemet med Balkankonflikten är bara att det är de provästliga källorna och krönikörerna som alltmer mycket fått dominera debatten.

Och det beklagliga i sammanhanget är då också att en och annaon socialdemokrat fallit offer för den sanning som borde varit uppenbar för alla som haft som ambition att sätta sig in i hela konfliktbilden, nämligen: "Krigets första offer är sanningen."
Bengt!

Det är inte dit namn jag är fokuserat på, det har jag inget behov av. Jag har stort respekt för dina egna upplevelse. Men det du glömmer är miljontals människors upplevelse från fd. Jugoslavien. Samtidigt är det så beklagligt att i din hatiska kampanj mot NATO och USA trampar du på allt annat än serber och Milosevic och framställer Tito som en förebild för vår socialdemokratiska parti i Sverige.

När det gäller att jag ska ägna mig åt självrannsakan, det kan du lita på att jag har gjort och gör varje dag, jag har även studerat och till och med upplevt med mitt eget skinn Milosevic regimen. Kom inte här och påstå massa u-sanningar som ”andra krafter var redan på väg att jämna marken för en ny regering”. Vad har du fått detta ifrån?

När det gäller krafterna i Kroatien, Ustasa vet jag mycket väl, dem var inte att leka med och dem har gjort sina grymheter. Jag vet om Ballister i Kosova också som var verksamma under andra världskriget men jag vet också om Cetnicka (Seseljs rörelse) rörelsen i Serbien som Milosevic stödde och finansierad och Arkan bland annat (som bodde i Sverige) massakrerade folk i Kroatien, Bosnien och Hercegovina och i Kosova.

Jag håller med Bildt i det han säger om serbernas fördrivning från Krajina. Det var och är en riktigt sorlig historia. Men det du berör är verkan men inte orsaken. Orsaken både till Serbernas fördrivning från Krajina och serbernas förflyttning från Kosova var att serberna hade manipulerats från regimen Milosevic i drömmen om den stora Serbien. Detta lede till att många blev inblandat i de grymheter som Kroater blev utsatta för. Samma sak i Kosova. När vindaren vände då viste man att där hade man inte mycket att göra. Annars riskerade man hämnd och annat elände.

http://www.s-info.se/berisha
Bengt Silfverstrand: Jo, minsann! Som framgår av dina inlägg både här och på egen sida (se bl.a rubriken på ditt senaste inlägg -"Bengt....) I din blinda jakt på syndabockar ser du inte "skogen för bara träd." Mina egna och Jugoslavienkommitténs upplevelser ska givetvis inte ses isolerade utan ses som viktiga komplement till den ensidiga och antiserbiska bild som dominerat medisa beskrivning av Balkankrisen.

När du sedan påstår att jag hatar Nato och USA, försvarar serber och Milosevic och "framställer Tito som en förbild för vårt socialdemokratiska parti i Sverige, så gör du dig skyldig till en rent ut sagt oförskämd lögn.

Jag placerar sannerligen Serbiens kommunistiske Milosevic och Kroatiens pronazistiske Tudjman i samma division av folkmördare. Och vad gäller Tito så har jag bara konstaterat att det finns nyanser även i vissa totalitära system. Och i fallet Jugoslavien handlar det om ett decentraliserat ekonomiskt system som också fanns vidsynta betraktare i väst att nicka ett försiktigt bifall. Och glöm i sammanhanget inte bort att kroaten Tito var en starkt återhållande kraft för att hindra drömmarna om ett Storserbien, vilka förvisso periodvis funnits.

Ditt resonemang om att den kroatiska etniska rensningen av 200.000 serber från Kraijna ska ses som blott en hämdaktion för serbiska övergrepp mot serber, så hemfaller du åt ren och skär historieförfalskning.

Nej, bäste Jashar. Skalan innehåller fler färger än svart och vitt. Och George W. Bush's
indelning av världen i "onda" och "goda" får aldrig bli socialdemokratins världsbild.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM