TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Frågan om ekonomisk demokrati kommer tillbaka, säger C H Hermansson i en intervju inför sin 90-årsdag den 8 december. Det har han alldeles rätt i. Oavsett vad man tycker om Hermansson och hans kommunistiska förflutna, så kan ingen frånta honom äran av att ha lärt oss mer om privat maktkoncentration än någon annan.

 

Hermansson påminner i intervjun om ”den så sorgligt bortglömda idén om löntagarfonder.” Även här kan jag som flitig ”resetalare” runt om i landet ,och supporter för löntagarfonder, då det begav sig, instämma.
Det var inget fel på den grundläggande tanken om att via löntagarfonder bryta maktkoncentrationen, sprida de ekonomiska tillgångarna och öka löntagarnas inflytande över kapitalbildningen. Att idén förfuskades berodde enligt min bestämda uppfattning i huvudsak på att partiet och LO inte gick i takt om själva upplägget. Ansvaret för den bristande strategin och samordningen faller i huvudsak på partiet som inte klarade av den nödvändiga folkbildningen kring idén.

 

När man tar del av rapporter om den skeva och växande förmögenhetskoncentrationen i landet, och nu senast i form av en rapport från ”Centrum för näringslivsforskning”, som visar att den rikaste procenten svenskar äger en tredjedel av förmögenheterna, så finns det anledning att på ny föra upp frågan om ekonomisk demokrati på dagordningen.

Självfallet går det inte att plocka fram de gamla löntagarfondsförslagen ur gömmorna. Det loppet är kört. Nej, den sannolikt mest framkomliga vägen för att demokratisera kapitalbildningen går via pensionskapitalet. Hög tid för socialdemokratin att gå från ord till handling i den på nytt spirande jämlikhetsdebatten. Kapitalets makt måste brytas."Ekonomisk demokrati" är V:s omskrivning för Marxs "Proletariatet ska äga produktionsmedlen och bestämma över dom ("demokratiskt!!!")".

Hur långt är Du beredd att gå Bengt?
Bengt Silfverstrand: Ekonomisk demokrati är en av grundbultarna i socialdemokratins program - vid sidan av politisk och social demokrati. Pensionskapitalet är kollektivt ägt och en logisk bas utifrån vilken det demokratiska inflytandet över kapitalbildningen kan stärkas.
"...demokratiskt inflytande över kapitalbildningen..."

Det kan ju först ske om "folket" äger produktionsmedlen!

Du vet själv vad det innebär och hur det sett ut där det provats.


Bengt Silfverstrand: Kom inte dragandes med de gamla unkna kopplingarna mellan vanligt folks inflytande över ekonomin och de gamla kommunistdiktaturerna.
Ekonomin ingår som en väsentlig del av samhällslivet och ska givetvis då också omfattas av det demokratiska systemet. Att ekonomisk demokrati ingalunda är något kommunistiskt patentkrav framgår tydligt av det socialdemokratiska partiprogrammet.
Demokrati är ett styrelseskick, som de flesta av oss betraktar som det enda möjliga i en civiliserad stat.

Ekonomisk demokrati är som Einar säger ett kommunistiskt begrepp. Begreppet finns redan hos Marx som förtvivlat bekämpade det han kallade för borgerlig demokrati. Borgerlig demokrati är det som är den gängse demokratin i världen.

Meidners upplägg av löntagarfonder baserades på att en del av en del företags vinst skulle överföras till fonder som administrerades av facket. En sådan konstruktion är omöjlig i en demokratisk stat med respekt för mänskliga rättigheter och äganderätten. Eller brutalt uttryckt - byggde på stöld.

Kapitalets makt måste brytas, skriver du. Kapital är egendom i olika former. Med enskilt ägande så är det kapitalisten/ägaren som bestämmer om användningen. Det är inte kapitalet som har någon makt, eget syfte eller vilja, det är kapitalisterna.

Du anvisar vägen att 'demokratisera kapitalbildningen'. Jag uppfattar det, som om du vill att riksdagen skall sköta kapitalbildningen. Att demokratiskera något måste betyda att föra in frågan under det demokratiska systemet, det system vi använder för att styra landet.

Kapitalbildning kan inte betyda något annat än sparande. Kapitalbildning kan ske hos enskilda men även hos stat eller kommun.

Kan 'demokratisera kapitalbildningen' betyda, att sparandet skall överföras från enskilda individer till stat och kommun? Lön för utfört arbete skulle då endast få täcka de direkta, dagliga levnadsomkostnader. Skulle den enskilde få behålla mer och spara själv så har ju den 'demokrtiska kapitalbildningen' fått ett hot.

'Via pensionskapitalet' som jag då uppfattar inte skall ha någon koppling till individen - den blivande pensionären? Eller hur tänker du?

'Hög tid att gå från ord till handling'. Vad betyder det?
'Ekonomisk demokrati' i kommunistisk anda, eller vad då?
Bengt Silfverstrand: Ekonomisk demokrati är ingenting som kommunister har monopol på. Strävan efter demokratiskt inflytande också över det ekonomiska livet ingår också i den socialdemokratiska arsenalen för en fullvärdig demokrati, vilket klart framgår av partiprogrammet.

Kapital är egendom i olika former ja. Egendom som kan beskattas. Samtidigt som de ekonomiska klyftorna i landet ökar och skapar spänningar genomför b-alliansen "reformer" som ytterligare ökar klyftorna.

Slopandet av förmögenhetsskatten är klart kontraproduktivt. Det innebär inget försvar för nuvarande orättvisa förmögenhetsbeskattning, som de rika drar sig undan genom diverse manipulationer.

Ett sätta att lösa detta problem är att införa en generell beskattning av i princip alla förmögenheter, men sätta skatteuttaget mycket lågt - en eller annan promille. Ett sådant system skulle ge samhället stora skatteinkomster, men inte upplevas som konfiskatoriskt.

Skattesystemet i stort - det gäller naturligtvis främst inkomstskatterna ska även framgent användas för att utjämna ekonomiska klyftor.

Skatt efter bärkraft är sålunda en del av den ekonomiska demokratin.

Den andra delen är att styra den kollektiva kapitalbildningen. Den stora förmögenhetsmassan är här pensionskapialet. Att demokratisera dess användning kan knappast anses vara revolutionärt:

Och din avslutande koppling mellan ekonomisk demokrati och kommunistisk anda är så korkad att den får stå för sig själv.
Linnés stora insats var att efter Linné gick det inte att säga 'blomma', man måste säga 'blåsippa', 'gullviva' osv. Det gick inte heller att säga 'blomma' när man menade träd eller blad.

Men Bengt använder gärna demokrati för allt som är vackert. Demokrati är ett styrelseskick, ingenting annat. Demokratiskt blir det som hänger ihop med detta styrelseskick.

Ekonomi betyder i grunden 'hushållning'. I detta sammanhang torde ekonomi syfta till att stat och kommun har skatteinkomster och ett ansvar för att hushålla med dessa inkomster.

Ekonomisk demokrati är ett begrepp som användes av Marx för att beteckna att ett lands ekonomi skulle styras av det parti som företrädde folket, nämligen det kommunisitiska partiet och fråntas kapitalisterna, de som genom äganderätten hade kontrollen över sina tillgångar.

För Bengt betyder ekonomisk demokrati att riksdagen(?) skall ha 'inflytande' över det 'ekonomiska livet'. Nu måste jag alltså lära mig vad 'inflytande' betyder och vilket 'ekonomiskt liv' Bengt menar.

Ytterligare ett spår till betydelsen av 'ekonomisk demokrati'. Skatt är inte till för att betala stat och kommuns olika uppgifter utan är till för att utjämna ekonmiska klyftor. För mig kan 'ekonomisk klyfta' bara betyda att det är en stor skillnad mellan den enes förmögenhet - kanske bara en skjorta - och en annans förmögenhet kanske en hel varuhuskedja. Hur detta utjämnas via skatt är ett mysterium, eller i klartext en omöjlig uppgift för ett skattesystem.

Så säger Bengt att ekonomisk demokrati är att styra kapitalbildningen. Vem skall styra - riksdagen? LO? Är inte pensionskapitalets användning bestämt i demokratisk form av riksdagen? Hur menar du att pensionskapitalet skall demokratiseras?????

Om jag nu inte låter mig imponeras av ordridåer och dunkla antydningar så kommer ditt inlägg i korthet att bli:

Precis det C H Hermansson tydligen lärde dig, och före det predikades av Marx.
Det kallas nu: Ekonomisk demokrati i socialdemokratisk anda.

Tänk vad Linné skulle kunna göra nytta i dagens politiska debatt!


Bengt Silfverstrand: Om demokrati skulle inskränka sig till ett parlamentariskt styrelseskick, ja då vore vårt samhälle totalt sett inte särskilt demokratiskt. Nej, i en verklig demokrati genomsyras hela samhället av ett demokratiskt synsätt. Ett lands ekonomi kan givetvis då inte heller hållas utanför den demokratiska sfären.

Att blanda in Linné i sammanhang är som att blanda ihop äpplen och päron.

Ett sätt att öka det demokratiska inflytandet över kapitalbildningen är öka det offentliga sparandet. Pensionskapitalet kan t ex aktiveras i demokratiska former. Kanada är ett intressant exempel på detta. Marx i all ära. Men han har inte särskilt mycket med ekonomisk demokrati att göra.
Det som förenar socialdemokrater och kommunister är Marx mfl dvs SOCIALISMEN!

Det som skiljer dom åt är att kommunisterna ville ta till våld medan sossarna vill ha folkets stöd och lagstifta målet "arbetarparadiset". DVS "ekonomisk demokrati" - folket ska äga och "demokratiskt" bestämma över produktionsmedlen.

Att vi nu ser CH Hermansson uppskattas Bengt af Silfverstrand är inget nytt. Dom styr gärna tillsammans.

Leve liberalismen och en fri marknadsekonomi! Leve globaliserings utjämningspotensial.

Makt korrumperar och samlar mer makt.

Se till att med vi med varje uns av vår DEMOKRATI minska/häckla antalet av oss/folket utsedda och gödda politiker som har ett mål "demokratisk ekonomi" dvs "proletariatets diktatur" - socialismens mål!

Vad har du i handikapp, Bengt?


Bengt Silfverstrand: Inlägg av det här slaget ligger som synes på en så låg nivå att det inte förtjänar någon kommentar. Den som inte kan skilja socialdemokrati från den kommunism som socialdemokratin stått i spetsen för att bekämpa är det närmast synd om.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM