TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det socialdemokratiska partiets idé- och debattidskrift ”Tiden” fortsätter under Bo Bernhardssons ledning sin förnyelse mot en allt spänstigare idédebatt. Det just utkomna numret – 4 – innehåller en rad artiklar som varmt kan rekommenderas till läsning.

Redan i sin inledande presentationsartikel ”Dags att formulera S-alternativet!” slår Bernhardsson huvudet på spiken när han skriver: ”Mycket pekar mot att valet för många var ett sätt att sända en signal till socialdemokratin: - Vi tror på era idéer, men ni måste anstränga er mer för att leva upp till dem.”

Just det. Det var sannolikt i hög grad de svikna förväntningarnas missnöje som fick socialdemokratin på fall. Och härmed bekräftas ännu en gång. Det räcker inte att vinna val på en aldrig så framgångsrik ekonomisk politik. Människor i allmänhet måste också uppleva att de ökade resurser som en växande ekonomi skapar fördelas på ett någorlunda rättvist sätt.

Med andra ord vill jag på goda grunder påstå att är på jämlikhetens område som socialdemokratisk politik först och främst måste förnyas.

Efter Bernhardssons insiktsfulla anslag tar jag del av en längre artikel rubricerad ” S behöver en ny politisk strategi.” Den är författad av Per Borg – f d statssekreterare och ordförande i riksbanksfullmäktige. Å ena sidan hävdar Borg att det socialdemokratiska partiets styrka har varit förmågan att kraftfullt hantera verkligheten utifrån en jämlikhetsideologi och att den förmågan kommer att bli vinnande även i framtiden.

Tyvärr motsvaras denna ansats, som man givetvis kan instämma i, inte av Borgs recept för framtiden ”socialdemokratiska kök.”

Han konstaterar inledningsvis att det som i mitten av 1980-talet skulle ha betraktats som nyliberala förvillelser nu tio år senare är partiets politik, och tar bl a följande exempel:

ATP-systemet har ändrats mot större medborgaransvar för pensioner.
• Områden som kreditmarknad, tele- och kommunikationer har avreglerats
• Penningpolitiken beslutas av tjänstemän
• Skolorna har i betydande utsträckning privatiserats
• Anslutning till EU har krävts på att klara vår framtida ekonomi

• Försörjningen med nya bostäder styrs av marknaden.

Denna utveckling sägs inte vara fråga om någon tankemässig förnyelse inom socialdemokratin utan om en nödvändig, motvillig och stundtals yrvaken anpassning till den nya verklighet som växt fram under 1900-talets sista årtionden.

Det är förvisso riktigt att socialdemokratin i sin politik i stor utsträckning klavbundits av den internationella utvecklingen, anslutningen till den europeiska gemenskapen med allt vad denna innebär av ökat utrymme för marknadslösningar. Men denna utveckling är ju i minst lika stor utsträckning ett politiskt vägval.

 

Det är ett i huvudsak borgerligt Europa utanför Norden som varit pådrivande i upplösningen av solidaritetens band mot friare spelrum för egoism och marknadstänkande.

Men Per Borg har fel när han inlemmar ATP-systemets reformering som en anpassning efter marknaden. I själva verket har Sverige här gått före många andra länder allt i syfte att förekomma en demografisk utveckling som så småningom skulle urholka det gamla systemet. Detta oaktat, så har även det nya systemet stora brister. Bl a kommer det sannolikt att innebära sämre pensionsutfall för stora grupper, varjämte inslaget av den rent spekulativa premiereserven skapar ytterligare orättvisor - sammantaget en utveckling mot fördjupade klyftor och ökad ojämlikhet, precis tvärtemot vad Borg menar vara ”vinnande även i framtiden.” Det nya pensionssystemet är redan nu i behov av en rejäl översyn.

Lika fel har Borg när han påstår att en privatisering av skolan är en ödesbunden realitet.
Ingen förmenar någon att starta en skola. Däremot är det långt ifrån självklart och ödesbundet att skattemedel ska utgå till alla former av privat skolverksamhet. Sverige har ett av världens mest generösa bidragssystem. Inte ens i nyliberalismens högborg USA utgår några federala bidrag till skolor som vilar på konfessionell (religiös) grund.

Verkligt halsbrytande blir Borg när han påstår att de skattefinansierade vårdsystemen inte är hållbara i längden och att vi måste acceptera gräddfiler i välfärden. ”Den sjukvård och den äldreomsorg som medborgarna vill betala för – enskilt eller kollektivt – skall de självfallet få tillgång till.” Observera ”vill betala för.” Problemet är förstås att viljan och framförallt förmågan att betala med egna medel i hög grad är begränsad och kommer alltid att vara begränsad.

 

Lite längre ner i texten skriver han sedan att den avgörande politiska uppgiften blir att säkerställa tillräckligt med offentlig finansiering och att det krävs en hög skattekvot om angelägna behov skall tillgodoses på ett likvärdigt sätt för alla medborgare. Han anser vidare att dagens skattekvot på 50 procent och framtida effektiviseringar inom vården och omsorgen räcker till för den uppgiften.

Motsägelsen är uppenbar. Påståendet att de skattefinansierade vårdsystemen inte är hållbara i längden har ungefär samma lödighet som de olyckskorpars budskap som redan på 50-talet siade om välfärdssystemets kollaps om skattekvoten översteg 30 procent.

Sanningen är att möjligheterna att värna en offentligt finansierad behovsorienterad välfärd är goda även i framtiden under en alldeles ovillkorlig förutsättning – nämligen att sysselsättningen ger tillräckliga bidrag till skatteunderlaget. Det är med andra ord en hög sysselsättning som är den styrande faktorn för det generella välfärdssystemets fortbestånd och inte behovet av ytterligare anpassning i nyliberal riktning. Borgs analys haltar betänkligt på denna punkt.
Så kan bara en betongsosse argumentera. Han ser sig inte omkring. Sverige öser ut skattepengar till bidragtagande invandare som Aldrig kommer i produktivt arbete. Kan inte få fortsätta.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM