TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Personvalsskolan: -Färgblindhet fällde utslag i mobbingutredning.

Personerna:

Benjamin ”Beauty” Cocktailparty – personvalskonsult, djupdykare och kändisnavelskådare.
Number One – skatteavvecklare. klättrare, besserwisser (enligt egen utsago) och
Preses i Sällskapet ”Vi-som-vet-bäst”.
En doakör - Borgerliga häcklare, som välvilligt och utan krav på annat än en viss kontant erkänsla ställt sina tjänster till ”Number One’s” förfogande.
Mahatma Lindeman (Valfrid Lindemans sonson) - Mobb.lic som, efter anmälningar mot Personvalsskolan för mobbing av Number One resp. av Lotta Svärd mot Leopold Enögd utrett huruvida sådan mobbing de facto kan anses föreligga.
Ivan den förskräcklige – tror på politiken.
Rambo Rimfrost – mer eller mindre läraktig elev.

Rambo: Innan vi ger ordet till Mahatma Lindeman och med spänning emotser resultatet av hans utredning så har vi glädjen att hälsa den i den politiska debatten sedan länge försvunne ”Beauty” välkommen åter.
Ivan: Ja, var f-n har du hållit hus?
Beauty: Jo, jag har bara försökt leva upp till alla mina många beundrares krav, att jag ska hålla mig borta från politiken.
Ivan: Och så dyker du plötslig upp med ett långt politiskt debattinlägg i lokaltidningen. Tala om svek.
Beauty: Ja, jag ber verkligen om ursäkt för detta övertramp. Och lovar att det inte ska upprepas.
Rambo: Så går ordet till Mahatma Lindeman som vi härmed hälsar varmt välkommen till Personvalsskolan. Vad gav din utredning till resultat?
Mahatma: Innan jag meddelar mina slutsatser så ska jag som utlovat kortfattat redogöra för några s k precedensfall för att få relevanta jämförelser med de nu anmälda företeelserna.

Fall 1. Anmälare ”Number One” förutsatte ju ett grävande långt tillbaka i tiden, och jag kan glädja honom med att jag börjat på 1800-talet med den klassiska ”Yttersta domen i Kråkvinkel.”. Ett relevant utdrag ur domen: ”Var kan biskop X vara? – frågade ärkeängeln Gabriel. Då steg jag fram, bugade mig djupt och sade: Ers excellens – Ty alla ärkeänglar äro excellenser, fast icke alla excellenser äro ärkeänglar – Ers excellens! Ett så högtidligt tillfälle, som detta kan svårligen avlöpa utan villervalla. Det är t ex rätt kinkigt att i hast få reda på sina arma benknotor; ty den ena ligger här och den andra där. Om jag icke alltför mycket bedrager mig går herr biskopen på kyrkogården och letar efter sitt huvud.”

Kommentar: Tryckfrihetsmålet mot Henrik Bernhard Palmaer (1801-1854) liksom mot ansvarige utg. Östgöta Correspondentens redaktör ogillades.

Fall 2. ”Akademiska undantagsgubbar” av professorn och socialisten Bengt Lidforss (1868-1913).Vi tro oss ej träda professor Wicksells ära för när, om vi då skänka första hedersrummet åt hans företrädare professorn greve Hamilton. Det är svårt att i korta drag teckna bilden av denne berömde nationalekonom; hans mest framstående egenskaper torde dock vara hans kärnfriska, nästa glättiga konservatism och hans ordrika djupsinne. Betecknande härvidlag är – ibland mycket annat – ett yttrande, som professor H. nyligen fällt med hänsyn till frågan om större och små jordegendomars relativa fördelaktighet, och stenografiskt upptecknat lyder så här: ”Om man tar i betraktande de avseenden som i avseende på jordegendomen böra tagas i betraktande, så finner man att det är allra bäst precist som det nu är.”
Längre i konservativt djupsinne torde man knappast kunna gå. Men som redan Schopenhauer anmärkt, i praktiska livet har det geniala djupsinnet lika litet användning som sjärnkikaren på teatern, och man kan under sådana omständigheter knappast förvåna sig över den katastrof, som inträffade för några år sedan; medan professor Hamilton som bäst var sysselsatt med att pejla den vetenskapliga nationalekonomiens djup, exploderade hans egen privatekonomi, anställande en icke obetydlig förödelse i omgivningen. Det var en sorglig historia, vars tragik kommer en att minnas den tyska romanförfattaren, som efter att ha skrivit aderton oktavband ”Kvinnliga karaktärer”, slutligen anträffar sin egen fru i militära omfamningar…..”

Kommentar: Trots överlägsna kvalifikationer lyckades Bengt Lidforss’ vedersakare (bl.a. prof. Hamilton) länge hindra hans utnämning till professor i botanik i Lund. 1910 fick han en professur i detta ämne i Uppsala och kallades följande år till professuren i botanik i Lund. Sin största vetenskapliga insats gjorde L. genom forskningar av artbildningen inom släktet Rubus (björnbärssläktet).

Fall 3. Tidigt 50-tal.. Povel Ramel ”försvenskade” i ”Småfoglarne” den engelska schlagern ”Mobin Bird Hill” och i refrängen lät det bl.a. så här: ”Tralala-ho-ho-twidellididi….vilket var en hejdlös drift med Alice Babs kvittrande i den likaledes på ”Mobin Bird Hill” byggda svenska varianten ”Adress Rosenhill.”

Kommentar: Huruvida Alice Babs uppskattade den uppenbara parodin är okänt. Dock belastade hon vare sig rättsväsen eller den allmänna opinionen för att få utlopp för sina eventuella aggressioner.

Fall 4. Balladen om Eugen Cork. I denna Povel Ramels likaledes hejdlösa drift med Evert Taube låter en strof så här:

 

”Vi slet och svor och stämningen den sjöd.
Var morgon fick vi svart och mögligt bröd.
Det fick Knasper det fick Spink.
Det fick Stursk och trimmern Fink.
Det fick alla glada gossarna som slogs och tog ett glas.

Kommentar: När Evert Taube hörde Cork-balladen fällde han mysande denna kommentar:
Den där Ramel är allt en riktig räv, honom måste man se upp med! Några ytterligare åtgärder vidtog inte Taube.

Fall 5. Ett mindre nobelt pris – av Bengt Göransson. John Bergers påstående i Aftonbladet att Milton Friedman fått Nobelpriset i ekonomi föranledde följande kommentar av f. utbildnings- och kulturministern Bengt Göransson: ”En viss glädje bereder det mig att beslå John Berger med att ha fel. I söndagens artikel berättar han om Milton Friedman och påstår att han fått Nobelpriset. Det har han inte alls. 1976 fick han ta emot Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som instiftades 1969 i samband med Riksbankens 300-årsjubileum. Detta pris kallas ofta för Nobelpris men har i själva verket samma dignitet som Sven Otto Littorins mastersexamen.”

Kommentar: Uttalandet är dels att betrakta som ett förringande av Milton Friedmans prestation som ekonom och dels ett angrepp på arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Icke desto mindre är det oförblommerade sanningar som Bengt Göransson lägger fram.

Slutplädering och slutsatser:
Om mobbing i fallet No. One skulle anses föreligga, så leder detta omedelbart fram till den logiska slutsatsen att samtliga i ovannämnda fall förekommande personer varit mobbade.
Mobbing förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena – den som blir utsatt d v s mobboffret har svårt att försvara sig mot den eller dem som angriper. Härav följer också slutsatsen att offentliga personer sällan har tillräckligt starka skäl att åberopa mobbing, då de i offentlig debatt i tryckta alster, på teater- eller revyscener blir föremål för parodi och satir.
I det här aktuella fallet har det dessutom framkommit omständigheter som ytterligare undanröjer grunden för anklagelser om mobbing. Enligt förljudanden från partihierarkin i
trakterna kring Uppsala högar har sagde No. One visat klara ambitioner på att vilja klättra i den politiska hieararkin. Hittills har hans ansträngningar dock inte rönts med någon större framgång. I ett antal valsituationer till uppdrag (bl a till Riksdagen och i Partidistriktets styrelse) har han sålunda dragit det kortaste strået. Ändå är han på grund av sina påvisade ambitioner att betrakta som OFFENTLIG PERSON.

Domslut: Anklagelserna mot Personvalsskolan för att ha bedrivit mobbing mot No. One avvisas och målet avskrives. Ev. överklagande av denna dom kan inom tre veckor inlämnas till Socialdemokratiska Partistyrelsen eller till s-distriktet vid Uppsala Högar.

Ivan: Det var ju som tusan och hur förhåller det sig då med den färgblindhet som No. One säger sig drabbas av på mornarna?
Mahatma: Ja, att No. One har svårt att skilja på rött och blått i politiken lär väl under alla omständigheter vara full klarlagt.
Alla: (Sjunger unisont slutstrofen i Balladen om Eugen Cork):
”Sen lämnade vi platsen för vår fest
och kvar flöt bara en och annan rest.
Det var summa sjuttitvå
Blanka burkar som där lå’
På den doftande gråa oceaaaaaaaaaaaaan! "
Ridå!Då var det dags för de kärleksfulla kritikerna då.
Det är svårt att skriva en sammanhållen text som håller hela vägen, framförallt när skribenten drar ut på innehållet med referenser till författare som verkligen kan skriva, i ett desperat försök att göra sina egna taffliga försök till något begåvat. Men att citera dugliga satiriker och stapla historiska referenser på hög gör ingen författare.
Exempelvis undrar förstås läsaren vad som hände med Lotta Svärd och Leopold Enögd som nämns inledningsvis, men författaren verkar ha glömt dessa i sin iver att klämma åt huvudmåltavlan för sin skrivning.
Författaren ägnar flera exempel åt att visa på hur icke-anklagade personer inte kan anklagas för övergrepp, detta kan förefalla vara att slå in öppna dörrar, detta samtidigt som andra äldre exempel hade kunnat ge annan belysning i frågan. Exempelvis fälldes författaren för de s.k Ockerbybreven för förtal trots att de förtalade var offentliga personer med politiska uppdrag. Fler paralleller finns.
För övrigt kan noteras att såväl "Yttersta domen i Kråkvinkel, Akademiska undantagsgubbar och de två exemplen från geniet Povel Ramels produktion är lysande exempel på satir så vackert vinklad, florettliknande skulle man kunna säga, att det är ett nästintill brottsligt hån mot nämnda författare att ställa sina egna taffligheter intill dessa och säga: Se! Men måttfullhet har aldrig varit något för Vikens halvdanne författarobegåvning, det kan man se redan i det 30 år gamla fallet med tidigare nämnda Ockerbybreven.

Som helhet är det svårt att dölja besvikelsen över att den i förväg så kraftigt upphaussade mobbningsutredningen blev en så tunn soppa utan röd tråd, eller blå tråd för den delen. Silfverstrand borde kanske ha tagit lite längre konvalescens efter hjärtbesvären tidigare i veckan, det är sällan bra att återgå i smädelsetjänst för tidigt.
Kanske kan man ändå hoppas på en uppföljare och att mer tid, lite bättre research och samverkan med en redaktör som kan slipa bort de värsta plattityderna, läggs på den uppföljaren, men det är kanske att hoppas för mycket eftersom författaren uppenbart ser sig själv som såväl stilbildare som unikum.
070723 - Strax söder om Dalälven
Erik Laakso.


Bengt Silfverstrand: Men snälle Erik. Av en som blivit satt på piedestal och utnämnts till "Number One", d v s en ur intellektuell synpunkt helt outstanding person kan man väl ändå begära att han ska förstå parallellen. Jag gör ju både Povel, Palmaer, Bengt Lidforss och Bengt Göransson full rättvisa genom att rakt upp och ner återge deras texter och konstaterar att två av föremålen, biskopen i "Yttersta domen i Kråkvinkel" samt professor Hamilton reagerade på exakt samma sätt som du när de blev föremål för satir. De skydde inga medel för att sätta dit satirikern. Evert Taube, däremot tog Povel Ramels satir om Eugen Cork med en klackspark och en glimt i ögat.

Ska man verkligen för en förment intelligent person behöva förklara dessa uppenbara likheter med fallet "Number One." Du sparkar ju och skriker i "bästa" Hamiltonstil.

Så till de s k "Ockerbybreven"
För det första. Utöver borgare, som av skäl, som inte borde vara så svåra att begripa, så är du den ende socialdemokrat under dessa trettio år som använt denna historia som tillhygge mot mig.
Ditt agerande härvidlag talar alltså för sig själv.
För det andra. De "förtalade" i Ockerbybreven var ingalunda offentliga personer på den nivå det här är tal om och inte alls på den nivå, där du åtminstone själv uppfattar att du befinner dig.
För det tredje. Och det viktigaste. Folkets dom i Ockerbymålet utföll helt annorlunda än den juridiska domen. Det framgår med all önskvärd tydlighet av "Min bakgrund" på denna hemsida. Ty observera att trots stormen kring Ockerbyaffären och den uppenbara avsikten med anmälan (av en moderatpolitiker), nämligen att stoppa min "politiska karriär" så blev jag för det första invald i riksdagen 1976, sedan återvald varje gång jag ställde upp (det var fram till och med 2002 års val). Och har som framgår av "meritlistan" begåvats med många viktiga politiska uppdrag. "Ockerbyaffären" blåste alltså förbi. Dess politiska "förtecken" var alltför uppenbara för väljarna.

Nej, jag blev ju aldrig minister, som du vid något tillfälle påpekat. Men det "ödet" delar jag ju med de flesta riksdagsledamötr och det har aldrig stört min nattsömn.

Men hur har du det själv då. Du har trots det idoga arbetet för att nå politikens höjder hittills inte lyckats så väl. Och detta trots att du har starkt eldunderstöd av ett kopppel borgarsjälar.....

Sluta med dessa dumheter du håller på med Bengt Silfverstrand.
Du sysslar inte med politik som du håller på.

Är det enbart hjärtproblem som kan få dig att sluta?

Personvalsskolan kan du döpa om till Borgarvalsskola på din blogg... eftersom du får fler att söka borgarlösningar som du håller på.

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Intet nytt under solen. Så har i alla tider humorfria personer reagerat.

Ansträng dig lite käre Foa. Det är inte jag som myntat uttrycket Number One. Det är inte jag som hittat på det där om färgblindhet och det är inte jag som girar åt höger i politiken.
Jaja, då är jag väl också humorlös, för jag fattar inte det roliga i Personvalskolan.
Domslutet om att dina skrivningar inte är mobbning ger jag inte mycket för. Läs Arbetsmiljölagen och gå in på Skolverkets/Skolmynidghetens hemsida och läs lagtexten om kränkande behandling och mobbningav skolelever. Där står det klart att den som känner sig mobbad, är den som äger frågan och värderingen. Likaså när det gäller sexuella kränkningar.
Om t ex jag känner mig mobbad och förföljd, så är det den känslan som gäller.
Tidigare har du framhållit att dina skrivereier är så populära för att de inbringar många besökande - men det är väl flera än jag som tänker ATT VI INTE SKA TITTA IN men som känner att vi måste för att se, hur illa du kan använda orden mot dina medmänniskor.
Läs gärna min blogg från idag - om mina fantastiska arbetskamrater, som visar positiva sidaor och framhåller varandra och hjälps åt. Den behövs som motvikt mot din Personavalsskola.
Skriv gärna om något annat, Bengt!


Bengt Silfverstrand: Men nu får du väl ändå hänge dig lite åt självrannsakan. Kom inte dragande med mobbning mot skoleelver eller sexuella kränkningar.

Vad det här handlar om är raljerande med faktiska politiska händelser. Det är bara att gå in och läsa vederbörandes hemsida och ständiga krumelurer på högersidan för att förstå vad det här handlar om.

Vederbörande är dels offentlig person och har dels förmåga att försvara sig. Balans föreligger alltså och mobbing är det med andra ord inte fråga om. Ta gärna och läs Nationalencyklopedins definition på mobbing. Det är bl a den jag har utgått från.

Glöm sen inte bort att det är en borgare som myntat begreppet "Number One", som i sin tur själv betraktat sig som färgblind - åtminstone på mornarna.
"Det är inte jag som myntat uttrycket Number One. Det är inte jag som hittat på det där om färgblindhet och det är inte jag som girar åt höger i politiken."

Tre gånger "Det är inte jag" läser jag!

Men det är du som skriver Personvalsskolan!
Sluta nu!

Folke AnderssonBengt Silfverstrand: Ja, det är jag som ansvarar för Personvalsskolan som i sin tur bygger på verkliga händelser, som det verkligen finns anledning att kommentera. Och det tänker jag göra också i fortsättning. När anledning finns.

Personvalsskolan hyllar hämed även sina vedersakare, med en liten strof ur Nils Ferlins gudomliga "En valsmelodi".

Grämelsens son,
i grammofon,
sprattlar för Hans och för Greta.
Pajas - ack ja -
schajas - ack ja,
gott kan det vara att veta!
Bengt skrev:
"För det första. Utöver borgare, som av skäl, som inte borde vara så svåra att begripa, så är du den ende socialdemokrat under dessa trettio år som använt denna historia som tillhygge mot mig."

Men Bengt! Vad kan du räkna med efter det att du mobbar en Socialdemokrat som du har gjort?

Är han den ende Socialdemokrat.. då är han också den ende Socialdemokrat som DU har mobbat.

Jag bad dig sluta mobba för över ett år sedan.. detta tillhygge du pratar om har kommit upp på senaste månaden.... och det på grund av din mobbing.. som jag ser det!

Vad ska folk andvända för tillhygge för att få dig att sluta?

Det enda tillhygge jag använt är Svenska språket.. jag ber dig igen.. sluta!

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Enligt den allmänt vedertagna definitionen av mobbing kan sådan bara anses föreligga om förhållandet mellan den som "angriper" resp. den som "angrips" inte är jämbördiga. "Number One" är liksom jag offentlig person. Vi får därför tåla kritik.

Jag är en av dem som genom åren fått mottaga många hårda slag. Flera säkert berättigade. Men aldrig har någon socialdemokrat tidigare använt trettio år gamla tillkortakommanden för att försvara sig.

Sist och slutligen Folke Andersson. Det lönar sig inte att komma med skrän och hot. Jag skriver vad jag anser berättigat. Och håller mig till gängse mediala spelregler.

Något yrkesförbud för satiriker förligger definitivt inte.
Ack ja, det är säkert så att det bara är otäcka borgare som vill sätta åt dig genom att relatera till ockerbybreven. Men för mig har det blivit uppenbart att du fortsatt i samma stil, för du vet, jag har ju till skillnad mot många av de elaka borgarna faktiskt läst både domen och breven och kunnat jämföra.

Men du menar alltså på fullt allvar att det var en politisk dom emot dig, att du fälldes av politiska orsaker? Det är ju häpnadsväckande, har Jan Guillou skrivit om dig för att söka upprättelse? Bengt Silfverstrand, politisk dissident i Höganäs, Jojo.

Slutligen, det du hånfullt kallar "idogt arbete" består av 3 års medlemsskap i partiet, föreslagna nomineringar av partivänner (förhoppningsvis för att de gillar hurdan jag är) och ett starkt intresse för debatterande. Det sista arbetar troligen inte för mig om det var klättra jag ville, men eftersom det inte intresserar mig så oroar jag mig inte för det. Jag klarar mig så länge jag har mitt samvete rent, och det har jag, har du?


Bengt Silfverstrand: Nej, ingen politisk dom men en dom med politiska förtecken eftersom anmälaren var en mycket aktiv och militant moderat. Avgörande var ändå folkets dom - ett långvarigt och mycket berikande politiskt arbete innebärande bl a 27 år som riksdagsledamot.

Folket gav mig alltså trots "Ockerbyaffären ett långvarigt förtroende.

Jag har inte i något avseende ifrågsatt ditt politiska arbete, bara konstaterat att du har stora, mycket stora ambitioner, som hittills inte rönt någon större framgång.

Otack, för att inte säga otäck är ibland världens lön!
Jag har aldrig mig vetande hotat någon ännu under mina 65 levnadsår Bengt!

Du skrev:
"Jag är en av dem som genom åren fått mottaga många hårda slag."

Du påminner mig om en chef jag hade.. som påpekade för mig hur djävligt han pappa hade uppträtt mot honom.. och det skulle då vara en ursäkt att han (chefen) skulle få vara det mot mig..

Jag enbart påtalade att hans pappas sätt gav honom ingen rätt i världen att fortsätta tilltagen gentemot mig..

Chefen slutade direkt med sitt sätt.. och blev en mycket fin människa i mina ögon. Toppen var då han en dag anförtrodde ett personligt problem.. han ville att jag skulle hjälpa honom med.

Så låt de hårda slag du fått genom åren.. stanna hos dig.. för dom inte vidare.

Folke Andersson


Bengt Silfverstrand: Att gång på gång och utan att ens visa tillstymmelse till förmåga att ta upp sakinnhållet uppmana mig att sluta ironisera över udda företeelser i politiken är åtminstone hot i light-version.

Eftersom jag inte tycker om hårda slag, av den typ som drabbat mig själv, använder jag i stället satiren och ironin. Att folk sedan hugger på de utlagda krokarna är knappast mitt fel.
Det där med jämbördighet intresserar mig faktiskt. Jag har ju aldrig dragit den parallellen själv, att jag skulle vara ens i närheten av att vara jämbördig med dig. Du är 66 (grattis i förskott förresten, 66 år på onsdag) år gammal, du har suttit i riksdagens sedan 1976 , då var jag 8 år gammal. Du har mycket lång erfarenhet utav såväl politiskt rävspel som politiskt hantverk. Själv gick jag med i partiet på våren 2003 efter förfrågan om jag ville vara ersättare i kommunstyrelsen i min dåvarande hemkommun. Det var intressant för en statsvetenskapsstuderande att vara med i praktiskt implementeringsarbete så varför inte och partiet var ju "mitt" så visst kunde jag det.
Väl i Tierp, vårvintern 2004, så fattades det antagligen folk för jag blev snabbt tillfrågad om medverkan än här och än där. Och du, jag skulle verkligen vilja fortsätta tro att det inte bara var för att jag var den ende dumskallen som tackade ja, för det vore ju ett demokratiunderskott utan dess like, tror du verkligen att det var därför?

Och jag skulle alltså vara jämbördig med dig, krävs det inte mer vare sig innan eller efter?

För övrigt skulle jag aldrig hålla gamla oförrätter emot någon. Jag skulle aldrig drömma om att hålla tobleroneaffären emot Mona eller fittstimsanekdoten emot Stig Malm. I alla fall inte om det inte inte visade sig att det sker fortfarande, att det sker frekvent och att det inte var ett enstaka misstag. Och det är därför jag anser det värt att påminna om Ockerby för det sker än, det sker frekvent och det var inte ett enstaka misstag (och jag tror inte att du är en politiskt dissident i Höganäs).


Bengt Silfverstrand: Men snälle Erik, du är ju inte bara jämbördig. Du är ju, åtminstone i egna och doakörens ögon Number One och överlägsen alla andra debattörer här på s-info (och även i bloggvärlden i övrigt). Alltså uppfyller du ännu mindre förutsättningarna på att ha blivit mobbad än om du enbart varit jämbördig.
Efter att ha läst dina alster här på s-info frågar jag mig varför dina partikamrater i Höganäs petade dig från oppositionsrådsposten. Saknar de helt humor och förståelse för dina välvalda kvickheter?


Bengt Silfverstrand: Det beror ju helt och hållet på vad du menar med att vara petad. Jag blev utsatt för en kupp - liksom hela valberedningen, som inte ens kallats till något sammanträde. I stället för att överklaga hela valproceduren, vilket jag av flera uppmanades att göra tänkte jag på partiets bästa och fortsatte som en mycket aktiv ledamot av kommunfullmäktige.

Ja, så till den milda grad aktiv att nuvarande centerpartisten och tidigare s-kommunalrådet Claes Pettersson i fullmäktigedebatt efter fullmäktigedebatt ironiskt frågar vem som egentligen är oppositionsledare (s).

Nämnas kan att samme Pettersson "petades" av samma personer som "jag själv råkade ut för." Den stora skillnaden är den att jag förblir socialdemokratin trogen och fortsätter att ta mitt uppdrag som första namn (och den ende personvalde socialdemokraten i Höganäs) på allvar.
Bengt, inte var det färgblindhet som fällde utslag i mobbingutredningen. Det var en annan sorts blindhet och det är synd att du inte kan se det.


Bengt Silfverstrand: Till skillnad från vissa andra så ser jag mycket klart skillnaden mellan rött och blått i politiken vilket det här ytterst handlar om. Dessutom besitter jag, också det till skillnad från vissa andra, ett visst mått av självinsikt och distans till mig själv. Det är därför jag också kan se det burleska i tillvaron och inte hänger mig åt gråt och tandagnisslan så fort jag blir påhoppad.
När jag ser all denna uppståndelse pga Personvalsskolan kan jag inte låta bli att tänka på Alf Henrikssons ord:

"Retar du upp dig på ting
som är små, så är du väl inte
större än så."

Slappna nu av, få lite distans, se det underfundiga och le.
Ut i sommaren och samla kraft - snart är hösten här!

Trevlig sommar!

Lennart
http://www.s-info.se/nilsson


Bengt Silfverstrand: Just det Lennart. Lev livet leende. Det är ju just det som jag och Personvalsskolan försöker göra.
Jag kan inte annat än hålla med Alf Henriksson och reflektera över vad är i min obetydliga person som så till den milda grad retat upp Silfverstrand med vapendragare?
Det har ändå pågått i två år snart.


Bengt Silfverstrand: Bort det. Du är ju inte alls obetydlig. Du har ju av den borgerliga doakören utnämnts till den störste av de största. Så varför klaga. Det enda man ju kan beklaga är att s-folket kring Uppsala högar inte upptäckt dina kvaliteter och åtminstone inte kunnat ge dig ett enda litet uppdrag värd din kapacitet.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM