TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Subventionerade hushållstjänster

är svindel med skattemedel

Den borgerliga fyrpartiregeringen fortsätter att ta från de fattiga och ge till de rika.

De föreslår att skattereduktion ska införas för fysiska personer som haft utgifter för hushållsarbete, såsom städning, tvättning, omsorg, barnpassning, snöskottning mm.  Dessutom ingår externa tvätteritjänster som utförs av tvättinrättning.  Skattereduktionen föreslårs utgå med 50 procent av ett underlag som ska bestå av utgifter för sådana arbeten, och skall avse arbete utfört av någon som har F-skattemedel.

 

Skattereduktionen på 50 procent av arbetskostnaderna får inte överstiga 50 000 kronor per person.  Utgifter som understiger 500 kr ges inte någon skattereduktion.  Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

 

Handelsanställdas förbund analyserar b-regeringens pigförslag i ett yttrande till LO, som varmt rekommenderas till läsning.  Förbundet konstaterar i likhet med flera andra, som satt sig in i systemet, att det saknas stöd för anhängarnas påståenden att förslaget skulle gynnsamt påverka sysselsättning, och den ”vita” ekonomin samtidigt som det skulle ge positiva fördelnings- och jämställdhetseffekter.  Det kan förvisso antas att sysselsättningen kommer att öka i den bransch som gynnas av subventionerna.  Men i så fall sker detta på bekostnad av en lägre sysselsättning inom andra branscher.

 

Finland och Danmark har prövat att subventionera hushållsnära tjänster.  Vad gäller Finland beräknas systemet ha gett upphov till en marginell sysselsättningsökning i branschen motsvarande 3 500 heltidsanställningar – 2004.  Kostnaden för detta var 111 miljoner Euro, eller drygt 1 miljard kronor.  För samma summa skulle lika många, om inte fler vårdbiträden kunna anställas.  ”Danmark som i tio år haft en skattesubvention för hushållsnära tjänster har nu i stort sett avvecklat systemet, förutom för pensionärer.  Skattesubventionen ansågs där vara för dyr och ineffektiv.  I regerings PM nämns inte Danmark, och de marginella sysselsättningseffekterna behandlas över huvud taget inte.”

 

Handels sammanfattande slutsatser om b-regeringens förslag att subventionera s k hushållsnära tjänster är värda att citera i sin helhet:

 

”I kombination med övriga åtgärder som sänkt a-kassa, skattesubventioner för ungdomar och vissa utvalda tjänster samt skattesänkningar för högavlönade är detta ytterligare en pusselbit i ambitionen att skapa en större låglönemarknad i Sverige.”

 

 

Intresset ljuger aldrig!2007-01-24, 14:53  Permalink


Intresset ljuger aldrig?

Det är ju intressant att er nya ledare Mona Sahlin har varit positiv till denna typ av avdrag.

"Hon är positiv till att prova idén om pigavdrag. Hur ska man kunna föra en debatt med den nya regeringen med en ledare som faller in i deras linje i en sådan viktig fråga? Då faller ju kritiken."

http://tinyurl.com/226dpw

*

För egen del instämmer jag numera delvis i Bengts kritik. Ska man sänka skatter så bör man antingen göra det mer generellt, eller kanske prioritera någon annan sektor.

Men snacket om "svindel med skattmedel" etc är förstås nonsens, och visar bara på bristande respekt för den demokratiska majoriteten.

*

Bengt skrev: "Vad gäller Finland beräknas systemet ha gett upphov till en marginell sysselsättningsökning i branschen motsvarande 3 500 heltidsanställningar – 2004. Kostnaden för detta var 111 miljoner Euro, eller drygt 1 miljard kronor. För samma summa skulle lika många, om inte fler vårdbiträden kunna anställas."

Detta är ju rent nonsens från början till slut. Ligger Ebberöd i Höganäs kommun?

Om vi ska tro Bengts upgifter så rör det sig alltså om *nya* arbeten, såldes nytillkomna skatteintäkter. Att då tala om kostnad för staten är ju helgalet.

Den där miljarden utgör antagligen mellanskillnaden upp till vad man skulle fått in i skatt om dessa nya jobb hade högskattats enligt tidigare nivå. Men efter som just dessa nya jobb då aldrig funnits (enligt Bengt) så fanns ju aldrig de skatteintäkterna. Istället fick finska staten fräscha skattepengar och 3500 fler finländare fick nya jobb och egen försörjning.

Det korrekta vore då istället att intäkterna (om man vill) gav utrymme till *fler* vårdbiträden! Eller, förstås, gav utrymme till minst lika produktiva skattesänkningar på andra håll.

OK, effekten var inte enorm, men den var ju positiv, eller hur?


Bengt Silfverstrand: Det må så vara att Mona Sahlin vid något tillfälle svävat på målet i sin inställning till s k hushållsnära tjänster. Hon deklarerade emellertid klart vid intervjun i samband med att hon utsågs till partiledarkandidat att hon var emot skatteavdrag. Detta är ju fullt logiskt. Ingen med bevarad intellektuell hederlighet i behåll kan väl förneka att avdragen i första hand kommer att utnyttjas av inkomsttagare på den övre inkomstskalan.

Dessutom är det genom de finska och danska exemplen bevisat att nettoeffekten på sysselsättningssidan blir marginell.
om man tittar på de officiella sifrorna från finland (fins i en tabell på sidan 108)
http://www.skatteverket.se/download/18.3dfca4f410f4fc63c86800011008/Rapport+2007-1.pdf

så ser man att det 2005 var 215 835 personer som begärt avdrag på totalt 140,3 miljoner euro om det bara är 3500 heltidstjänster så skulle det vara 40 000 EURO/tjänst i avdrag. och avdraget är på 40% av skatten. så det var djävligt välavlönade städare :)


/C


Bengt Silfverstrand: Huvuddelen av avdragen motsvarar de svenska ROT-avdragen, vilka har ett helt annat syfte, nämligen att temporärt stimulera investeringar, inte privat konsumtion.
Njae Johan och Caridon, det är så här att:
OM det idag REDAN finns 1000-’pigor’ med en lön på 100:- i timmen.
Och det blir ett avdrag på 50% (50:- i timmen) så gäller även avdraget alla dessa ’pigor’.
Summa summarum 50000:- i timmen i avdrag.
Om det då bara blir 1-piga som går från arbetslöshet till arbete så kommer denna ’piga’ att kosta 50000:- i timmen.

För att det skall ’gå runt’ (samma kostnad för Staten som tidigare) på 50% så måste ’nätt’ varannan ’piga’ vara ny ’piga’.
’Plusjobben’ går ungefär jämt ut för Staten.Bengt Silfverstrand: Hur man än räknar så blir effekterna både för sysselsättningen och samnhällsekonomin i stort marginella.
ROT-avdragen är till för att temporärt stimulera bostadskonsumtionen för att på så sätt stödja Byggnads. Några investeringar ingår inte i ROT-programmen såvitt jag vet. Finns det ROT-avdrag som leder till utökad produktionskapacitet? Vad producerar en bostad mer än bostadskonsumtion?


Bengt Silfverstrand: Struntprat. ROT-avdragen är temporära avdrag avsedda att just stimulera investeringar inom byggsektorn.
Enligt regeringens egen proposition avsåg ROT-avdragen att stimulera sysselsättningen. Vilket förstås fungerade - där också. Så den principen har socialdemokratin redan tagit till sitt hjärta. Den fungerar.

Sen instämmer jag att man kan diskutera vilken sektor som är lämplig, eller om det istället är bättre med mer generella skattesänkningar.

En fördel med just hushållstjänster är ju att de nya jobben (pga låga formella krav på utbildning etc) lämpar sig just för många som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden i övrigt.


Bengt Silfverstrand: Vem har påstått annat än att ROT-avdragen stimulerar sysselsättningen? Man ska nog vara rejält nyliberal för att se en fördel i att man genom skatteavdrag dels subventionerar i första hand hög- och medelinkomsttagare och dels, vad värre är, med berått mod skapar en låglönemarknad.
Du! Du har påstått att ROT-avdragen stimulerar investeringar.

Upp till bevis eller erkänn att du hade fel.


Bengt Silfverstrand: Mycket enkelt. Om jag vill göra en renovering, om eller tillbyggnad av min villa - för att ta ett exempel. så stimulerar detta självfallet en investering i byggnation och befrämjar därutöver sysselsättningen inom byggsektorn, sätter människor i arbeta och stimulerar den vägen också konsumtion.
Och byggnadsarbetare är högavlönade medan de som kan komma ifråga för pigavdrag är lågavlönade.

Jag förstår inte hur du kan säga emot dig så flagrant, Bengt.


Bengt Silfverstrand: Rot-avdragen stimulerar investeringar hos alla som gör någon form av renovering-om-eller tillbyggnad av sitt hus - oavsett om vederbörande är låg- eller högavlönad. Vem som utför tjänsten ifråga har ingen betydelse i sammanhanget.

Pigavdragen utnyttjas enligt samtstämmig erfarenhet från både Danmark och Finland främst av högavlönade. Med andra ord man subventionerar tjänster för grupper av medborgare som har råd att betala utan subvention.
Tjänsterna ifråga utförs - också detta enligt samstämmiga rapporter från Danmark och Finland - nästan uteslutande av lågavlönade kvinnor. Sammanfattningsvis pigavdrag gynnar främst välbärgade samtidigt som "stimulerar" låglönejobb.
Vi får väl repetera skillnaden mellan investering och konsumtion. En investering är en kapitalplacering som syftar till att öka avkastningen och göra vinst. Investerar man i maskiner är det för att alternativet, konsumtion, inte ger samma avkastning som investeringen. Du kan skilja på kapitalplacering och investering inom ett företag. I det förra fallet kännetecknas investeringen av att du när som helst är beredd att sälja om du får rätt pris.

Guld kan vara en investering men om du köper ett smycke för att behålla det är det konsumtion. Ett smycke du köper för att bjuda ut på nytt är en investering. Bygger du ett hus för att hyra ut med vinst är det en investering men om du bygger ett hus för att bo resten av livet är det konsumtion.

Det pågår mycket kapitalförstöring just p.g.a. att människor inte kan skilja på investeringar och konsumtion. Man tror att man investerar men i själva verket konsumerar man. Detta är särskillt vanligt inom den politiska sektorn.


Bengt Silfverstrand: Investering och konsumtion hör intimt samman. Byggnadsinvesteringar genomförda med eller utan Rot-avdrag ger sysselsättningstillskott i byggsektorn och angränsande sektorer vilket i sin tur befrämjar konsumtion, som i sin tur ger upphov till investeringar. Konstigare är det inte.
Vem tjänar på subventioner och skatterabatter?

Jag håller med om att skatterabbater som bestämts godtyckligt av makthavare är fel. Har man en viss skattesats bör den vara generell.

Däremot håller jag inte med om resonemanget om rotavdragen. Oavsett vilka tjänster man bjuder ut billigare till befolkningen är det alltid de med mest pengar som använder sig av tjänsterna. De med svagast ekonomi har inga stora ytor att städa och inga pengar att köpa städtjänster för men de har inte heller några pengar att köpa byggtjänster för.

Lågavlönade husägare bygger själva om sina hus och utför alla renoveringar.

Så om det är billigare tjänster man är ute efter är det alltid de välbeställda som utnyttjar detta. Är det däremot en arbetsmarknadspolitisk åtgärd gynnar rotavdragen de högavlönade byggarna och inte lågavlönade på instegsjobb.

Svensk arbetsmarknad har ingen plats för lågutbildade utan specialkunskaper och det förhållandet förefaller att bestå oavsett vilka politiker som för tillfället sitter vid köttgrytorna.


Bengt Silfverstrand: Skatterabatter kan försvaras bara om de har som syfte att temporärt stimulera investeringar, sysselsättning och konsumtion. Detta är syftet bakom tillkomsten av Rot-avdragen. Pigavdrag är i huvudsak subventioner till redan välbärgade och spär i nästa led på den redan alltför stora låglönesektorn.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM